KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN LƯỢC GIẢNG

Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng Thuật 
Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Vạn Phật Thánh Thành
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học