SỐ 278
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 25: BỒ-TÁT TÂM VƯƠNG HỎI VỀ A-TĂNG-KỲ

Bấy giờ, Bồ-tát Tâm Vương bạch Đức Phật:

–Thưa Thế Tôn! Gọi là a-tăng-kỳ, chẳng thể lường, giới hạn bao trùm khắp chẳng thể tính, chẳng thể đo lường, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể nói chẳng thể nói.

Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là a-tăng-kỳ,… cho đến chẳng thể nói chẳng thể nói?

Đức Phật bảo Bồ-tát Tâm Vương:

–Hay thay, hay thay! Này thiện nam! Vì lợi ích của chúng sinh nên ông mới hỏi Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác ý nghĩa cảnh giới Phật trí thậm thâm này. Này thiện nam! Nay ông hãy lắng nghe, ta sẽ nói về vấn đề đó.

Lúc ấy, Bồ-tát Tâm Vương bạch Đức Phật:

–Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn, con xin lắng nghe!

Đức Phật bảo Bồ-tát Tâm Vương:

 • Trăm ngàn trăm ngàn thì gọi là một Câu-lê.
 • Câu-lê câu-lê gọi là một bất biến.
 • Bất biến bất biến gọi là một na-do-tha.
 • Na-do-tha na-do-tha gọi là một Tỳ-bà-la.
 • Tỳ-bà-la Tỳ-bà-la gọi là một Tác.
 • Tác tác gọi là một Lai.
 • Lai lai gọi là một Thắng.
 • Thắng thắng gọi là một Phục thứ.
 • Phục thứ phục thứ gọi là một A-bà-la.
 • A-bà-la A-bà-la gọi là một Đắc thắng.
 • Đắc thắng đắc thắng gọi là một Phân giới.
 • Phân giới phân giới tên là một Sung mãn.
 • Sung mãn sung mãn gọi là một Lượng.
 • Lượng lượng gọi là một Giải.
 • Giải giải gọi là một Thứ giải.
 • Thứ giải thứ giải gọi là một Ly dục.
 • Ly dục ly dục gọi là một Xả.
 • Xả xả gọi là một Tụ.
 • Tụ tụ gọi là một Thông.
 • Thông thông gọi là một Tần thân.
 • Tần thân tần thân gọi là một Võng.
 • Võng võng gọi là một Chúng lưu.
 • Chúng lưu chúng lưu gọi là một Xuất.
 • Xuất xuất gọi là một Phân.
 • Phân phân gọi là một Phân biệt.
 • Phân biệt phân biệt gọi là một Xưng.
 • Xưng xưng gọi là một Trì.
 • Trì trì gọi là một Bất điên đảo.
 • Bất điên đảo bất điên đảo gọi là một Bất phan.
 • Bất phan bất phan gọi là một Chánh.
 • Chánh chánh gọi là một Tuệ.
 • Tuệ tuệ gọi là một Đệ nhất.
 • Đệ nhất đệ nhất gọi là một Giác.
 • Giác giác gọi là một Tỳ-già-đố.
 • Tỳ-già-đố Tỳ-già-đố gọi là một Cực cao.
 • Cực cao cực cao gọi là một Diệu.
 • Diệu diệu gọi là một La-bà.
 • La-bà La-bà gọi là một Ha-lê-bà.
 • Ha-lê-bà Ha-lê-bà gọi là một Giải thoát.
 • Giải thoát giải thoát gọi là một Hoàng.
 • Hoàng hoàng gọi là một A-lê-na.
 • A-lê-na A-lê-na gọi là một Nhân.
 • Nhân nhân gọi là một Hiền giác.
 • Hiền giác hiền giác gọi là một Minh tướng.
 • Minh tướng minh tướng gọi là một Ma-lâu-đà.
 • Ma-lâu-đà Ma-lâu-đà gọi là một Nhẫn.
 • Nhẫn nhẫn gọi là một Chi.
 • Chi chi gọi là một Ma-lâu-ma.
 • Ma-lâu-ma Ma-lâu-ma gọi là một Đẳng.
 • Đẳng đẳng gọi là một Ly nghi.
 • Ly nghi Ly nghi gọi là một Chủng.
 • Chủng chủng gọi là một Bất phóng dật.
