Pháp Hộ

Từ điển Đạo Uyển


法護; C: făhù; J: hōgo; S: dharmarakṣa. 1. Dharmarakṣa thuộc đời Đông Tấn Trúc Pháp Hộ (竺法護); 2. Tăng sĩ Ấn Độ (?-1058), đến Trung Hoa vào đời Tống năm 1004, là một nhà dịch kinh đã lưu lại rất nhiều nơi.