Pháp mạch

Từ điển Đạo Uyển


法脈; C: fămài; J: hōmyaku; Dòng truyền thừa Phật pháp, sự truyền thừa Phật pháp.