SỐ 221
KINH PHÓNG QUANG BÁT-NHÃ
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Vô-la-xoa, người nước Vu Điền
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 7

Phẩm 34: CÚNG DƯỜNG

Đức Phật bảo Thích Đề-hoàn Nhân:

–Này Câu-dực! Thiện nam, thiện nữ nào biên chép, đọc tụng, tu tập, cúng dường Bát-nhã ba-la-mật hoặc là hết lòng đem các thứ hoa hương tràng phan, lọng báu để cúng dường thì công đức ấy không thể tính kể, không thể so lường, không có giới hạn. Vì sao thiện nam, thiện nữ được công đức như vậy?

Vì các Như Lai Vô Sở Trước Chánh Đẳng Giác đều từ Bát-nhã ba-la-mật sinh ra trí Nhất thiết, năm Ba-la-mật, từ nội ngoại không cho đến hữu vô không, ba mươi bảy phẩm Trợ đạo, mười tám pháp Bất cộng của Phật, năm loại mắt dẫn dắt chúng sinh, làm thanh tịnh cõi Phật, Nhất thiết chủng trí, Thanh văn, Bích-chi-phật đều từ Bátnhã ba-la-mật sinh ra.

Như vậy, này Câu-dực! Thiện nam, thiện nữ nào biên chép, đọc tụng, tu tập Bát-nhã ba-la-mật và cúng dường kinh quyển bằng các thứ hoa hương, tràng phan, lọng báu thì phước đức ấy gấp trăm ngàn vạn ức lần so với phước đức xây tháp bảy báu cúng dường xálợi không thể tính kể, không thể thí dụ. Vì Bát-nhã ba-la-mật còn ở đời thì Tam bảo luôn còn tồn tại. Bát-nhã ba-la-mật không còn ở đời thì Tam bảo bị mai một. Bát-nhã ba-la-mật còn ở đời mới biết có công đức mười giới, bốn Vô lượng tâm, bốn bậc Thiền, bốn Không định, sáu pháp Ba-la-mật, ba mươi bảy phẩm Trợ đạo, mười tám pháp Bất cộng, trí Nhất thiết, dòng Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, Trưởng giả, Tứ Thiên vương, trời Sắc cứu cánh, Tu-đà-hoàn cho đến A-la-hán, Bích-chi-phật; mới biết con đường của Đại Bồ-tát, Vô thượng Chánh đẳng giác, chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh làm thanh tịnh cõi Phật.