SỐ 278
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 19: NHƯ LAI ĐẾN TẤT CẢ ĐIỆN BÁU Ở CUNG TRỜI ĐÂU-SUẤT

Bấy giờ, do thần lực của Phật, các thế giới trong mười phương, từng cõi Diêm-phù-đề trong các bốn thiên hạ đều có hiện ra Đức Như Lai an tọa dưới cây Bồ-đề. Các vị Bồ-tát ở các cõi ấy nhờ vào thần lực của Phật mà nói ra các pháp và đều cho rằng mình đang ở trước Phật.

Bấy giờ, bằng thần lực tự tại của mình, Đức Như Lai tuy không rời khỏi bảo tọa nơi cây Bồ-đề và điện Diệu thắng trên đỉnh Tu-di, cũng như điện Bảo trang nghiêm ở Thiên cung Dạ-ma, mà Đức Như Lai cũng đã đến điện trang nghiêm bằng tất cả báu ở cung trời Đâusuất.

Thấy Đức Phật đến, Thiên vương ở đó liền bố trí tòa ngồi Như ý bảo tạng sư tử, được trang trí bằng các loại báu trời. Do tu tập các thiện trong quá khứ mà đạt được, được thần lực của tất cả Như Lai bảo hộ, do vô số ức căn lành sinh ra, được tất cả tịnh pháp của chư Phật phát khởi. Các sự trang hoàng của tất cả chúng sinh, sự thành tựu của vô lượng công đức, xa lìa tất cả ác, kết quả của nghiệp thanh tịnh. Tất cả sự ưa thích không chán mắt, sự phát sinh các pháp lìa thế gian, thanh tịnh không nhơ uế, nhân duyên phát sinh tất cả thế gian, tất cả chúng sinh thấy không cùng tận. Trang hoàng bằng vô lượng vật trang nghiêm xinh đẹp. Như là trăm vạn ức lan can, trăm vạn ức lưới báu giăng ở trên, trăm vạn ức trướng hoa trương lên bên trên, trăm vạn ức vòng hoa treo bốn phía, trăm vạn ức trướng thơm tỏa khắp mười phương, trăm vạn ức trướng báu trương lên ở trên, trăm vạn ức lọng hoa được giương lên, trăm vạn ức tấm vải đẹp trải ở trên, trăm vạn ức lầu đài xinh đẹp, trăm vạn ức lưới bảo vương như ý giăng ở trên, trăm vạn ức lưới xinh đẹp đặc biệt xen nhau, trăm vạn ức chuỗi ngọc quý báu chen nhau rũ xuống, trăm vạn ức các loại báu, trăm vạn ức lọng lưới che ở trên, trăm vạn ức lưới báu bằng vải, trăm vạn ức hoa sen báu nở sáng rực rỡ, trăm vạn ức lưới thơm vừa ý tỏa khắp mười phương, trăm vạn ức lưới trướng báu lớn che ở trên, trăm vạn ức linh báu lay động nhẹ phát ra âm thanh hòa nhã.

Trăm vạn ức trướng báu Chiên-đàn tỏa thơm khắp mười phương, trăm vạn ức hoa báu đẹp rải ở trên mặt, trăm vạn ức vải báu nhiều màu sắc phủ ở trên, trăm vạn ức trướng lớn Bồ-tát, trăm vạn ức trướng lọng báu, trăm vạn ức trướng vàng sạch đẹp, trăm vạn ức trướng lưu ly trong sáng, trăm vạn ức trướng các loại châu báu, trăm vạn ức trướng tất cả loại báu che ở trên, trăm vạn ức loại hoa đẹp báu trang trí chung quanh, trăm vạn ức trướng với hình tướng đẹp báu, trăm vạn ức vòng hoa báu đẹp, trăm vạn ức vòng hoa thơm tỏa khắp nơi, trăm vạn ức hoa Chiên-đàn mạn-đà-la trời thơm đẹp rực rỡ tỏa khắp mười phương, trăm vạn ức vật dụng xinh đẹp cõi trời, trăm vạn ức vòng hoa báu đẹp, trăm vạn ức kho tàng báu đẹp, trăm vạn ức vòng hoa kho tàng báu, trăm vạn ức vòng hoa báu đẹp, trăm vạn ức vòng hoa kho tàng báu ở biển, trăm vạn ức báu quý Kim cang nhân-đà-la, trăm vạn ức dải lụa báu đẹp rũ xuống, trăm vạn ức vô số báu đẹp khắp nơi, trăm vạn ức kho báu vàng ròng sáng rực xinh đẹp, trăm vạn ức báu Tỳ-lâu-na chiếu sáng, trăm vạn ức báu Nhânđà-la chen nhau trang hoàng, trăm vạn ức phướn báu Thủ-la chiếu sáng rực rỡ, trăm vạn ức báu Hỏa châu chiếu sáng rực rỡ khắp mười phương, trăm vạn ức báu trời Kiên cố làm cửa sổ, trăm vạn ức báu công đức với vô số sắc đẹp, trăm vạn ức lầu đài bằng báu đẹp rực rỡ, trăm vạn ức cả biển lớn Nguyệt bảo, trăm vạn ức báu của kho tàng Ly-cân, trăm vạn ức vô lượng Hoan hỷ tâm vương báu, trăm vạn ức mặt Sư tử báu, trăm vạn ức Diêm-phù-đàn báu, trăm vạn ức báu của tất cả thế gian, trăm vạn ức phướn báu Nhân-đà-la của tất cả thế gian, trăm vạn ức tạng báu La-xà, trăm vạn ức phướn báu thù thắng của núi chúa Tu-di, trăm vạn ức giải thoát diệu bảo, trăm vạn ức võng vòng lưu ly rũ xuống xung quanh, trăm vạn ức vòng báu màu đỏ, trăm vạn ức báu Ma-ni đẹp, trăm vạn ức báu ưa thích trong sáng, trăm vạn ức các kho tạp bảo, trăm vạn ức báu đẹp khả ái màu đỏ giải thoát, trăm vạn ức vòng hoa báu vô lượng màu, trăm vạn ức vòng hoa báu không gì bằng, trăm vạn ức báu sáng rực chiếu khắp rất đặc biệt, trăm vạn ức hình tượng Ma-ni báu, trăm vạn ức báu Nhân-đà-la.

