Phân biệt sự thức

Từ điển Đạo Uyển


分別事識; C: fēnbié shìshì; J: funbetsu jishiki; 1. Thức phân biệt các hiện tượng các nhau (s: vastu-prativikalpa-vijñāna); 2. Thức thứ 6, ý thức (意識; s: mano-vijñāna).