Pháp Hội Tiêu Tai Hộ Quốc Quán Âm Đại Bi tại Đài Loan
Chủ giảng: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Thuyết minh: Cư sĩ Thanh Trí