SỐ 221
KINH PHÓNG QUANG BÁT-NHÃ
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Vô-la-xoa, người nước Vu Điền
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 13

Phẩm 60: HẰNG-GIA-ĐIỀU

Lúc bấy giờ, trong hội chúng có một người tên là Hằng-giađiều, đứng dậy sửa y phục, quỳ gối, chắp tay bạch Phật rằng:

–Con sẽ phụng hành sáu pháp Ba-la-mật, hộ trì cõi Phật như lời Thế Tôn dạy về Bát-nhã ba-la-mật.

Tán thán Đức Phật xong, cô gái đem các loại hoa kim ngân, hoa thủy lăng, tấm y hoàng kim, chuỗi anh lạc dâng cúng Đức Phật. Những vật này hóa thành cái đài bốn trụ ở trên đầu Đức Phật, được trang trí bằng bốn thứ báu, trang nghiêm xinh đẹp chưa từng có.

Cô gái nói:

–Con sẽ đem công đức này hồi hướng cho chúng sinh, cùng phát tâm Vô thượng Bồ-đề.

Bấy giờ, biết ý cô gái nên Đức Thế Tôn mỉm cười, theo thường pháp của chư Phật, hào quang từ kim khẩu phóng ra chiếu khắp mười phương, vô số cõi Phật, nhiễu quanh thân Phật ba vòng rồi trở về đỉnh đầu.

Khi đó, A-nan từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục quỳ gối chắp tay bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Vì sao Ngài mỉm cười? Xin nói cho con biết?

Phật bảo A-nan:

–Cô gái tên Hằng-gia-điều này vào đời vị lai sẽ thành Phật, hiệu là Kim Hoa Như Lai Vô Sở Trước Chánh Đẳng Giác. Khi cô gái này bỏ thân nữ sẽ nhận thân người nam, rồi sinh vào cõi Phật Diệu Lạc. Ở nước Phật đó, tu hành phạm hạnh. Đại Bồ-tát này sinh ra ở nước nào cũng thường có danh hiệu là Kim Hoa. Ở nước đó trọn đời du hóa khắp nước, từ cõi Phật này đến cõi Phật kia, không xa lìa chư Phật.

Này A-nan! Ví như Chuyển luân thánh vương đi từ cung điện này sang cung điện khác, từ lúc sinh đến lúc băng hà, chân không hề chạm đất. Bồ-tát Kim Hoa này cũng vậy, đến lúc đạt Phật trí luôn luôn được thấy Phật.

Lúc bấy giờ A-nan nghĩ rằng: “Bồ-tát Kim Hoa này, sau khi thành Phật, các hội của Bồ-tát là hội của cả chư Phật, chúng Tỳkheo rất nhiều, không thể dùng số ngàn vạn ức để tính được.” Phật bảo A-nan:

–Này A-nan! Bồ-tát Kim Hoa này, lúc thành Như Lai Vô Sở Trước Chánh Đẳng Giác, cõi nước của Ngài không có các điều ác, điều bất thiện như nói ở trên. Bát-nhã ba-la-mật làm thanh tịnh, xinh đẹp cõi Phật chứ không có gì ác.

A-nan bạch Phật:

–Cô gái này tu từ thời Đức Phật nào đến nay mà được nhiều công đức như vậy?

Phật bảo A-nan:

–Cô gái này phát tâm từ thời Đức Đề-hòa-kiệt-la. Lúc rải hoa cúng dường, cô gái này nguyện rằng: Con sẽ đem công đức này hồi hướng thành Chánh đẳng giác.

Cũng như lúc ta đem năm cành hoa vàng rải dâng cúng dường Đức Phật Đề-hòa-kiệt-la và phát nguyện thành Chánh đẳng giác. Lúc đó, Đức Phật kia biết ta đầy đủ công đức liền thọ ký cho ta thành Chánh đẳng giác. Bồ-tát Kim Hoa này trông thấy ta được thọ ký liền phát nguyện rằng: “Con cũng sẽ được thọ ký như Bồ-tát này.”

Này A-nan! Bồ-tát Kim Hoa này mới phát tâm từ thời Đức Phật Đề-hòa-kiệt-la.

A-nan bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Cô gái này đã thành tựu trí Vô thượng Chánh đẳng giác.