Trăm vạn ức hương thơm hắc trầm thủy tỏa khắp mười phương, trăm vạn ức các loại hương thơm không thể nghĩ bàn tỏa đến các cõi Phật khắp mười phương, trăm vạn ức hương thơm của mười phương tỏa thơm các thế giới, trăm vạn ức hương thơm rất đặc biệt hơn hết tỏa khắp mười phương, trăm vạn ức như hương thơm khắp cả mười phương, trăm vạn ức hương thơm tùy thích tỏa khắp mười phương, trăm vạn ức hương thơm sáng rực tỏa đến khắp chúng sinh, trăm vạn ức hương nhiều màu sắc xông khắp cả cõi Phật, trăm vạn ức hương không thoái chuyển, trăm vạn ức hương thoa, trăm vạn ức hương thoa bằng Chiên-đàn, trăm vạn ức hương để xông, trăm vạn ức mây hương hắc trầm thủy của Liên hoa tạng tỏa khắp mười phương, trăm vạn ức mây khói hương thơm tỏa khắp mười phương, trăm vạn ức hương ánh sáng tỏa ra bất tuyệt, trăm vạn ức hương có tiếng vi diệu có thể chuyển tâm chúng sinh, trăm vạn ức hương có tướng sáng tỏa ra các mùi vị, trăm vạn ức hương có thể khai ngộ, trăm vạn ức làm xa lìa giận hờn làm các căn được an tịnh, xông khắp mười phương, trăm vạn ức hương của chúa hương tỏa khắp mười phương.

Mưa xuống trăm vạn ức trận mưa hoa trời, trăm vạn ức mưa mây bột hương trời, trăm vạn ức mưa mây hoa sen trời đẹp, trăm vạn ức mưa mây các loại hoa báu, trăm vạn ức mưa mây không ngớt các loại hoa sen xanh, trăm vạn ức mưa các loại hoa báu, trăm vạn ức mưa mây hoa trời Phân-đà-lợi, trăm vạn ức mưa mây hoa trời Mạnđà-la, trăm vạn ức mưa mây các loại hoa, trăm vạn ức mưa mây những tấm vải, trăm vạn ức mưa mây những vật báu trời chiếu khắp mười phương, trăm vạn ức mưa mây các loại lọng trời, trăm vạn ức mưa mây các loại phướn trời nhiều màu sắc, trăm vạn ức mưa mây mão trời, trăm vạn ức mưa mây mão trời xinh đẹp, trăm vạn ức mưa mây vật báu xinh đẹp cõi trời, trăm vạn ức mưa mây vòng hoa trời nhiều màu sắc, trăm vạn ức mưa mây vòng hoa trời rất xinh đẹp, trăm vạn ức mưa mây Chiên-đàn trời nhiều màu sắc, trăm vạn ức mưa mây hương trầm thủy trời.

Trăm vạn ức phướn báu trời, vạn ức các loại tràng phan trời, trăm vạn ức các dây tua trời rũ xuống, trăm vạn ức hương thơm dịu dàng cõi trời tỏa khắp mười phương, trăm vạn ức các vòng hoa quý báu xinh đẹp ở cõi trời rũ xuống, trăm vạn ức báu Thiên-đa-la treo chiếu sáng khắp nơi, trăm vạn ức phất trần cõi trời được cầm lấy để hộ vệ, trăm vạn ức lưới linh vàng cõi trời, được gió nhẹ khua động phát ra những âm thanh rất hay; trăm vạn ức lan can báu cõi trời bao quanh, trăm vạn ức bức tường Đa-la bảo bao bọc bốn phía, trăm vạn ức cây các loại báu cõi trời vây quanh che mát, trăm vạn ức lầu đài quý báu cõi trời, bên trong rất sang trọng đẹp; trăm vạn ức cổng báu rực rỡ, trăm vạn ức linh bằng vàng ròng được gió nhẹ khua động phát ra âm thanh hòa nhã, trăm vạn ức vòng hoa trời sạch đẹp treo khắp nơi rũ xuống, trăm vạn ức báu Tô-bà-đề cõi trời với hình thức giải thoát, trăm vạn ức chuỗi anh lạc đẹp bằng báu Kim cang cõi trời, trăm vạn ức lọng báu cõi trời được chư Thiên cầm giữ, trăm vạn ức lưới báu xen tạp.

Trăm vạn ức kho báu cõi trời với ánh sáng đặc biệt, trăm vạn ức ánh sáng rực rỡ trời chiếu khắp mười phương, trăm vạn ức ánh sáng lớn, trăm vạn ức ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp nơi, trăm vạn ức ánh sáng mặt trăng rực rỡ, trăm vạn ức mùi thơm thanh tịnh lìa si, trăm vạn ức lưới hoa, trăm vạn ức lưới hương thơm che ở trên.

Trăm vạn ức vải báu cõi trời trải ở trên, trăm vạn ức vải báu cõi trời bố trí khắp nơi, trăm vạn ức vải màu xanh cõi trời, trăm vạn ức vải màu vàng cõi trời, trăm vạn ức vải màu đỏ cõi trời, trăm vạn ức vải nhiều màu sắc cõi trời, trăm vạn ức vải báu cõi trời, trăm vạn ức vải thơm cõi trời, trăm vạn ức vải báu đẹp lạ làm cho chúng sinh đều hoan hỷ. Những loại vải ấy được trải ở trên. Trăm vạn ức vải đẹp trắng sạch trải ở trên, trăm vạn ức phướn linh báu phát ra âm thanh du dương, trăm vạn ức tràng phan lụa nhiều màu cõi trời, trăm vạn ức tràng phan tỏa ra các lưới thơm, trăm vạn ức tràng phan hoa mưa ra các lưới thơm, trăm vạn ức tràng phan hoa mưa ra các loại hoa, trăm vạn ức tràng phan vải đẹp, trăm vạn ức tràng phan báu Ma-ni, trăm vạn ức tràng phan với dụng cụ đẹp cõi trời, trăm vạn ức tràng phan vòng hoa trời rũ xuống bốn mặt, trăm vạn ức tràng phan lọng có nhiều linh báu đều phát ra âm thanh tuyệt diệu.

Trăm vạn ức trống trời vang ra âm thanh lớn, trăm vạn ức đàn cõi trời phát ra âm thanh du dương, trăm vạn ức Mâu-đà-la cõi trời phát ra âm thanh vang dậy, trăm vạn ức nhạc cụ cõi trời, trăm vạn ức âm nhạc cõi trời vang đến các cõi Phật khắp mười phương, trăm vạn ức âm thanh do biến hóa vang khắp mười phương, chúng sinh nào được nghe đều hiểu rõ như tiếng vang; trăm vạn ức âm thanh ca nhạc cõi trời đồng thời tấu lên, trăm vạn ức âm nhạc do thần lực của chư Thiên phát ra âm thanh hòa nhã, nhạc cụ của chư Thiên phát ra âm thanh tuyệt diệu.

