PHÁP CHIẾN ĐẤU CỦA NA LA DIÊN THIÊN VỚI A TU LA VƯƠNG

Hán dịch: Tam Tạng BẢO TƯ DUY
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Trời Na La Diên (Nārāyaṇa) ở ngay trên đỉnh núi Tu Di tập hợp Đại Chúng của chư Thiên, Phạm Thiên Vương với hàng Đại Tự Tại Thiên Vương, Thiên Đế Thích… cũng có vô lượng hàng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Khẩn Na La, Ma Hô La Già, Người, Phi Nhân… cũng có vô số hàng Quỷ Thần cùng dự hội, nói Pháp. Đặt để thuốc màu nhiệm Cam Lộ ấy với hòa hợp trong cái bình.

Khi ấy A Tu La Vương biến hình nhập vào trong cái bình, ăn thuốc màu nhiệm Cam Lộ ấy. Lúc đó Na La Diên Thiên thấy A Tu La Vương nhập vào trong bình nên ném Kim Luân (bánh xe vàng) theo vào trong bình, ngay bên cạnh khiến cho A Tu La

Vương bị chặt đứt nửa thân

[ND: trong Kinh, không thấy phần nối tiếp ? !….]

Người bị A Tu La gây bệnh, lấy hạt cải trắng , An Tất Hương, mè, bơ, mật … hòa chung với nhau. Lấy cây Khư Đà La dài 12 ngón tay, chặt làm 108 đoạn, một lần chú thì một lần thiêu đốt, xưng tên gọi của người bệnh ấy , liền được trừ khỏi.

_Tiếp nói Ấn Pháp

Hộ Thân Ấn. Hai ngón út cùng cài chéo nhau ở trong lòng bàn tay, hai ngón vô danh đè trên ngón út, lại dựng thẳng hai ngón giữa, hai ngón trỏ vịn trên hai ngón giữa, hai ngón cái vịn lóng giữa của ngón giữa, chuyển theo bên phải ba vòng tức gọi là Hộ Thân. Sau đó làm tất cả việc Pháp không có chướng ngại.

Đao Ấn. Tay trái:co lóng trên của ngón út và ngón vô danh; ngón cái đè trên lóng của ngón út và ngón vô danh, dựng thẳng ngón giữa và ngón trỏ hướng lên trên

Luân Ấn. Tay Định (tay trái) Phong (ngón trỏ) Không (ngón cái) cùng vịn tròn như dạng bánh xe, bên trên , ném ba lần hướng về nơi gây chướng, đánh ba lần thì tất cả A Tu La thảy đều bị chặt đứt

Tiếp Hỏa Ấn. Tay Định (tay trái) nắm Kim Cương Quyền, tay phải duỗi thẳng năm ngón, hơi động. Đem ngón trỏ trái trụ ở tâm bàn tay phải hay thiêu đốt tất cả sự thối nát của tâm Thiết Đốt Lỗ (Śatrū: Oan gia) , dùng lửa rất nóng của Ấn hướng về kẻ ấy chỉ, tưởng lửa thiếu đốt kẻ ấy. Như vậy kèm Hộ Ma tất khiến Mẫu Đà Dã (Buddhāya: giác ngộ)

 

NA LA DIÊN PHÁP

_MỘT QUYỂN (Hết)_

Niên hiệu Hàm Thông, năm thứ năm, tháng bảy, ngày mồng năm Tỳ Khưu THIỀN ??…

19/08/2008