 • Bất phóng dật bất phóng dật gọi là một Ma-la-đa.
 • Ma-la-đa Ma-la-đa gọi là một Động.
 • Động động gọi là một Đáo.
 • Đáo đáo gọi là một Thuyết.
 • Thuyết thuyết gọi là một Bạch.
 • Bạch bạch gọi là một Liễu biệt.
 • Liễu biệt liễu biệt gọi là một Cứu cánh.
 • Cứu cánh cứu cánh gọi là một Thanh lương.
 • Thanh lương Thanh lương gọi là một A-la.
 • A-la A-la gọi là một Triều.
 • Triều triều gọi là một Du.
 • Du du gọi là một Kỳ-la.
 • Kỳ-la Kỳ-la gọi là một Vị.
 • Vị vị gọi là một Nê-la.
 • Nê-la Nê-la tên là một Hý.
 • Hý hý tên là một Tư-la.
 • Tư-la Tư-la gọi là một Tụ mạt.
 • Tụ mạt tụ mạt gọi là một Di-la.
 • Di-la Di-la gọi là một kiên cố.
 • Kiên cố kiên cố gọi là một Phong.
 • Phong phong (gió) gọi là một Mãn.
 • Mãn mãn gọi là một Bất khả xưng lượng.
 • Bất khả xưng lượng Bất khả xưng lượng gọi là một Căn.
 • Căn căn gọi là một Vi tế.
 • Vi tế vi tế gọi là một Liên hoa.
 • Liên hoa Liên hoa gọi là một Ma-già-bà.
 • Ma-già-bà Ma-già-bà gọi là một Bất khả độ.
 • Bất khả độ bất khả độ gọi là một Ê-lâu.
 • Ê-lâu Ê-lâu gọi là một Ngữ.
 • Ngữ ngữ gọi là một Kiếp.
 • Kiếp kiếp gọi là một Bà-bà.
 • Bà-bà Bà-bà gọi là một Gián.
 • Gián gián gọi là một Vô gián.
 • Vô gián vô gián gọi là một Ly cấu.
 • Ly cấu ly cấu gọi là một Thật thắng.
 • Thật thắng thật thắng gọi là một Di-la- phú.
 • Di-la-phú Di-la-phú gọi là một Già-ma-la.
 • Già-ma-la Già-ma-la gọi là một Pháp.
 • Pháp pháp gọi là một Ba-la-ma-đà.
 • Ba-la-ma-đà Ba-la-ma-đà gọi là một Quyết định.
 • Quyết định quyết định gọi là một Lưu chuyển.
 • Lưu chuyển lưu chuyển gọi là một Quảng thuyết.
 • Quảng thuyết quảng thuyết gọi là một Vô tận.
 • Vô tận vô tận gọi là một Đẳng chân thật.
 • Đẳng chân thật đẳng chân thật gọi là một Vô ngã.
 • Vô ngã vô ngã gọi là một A-bàn-đà.
 • A-bàn-đà A-bàn-đà gọi là một Thanh liên hoa.
 • Thanh liên hoa thanh liên hoa gọi là một Số.
 • Số số gọi là một Thú.
 • Thú thú gọi là một Thọ.
 • Thọ thọ gọi là một A-tăng-kỳ.
 • A-tăng-kỳ a-tăng-kỳ gọi là một A-tăng-kỳ chuyển.
 • A-tăng-kỳ chuyển a-tăng-kỳ chuyển gọi là một Vô lượng.
 • Vô lượng vô lượng gọi là một Vô lượng chuyển.
 • Vô lượng chuyển vô lượng chuyển gọi là một Vô phân tề.
 • Vô phân tề vô phân tề gọi là một Vô phân tề chuyển.
 • Vô phân tề chuyển vô phân tề chuyển gọi là một Vô châu biến.
 • Vô châu biến vô châu biến gọi là một Vô châu biến chuyển.
 • Vô châu biến chuyển vô châu biến chuyển gọi là một Vô số chuyển.
 • Vô số chuyển vô số chuyển gọi là một Bất khả xứng.
 • Bất khả xứng bất khả xứng gọi là một Bất khả xứng chuyển.
 • Bất khả xứng chuyển bất khả xứng chuyển gọi là một Bất khả tư nghì.