Trăm vạn ức âm thanh vi diệu khen ngợi công đức của Như Lai, trăm vạn ức âm thanh vui vẻ đặc biệt khen ngợi Như Lai, trăm vạn ức âm thanh sâu xa khen ngợi Như Lai, trăm vạn ức các loại âm thanh khen ngợi quả báo của Phật, trăm vạn ức âm thanh vi diệu khen ngợi pháp ra khỏi ba cõi, trăm vạn ức âm thanh tịch tĩnh khen ngợi sự tu hành đời trước của Như Lai, trăm vạn ức âm thanh khen ngợi sự xa lìa hẳn sân hận trong trăm ức kiếp của Như Lai, khen ngợi trăm vạn ức sự cúng dường chư Phật quá khứ, trăm vạn ức Pháp môn khen ngợi Như Lai, trăm vạn ức âm thanh khen ngợi công đức không cùng tận của tất cả Bồ-tát, trăm vạn ức âm thanh khen ngợi đầy đủ công đức các địa vị của Bồ-tát, trăm vạn ức âm thanh khen ngợi chư Phật không có nhàm chán, trăm vạn ức âm thanh khen ngợi những hạnh được gặp Phật, trăm vạn ức âm thanh khen ngợi pháp sâu xa, người được nghe âm thanh này thì được trí tuệ sâu xa không còn bị chướng ngại.

Trăm vạn ức âm thanh tuyệt diệu vang đến các thế giới khắp

mười phương; trăm vạn ức âm thanh rất hay khen các chúng sinh, tùy theo chí nguyện của họ, đều làm cho hoan hỷ, trăm vạn ức âm thanh khen ngợi tất cả thế gian, làm cho người nghe đều hiểu rõ tánh chân thật của tất cả các pháp trăm vạn ức âm thanh khen ngợi Như Lai, làm cho người nghe đều cung kính tất cả chư Như Lai; trăm vạn ức âm thanh khen ngợi tất cả công đức của cảnh giới Phật, trăm vạn ức âm thanh khen ngợi tất cả các phương tiện thiện xảo, biết rõ hoàn toàn tất cả các pháp, nghe và thọ trì tất cả pháp của các Như Lai; trăm vạn ức âm thanh khen ngợi các pháp đầy đủ sâu xa.

Trăm vạn ức âm thanh khen ngợi Bồ-tát Phát tâm, tu tập nuôi lớn trí Nhất thiết chủng, trăm vạn ức âm thanh khen ngợi Bồ-tát Trị địa về tâm hoan hỷ của vị ấy, trăm vạn ức âm thanh khen ngợi Bồtát Sinh quý về tâm được an trú, trăm vạn ức âm thanh khen ngợi Bồ-tát Đầy đủ phương tiện đối với Đại thừa đã hoàn toàn quyết định, trăm vạn ức âm thanh khen ngợi Bồ-tát Thiện hiện, đầy đủ tất cả hành động của Bồ-tát; trăm vạn ức âm thanh khen ngợi sự hành đạo của Bồ-tát Bất thoái, thanh tịnh tất cả các địa; trăm vạn ức âm thanh khen ngợi Bồ-tát Đồng chân có ánh sáng chiếu khắp tất cả thế giới; trăm vạn ức âm thanh khen ngợi Bồ-tát Vương tử đã thể nhập hoàn toàn vào cảnh giới sâu xa không thể nghĩ bàn của chư Phật; trăm vạn ức âm thanh khen ngợi Bồ-tát Quán đảnh, có thể biểu hiện tất cả năng lực của Như Lai.

Trăm vạn ức thần lực tự tại, trăm vạn ức thanh tịnh giải thoát, sinh ra trăm vạn ức thanh tịnh giải thoát, trăm vạn ức sự nuôi lớn pháp đại hoan hỷ, trăm vạn ức sự trú nơi tín tâm không hư hoại, trăm vạn ức sức nuôi dưỡng dũng mãnh, trăm vạn ức pháp nuôi dưỡng danh tiếng, trăm vạn ức phân biệt nghĩa của pháp, thuyết giảng rộng về định và tuệ; trăm vạn ức chánh niệm thanh tịnh không loạn, sinh ra trăm vạn ức định tuệ, trăm vạn ức Đà-la-ni thọ trì hết tất cả Phật pháp, sinh ra trăm vạn ức thâm tâm tin Phật với tin căn kiên cố.

Sinh ra trăm vạn ức Bố thí ba-la-mật thanh tịnh, sinh ra trăm vạn ức Trì giới ba-la-mật, sinh ra trăm vạn ức Nhẫn nhục ba-la-mật, không sinh tâm tức giận, đầy đủ Nhẫn nhục ba-la-mật của chư Phật; sinh ra trăm vạn ức Tinh tấn ba-la-mật, đầy đủ hoàn toàn vô lượng Tinh tấn ba-la-mật, sinh ra trăm vạn ức Thiền định ba-la-mật, vô lượng các thiền tịch tĩnh chiếu sáng, sinh ra trăm vạn ức Trí tuệ bala-mật, chiếu sáng tất cả pháp; sinh ra trăm vạn ức đại nguyện thanh tịnh, sinh ra trăm vạn ức các đèn sáng trí tuệ của pháp môn sâu xa, sinh ra trăm vạn ức pháp môn vi diệu của chư Phật mười phương, sinh ra trăm vạn ức phương tiện thiện xảo biểu hiện lìa sự ngu si, sinh ra trăm vạn ức hoạt động của các pháp đi vào trăm vạn ức cõi Phật, sinh ra trăm vạn ức Pháp thân thanh tịnh đi đến tất cả cõi Phật khắp mười phương, sinh ra trăm vạn ức âm thanh vi diệu của Như Lai, sinh ra trăm vạn ức phương tiện thiện xảo của trí Nhất thiết chủng, sinh ra trăm vạn ức các pháp môn hoàn hảo, sinh ra trăm vạn ức hiểu biết về chánh pháp, thấy hết tất cả thật pháp của chư Phật, cũng như phướn báu.

Sinh ra trăm vạn ức trí tuệ, hiện ra cảnh giới không chướng ngại của Như Lai. Trăm vạn ức Thiên thần vương cung kính lễ bái, trăm vạn ức Long vương nhất tâm chiêm ngưỡng không chán, trăm vạn ức Dạ-xoa vương đứng chắp tay cung kính, trăm vạn ức Cànthát-bà vương nhất tâm cung kính mắt nhìn không rời, trăm vạn ức A-tu-la vương từ bỏ kiêu mạn kính cẩn đứng hầu, trăm vạn ức Bảo kim sí điểu vương miệng ngậm dải lụa, trăm vạn ức Khẩn-na-la vương hoan hỷ đứng hầu, trăm vạn ức Ma-hầu-la vương phấn khởi vui mừng chú tâm chiêm ngưỡng, trăm vạn ức Bà-la-môn vương cung kính lễ bái, trăm vạn ức tất cả các vua thế gian cung kính đảnh lễ, trăm vạn ức các Đế Thích Thiên vương cung kính tôn trọng nhất tâm chiêm ngưỡng, trăm vạn ức Dạ-ma. Thiên vương vui mừng hớn hở lớn tiếng ca ngợi, trăm vạn ức Đâu-suất-đà Thiên vương cung kính lễ bái, trăm vạn ức Hóa lạc Thiên vương cung kính khen ngợi, trăm vạn ức Tha hóa tự tại Thiên vương chắp tay cung kính nhất tâm đứng hầu, trăm vạn ức Phạm Thiên vương nhất tâm chiêm ngưỡng, trăm vạn ức Ma-hê-thủ-la Thiên vương cung kính tán thán, trăm vạn ức Bồ-tát cung kính khen ngợi, trăm vạn ức Thiên nữ cung kính cúng dường, trăm vạn ức Nguyện thiên cung kính đảnh lễ, trăm vạn ức Túc mạng thân cận Thiện tri thức Thiên lên tiếng ca ngợi, trăm vạn ức Phạm thân Thiên trải thân cung kính, trăm vạn ức Phạm phụ thiên cung kính đảnh lễ, trăm vạn ức Phạm quyến thuộc Thiên vây quanh hầu hạ, trăm vạn ức Đại Phạm thiên ca ngợi vô lượng công đức, trăm vạn ức Quang thiên lạy cả người xuống đất, trăm vạn ức Thiểu quang thiên ca ngợi tán thán sự khó được gặp Phật ra đời, trăm vạn ức Vô lượng quang thiên ca ngợi lễ bái, trăm vạn ức Quang âm thiên khen ngợi Như Lai khó gặp khó thấy, trăm vạn ức Tịnh thiên cung kính lễ bái, trăm vạn ức Thiểu tịnh thiên cung kính lễ bái, trăm vạn ức Vô lượng tịnh thiên ưa thích thấy Phật nên từ hư không rơi xuống, trăm vạn ức Biến tịnh thiên đứng chắp tay cung kính, trăm vạn ức Mật thân thiên nhớ lại công đức trước đây nên khen ngợi, trăm vạn ức Thiểu mật thân thiên tưởng đến Như Lai nên đều muốn được gặp, trăm vạn ức Vô lượng mật thân thiên với thiện nghiệp thanh tịnh cung kính lễ bái, trăm vạn ức Mật quả thiên trải thân xuống kính lễ, trăm vạn ức Vô phiền thiên được lòng tin kiên cố cung kính lễ bái, trăm vạn ức Vô nhiệt thiên chắp tay chiêm ngưỡng không chán, trăm vạn ức Thiện hiện thiên chắp tay cung kính, trăm vạn ức Thiện kiến thiên nhớ đến chỗ vô lượng Đức Phật, cung kính cúng dường không nhàm chán; trăm vạn ức A-ca-ni-sất thiên cung kính lễ bái, trăm vạn ức các hàng chư Thiên khác đều rất hoan hỷ cung kính khen ngợi, trăm vạn ức chư Thiên trang hoàng bằng các loại trí tuệ hoàn hảo.

Trăm vạn ức các Đại Bồ-tát tôn kính bảo vệ, trăm vạn ức Bồtát Hoa Thủ mưa các loại hoa, trăm vạn ức Bồ-tát Hương Thủ mưa các loại hương, trăm vạn ức Bồ-tát Man Thủ mưa các loại vòng hoa, trăm vạn ức Bồ-tát Mạt Hương Thủ mưa các loại bột hương, trăm vạn ức Bồ-tát Y Thủ mưa các loại vải báu, trăm vạn ức Bồ-tát Tràng Thủ mưa các loại tràng phan, trăm vạn ức Bồ-tát Phan Thủ mưa các loại phướn, trăm vạn ức Bồ-tát Bảo Thủ mưa các loại vật báu, trăm vạn ức Bồ-tát Trang Nghiêm Thủ mưa các loại dụng cụ xinh đẹp.

Trăm vạn ức chư Thiên đem các loại cung điện sang trọng của chư Thiên để trang hoàng. Thiên tử Hoan hỷ đem trăm vạn ức cung điện trang nghiêm của chư Thiên để trang hoàng. Trăm vạn ức Thiên tử Sinh quý che khắp bằng Pháp thân. Trăm vạn ức Thiên tử Quán đảnh toàn thân đỡ chỗ ngồi, phát sinh trăm vạn ức đại nguyện thanh tịnh của Bồ-tát, sinh ra trăm vạn ức tâm thanh tịnh ban đầu của Bồ-tát, trăm vạn ức căn tánh nhu hòa của Bồ-tát. Trăm vạn ức Thiền tạng đều thanh tịnh, trăm vạn ức thanh tịnh giải thoát của Bồ-tát, nghiêm trị trăm vạn ức nghiệp thanh tịnh của Bồtát, sinh ra trăm vạn ức địa an trụ Sinh quý của Bồ-tát, sinh ra trăm vạn ức pháp môn của Bồ-tát soi sáng tất cả, thành tựu các địa của trăm vạn ức Bồ-tát, giáo hóa thu phục trăm vạn ức đại chúng, phát sinh trăm vạn ức căn lành, trăm vạn ức chư Phật hộ trì, trăm vạn ức sự thành tựu các công đức, trăm vạn ức trực tâm trang nghiêm thanh tịnh, trăm vạn ức đại nguyện trang nghiêm thanh tịnh, trăm vạn ức thiện hạnh phát sinh, trăm vạn ức các pháp sung mãn, trăm vạn ức sự thành tựu các thần lực tự tại, trăm vạn ức sự phát sinh các công đức dùng trăm ngàn pháp khen ngợi để khen ngợi các công đức ấy.

Như tại thế giới này, Thiên cung Đâu-suất-đà, bốn thiên hạ, điện trang nghiêm bằng tất cả báu, trải tòa Sư tử bằng kho tàng Mani báu cho Như Lai, thì tại các thế giới khắp mười phương, ở bốn thiên hạ, Thiên cung Đâu-suất-đà, cung điện cũng được trang nghiêm bằng tất cả báu, cũng đều trải tòa Sư tử bằng kho tàng Ma-ni báu cho Như Lai.

Sau khi trải tòa cho Như Lai, Thiên vương Đâu-suất-đà cùng với vô số không thể đếm các Thiên tử đã nghênh tiếp Như Lai. Họ mưa vô số hoa nhiều màu sắc thượng hạng, mưa vô số Chiên-đàn thượng hạng, mưa vô số các loại lọng báu, mưa vô số vải trời mềm đẹp, mưa vô số các loại báu để cúng dường Như Lai bằng tâm hoan hỷ, mưa các loại dụng cụ tuyệt đẹp cõi trời, đốt các loại hương tỏa khắp các thế giới mười phương, mưa các bột Chiên-đàn, hương bột trầm thủy, hương bột kiên cố để cúng dường Như Lai. Vô lượng Thiên tử đều từ thân mình xuất ra vô lượng, vô số thân Thiên tử. Vô số Thiên tử Đâu-suất-đà và chư Thiên tử ở các phương khác đều rất hoan hỷ cung kính làm lễ. Vô số chúng Thiên nữ hoan hỷ vô cùng, nhất tâm im lặng chiêm ngưỡng Như Lai. Không thể đếm, không thể nêu bày các Đại Bồ-tát đều từ trời Đâu-suất-đà ở các thế giới khác đến, ở giữa hư không, đem không thể nghĩ bàn các vật cúng dường để cúng dường Như Lai, vượt hơn tất cả chư Thiên cúng dường, dùng vô số âm thanh tuyệt diệu khen ngợi Như Lai, thần lực của Phật, sự tu tập căn lành của chư Phật quá khứ, thần lực tự tại không thể nghĩ bàn của Như Lai.

Tất cả chư Thiên và Thiên nữ ở Đâu-suất-đà đều nhất tâm cung kính im lặng chiêm ngưỡng Phật và suy nghĩ: “Như Lai ra đời thật là khó gặp, công đức đầy đủ, trí tuệ vô ngại, bình đẳng Chánh giác, ta đang được thấy.” Nghĩ như vậy tâm sinh hoan hỷ.

Vô số ức Thiên tử Đâu-suất-đà cùng đến chỗ Như Lai, dùng Thiên y đang mặc đựng các loại báu, các loại hương, các y phục báu, các vật dụng đẹp, bột hương Chiên-đàn, bột hương trầm thủy, hương báu cõi trời, hoa thơm cõi trời, hoa Mạn-đà-la cõi trời rải đến cúng dường tất cả các Như Lai khắp mười phương. Vô số ức các Thiên tử đem các loại cúng dường hảo hạng trang hoàng trên hư không, đốt các loại hương thơm, khói thơm thành mây tỏa tất cả hư không khắp mười phương. Do tâm của cảnh giới trí tuệ, mưa các mây hoa trang trí cả hư không. Đối với Như Lai phát tâm hoan hỷ, mưa tất cả các mây lọng trời trang hoàng khắp cả hư không đến mười phương. Do tâm kính Phật, mưa tất cả mây vòng hoa trời trang hoàng hư không khắp cả mười phương để cúng dường Phật. Dùng vô số lưới trắng báu trang hoàng khắp cả hư không, treo các linh bằng vàng xen lẫn nhau, tự nhiên động nhẹ phát ra âm thanh tuyệt diệu làm cho người ngộ ba thừa thì được giải thoát. Vô số trướng báu trang hoàng khắp hư không che cả mười phương. Vì đối với Như Lai có lòng tin sâu xa nên mưa khắp tất cả bằng mây vòng hoa đẹp không ngớt, trang hoàng trên hư không bằng vô số cung điện chư Thiên. Tất cả Thiên nhạc phát ra âm thanh du dương vang khắp mười phương. Do tâm chí thành tôn kính Phật nên dùng vô số vải đẹp báu trang hoàng cả hư không. Vì tâm biết rằng Đức Phật ra đời rất khó gặp nên mưa vô số mão trời báu trang hoàng cả hư không. Vì đối với Như Lai được tâm cung kính nên mưa vô số báu vật thượng hạng và vòng hoa trời báu.

Vô số ức Thiên tử đều từ thân mình hiện ra vô số hoa đủ màu sắc, để cúng dường Như Lai, không cùng tận. Vì hoan hỷ cung kính Như Lai, nên đem vô số loại hoa vừa ý để cúng dường Như Lai. Vì hoan hỷ cung kính Như Lai, nên đem vô số hương bột Chiên-đàn cúng dường Như Lai. Vì sự hoan hỷ vô cùng với Như Lai, đem vô số lọng báu đến cúng dường Như Lai. Vì nuôi dưỡng Tam-muội niệm Phật, nên họ đem vô số vải báu thượng hạng để trải trên đường, cúng dường Như Lai. Đối với Như Lai có sự hoan hỷ cung kính, nên đem vô lượng, vô số phướn báu nhiều màu sắc để cúng dường Như Lai. Đối với Như Lai có tâm hoan hỷ cung kính, nên đem vô số tràng phan báu nhiều màu sắc để cúng dường Như Lai. Đối với Như Lai có tâm hoan hỷ cung kính, nên họ đem vô số Thiên nhạc phát ra âm thanh du dương để cúng dường Như Lai.

Với tâm thường định chưa từng tán loạn, không thể nêu bày vô số ức Bồ-tát từ Thiên cung Đâu-suất-đà, đã lìa tất cả vật cúng dường trong ba cõi, từ pháp chân thật sinh ra, lìa các phiền não, với tâm đại Từ phổ biến khắp mười phương không có chướng ngại, đầy đủ phương tiện các pháp sâu xa, chỉ có chư Phật mới có thể lường được, ngoài ra không ai bằng được. Sự cúng dường với lòng tin thanh tịnh kiên cố sinh ra không thể nghĩ bàn các căn lành, phát sinh năng lực nhân của vô số biến hóa, hóa sinh từ chân pháp của các Như Lai, với pháp ấn vô hành. Tất cả lọng báu che khắp pháp giới để cúng dường Như Lai, vượt hơn cả các vật cúng dường của chư Thiên. Do tất cả các Ba-la-mật, phát sinh tất cả trướng hoa che khắp pháp giới, vượt hơn sự cúng dường ở trên của chư Thiên để cúng dường Như Lai. Sự thanh tịnh giải thoát đầy khắp cả cảnh giới của Phật. Tất cả vải báu trang hoàng khắp cả pháp giới, vượt hơn sự cúng dường của chư Thiên ở trên để cúng dường Như Lai.

