Close

Pháp tập biệt hạnh lục tiết yếu tính nhập tư kí

Pháp tập biệt hạnh lục tiết yếu tính nhập tư kí

Từ điển Đạo Uyển


法集別行録節要并入私記; C: făjíbié xínglù jiéyào bīngrùsījì; J: hōshūbetsugyō roku sechiyōhyōnyū shiki; K: pŏpchip pyŏrhaeng nok chŏryo pyŏngip sagi; Tác phẩm của Tri Nột (知訥). Bản dịch tiếng Anh của Robert Buswell trong tác phẩm The Korean Approach to Zen.

Related Posts

error: