SỐ 221
KINH PHÓNG QUANG BÁT-NHÃ
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Vô-la-xoa, người nước Vu Điền
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 7

Phẩm 35: GIỮ GÌN

Bấy giờ, tam thiên đại thiên thế giới, các Thiên tử ở cõi Tứ Thiên vương và cõi Sắc cứu cánh hỏi Thích Đề-hoàn Nhân:

–Này Nhân giả! Người thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-lamật thì tất cả việc ác đều tiêu sạch; tất cả việc lành phước đức được phát sinh đầy đủ. Nếu người thọ trì Bát-nhã ba-la-mật thì chư Thiên hưng thịnh, A-tu-la suy giảm, Tam bảo được tồn tại, cho nên Phật pháp không đoạn diệt, sáu pháp Ba-la-mật, ba mươi bảy phẩm Trợ đạo, mười tám pháp Bất cộng, người hành đạo Bồ-tát, giáo nghĩa ba thừa đều hiển hiện trong thế gian.

Phật bảo:

–Này Câu-dực! Ông nên thọ trì, khéo đọc tụng, nhớ nghĩ, tu tập Bát-nhã ba-la-mật. Vì sao? Nếu A-tu-la tụ họp khởi lên ác ý, muốn đánh nhau với chư Thiên ở cõi Đao-lợi thì ông nên tụng Bátnhã ba-la-mật, A-tu-la liền phát sinh niệm tốt lành, niệm xấu ác tiêu mất, không còn nhớ nghĩ.

Này Câu-dực! Nếu các Thiên tử, Thiên nữ ở cõi trời Đao-lợi, khi phước đức hết, sắp qua đời hoặc sẽ đọa lạc, ông nên vì họ tụng Bát-nhã ba-la-mật thì các Thiên nữ, Thiên tử này không sinh vào cõi nào khác mà liền được sinh vào cõi trời Đao-lợi, vì nhờ vào công đức âm thanh của Bát-nhã ba-la-mật. Người ở cõi trời lại sinh về cõi cũ, không bị đọa lạc. Vì sao? Vì nhờ vào công đức âm thanh của Bát-nhã ba-la-mật, phước đức rất lớn.

Này Câu-dực! Nếu thiện nam, thiện nữ hoặc các Thiên tử, Thiên nữ một khi nghe qua Bát-nhã ba-la-mật thì được công đức của một lần nghe qua. Sau một thời gian nghe như vậy, người đó sẽ chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng giác, quyết chắc không có sự nghi ngờ. Vì sao?

Này Câu-dực! Ở thời quá khứ, mười phương chư Phật và chúng đệ tử đều từ Bát-nhã ba-la-mật vào Vô-dư Niết-bàn, nhập diệt; đương lai, hiện tại, mười phương chư Phật đều nhờ Bát-nhã ba-la-mật thành tựu Vô thượng Chánh đẳng giác, vì ba mươi bảy phẩm Trợ đạo đều từ Bát-nhã ba-la-mật mà ra. Vì pháp của Thanh văn, Bích-chi-phật, pháp Bồ-tát, pháp Phật đều từ Bát-nhã ba-lamật sinh ra.

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật là pháp thuật rất lớn, là pháp thuật vô thượng, là pháp thuật cao hơn hết. Vì Bát-nhã ba-lamật phá bỏ tất cả các pháp xấu ác, giữ gìn căn bản các pháp lành.

Phật dạy:

–Này Câu-dực! Bát-nhã ba-la-mật là pháp thuật rất lớn, là pháp thuật vô thượng, là pháp thuật cao hơn hết.

Chư Phật ba đời đều do pháp thuật này mà chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng giác. Trong thế gian, nhờ nơi pháp thuật này biết có phước đức mười nghiệp thiện, bốn Tâm vô lượng, bốn Không định, sáu pháp Ba-la-mật, ba mươi bảy phẩm Trợ đạo, mười tám pháp Bất cộng, pháp tánh, pháp vị, cứu cánh, chân như, năm loại mắt, Tu-đà-hoàn, A-la-hán, Bích-chi-phật, Bồ-tát, Phật đạo, trí Nhất thiết.