Từ Vô sinh pháp nhẫn phát sinh lưới và các linh báu che, trang hoàng khắp tất cả pháp giới, vượt hơn sự cúng dường ở trên của chư Thiên để cúng dường Như Lai. Thể nhập trí tuệ vô ngại, đem tất cả hương thơm hảo hạng trang hoàng cả pháp giới, vượt hơn sự cúng dường của chư Thiên ở trên để cúng dường Như Lai. Hiểu biết tất cả các pháp như huyễn hóa, bố trí tất cả tòa cao báu đẹp trang hoàng khắp pháp giới vượt hơn sự cúng dường của chư Thiên ở trên để cúng dường Như Lai. Cảnh giới tâm của các vị ấy đồng với Như Lai. Cảnh giới đặt bố trí tòa cũng đồng với Như Lai. Dựng lên tất cả các phướn báu để trang hoàng pháp giới, vượt hơn sự cúng dường của chư Thiên ở trên để cúng dường Như Lai. Hiểu trọn vẹn và đúng lúc để cúng dường Như Lai. Đem tất cả bảo điện trang hoàng khắp pháp giới, vượt hơn sự cúng dường của chư Thiên ở trên để cúng dường Như Lai. Hiểu tất cả các pháp như mộng, đem các loại hoa quý trang hoàng khắp pháp giới, vượt hơn sự cúng dường của chư Thiên ở trên để cúng dường Như Lai.

Không chấp vào căn lành đã sinh ra, đầy khắp tất cả pháp giới, các vị Bồ-tát này đều từ thân tỏa ra tất cả mây thơm thượng hạng, tất cả mây hoa nhiều màu, tất cả mây vải nhiều màu, tất cả mây thơm chiên-đàn, tất cả mây lọng báu xinh đẹp, tất cả mây các loại mây thơm, tất cả mây vòng hoa, tất cả mây vật dụng xinh đẹp sáng sạch, vượt hơn sự cúng dường của chư Thiên ở trên để cúng dường Như Lai.

Vô lượng Bồ-tát khen ngợi công đức chân thật của Như Lai, lìa hẳn điên đảo, trú hẳn vào chánh pháp, đầy đủ tất cả năng lực, làm cho chúng sinh lìa hẳn nạn ác, chỉ bày đường toàn thiện. Trong một âm thanh nói ra vô lượng pháp, từ tất cả Đà-la-ni sinh ra kho tàng biện luận không cùng tận, đầy đủ sự không lo sợ, tâm thường hoan hỷ. Bằng vô lượng diệu pháp như vậy, Bồ-tát khen ngợi Như Lai, Pháp thân ở khắp hư không pháp giới, tâm đồng với các Như Lai cả ba đời.

Bấy giờ, tất cả chư Thiên và các Thiên tử ở các phương khác đến và tất cả các Bồ-tát ở vô số các cõi khác thấy Đức Như Lai Chánh Đẳng Giác là Bậc Đại Hùng trong loài người thật không thể nghĩ bàn. Thân Như Lai có vô lượng, vô số không thể nêu bày hết, hiện ra thần túc không thể nghĩ bàn, làm cho tất cả chúng sinh đều hoan hỷ. Ở khắp tất cả hư không, trang hoàng khắp cả pháp giới bằng công đức của chư Phật, làm cho tất cả chúng sinh đều an trú vào tất cả căn lành, thành tựu thần lực, mà ngôn ngữ không thể diễn tả hết được. Tất cả Bồ-tát cung kính cúng dường, tùy theo nơi cần giáo hóa mà hiện thân cứu độ, đầy đủ tất cả căn lành thanh tịnh, hiển hiện công đức vô thượng của Như Lai. Cảnh giới trí tuệ không cùng tận, sinh ra Tam-muội không gì sánh bằng. Pháp thân đến khắp tất cả chúng sinh, không có giới hạn, làm cho tất cả chúng sinh đều rất hoan hỷ, không gián đoạn trí Nhất thiết chủng. Trú ở nơi Phật trú, sinh trong nhà của ba đời chư Phật, làm cho vô số chúng sinh đều được thanh tịnh, làm cho phát sinh trí tuệ thanh tịnh của tất cả Bồ-tát, phát sinh tất cả căn lành của Bồ-tát, tất cả mây pháp che khắp pháp giới.

Như Lai giáo hóa tất cả không sót, tùy theo ý muốn làm cho mãn nguyện, đưa vào trong trí tuệ bình đẳng thanh tịnh, vượt trên tất cả chúng sinh, đắc Nhất thiết trí. Bằng mắt Chánh giác nhìn khắp thế gian, tùy theo căn lành đã tu tập đời trước mà thị hiện đầy đủ, phát ra tâm vĩ đại làm chúng sinh yêu mến. An trú vào trí tuệ không thể bị phá hoại, biết rõ chúng sinh, phân biệt các cõi. Sinh trong pháp thiện không thoái chuyển, không làm hư hoại pháp tánh, phân biệt rõ pháp giới. Hiện vô lượng, vô số thân Như Lai, xa lìa ý niệm sai lầm, trú ở chỗ chân thật, được tất cả chúng sinh khen ngợi vô cùng, giáo hóa tất cả tu Tam-muội niệm Phật, khắp cả pháp giới độ thoát chúng sinh đến vô lượng, vô biên. Ai cầu mong đến đều được giáo hóa, tùy theo căn cơ mà ban cho giáo pháp. Bằng nhiều phương pháp giáo hóa chúng sinh, tùy theo tánh dục, đều làm cho thanh tịnh. Thị hiện thân hình không thể nghĩ bàn, bình đẳng nhìn chúng sinh tâm không lệ thuộc. Trú ở chỗ vô ngại, sự thấy không bị chướng ngại, hiểu hoàn toàn các lực của Như Lai, tâm luôn chánh định không hề tán loạn. Trú ở Nhất thiết trí, diễn thuyết đầy đủ về ý nghĩa đúng đắn của chữ, từ ngữ và câu nói, vào tận trong cùng vô lượng biển trí, sinh ra vô lượng kho trí tuệ công đức.

