Pháp điện

Từ điển Đạo Uyển


法殿; C: fădiàn; J: hōden; 1. Nơi giảng pháp; 2. Cung điện, dụ cho chính pháp của Đức Phật.