Phạm vương

Từ điển Đạo Uyển


梵王; C: fànwáng; J: bonō; Vua cõi trời Đại phạm.