Pháp giới vô lượng

Pháp giới vô lượng

Pháp giới vô lượng

Từ điển Đạo Uyển


法界無量; C: făjiè wúliàng; J: hokkai muryō; Giai vị thứ 10 trong Thập hồi hướng của hàng Bồ Tát. Giai vị mà hàng Bồ Tát chứng thực rằng mọi hiện hữu đều là trung đạo, không có tự tính riêng biệt.

error: