Pháp bản

Pháp bản

Từ điển Đạo Uyển


法本; C: făběn; J: hōbon; “Nguồn gốc pháp”. Thuật ngữ Phạn chỉ cho kinh điển. Được gọi là Pháp bản vì pháp siêu việt mọi đức hạnh là nguồn gốc của lời Phật dạy.

Related posts

error: