Phần Hương Ngoại Cúng Dường Ấn

Tác Pháp này xông ướp khắp Phật Hải Hội, hoà hợp Kim Cương, hạ xuống dưới bung chưởng, tưởng mây hương màu nhiệm vòng quanh Pháp Giới.

Mật Ngôn là:

“Án, bát ná-ma, độ bế, ác”

Do dùng hương thiêu đốt cúng dường, liền được Trí Vô Ngại của Như Lai vòng khắp Pháp Giới, hiến hương màu nhiệm đắc được các bậc trên, các Phật Trí.