Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân
Thiền Sư Hư Vân – Việt dịch: Tỳ kheo Thích Hằng Đạt
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Ngọc Châu, Hùng Thanh, Tuấn Anh