KINH BỒ-TÁT ANH LẠC

Hán dịch: Đời Dao Tần, Sa-môn Trúc Phật Niệm, người Lương Châu.
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 40: MƯỜI TRÍ

Bấy giờ Bồ-tát Di-lặc cung kính thưa với Đức Phật:

–Kính bạch Thế Tôn! Các vị Đại Bồ-tát trước nên tu tập pháp gì, có được những công đức gì thuận hợp với pháp lớn Anh lạc để thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh giác?

Đức Phật bảo Bồ-tát Di-lặc:

–Lành thay! Này vị Tộc tánh tử! Hãy hết sức lắng nghe và khéo suy nghĩ ghi nhớ! Như có Đại Bồ-tát muốn thành tựu đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác cùng với pháp lớn Anh lạc tương ứng, muốn đoạn trừ sạch mọi cội rễ sinh tử, muốn làm cho chánh pháp của Như Lai được hưng thịnh phát triển tốt đẹp, muốn đạt được vô lượng pháp Định ý như Thế Tôn, muốn đạt được pháp tánh như nhiên dẫn đến mọi tự tại, thì các vị Đại Bồ-tát ấy phải nên tu học pháp môn Vô lượng trí. Thế nào là pháp môn Vô lượng trí? Bồ-tát Di-lặc hãy cố gắng lãnh hội! Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác có mười trí sáng tỏ, chỉ trong khoảnh khắc một ý một niệm một lúc, tất có thể nhận biết về vô lượng cảnh giới của chúng sinh, tư duy nhận rõ không hề làm mất pháp giới, liền thành tựu đạo quả Vô thượng Bồ-đề.

Những gì là mười trí sáng tỏ ấy? Chỗ gọi là mười trí sáng tỏ ấy, Đại Bồ-tát chỉ trong khoảnh khắc một thời, có thể khiến cho hết thảy chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều được sinh hết lên cõi trời Đâu-thuật, cùng tu tập hạnh thiện, đều không có tâm đổi khác, mà những chúng sinh còn lại đều không hề hay biết.

Lại nữa, này Bồ-tát Di-lặc! Đại Bồ-tát trong khoảnh khắc một lúc, có thể khiến cho tất cả chúng sinh trong cõi tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu đạo quả Bồ-tát, pháp pháp đều trọn nên, cùng với các bậc Thánh hiền hưởng chung sự an lạc, mà những chúng sinh khác không hề hay biết.

Lại nữa, này Bồ-tát Di-lặc! Đại Bồ-tát chỉ trong khoảng một lúc, có thể khiến cho khắp tam thiên đại thiên thế giới, với những chúng sinh trong ấy, đức của căn lực chưa được đứng vững, đều cùng thời xuất gia tu tập phạm hạnh vô thượng, cạo bỏ râu tóc mặc lấy ba thứ y, tay mang cầm đủ các đồ dùng của người xuất gia tu tập mười hai pháp, có lúc đi khất thực làm phước điền để hóa độ mọi người, nhưng các chúng sinh khác không hề hay biết.

Lại nữa, này Bồ-tát Di-lặc! Đại Bồ-tát chỉ trong khoảng một lúc, có thể khiến cho hết thảy chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới thành tựu đạo quả Bồ-tát đi đến nơi cội Bồ-đề, được đồng tử Các Tường dâng cỏ để ngồi kiết già ngay ngắn tự suy nghĩ: “Ngày hôm nay sẽ thành bậc vô thượng chánh giác, điều này là tất nhiên, trước sẽ tạo được sự cảm ứng đến tất cả thế giới, các vị Thánh hiền đắc đạo đạt được thần thông cùng đến để ủng hộ ta!”, nhưng mọi chúng sinh khác không chút hay biết.

Lại nữa, này Bồ-tát Di-lặc! Đại Bồ-tát chỉ trong một khoảnh

khắc, có thể khiến cho hết thảy chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu đạo quả Bồ-tát, cùng chuyển pháp luân, với bốn Thánh đế là pháp như thật gồm Khổ, Tập, Tận, Đạo, cũng khiến cho chúng sinh tu tập đạt giải thoát, tùy theo nẻo suy niệm của từng người mà đạo quả ba thừa đều trọn nên, mà những chúng sinh khác không hề hay biết gì!

Lại nữa, này Bồ-tát Di-lặc! Đại Bồ-tát chỉ trong một khoảnh khắc, có thể khiến cho hết thảy chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, các căn đều thuần thục, gồm đủ năm phần Pháp thân, các tướng đầy đủ, thành tựu mọi thệ nguyện lớn lao, thực hiện các Phật sự, hàng phục đám ma oán, mà những chúng sinh khác không hề hay biết gì.

Lại nữa, này Bồ-tát Di-lặc! Đại Bồ-tát chỉ trong một khoảnh khắc, có thể khiến cho hết thảy chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu đạo quả Bồ-tát và đều cùng thành Bậc Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nhập pháp Tam-muội Phật ý. Mỗi mỗi vị đều phân thân để giáo hóa chúng sinh đi vào pháp luật của Bậc Giác Ngộ, mà những chúng sinh khác không hề hay biết.

Lại nữa, này Bồ-tát Di-lặc! Đại Bồ-tát chỉ trong một khoảnh khắc, có thể khiến cho hết thảy chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu đạo quả Bồ-tát, nhập pháp Định ý như ý, đều khiến cho núi sông đá tường vách ngói gạch cây cỏ biến thành bảy thứ châu báu, nhằm cung cấp cho hàng nghèo khổ đều được sung túc, sau đấy mới thuyết giảng sáu pháp Ba-la-mật, mà những chúng sinh khác không hề hay biết gì.

Lại nữa, này Bồ-tát Di-lặc! Đại Bồ-tát chỉ trong một khoảnh khắc, có thể khiến cho hết thảy chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu đạo quả Bồ-tát, nhập pháp Định ý kim cang. Từ đấy có thể chuyển hóa tất cả thành màu vàng ròng như sắc tướng của Phật không khác và thảy đều thành tựu đạo quả Vô thượng, mà những chúng sinh khác đều không hề hay biết.

Lại nữa, này Bồ-tát Di-lặc! Đại Bồ-tát chỉ trong một khoảnh khắc, có thể khiến cho hết thảy chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành tựu đạo quả Bồ-tát, đạt được các căn lực giác ý của chư Phật ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, nhận rõ các pháp không vô tướng vô nguyện, thông tỏ các pháp thảy là không chốn có, mà những chúng sinh khác không hề hay biết gì cả.

Này Bồ-tát Di-lặc! Như thế là các vị Đại Bồ-tát đã thực hiện mười trí tuệ sáng tỏ dẫn đến việc thành tựu đạo quả Vô thượng Bồ-đề rõ ràng không còn hồ nghi.

Bấy giờ Bồ-tát Di-lặc thưa với Đức Phật:

–Kính bạch Thế Tôn! Nay được nghe Đức Như Lai Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác thuyết giảng chánh pháp, tâm con đã an nhiên trong lặng mà có được giác ngộ lớn lao, xin nguyện cho mọi chúng sinh đều đạt được trí tuệ ấy.

 

Print Friendly, PDF & Email