 • Bất khả tư nghì bất khả tư nghì gọi là một Bất khả tư nghì chuyển.
 • Bất khả tư nghì chuyển bất khả tư nghì chuyển gọi là một Bất khả lượng.
 • Bất khả lượng bất khả lượng gọi là một Bất khả lượng chuyển.
 • Bất khả lượng chuyển bất khả lượng chuyển gọi là một Bất khả thuyết.
 • Bất khả thuyết bất khả thuyết gọi là một Bất khả thuyết chuyển.
 • Bất khả thuyết chuyển bất khả thuyết chuyển gọi là một Bất khả thuyết chuyển chuyển.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì Bồ-tát Tâm Vương nói bài tụng rằng:

Chẳng thể dùng lời nêu bày hết
Tất cả đầy tràn, chẳng nói hết
Chẳng thể nói hết trong các kiếp,
Nói bằng lời chẳng thể cùng tận.
Chẳng thể nói hết các cõi Phật
Làm nát tất cả thành vi trần
Đều ở trong mỗi một hạt bụi
Diễn nói tất cả chẳng nói hết.
Ở trong một niệm có khả năng
Nói chẳng thể nói các thế giới
Trong nhiều kiếp chẳng thể nói hết
Niệm niệm thứ lớp mà diễn nói,
Chẳng thể nói kiếp còn thể cùng
Mà chẳng thể nói chẳng thể tận
Đều ở trong mỗi một vi trần
Phân biệt diễn nói chẳng thể nói.
Chẳng thể nói kiếp còn thể cùng
Mà chẳng thể nói chẳng thể tận
Trong vi trần chẳng thể ngôn thuyết
Đều có chẳng thể nói chúng sinh,
Đều chung khen ngợi đức Phổ Hiền
Mà còn chẳng thể khiến cùng tận
Giả sử ở đầu một sợi lông
Có nhiều Phổ Hiền chẳng thể nói.
Ở đó tất cả các Phổ Hiền
Nói chẳng thể nói chẳng thể tận
Như ở đầu nhỏ một sợi lông
Mười phương thế giới cũng như vậy,
Ở đó nơi đầu mỗi sợi lông
Đặt chẳng thể nói các cõi Phật
Đầu lông đo lường hết hư không
Mà nói cõi Phật chẳng thể tận.
Ở trong đường mỗi sợi lông
Chủng loại không lường các cõi Phật
Có chẳng thể nói những loại đồng
Cũng có chẳng thể nói loại khác
Ở đó trong đường mỗi sợi lông
Có chẳng thể nói cõi Phật tịnh
Dùng chẳng thể nói đồ trang nghiêm
Trang nghiêm những cõi Phật nơi đó.
Ở đó, trong đường mỗi sợi lông
Diễn ra văn tự chẳng thể nói
Ở đó, mỗi một những văn tự
Rộng nối vô lượng danh hiệu Phật,
Mỗi một Như Lai tự trong thân
Biến hóa lỗ lông chẳng thể nói
Ở đó, trong mỗi lỗ chân lông
Sinh ra sắc khác chẳng thể nói.
Mỗi một sắc khác đó, ở trong
Phóng ánh sáng diệu chẳng thể nói
Mỗi một ánh sáng đó, ở trong
Mọc hoa sen báu chẳng thể nói.
Ở mỗi hoa sen báu mọc lên
Đều có cánh báu chẳng thể nói
Ở trong mỗi một cánh hoa sen
Có sắc vi diệu chẳng thể nói.
Trong mỗi diệu sắc của cánh sen
Sinh ra hoa sen chẳng thể nói
Ở trong mỗi một những hoa sen
Phóng ra ánh sánh chẳng thể nói.
Mỗi một ánh sáng đó, ở trong
Sinh ra trăng sáng chẳng thể nói
Ở trong mỗi một những vầng trăng
Lại sinh trăng sáng chẳng thể nói.
Rồi ở trong mỗi một vầng trăng
Phát ra tịnh quang chẳng thể nói
Mỗi một ánh sáng đó, ở trong
Sinh nhật tịnh minh chẳng thể nói.
Mỗi một mặt trời đó, ở trong
Phát ra chẳng thể nói sắc đẹp
Mỗi một sắc đẹp đó, ở trong
Sinh ra sáng tịnh chẳng thể nói.
Ở trong mỗi tịnh diệu quang minh
Hiện chẳng thể nói tòa Sư tử
Chẳng thể nói hết đồ trang nghiêm
Sinh ra tịnh quang chẳng thể nói.
Mỗi một ánh sáng đó, ở trong
Sinh ra chẳng thể nói sắc khác
Mỗi một sắc khác đó, ở trong
Sinh ra chẳng thể nói báu đẹp.
Ở trong mỗi một báu tịnh minh
Hiện chẳng thể nói chẳng thể nói
Như Tu-di kho báu kim cương
Mà trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ,
Mỗi Tu-di báu đó, ở trong
Có chẳng thể nói chẳng thể nói
Vi diệu đặc thù cõi Thế Tôn
Mà trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ.
Như thế một núi Tu-di báu
Tất cả Tu-di cũng như vậy
Đều có chẳng thể nói không lường
Các cõi Phật thanh tịnh đầy đủ,
Chẳng thể nói chẳng thể nói đó
Đều là chẳng thể nói biệt phân
Bao gồm không thể nói ngôn ngữ
Ánh sáng chẳng thể nói phát sinh,
Ở trong mỗi một ánh sáng đó
Sinh ra chẳng thể nói Thế Tôn
Tất cả những Đức Như Lai đó
Nói chẳng thể nói kệ thanh tịnh.
Kệ đó ở trong từng niệm niệm
Nói chẳng thể nói đế chân thật
Thị hiện tất cả đến vị lai
Trí tuệ Như Lai không tận cùng,
Ở mỗi một Đức Như Lai đó
Phát chẳng thể nói âm thanh Phạm
Ở trong mỗi một Phạm âm đó
Chuyển chẳng thể nói tịnh pháp luân.
Ở trong mỗi một pháp luân đó
Mưa xuống chẳng thể nói những kinh
Ở mỗi một kinh pháp đó
Chẳng thể nói các pháp phân biệt,
Ở trong mỗi một những pháp đó
Nói chẳng thể nói thêm những pháp
Lại nữa, ở trong các pháp đó
Nói chẳng thể nói chúng sinh nương.
Lại ở trong mỗi một đường lông
Chẳng thể nói kiếp, nói chánh pháp
Như thế, ở đầu một sợi lông
Tất cả mười phương cũng như vậy,
Tâm vô ngại chẳng thể nói kể
Biến hóa chư Phật chẳng thể nói
Mỗi một hóa thân Đức Như Lai
Sự biến hóa ra chẳng thể nói,
Những sự biến hóa của Thế Tôn
Đi khắp cõi Phật chẳng thể nói.
Chẳng thể nói hết thân biến hóa
Có trang nghiêm đủ loại sắc đẹp,
Chẳng thể nói thế giới Thế Tôn
Phân biệt tất cả những chúng sinh
Thanh tịnh tất cả loài chúng sinh
Độ thoát tất cả những quần sinh,
Trang nghiêm trang nghiêm chẳng thể nói
Sức thần thành tựu chẳng thể nói
Thanh tịnh tự tại chẳng thể nói
Ứng hiện chẳng thể nói chúng sinh
Thần lực tự tại chẳng thể nói
Cảnh giới trí tuệ chẳng thể nói
Giữ thần lực chẳng thể nói hết
Chuyển khắp thế gian khiến thanh tịnh
Chẳng thể nói pháp tịnh phương tiện
Nói chẳng thể nói những kinh điển
Ở trong mỗi một những kinh điển
Gồm chẳng thể nói pháp Thế Tôn.
Ở trong mỗi một tịnh pháp đó
Nói chẳng thể nói pháp chân chánh
Ở trong mỗi một những pháp đó
Chẳng thể nói pháp quyết định thành,
Ở trong mỗi pháp quyết định đó
Nói chẳng thể nói chúng sinh nương
Chẳng thể nói hết chủng loại pháp
Chẳng thể nói hết chủng loại tâm,
Chẳng thể nói loại chẳng phải pháp
Chẳng thể nói loại chẳng phải tâm
Chẳng thể nói loại chẳng phải lời
Chẳng thể nói loại chẳng phải căn,
Đó đều có thể trong một niệm
Giáo hóa chẳng thể nói chúng sinh.