Mặt trời Như Lai mọc lên chiếu khắp pháp giới, nguyện lực của chúng sinh thường trú chẳng mất. Trú ở chỗ Phật ở, kiên cố không bị phá hoại. Đối với ngã và ngã sở, tâm không bị lệ thuộc, tu hành các pháp xa lìa thế gian. Đối với tất cả thế gian không bị ô nhiễm, dựng cờ trí tuệ ở giữa đại chúng, trí tuệ siêu tuyệt vượt trên tất cả thế gian không bị đắm nhiễm. Cứu khổ chúng sinh bằng tâm đại Bi, làm cho chúng sinh được trí tuệ sâu xa, làm lợi ích cho chúng sinh bằng công đức vô tận. Phân biệt hoàn toàn bằng trí tuệ của Bồtát, tin chắc hướng đến Phật đạo thì thành Bậc Chánh Giác. Ban cho đại Từ, hiển hiện đại Bi. Thân Phật vô lượng trang nghiêm bằng các pháp, bằng các âm thanh diễn thuyết vô lượng pháp. Tùy theo đối tượng đều làm cho mãn nguyện, tâm luôn thanh tịnh suốt cả ba đời, làm cho chúng sinh không lệ thuộc vào cảnh giới, thọ ký cho tất cả Bồ-tát. Sinh vào trong nhà của Như Lai ba đời khắp cả mười phương với trí tuệ vô ngại, đến khắp mọi nơi mà tâm không vướng mắc, thông hiểu chân thật về thế giới của chư Phật, phân biệt rõ tất cả chúng sinh. Bằng công đức xuất thế làm đèn sáng cho tất cả thế gian, không bị phiền não của sinh tử làm ô nhiễm.

Mặt trăng trí tuệ của Phật chiếu khắp pháp giới, hiểu rõ các pháp không có tánh chân thật. Bằng vô lượng trí tuệ bình đẳng quán sát, trí tuệ sáng suốt chiếu khắp mười phương, thông hiểu các pháp như huyễn như hóa, tất cả tâm thế gian và tâm chư Phật cùng các nghiệp báo. Tùy theo đối tượng mà hiển hiện chân thật, thuận theo căn tánh chúng sinh mà hiện thân Phật. Cảnh giới Như Lai có thể tiếp nhận hết tất cả chúng sinh, biết hết sự thi hành các pháp của tất cả chúng sinh, hiểu rõ tướng ấy không có tự tánh, biết một tánh của tất cả thế gian cũng chẳng phải tánh. Tùy thuận chúng sinh mà thị hiện có tánh, muốn làm cho chúng sinh vượt khỏi ba cõi, hướng thẳng đến Vô thượng Bồ-đề, cứu vớt giúp đỡ tất cả chúng sinh. Chưa từng chấp thủ tướng của thế gian, diệt các phiền não, chánh giác thế gian, đi xe Đại thừa không rối loạn, thành tựu tất cả lợi ích hoàn hảo của các pháp, phân biệt rõ ràng căn lành của chúng sinh.

Nghiệp báo thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt, thông suốt cả ba đời, xa lìa hẳn tất cả hư vọng của thế gian. Phóng lưới hào quang chiếu khắp mười phương làm cho tất cả chúng hội đều thấy Đức Như Lai, phân biệt rõ tất cả các cõi khắp mười phương, đầy đủ tướng tốt nhìn mãi không chán.

Sự phát sinh công đức trí tuệ do sự tu hành của Bồ-tát thì có thể phân biệt rõ cảnh giới các căn tánh, làm việc Phật sự thật đúng lúc, thành tựu vô lượng phương tiện của chư Phật ba đời. Từ bi che khắp tất cả chúng sinh, mưa pháp Đà-la-ni khắp cả mọi nơi, làm cho thành tựu công đức của tất cả chư Phật, vô lượng sắc đẹp trang nghiêm thân Phật, chúng sinh khắp mười phương đều được chiêm ngưỡng, trừ diệt tất cả chướng ngại của thế gian, phân biệt các pháp hiểu nghĩa chân thật. Thành tựu công đức Bậc Tự Tại Pháp Vương, công đức Bậc Nhật Vương chiếu sáng khắp tất cả thế gian, phước điền tối thượng do nhân của tất cả trí tuệ sinh ra, hóa thân khắp tất cả thế gian. Mỗi một hóa thân chiếu ra vô lượng hào quang trí tuệ. Bậc Pháp vương đội mão trời bằng lụa đẹp vô ngại, công đức vô lượng tùy thuận tất cả, phân biệt thế gian. Bậc Đạo Sư vô thượng khai hóa chúng sinh, trí tuệ của Như Lai là chiếc xe không sợ hãi cho thế gian. Bậc Thầy Thuốc vô thượng của tất cả thế gian, biết rõ tất cả bệnh nặng nhẹ của chúng sinh, làm cho xa lìa ngu si tối tăm kiên cố không thoái lui. Nhãn tạng tịnh tuệ phân biệt rõ tất cả thế gian, chỉ bày tất cả nghiệp báo của chúng sinh, trừ diệt tất cả bệnh khổ cho chúng sinh. Bằng vô lượng phương tiện để cứu độ, rất đúng lúc, tùy theo đối tượng. Bình đẳng nhìn chúng sinh làm xa lìa các khổ, chỉ bày nghiệp báo cũng như huyễn hóa. Tùy theo đối tượng mà hiện thân Phật, làm cho chúng sinh đều thấy Bậc Đạo sư. Phân biệt tất cả các pháp thế gian, hoan hỷ kính Phật, nuôi dưỡng căn lành, được không thoái chuyển, tùy nghiệp, đều phân biệt rõ. Tất cả chúng sinh mãi ngủ say trong sinh tử, Như Lai ra đời làm cho giác ngộ, an ủi chúng sinh làm cho không còn sợ hãi, tâm không còn lệ thuộc, không ai phá hoại được, có đầy đủ phương tiện bằng trí tuệ.

Như Lai tối thượng làm nghiêm tịnh cho chúng sinh, núi chúa trí tuệ mở bày cửa pháp thanh tịnh. Hoặc hiện thân Phật, hoặc hiện thân Bồ-tát để dẫn dắt chúng sinh, xa lìa các điều ác, vào ở nơi đất thiện. Vô lượng công đức trang nghiêm thân Phật, đem các thiện nghiệp đã thành tựu chỉ dạy cho thế gian, tất cả trí tuệ đến bờ bên kia. Khi thành Phật đạo đều khiến thanh tịnh, làm cho mãn nguyện tất cả thế gian, chỉ bày cho thế gian người bạn hoàn hảo vững bền. Hào quang thanh tịnh chiếu sáng khắp mười phương, thị hiện các thân cho khắp chúng sinh, trừ diệt vô lượng cấu uế của chúng sinh, làm cho căn lành của chúng sinh đều thanh tịnh, tùy theo ý nguyện đều được thỏa mãn. Bình đẳng nhìn chúng sinh, không phân biệt trên, giữa, dưới, giữ gìn căn lành để phát sinh nghiệp thanh tịnh, thu phục các ma, trừ diệt phiền não, xuất sinh vô số năng lực vô ngại.

