Phân biệt duyên khởi sơ thắng pháp môn kinh

Phân biệt duyên khởi sơ thắng pháp môn kinh

Phân biệt duyên khởi sơ thắng pháp môn kinh

Từ điển Đạo Uyển


分別縁起初勝法門經; C: fēnbié yuànqǐ chūshèng fǎmén jīng; J: funbetsu engi shoshō hōmon kyō; S: vikalpa-pratītya-samutpāda-dhar-mottara-praveśa-sūtra. Kinh, 2 quyển, Huyền Trang dịch tại chùa Đại Từ Ân năm 650. Đây là bài thuyết pháp về Mười hai nhân duyên.

error: