Pháp Phật với việc giúp giữ Đất nước

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Trích dẫn các Kinh.

Kinh Đà La Ni Hộp ấn báu Xá Lợi toàn thân bí mật của tất cả tâm Như Lai.

Phật nói rằng : Nghe Tuệ ! Ngài Kim Cương Thủ ! Đời sau nếu có người nam tin, nữ tin và lại có Đệ tử bốn Bộ chúng của Ta, phát tâm viết chép một quyển Kinh điển này. Tức thời viết chép đầy đủ tất cả Kinh điển được chín mươi chín trăm nghìn vạn triệu Như Lai nói. Tức thời đã từng ở trước chín mươi chín trăm nghìn vạn triệu Như Lai trồng Căn thiện lâu dài. Tức thời cũng được tất cả các Như Lai đó gia trì nhớ giúp, giống như yêu quý đôi mắt, cũng như Mẹ hiền yêu giúp Con thơ.

Nếu người đọc tụng một quyển Kinh này, tức thời đọc tụng Kinh điển được các Phật Quá khứ, Hiện tại, Tương lai nói. Do vì như thế, chín mươi chín trăm nghìn vạn triệu Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác, lui tới như trùng điệp các đống hạt vừng đen không tách rời tách nứt, ngày đêm hiện thân gia trì người đó. Như thế tất cả các Phật Như Lai nhiều như cát sông Hằng, số trước tụ họp chưa đi số sau tới tụ họp, nhanh di chuyển qua lại. Ví như cát mịn chuyển vần nhanh trong nước, xoay vần qua lại không được ngưng nghỉ. Nếu có người dùng hương hoa, hương bôi, tua hoa, quần áo, vật dụng trang nghiêm vi diệu cúng dưỡng Kinh này. Tức thời được ở trước chín mươi chín trăm nghìn vạn triệu các Như Lai mười phương đó, dùng hoa hương quần áo trên Trời, vật dụng trang nghiêm do bảy báu tạo thành. Chất đống như núi Tu Di dùng hết để cúng dưỡng, trồng các Căn thiện cũng lớn như thế.

Bốn Vua Trời lớn cùng với gia quyến ngày đêm bảo vệ. Hai mươi tám Bộ Tướng lớn Dược Xoa. Mặt Trời mặt Trăng năm vì Sao, Sao Tràng Vân Tuyết ngày đêm giúp giữ. Tất cả Vua Rồng tăng thêm khí mát lành, mưa hòa gió thuận. Tất cả các Trời và Trời Đao Lợi ba lần hạ xuống cũng vì cúng dưỡng. Tất cả các Tiên ba lần tập họp, ca ngợi vòng quanh lễ tạ chiêm ngưỡng. Ngọc Hoàng Đế Thích và các cô gái Trời, ngày đêm ba lần hạ xuống cúng dưỡng.

Lúc đó Phật bảo Kim Cương Thủ nói rằng : Nghe Tuệ ! Nghe Tuệ ! Như Pháp cốt yếu này Thần lực vô cùng lợi ích vô biên. Ví như ngọc quý Như ý ở trên trướng, thường rắc ngọc quý thỏa mãn tất cả ý nguyện. Ta nay nói sơ lược mới bằng một phần vạn. Ngài tùy ý ghi nhớ giữ lợi ích tất cả.

Nếu người cầu Phúc tới nơi Tháp đó, một nén hương một bông hoa lễ bái cúng dưỡng, đi đường vòng quanh sang phải. Do công Đức đó không cầu tự được quan lộc vinh cao, trường thọ phú quý không cầu tự tăng thêm, oán gia trộm cướp không đánh tự tan, oán cũ bùa Chú, không bị bóng đè, trở lại như trước, bệnh dịch tà khí không chữa tự xa lánh, chồng hiền vợ thảo không cầu tự được, trai hiền gái đẹp không cầu tự sinh, tất cả ý nguyện đều đầy đủ.

Kinh Đà La Ni tâm Đại Bi không trở ngại.

Đà La Ni này được chín mươi chín trăm triệu Hằng hà sa các Phật Quá khứ nói.  

