PHÁP THÀNH TỰU MỘNG TƯỞNG
_MỘT QUYỂN_
Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Viện Quán Đỉnh_ A Xà Lê thuật (….)
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nay Ta vạch ra, thấy văn thiết yếu của Tạng Bí Mật có Pháp Thành Tựu Mộng Tưởng. Vì chúng sinh trong đời Mạt Thế cho nên nói thứ tự của Nghi Tắc.

Ở trong Tịnh Thất làm một cái Đàn vuông vức, lớn nhỏ tùy ý. Trong cái Đàn ấy bày biện vật cúng là: hương, hoa, dầu, đèn, thức ăn uống, quả trái, bơ, mật, viên Hoan Hỷ…. mọi loại như vậy chẳng thể nói đủ, tùy theo Thời lấy vật mới mà dùng.

_Tiếp nói Pháp Khuyến Thỉnh là:

Nay con khuyến thỉnh Phật Nhãn Tôn (Buddha-locana-nātha)

Văn Thù (Mañjuśrī), Diệu Tràng (Suketu), các quyến thuộc

Bắc Đẩu, bảy Diệu (Sapta-grahā), nhóm chín Chấp (Nava-grahā)

Hai mươi tám Tu (Aṣṭa-viṃśatīṇāṃ-nākṣatrāṇāṃ), mười hai Cung (Dvā-daśavimanānāṃ)

Mười hai Thiên Vương (Dvā-daśa-deva-rāja), mười hai Thần (Dvā-daśa-devatā)

Các hàng Rồng (Nāga), Dược Xoa (Yakṣa), La Sát (Rākṣasa)

Vua núi (Sơn Vương) vua sông ( Hà Vương) vua cây lớn(Đại Thọ Vương)

Chẳng vượt Khuyến Thỉnh, tịnh Tâm Lực

Giáng lâm, ảnh hướng (bóng ảnh hướng đến) nhận Diệu Cụ (vật cúng màu nhiệm)

Hộ trì cho con (… ) trừ Bất Tường ( Điều chẳng tốt lành)

Thành tựu mộng tốt, ban các Nguyện

_Tiếp nói Đại Câu Triệu Chú là: [Nội Phược, dùng Hữu Phong (ngón trỏ phải) chiêu mời]

“Quy mệnh_ Ác tát phộc đát la, bát la để hạ đế, đát tha nga đảng củ xa, mạo địa, tích lý giả , bát lý bố la ca gia, ta bà hạ”

𑖡𑖦𑖾 𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝-𑖤𑗜𑖟𑖿𑖠𑖯𑖡𑖯𑖽_ 𑖀𑖾 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖝𑖿𑖨 𑖀𑖢𑖿𑖨𑖝𑖰𑖮𑖝𑖸 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝-𑖀𑖽𑖎𑗜𑖫 𑖤𑖺𑖠𑖰-𑖓𑖨𑖿𑖧 𑖢𑖨𑖰𑖢𑖳𑖨𑖎 _ 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ AḤ SARVATRA APRATIHATE TATHĀGATA-AṂKUŚA BODHI-CARYA PARIPŪRAKA _ SVĀHĀ

Nếu có chúng sinh tụng Chú này thời tất cả chúng Thánh, Trời, Rồng, Quỷ, Thần đều tùy vui đi đến.

_Tiếp lại nói Pháp Thành Tựu Mộng Tốt Lễ phương Bắc rồi nói Niệm này:

Nay con quy y Phật, Pháp, Tăng

Văn Thù, Diệu Tràng, Bắc Đẩu Tinh

Mười hai Thiên Vương, các Tinh Tú

Thấy biết mộng tốt, thành ước nguyện

_Tiếp lại nói Chân Ngôn là:

“Án, ác vị la, hồng, khư tả lạc”

𑖌𑖼_ 𑖀𑖾 𑖪𑖱𑖨 𑖮𑖳𑖽 𑖏𑖓𑖨𑖾

OṂ_ AḤ VīRA HŪṂ KHACARAḤ

Nếu có chúng sinh được thấy mộng tốt mà chẳng được thành tựu thì noi theo Giáo

Pháp này niệm Văn Thù Sư Lợi Bồ TátDiệu Tràng Bồ Tát

Nếu khi nằm thời tụng 108 biến thường được mộng tốt, hay biết việc thiện ác.

Nếu có người được mộng tốt lành mà muốn thành tựu thì gia trì vào thức ăn uống bảy biến rồi ăn vào, chẳng bao lâu sẽ được thành tựu. Chỉ trừ việc nghĩ đến Mộng, tưởng lộn xộn rồi dẫn đến Mộng.

