PHÁP NHŨ
(Nguồn sữa của Phật Pháp)

Sữa Pháp dâng từ mạch suối tâm
Khơi nguồn chân lý đạo dung thông
Đượm nhuần giới thể hương xuân sắc
Nuôi dưỡng đời tu đến tột cùng.