Phật bảo A Nan. Nếu có Đất nước, lúc sắp xảy ra tai nạn, Quốc vương đất đó, nếu dùng Pháp đúng cai quản Nước, khoan dung buông tha người vật, chúng sinh không oan uổng. Xóa bỏ các có tội, bảy ngày bảy đêm, thân tâm Tinh tiến, đọc giữ Thần chú Đại Bi tâm Đà La Ni này. Giúp cho Đất nước đó, tất cả tai nạn, đều trừ diệt hết, ngũ cốc dồi dào, vạn họ yên vui. Nếu lại vì oán địch với Nước khác. Thường tới xâm lấn quấy rối, trăm họ không yên, đại thần toan tính làm phản, ôn dịch hoành hành. Hạn hán chẳng điều hòa, mặt Trời mặt Trăng thất thường không đúng độ. Khi đủ loại tai nạn phát ra, nên tạo dựng tượng Đại Bi nghìn mắt. Mặt quay về hướng Tây, dùng đủ loại hương hoa cờ phướn lọng báu, hoặc thức ăn uống trăm vị, chí tâm cúng dưỡng. Vua đó lại hay bảy ngày bảy đêm, thân tâm Tinh tiến, đọc giữ Thần diệu câu đoạn Đà La Ni đó như thế. Nước ngoài oán địch, tức thời tự hàng phục, trở lại xã hội thịnh trị, không còn nhiễu loạn. Đất nước thông suốt, tâm Từ cùng hướng về. Con Vua bá quan, đều trung thực tâm huyết. Phi hậu cung nữ, hiếu kính hướng về Vua. Các Rồng Quỷ Thần, ủng hộ Nước đó. Mưa thuận theo thời, hoa quả phong phú, nhân dân vui sướng.

Kinh công Đức nguyện trước kia của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Lại nữa A Nan. Nếu các Vua tưới đỉnh của họ tộc Đế vương. Khi phát ra tai nạn. Gọi là nạn bệnh dịch của mọi người. Nạn xâm phạm bức ép của Nước khác. Nạn Tinh tú biến hóa khác lạ. Nạn bị ăn của mặt Trăng mặt Trời. Nạn mưa gió sai thời. Nạn qua thời hạn không mưa. Các Vua tưới đỉnh của họ tộc Đế vương. Khi đó cần với tất cả chúng sinh Có tình, phát ra tâm Từ Bi tha cho các người tù tội. Theo như Pháp cúng dưỡng được nói ở phần trước, cúng dưỡng Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó. Do Căn thiện này và do lực nguyện trước kia của Như Lai đó. Giúp cho biên giới Quốc gia được yên ổn. Mưa gió thuận theo thời, trồng lúa gạo thành thục. Tất cả chúng sinh Có tình vui sướng không có bệnh. Ở trong Nước đó không có Dược Xoa và Quỷ Thần bạo ngược, não loạn chúng sinh Có tình. Tất cả cảnh tướng ác đều liền ẩn mất. Mà các Vua tưới đỉnh của họ tộc Đế vương. Sắc lực thọ mệnh không có bệnh Tự do, đều tăng thêm ích lợi.

Kinh Đại Phật đỉnh vạn hành Thủ Lăng Nghiêm.

A Nan ! Nếu các Đất nước châu huyện làng xóm, mất mùa đói khát dịch bệnh ôn dịch, hoặc lại có nạn đao binh trộm cướp đấu tranh, lại thêm nơi có tất cả nạn ách khác. Viết Thần chú này dán bốn cổng thành tất cả giá đỡ hoặc trên xà ngang, giúp cho chúng sinh của Đất nước đó kính ngưỡng Chú này. Lễ bái cung kính nhất tâm cúng dưỡng, giúp cho nhân dân nơi đó từng người được đeo Chú này, hoặc từng người để yên Chú trong nhà nơi đất ở, tất cả tai ác đều cùng tiêu diệt.

Thưa các vị kính mến. Đất nước ta đang trải qua thời kỳ khó khăn phức tạp. Mục tiêu của chúng ta là hòa bình và Trung Quốc phải rút khỏi biên giới hải đảo của Việt nam. Nếu các vị tin vào chân lý, tin vào chính nghĩa, tin vào sức mạnh đoàn kết của dân tộc, tin vào uy Thần lực của Phật Pháp, tin vào Luật Pháp Quốc tế. Hãy cùng nhau từ các nhà lãnh đạo cao nhất tới mọi người dân của Đất nước đều cùng nhau đọc tụng Kinh Đà La Ni Hộp ấn báu Xá Lợi toàn thân bí mật của tất cả tâm Như Lai, in Thần chú này mang theo người và quảng cáo tuyên truyền công Đức của Kinh này cho tất cả mọi người. Đây là Bộ Kinh cao nhất, uy Thần lực lớn nhất, ngắn nhất, nghi thức đơn giản nhất, nên hiệu quả của nó cũng lớn nhất. Nếu mọi người tin và làm theo như nói ở trong Kinh. Nhất định sẽ có kết như mong muốn.

Kinh này có thể lấy trong trang Phật Tử Tại Gia Hội Đầm Sen trên mạng Google. Kính chúc các vị yên vui mạnh khỏe và thành công theo ý muốn.

Nam mô A Di Đà Phật.

Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn 6/2014.

Print Friendly, PDF & Email