_Tiếp lại suy nghĩ Pháp Trừ Diệt Mộng Ác.

Lễ phương Bắc rồi nói nói niệm này:

Nay con quy y Phật, Pháp, Tăng

Văn Thù, Diệu Tràng, Bắc Đẩu Tinh

Mười hai Thiên Vương, các Tinh Tú

Nguyện trừ mộng ác, được việc lành

_Tiếp lại nói Chân Ngôn là:

“Án, sắt trí-lý, ca la lỗ bả, hồng, khiếm, tát-phộc ha”

𑖌𑖼 _ 𑖬𑖿𑖘𑖿𑖨𑖰 𑖎𑖯𑖩-𑖨𑖳𑖢 𑖮𑖳𑖽 𑖏𑖽 _ 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

OṂ _ ṢṬRI KĀLA-RŪPA HŪṂ KHAṂ _ SVĀHĀ

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện gặp thấy mộng ác chẳng lành hiện ra thời lấy Mệnh Mộc làm hình người, viết Na Ma (Nāma: tên gọi) của kẻ ấy, trì bảy biến, trọn đủ ba ngày, đem hình người ấy để trong núi vắng với bên bờ sông lớn thì việc chẳng lành liền tiêu diệt, tâm thần an vui.

Nếu có người thường được mộng tốt lành như vậy mà chẳng tu hành thời chẳng được thành tựu lâu, cho đến bị tiêu diệt. Tuy thấy mộng ác như vậy mà tu hành, há chẳng đáng hoàn thành việc tốt lành ư ?

Lại lấy chỉ trắng làm sợi dây, chú vào 21 biến, thắt gút lại mà đeo trên thân, đi ra vào ba lần thì mộng ác chẳng ứng nữa.

_Tiếp lại nói Cúng Dường Chân Ngôn là: [ Kim Cương Hợp Chưởng, hai Phong (2 ngón trỏ) làm hình báu]

“Án, A mô khư, bố nhạ, ma ni, bả nạp ma, phộc nhật lệ, đát tha nghiệt đa, vĩ lộ chỉ đế, tam mãn đa, bát la tát la, hồng”

𑖌𑖼_ 𑖀𑖦𑖺𑖑 𑖢𑖳𑖕 𑖦𑖜𑖰 𑖢𑖟𑖿𑖦 𑖪𑖕𑖿𑖨𑖸 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝 𑖪𑖰𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸 𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝 𑖢𑖿𑖨𑖭𑖨 𑖮𑖳𑖽

OṂ_ AMOGHA PŪJA MAṆI PADMA VAJRE TATHĀGATA VILOKITE SAMANTA PRASARA HŪṂ

Nếu có chúng sinh tụng Chân Ngôn này cúng dường Tam Bảo thời tuôn ra vô lượng biển mây cúng dường để cúng dường tất cả chúng Thánh.

_Tiếp lại nói Thí Thực Chú là: [Tay phải đem Không (ngón cái) xoa hai phần ba (2/3) móng Hỏa (ngón giữa) rồi dựng thẳng 3 ngón còn lại.

 

Lại dùng Không (ngón cái), Phong (ngón trỏ) búng ngón tay thành tiếng, một lần tụng thì một lần búng ngón tay, làm bảy lần]

“Nẵng mạc tát phộc đát tha nghiệt đá, phộc lộ chỉ đế. Án, tam bà la, tam bà la, hồng”

𑖡𑖦𑖾 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝 𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸 _ 𑖌𑖼 𑖭𑖦𑖿𑖥𑖯𑖨 𑖭𑖦𑖿𑖥𑖯𑖨 𑖮𑖳𑖽

NAMAḤ SARVA TATHĀGATA AVALOKITE _ OṂ SAMBHĀRA SAMBHĀRA HŪṂ

Nếu có người dùng Chú này gia trì vào thức ăn uống rồi bố thí cho tất cả hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, La Sát Bà… vua núi (Sơn Vương), vua sông (Hà Vương), vua cây lớn (Đại Thọ Vương), tất cả hàng Quỷ Thần…mỗi mỗi đều được 49 hộc (một hộc bằng mười cái đấu) đựng thức ăn, được đong bằng cái đấu của nước Ma Già Đà (Magadha) hay dùng, thảy đều no đủ.

_Tiếp Phát Khiển Tụng là:

Nguyện xin chúng Thánh

Cùng các Quyến Thuộc

Gia trì cho con (….) Quay về cung lớn.

PHÁP THÀNH TỰU MỘNG TƯỞNG _MỘT QUYỂN (Hết)_

10/08/2010