Chẳng thể xưng nói lực tự tại
Ứng hiện chẳng thể nói chúng sinh
Khi hóa đại chúng chẳng thể nói
Hoặc có loại đồng, loại chẳng đồng
Bồ-tát đều phân biệt biết hết
Các người giỏi toán chẳng tính thông,
Bồ-tát ở đầu một sợi lông
An trí cõi Phật chẳng thể nói
Hoặc cõi rộng hẹp, hoặc rất nhỏ
Tịnh uế không lường chẳng thể nói.
Ở trong mỗi một cảnh Phật đó
Có nhiều cõi Phật chẳng thể nói
Bồ-tát đều phân biệt biết hết
Chẳng thể nói như vậy cõi Phật,
Đầu sợi lông đặt vô số cõi
Mà trong đó chẳng bị dồn nén
Đầu lông nhỏ cũng chẳng lớn lên
Chứa hết các cõi Phật cao rộng,
Chẳng khiến các cõi Phật tạp loạn
Hình tướng như cũ vẫn không khác
Một cõi Phật có vô lượng cõi
Tất cả cõi Phật cũng như vậy
Chỗ đầu sợi lông đều chứa lấy
Vô lượng những cõi như hư không
Hình tướng cõi Phật chẳng thể nói
Ở đầu sợi lông đều khác nhau,
Vào ở trong đường một mảy lông
Lần lượt vào hết chẳng thể nói
Đường lông bao gồm chẳng thể nói
Đường lông cũng không bị đầy hết,
Thứ lớp kiếp vào chẳng thể nói
Cũng bao gồm cả chẳng thể nói
Chủng loại phương tiện chẳng thể nói
Độ thoát chẳng thể nói chúng sinh
Gồm cả đầy đủ phương tiện đó
Chẳng thể nói cảnh giới không lường
Bồ-tát thâm nhập chẳng thể nói
Gọi là thâm nhập chẳng thể nói.
Sâu rộng ý căn chẳng thể nói
Đi khắp các phương chẳng thể nói
Dũng mãnh tinh tấn chẳng thể nói
Chẳng thể nói đầy đủ tự tại
Chẳng thể nói những đại nguyện kia
Chẳng thể nói công đức đạt được
Chẳng thể nói những cảnh giới ấy
Chẳng thể nói đạt được các Độ
Nghiệp thân Bồ-tát chẳng thể nói
Nghiệp miệng thanh tịnh chẳng thể nói
Chẳng thể nói nghiệp ý sạch trong
Giải thoát thanh tịnh chẳng thể nói
Chẳng thể nói trí tuệ thanh tịnh
Vi diệu đặc biệt chẳng thể nói
Phương tiện thâm nhập chẳng thể nói
Chẳng thể nói diệt tan nghi hoặc
Dũng mãnh tinh tấn chẳng thể nói
Chẳng thể nói vào pháp chân chánh
Chẳng thể nói Tam-muội sâu xa
Rốt ráo bờ kia chẳng thể nói
Chẳng thể nói tất cả chúng sinh
Chẳng thể nói tất cả cõi Phật
Chẳng thể nói các thân chúng sinh
Hy vọng chúng sinh chẳng thể nói
Nghiệp báo của họ chẳng thể nói
Chẳng thể nói biết dục chúng sinh
Biết tánh chúng sinh chẳng thể nói
Chẳng thể nói phân biệt chúng sinh
Ứng hóa cho họ chẳng thể nói
Tùy chỗ xuất xứ chẳng thể nói
Chẳng thể nói tùy đường phương tiện
Những người ra khỏi chẳng thể nói
Chẳng thể nói trí tuệ cao thượng
Đường phương tiện đó chẳng thể nói
Chẳng thể nói những điều nói trên
Khi chuyển tất cả chẳng thể nói
Đại Từ bi thành tựu như vậy
Lợi ích tất cả những thế gian
Ứng hiện sắc thân chẳng thể nói
Chẳng thể nói du hành cõi Phật
Trí tuệ Bồ-tát rất sáng suốt
Thấy chẳng thể nói Phật mười phương
Hỏi về chánh pháp chẳng thể nói
Chẳng thể nói ứng đáp Thế Tôn
Ứng hiện sắc tướng chẳng thể nói
Chẳng thể nói du hành các phương
Đi đến cõi Phật chẳng thể nói
Chẳng thể nói tự tại hiện ra
Do chẳng thể nói các sắc tướng
Đến chẳng thể nói chỗ Thế Tôn
Dùng chẳng thể nói đồ dâng cúng
Cúng dường chẳng thể nói Thế Tôn
Chẳng thể nói hết báu thanh tịnh
Nhiều hoa báu đẹp chẳng thể nói
Chẳng thể nói hết vòng hoa đẹp
Cúng dường Tối thắng chẳng thể nói
Lòng rất tin đó chẳng thể nói
Chẳng thể nói giải thoát thanh tịnh
Hy vọng chính trực chẳng thể nói
Cung kính cúng dường chư Thế Tôn
Thành tựu tâm thí chẳng thể nói
Chẳng thể nói quá khứ tâm thí
Tu hành bố thí chẳng thể nói
Chẳng thể nói thí hết ngoài trong
Chẳng thể nói cấm giới thanh tịnh
Chẳng thể nói lòng tin trong sạch
Khen ngợi Tối Thắng chẳng thể nói
Yêu thích diệu pháp chẳng thể nói
Đầy đủ các nhẫn chẳng thể nói
Hiểu rõ vô sinh chẳng thể nói
Thành tựu tịch diệt chẳng thể nói
Trụ địa tịch diệt chẳng thể nói
Chẳng thể nói tinh tấn đầy đủ
Diệu tâm quá khứ chẳng thể nói
Lòng không thoái chuyển chẳng thể nói
Lòng nhẫn nhục chẳng thể xưng lường
Tất cả Thiền tạng chẳng thể nói
Quán sát các pháp chẳng thể nói
Tịch tĩnh định ý chẳng thể nói
Rõ biết các Thiền chẳng thể nói
Tuệ Ba-la-mật chẳng thể nói
Chẳng thể nói Tam-muội thành tựu
Quyết định giải thoát chẳng thể nói
Chẳng thể nói chư Phật rốt cùng
Chẳng thể nói hành môn Bồ-tát
Đầy đủ các nguyện chẳng thể nói
Cảnh giới trí chẳng thể nói hết
Chẳng thể nói pháp môn thanh tịnh
Chẳng thể nói những pháp lực đó
Chẳng thể nói trụ pháp sạch trong
Chánh niệm Bồ-tát chẳng thể nói
Các pháp giới đó chẳng thể nói
Chẳng thể nói trí tuệ tu hành
Giỏi học trí tuệ chẳng thể nói
Chẳng thể nói hết trí tuệ thân
Giữ vững trí tuệ chẳng thể nói
Chẳng thể nói hết tịnh pháp luân
Trí tuệ pháp đó chẳng thể nói
Chẳng thể nói hết mây diệu pháp
Mưa diệu pháp đó chẳng thể nói
Chẳng thể nói những sức thần thông
Hiểu pháp phương tiện chẳng thể nói
Có thể từng niệm niệm ở trong
Hiểu rõ pháp giới chẳng thể nói
Chẳng thể nói hồi hướng thành tựu
Ở trong từng niệm du hành khắp
Chẳng thể nói biến cõi Thế Tôn
Đi đến chẳng thể nói chỗ Phật
Phân biệt chẳng thể nói cõi Phật
Chẳng thể nói đầy đủ trang nghiêm
Trang nghiêm thanh tịnh chẳng thể nói
Chẳng thể nói sắc đẹp sạch trong
Đủ thứ màu sắc chẳng thể nói
Chẳng thể nói những vật trang nghiêm
Cõi Phật thanh tịnh chẳng thể nói
Chẳng thể nói cõi Phật bất tịnh
Hiểu rõ chúng sinh chẳng thể nói
Chẳng thể nói các cõi chúng sinh
Các nghiệp báo đó chẳng thể nói
Chẳng thể nói các nghiệp chúng sinh
Chẳng thể nói đủ thứ các căn
Hư vọng chúng sinh chẳng thể nói
Chẳng thể nói các tánh chúng sinh
Dục lạc chúng sinh chẳng thể nói
Uy nghi chúng sinh chẳng thể nói
Chẳng thể nói phiền não chúng sinh
Chúng sinh thanh tịnh chẳng thể nói
Chẳng thể nói điều phục chúng sinh
Thần lực Bồ-tát chẳng thể nói
Chẳng thể nói sự biến hóa thân
Thuận theo các hạnh chẳng thể nói
Chẳng thể nói độ thoát chúng sinh
Thị hiện tự tại chẳng thể nói
Chẳng thể nói phóng quang minh lớn
Ánh sáng diệu sắc chẳng thể nói
Chẳng thể nói khiến tịnh chúng sinh
Ở trong mỗi một đầu lông đó
Phóng chẳng thể nói ánh quang minh
Sắc lưới quang minh chẳng thể nói
Soi chẳng thể nói cõi Thế Tôn
Dũng mãnh tinh tấn chẳng thể nói
Chẳng thể nói thành tựu vô úy
Tam-muội tịch tĩnh chẳng thể nói
Chẳng thể nói điều phục thế gian
Chẳng thể nói thân nghiệp thanh tịnh
Chẳng thể nói khẩu nghiệp sạch trong
Chẳng thể nói ý nghiệp vô lượng
Chẳng thể nói thắng hạnh thanh tịnh
Thành tựu trí báu chẳng thể nói
Chẳng thể nói vào trong pháp giới
Các Đà-la-ni chẳng thể nói
Bồ-tát học thành chẳng thể nói
Âm thanh thanh tịnh chẳng thể nói
Chẳng thể nói trí tuệ biết tiếng
Chân thật chánh niệm chẳng thể nói
Chẳng thể nói biết tiếng chúng sinh
Hành động Bồ-tát chẳng thể nói
Chẳng thể nói Chánh giác thanh tịnh
Lìa chẳng thể nói sự khủng bố
Điều phục chẳng thể nói thế gian
Chẳng thể xưng nói chân Phật tử
Chẳng thể nói hạnh kia trong sạch
Khen ngợi Phật tử chẳng thể nói
Muốn chẳng thể nói tận rốt cùng
Các đạo sư chẳng thể xưng nói
Chẳng thể nói Bồ-tát khen ngợi
Những Bồ-tát đó chẳng thể nói
Chẳng thể nói công đức trong sạch
Những giới hạn đó chẳng thể nói
Chẳng thể nói an trụ theo độ
Tùy theo trí tuệ chẳng thể nói
Chẳng thể nói kiếp chẳng thể nói
Chẳng thể nói ưa thấy Thế Tôn
Nuôi lớn trí tuệ chẳng thể nói
Chẳng thể nói chánh pháp giải thoát
Chẳng thể nói chánh pháp lìa nghi
Chẳng thể nói ba đời chánh quán
Trí tuệ ba đời chẳng thể nói
Chẳng thể nói về số lượng ấy
Sinh ra trí tuệ chẳng thể nói
Chẳng thể nói thắng hạnh Bồ-tát
Các nguyện khác nhau chẳng thể nói
Chẳng thể nói các nguyện thanh tịnh
Đầy đủ Bồ-đề chẳng thể nói
Chẳng thể nói giác ngộ của Phật
Phát sinh trí tuệ chẳng thể nói
Chẳng thể nói phân biệt chân thật
Biết tất cả pháp chẳng thể nói
Chẳng thể nói cõi Phật thanh tịnh
Các lực tu hành chẳng thể nói
Sự tu tập đó chẳng thể nói
Một niệm khai ngộ chẳng thể nói
Thuyết giảng chánh pháp chẳng thể nói
Tự tại của Phật chẳng thể nói
Chẳng thể nói thân tâm hoan hỷ
Chẳng thể nói hiện ở thế gian
Chuyển chẳng thể nói Diệu pháp luân
Lìa chẳng thể nói những sợ hãi
Nói chẳng thể nói pháp chân chánh
Độ thoát chúng sinh chẳng thể nói
Tất cả kiếp chẳng thể nói hết
Khen ngợi những công đức Bồ-tát
Những đại kiếp đó còn chấm dứt
Khen ngợi công đức chẳng thể hết
Với chư Như Lai, chẳng thể nói
Đều có vô lượng căn thanh tịnh
Chẳng thể nói kiếp thường khen ngợi
Công đức Như Lai vẫn chẳng hết
Các chúng sinh tất cả mười phương
Đều cùng một lúc thành Chánh giác
Những Chánh giác đó đều có được
Chẳng thể kể nói thân tịnh diệu
Mỗi một thân tịnh diệu đó có
Chẳng thể kể nói đầu Như Lai
Mỗi một đầu Như Lai đó có
Lưỡi rộng dài chẳng thể nói hết
Mỗi lưỡi rộng dài đó phát xuất
Thanh tịnh diệu âm thấy không lường
Dùng mỗi âm thanh vi diệu ấy
Chẳng thể nói kiếp khen Thế Tôn
Chẳng thể xưng nói tất cả kiếp
Tuyên dương khen ngợi công đức Phật
Chẳng thể nói kiếp còn thể tận
Khen công đức Phật không tận cùng.
