Pháp Môn Về Tam Muội Các Pháp Vô Tránh
Thiền sư Tư Đại Nam Nhạc đời Trần soạn
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3