Pháp hỉ

Từ điển Đạo Uyển


法喜; C: fă xĭ; J: hōki; Niềm vui trong Phật pháp; niềm hân hoan khi được tiếp nhận Phật pháp (s: prītijanana).