Phân lượng

Từ điển Đạo Uyển


分量; C: fēnliàng; J: bunryō; Có hai nghĩa: 1. Số lượng, mức độ, phạm vi; 2. Trọng lượng.