Pháp cú kinh

Pháp cú kinh

Từ điển Đạo Uyển


法句經; C: făjù jīng; J: hokkukyō; S: dharma-pada; P: dhammapada; Một phần kinh quan trọng thuộc Tiểu bộ kinh, gồm 423 bài kệ do Phật thuyết giảng. Kinh này được nhiều người hâm mộ, thuyết tụng, nhất là ở những nước theo Nam tông Phật pháp. Tại Tích Lan, tất cả những Tỉ-khâu đều thuộc lòng tất cả 423 bài kệ bằng tiếng Pā-li của kinh này. Hai bài kệ đầu của kinh này đã gây ấn tượng cho không ít Phật tử: *Tâm dẫn đầu các pháp, Tâm là chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động Với tâm niệm bất tịnh Khổ não liền theo sau Như xe theo bò vậy. *Tâm dẫn đầu các pháp, Tâm là chủ tạo tác. Nếu nói hay hành động Với tâm niệm thanh tịnh An lạc liền theo sau Như bóng chẳng rời hình. (Bản dịch và thi hoá của Tịnh Minh)

error: