Phần Hương Ấn

Xông khắp các Thế Giới

Kim Cương Phộc buông xuống

May hương khắp Pháp Giới

“Án, phộc nhật-la, độ bế”

OṂ_ VAJRA-DHŪPE