Công đức thập thiện…, Như Lai, trí Nhất thiết hiển hiện trong thế gian đều do Bồ-tát thị hiện qua lại làm nhân duyên.

Này Câu-dực! Ví như nhờ vào sự xoay vần nên mặt trăng diệt trừ tối tăm trong thế gian và chiếu sáng các vì sao.

Như vậy, này Câu-dực! Bồ-tát từ việc làm lành phát sinh muôn hạnh, từ mười nghiệp thiện phát sinh công đức, từ trí Nhất thiết phát sinh Bát-nhã ba-la-mật, từ không phát sinh pháp.

Này Câu-dực! Nên biết, các vị Đại Bồ-tát từ Bát-nhã ba-la-mật sinh ra. Các vị Bồ-tát thực hành năm ba-la-mật, nội ngoại không, hữu vô không, ba mươi bảy phẩm Trợ đạo, mười tám pháp Bất cộng, chẳng ở địa vị Thanh văn, Bích-chi-phật mà vẫn giáo hóa chúng sinh, làm thanh tịnh cõi Phật, thành tựu Phật, thành tựu Bồ-tát, trí Nhất thiết đều từ Bát-nhã ba-la-mật sinh ra.

Lại nữa, này Câu-dực! Nếu thiện nam, thiện nữ thọ trì Bát-nhã ba-la-mật hoặc đọc tụng, tu tập, thực hành thì được phước đức ở hiện tại, cũng được phước đức cứu giúp cho người.

Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật:

–Sao gọi là thiện nam, thiện nữ được phước đức ở hiện tại?

Phật dạy:

–Người vâng giữ theo Bát-nhã ba-la-mật, quyết chắc không chết vì trúng độc, không chết oan trong nước, không chết cháy vì lửa, khi mạng sống hết mới qua đời. Nếu bị quan tra hỏi, nhất định không tìm được chỗ lỗi lầm của họ vì nhờ năng lực oai thần đọc tụng Bátnhã ba-la-mật. Nếu thiện nam, thiện nữ đến chỗ vua, quan, thái tử nói chuyện đều được vua, quan, thái tử hoan hỷ vì nhờ thiện nam, thiện nữ thực hành đại Từ, đại Bi, đại Hỷ, đại Xả; thương xót chúng sinh nên được phước ở hiện tại.

Sao gọi là đầy đủ công đức cứu giúp mọi người?

Phật dạy:

–Vì chưa từng xa lìa công đức mười nghiệp thiện, cũng chưa từng xa lìa bốn Thiền, bốn Vô lượng tâm, bốn Không định, sáu pháp Ba-la-mật, ba mươi bảy phẩm Trợ đạo, mười tám pháp Bất cộng. Bồ-tát không bao giờ xa lìa các pháp ấy, nhất định không bị sinh về ba đường ác, được làm thân người các căn đầy đủ; nhất định không bị sinh vào nhà bần cùng, nhà làm thợ, dòng họ thấp kém; thường đầy đủ ba mươi hai tướng Đại trượng phu, sinh chỗ có chư Phật giáo hóa, không xa lìa hạnh nguyện Bồ-tát, được qua lại các cõi Phật, cung kính đảnh lễ các Đức Phật, Thế Tôn; thường thích lắng nghe nhận lãnh giáo pháp cao siêu của Phật; thích giáo hóa chúng sinh làm thanh tịnh cõi Phật.

Cho nên, thiện nam, thiện nữ đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-lamật, không xa lìa trí Nhất thiết, mãi đến lúc thành Vô thượng Chánh đẳng giác, không bao giờ xa lìa nên được công đức đời này và đời sau.