SỐ 221
KINH PHÓNG QUANG BÁT-NHÃ
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Vô-la-xoa, người nước Vu Điền
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 10

Phẩm 45: ĐẲNG

Ngài Tu-bồ-đề bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật không có giới hạn.

Phật đáp:

–Hữu không không có ranh giới.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật bình đẳng.

Đáp:

–Các Pháp đều bình đẳng.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật vắng lặng.

Đáp:

–Thường không có tự tánh.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không ai có thể bẻ gãy được.

Đáp:

–Các Pháp không có sự đắc.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Các pháp Ba-la-mật đều không.

Đáp:

–Cũng không có văn tự, cũng không có tên gọi.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật đều không.

Đáp:

 

–Sự hô hấp vào ra không thể thấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không có tạo tác.

Đáp:

–Không có hiểu biết cũng không có hành động.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không có văn tự.

Đáp:

–Thọ, tưởng, niệm không thể thấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không có đi.

Đáp:

–Các pháp không có đến.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không có bằng nhau.

Đáp:

–Các pháp không có sự nhận lấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật mất hết.

Đáp:

–Vì các pháp luôn tận cùng.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không phát sinh.

Đáp:

–Các Pháp không có sinh.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không có yếu tố hành động.

Đáp:

–Không có tác giả.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không có trí.

Đáp:

–Trí ấy không thể thấy được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không có chỗ vượt qua Tu-bồ-đề thưa:

–Đáp:

–Tìm sinh tử không thể thấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không bị đánh bại.

Đáp:

–Các Pháp không bị phá hoại.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật như mộng.

Đáp:

–Những việc trong giấc mộng không thể thấy được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật như tiếng vang.

Đáp:

–Không có âm thanh để nghe.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật như cái bóng.

Đáp:

–Bóng dáng không thể thấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật như sóng nắng.

Đáp:

–Như dòng nước không thể nắm bắt được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật như huyễn.

–Việc ảo thuật không thể nắm bắt được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không bám víu.

Đáp:

–Đầu mối không thể thấy được.

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không thể đoạn.

Đáp:

–Không có đầu mối.

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không ra ngoài.

Đáp:

–Không có chỗ sơ hở.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không có hý luận.

Đáp:

–Các pháp hý luận đều đã dứt hết.

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không tự cao.

Đáp:

–Các sự tự cao đều bị diệt hết.

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không thoái chuyển.

Đáp:

–Pháp tánh thường trụ.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không có trụ.

Đáp:

–Xét kỹ ra các pháp bằng nhau như vậy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không có chỗ bám.

Đáp:

–Các pháp không có nhớ nghĩ.

 

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật tĩnh lặng.

Đáp:

–Các pháp tưởng, hành không thể thấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không có dâm dục.

Đáp:

–Dâm dục không thể thấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không có si mê.

Đáp:

–Diệt trừ sự tối tăm.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không có cấu bẩn.

Đáp:

–Không còn ngờ vực gì nữa.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật chẳng phải chúng sinh.

Đáp:

–Không có chúng sinh.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không có chỗ từ bỏ.

Đáp:

–Các Pháp không có nơi chốn.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật hai bờ không diệt.

Đáp:

–Xa lìa các ranh giới.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không có phá hoại. –Các pháp không có thọ nhận.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không có chỗ so sánh.

Đáp:

–Đã vượt qua địa vị Thanh văn, Bích-chi-phật.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không có chỗ phân biệt.

Đáp:

–Các pháp không có lựa chọn.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không có giới hạn.

Đáp:

–Các pháp không có tướng bình đẳng.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật là hư không.

Đáp:

–Các pháp không thể tính kể.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật vô thường.

Đáp:

–Các pháp hư hoại tan nát.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật là khổ.

Đáp:

–Các pháp không có bè đảng chiến đấu với sư tử.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật vô ngã.

Đáp:

–Các pháp không có chỗ vào.

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật là không.

Đáp:

–Các pháp không thể thấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không có tưởng.

Đáp:

–Các pháp không có sinh ra.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật nội không.

Đáp:

–Các pháp nội không không thể được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật ngoại không.

Đáp:

–Các pháp ngoại không không thể thấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật nội ngoại không.

Đáp:

–Pháp nội ngoại không không thể thấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật không không.

Đáp:

–Pháp không không không thể thấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật Đại không.

Đáp:

–Các pháp không thể thấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật cứu cánh không. –Pháp vô vi, không thể thấy được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật hữu vi không.

Đáp:

–Pháp hữu vi không, không thể thấy được. Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật thường không.

Đáp:

–Pháp thường không không thể thấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật là không của chẳng có bờ.

Đáp:

–Pháp của chẳng có bờ không thể thấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật là không của sự tạo tác.

Đáp:

–Sự tạo tác không thể thấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật tánh không.

Đáp:

–Tánh của pháp hữu vi không thể thấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Các pháp Ba-la-mật là không.

Đáp:

–Pháp nội ngoại không, không thể thấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Tự tướng ba-la-mật là không.

Đáp:

–Tự tướng vắng lặng.

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật là không hữu vô không.

Đáp:

–Hữu vô không không thể nắm bắt.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật là bốn Niệm xứ.

Đáp:

–Thân, thọ, ý, pháp không thấy được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật là bốn Chánh cần.

Đáp:

–Pháp thiện ác không thể thấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật là thần thông.

Đáp:

–Bốn Thần túc không thể thấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật là năm Căn.

Đáp:

–Năm Căn không thể thấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật là năm Lực.

Đáp:

–Năm Lực không thể thấy được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Bảy Giác ý là Ba-la-mật.

Đáp:

–Bảy Giác ý không thể thấy được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Tám Chánh đạo là Ba-la-mật. –Tám Chánh đạo không thể thấy được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật là Vô nguyện.

Đáp:

–Nguyện không thể thấy được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật là không.

Đáp:

–Pháp không vắng lặng, không thể thấy được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật là Vô tướng.

Đáp:

–Sự tịch tĩnh không thể thấy.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Tám bối xả (tám giải thoát) là Ba-la-mật.

Đáp:

–Tám giải thoát không thể thấy được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Định là Ba-la-mật.

Đáp:

–Chín thứ tự thiền định không thể thấy được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Bố thí là Ba-la-mật.

Đáp:

–Sự ganh ghét không thể thấy được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Giới là Ba-la-mật.

Đáp:

–Ác giới không thể thấy được.

–Bạch Thế Tôn! Nhẫn nhục là Ba-la-mật.

Đáp:

–Nhẫn nhục không thể thấy được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Tinh tấn là Ba-la-mật. Đáp:

–Tinh tấn giải đãi không thể thấy được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Thiền định là Ba-la-mật.

Đáp:

–Định do loạn không thể thấy được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Trí tuệ là Ba-la-mật.

Đáp:

–Ác trí và Tuệ không thể thấy được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Mười Lực là Ba-la-mật.

Đáp:

–Các pháp không thể điều phục được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Dõng mãnh là Ba-la-mật.

Đáp:

–Trí tuệ thông hiểu sự việc không thể thấy được.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Trí phân biệt là Ba-la-mật.

Đáp:

–Tất cả tuệ không có ngại.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Phật pháp là Ba-la-mật.

–Vượt lên khỏi các pháp.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Như Lai là Ba-la-mật.

Đáp:

–Những lời đã nói không có khác.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Ba-la-mật là tự nhiên.

Đáp:

–Bát-nhã ba-la-mật tự nhiên được tự tại trong các pháp.

Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Phật pháp là Ba-la-mật.

Đáp:

–Các pháp là Phật trí.