Nếu ở trong một vi trần nhỏ
Có chẳng thể nói cõi Thế Tôn
Ở trong mỗi một cõi Phật đó
Đều có vô lượng cõi Hiền Thủ.
Trong thế giới Như Lai Hiền Thủ
Có chẳng thể nói cõi Thế Tôn
Tất cả các giới không còn sát
Tất cả những vi trần trong đó
Ở trong mỗi một vi trần đó
Chẳng thể nói cõi đang thành, hoại
Ở trong mỗi một vi trần đó
Đặt vào chẳng thể nói cõi Phật.
Lại đặt biển cõi chẳng thể nói
Phân biệt loại, phương chẳng thể nói
Ở trong mỗi cõi Phật đó
Chẳng thể nói kể hết các Thế Tôn
Thọ mạng của chư Như Lai đó
Các đại kiếp chẳng thể nói hết
Tu hành của Phật chẳng thể nói
Chẳng thể nói diệu pháp chân chánh
Uy thần đạo lực chẳng thể nói
Chẳng thể nói trí lìa chướng ngại
Trí tuệ vi diệu chẳng thể nói
Chẳng thể nói cảnh giới sâu xa
Công đức mười Lực chẳng thể nói
Chẳng thể nói Bồ-đề Thế Tôn
Thâm nhập thanh tịnh chẳng thể nói
Chẳng thể nói pháp giới thanh tịnh
Kho trí tuệ đó chẳng thể nói
Chẳng thể nói công đức phân biệt
Bồ-tát chính tùy thuận tất cả
Chẳng thể nói hồi hướng đầy đủ
Các hồi hướng phân biệt không lường
Hồi hướng tất cả thầy dẫn đường
Chẳng thể nói hết những đại kiếp
Các Tam-muội chánh thọ nhất tâm
Ở chẳng thể nói chỗ chư Phật
Tu tập thanh tịnh chẳng thể nói
Được chẳng thể nói tâm vô ngại
Du hành các cõi khắp mười phương
Sự nghiệp tu tập chẳng thể nói
Chẳng thể nói ứng hiện sức thần
Phân biệt cõi Phật chẳng thể nói
Chẳng thể nói chư Phật hiện tiền
Dũng mãnh tinh tấn chẳng thể nói
Chẳng thể nói trí tuệ đạt được
Chưa từng lìa khỏi một chỗ ngồi
Mà đi khắp các cõi mười phương
Những đại kiếp chẳng thể kể nói
Đi khắp các cõi Phật mười phương
Trí tuệ phương tiện chẳng thể nói
Chẳng thể nói trí tuệ chân thật
Chuyển chẳng thể nói trí tuệ tịnh
Chẳng thể nói niệm niệm hiện ra
Ở trong những mỗi một ngôn ngữ
Hiểu chẳng thể nói trí tuệ Phật
Hoặc ở một lúc được giác ngộ
Hoặc giác ngộ trong các thời gian
Vào những đầu lông chẳng thể nói
Vào chẳng thể nói chỗ nhỏ hơn
Thắng tánh đặc thù chẳng thể nói
Thấy chẳng thể nói chư Thế Tôn
Mỗi một phương tiện chẳng thể nói
Tùy thuận giỏi vào các tánh Phật
Chẳng thể nói tánh các cõi Phật
Đều thuận theo vào Bồ-đề hết
Chẳng thể nói pháp giới chẳng hoại
Cõi Phật chúng sinh chẳng thể nói
Bao trùm ba đời chẳng thể nói
Chẳng thể nói Bồ-tát tận cùng.