Vua ánh sáng nhất của tất cả thế gian, mặt trời tuệ vô ngại chiếu trừ bóng tối ngu si, thường đem giáo pháp bố thí cho tất cả chúng sinh… Vô lượng, vô biên kho tàng trí tuệ của Như Lai, ánh sáng thanh tịnh chiếu khắp mười phương, làm cho tất cả chúng sinh xa lìa cừu oán, tùy theo ý nguyện đều được thỏa mãn. Bậc ruộng phước tối thắng, ai cũng quy y, quả báo vô lượng thanh tịnh đầy đủ, tu ít căn lành được công đức lớn, đặt chúng sinh trên đất trí tuệ vô tận. Tất cả căn lành đều do tâm phát sinh, vô lượng hoan hỷ, công đức thanh tịnh, trừ diệt các nạn ở cõi ác cho chúng sinh.

Chánh niệm về Như Lai như vậy, quán sát Bậc Chánh Giác như vậy, đi vào vực sâu trí tuệ như vậy, đi vào biển công đức như vậy, đạt đến trí tuệ như hư không như vậy, biết ruộng phước của chúng sinh như vậy, biết chân chánh về Như Lai như vậy, quán sát tướng tốt do nghiệp thanh tịnh như vậy, biết đúng Pháp thân chiếu khắp cả mười phương như vậy, biết Phật thị hiện tất cả thần lực tự tại không thể nghĩ bàn như vậy.

Bấy giờ, chư Thiên thấy từng mỗi lỗ chân lông trên thân Như Lai phóng ra vô số ức hào quang. Mỗi hào quang có vô số màu sắc đẹp, vô số ánh sáng rực rỡ trong suốt chiếu sáng đến vô số cõi Phật, vô số chúng sinh, vô số sự hoan hỷ tăng trưởng, vô số sự thanh tịnh, tinh tấn, dũng mãnh của Đức Phật, vô số Tam-muội tịch tĩnh, vô số các căn mát mẻ nhu hòa, vô số sự cung kính các Đức Như Lai.

Khi ấy, chư Thiên lại thấy thân Phật chiếu ra không thể nghĩ bàn vầng hào quang nhiều màu sắc. Từng mỗi hào quang ấy có không thể nghĩ bàn màu sắc, không thể nghĩ bàn ánh sáng chiếu đến vô lượng, vô biên tất cả pháp giới khắp mười phương, thị hiện vô lượng, vô biên thần lực tự tại của Như Lai. Chúng sinh đều nghe âm thanh vi diệu thanh tịnh. Lại có vô số lời kệ phát ra ca ngợi pháp xuất thế gian, thành tựu đầy đủ căn lành xuất thế, hiển hiện vô lượng, vô số sự trang nghiêm thượng hạng không thể nghĩ bàn, suốt không thể nghĩ bàn kiếp số khen ngợi hào quang ấy cũng không cùng tận. Từ trong vô tận tự tại của Như Lai sinh ra, chiếu sáng khắp cả không thể nghĩ bàn thế giới. Chư Phật ra đời đưa chúng sinh đứng vững cửa trí tuệ, đi vào nghĩa chân thật. Hiển hiện không thể nghĩ bàn hóa thân của Như Lai, chiếu khắp vô lượng, vô số không thể nghĩ bàn thế giới của chư Phật và các pháp giới. Tất cả thế giới khắp mười phương, cùng tận pháp giới hư không giới, làm cho nguyên nhân của tất cả thế giới phát sinh, làm cho thanh tịnh bình đẳng của chúng sinh được phát sinh từ chỗ của Phật và Nhất thiết trí vô ngại của Như Lai.

Lại nữa, từ thân Phật phát ra vô lượng, vô số không thể nghĩ bàn hào quang báu sáng. Từ nơi vô lượng, vô số kiếp không thể nghĩ bàn tu công đức của các Như Lai nên được hào quang này, phát sinh từ căn lành của đại nguyện thanh tịnh. Do vô lượng sự tu tập hạnh không phóng dật thanh tịnh của chư Phật, tất cả sự chuyên tâm cầu giác ngộ vô thượng nên được hào quang này, sinh ra vô lượng căn lành vô ngại, làm cho tất cả chúng sinh nhờ vào Như Lai mà trừ ngu si phiền não, được gặp Như Lai và thấy được thần lực tự tại. Đưa vô lượng chúng sinh đến cửa căn lành thù thắng, vượt qua biển chúng sinh. Trong tất cả cõi Phật, vì các Bồ-tát mà diễn thuyết pháp không thể nghĩ bàn của chư Phật.

Khi ấy, Như Lai bằng đại Từ bi che phủ tất cả, thị hiện tất cả sự trang nghiêm bằng trí tuệ, muốn làm cho tất cả chúng sinh trong vô lượng, vô biên các thế giới của chư Phật, người chưa tin được tin, người đã tin thì phát triển căn lành, người đã phát triển thì làm cho thanh tịnh, người đã thanh tịnh thì làm cho thành thục, người đã thành thục thì làm cho giải thoát, được pháp sâu xa, đầy đủ vô lượng hào quang trí tuệ, viên mãn các thệ nguyện, tâm Nhất thiết trí kiên cố không thay đổi, không phá hoại pháp tánh, nghe thật tế thì không kinh sợ, thông suốt hoàn toàn thật pháp của Như Lai, viên mãn tất cả các Ba-la-mật, thành tựu căn lành xuất thế thanh tịnh, tu tập đầy đủ hạnh của Phổ Hiền, thành tựu vô lượng tự tại của Như Lai, xa lìa cảnh giới ma, đi vào cảnh giới của Phật, hiểu rõ pháp sâu xa, được trí tuệ không nghĩ bàn.

Đối với đại nguyện của Đại thừa thì kiên cố không dời đổi, thường thấy chư Phật, được vô lượng trí tuệ, vô lượng, vô biên kho tàng năng lực công đức, phát tâm thắng diệu, xa lìa lưới nghi ngờ, diệt ác được thanh tịnh, thường nương vào Như Lai. Đối với pháp chân thật được kiên cố không dời đổi, được vào trong tất cả chúng Bồ-tát, thường ở trong nhà của ba đời Như Lai.

Như Lai hiển hiện những loại như vậy bằng vô lượng, vô số căn lành thanh tịnh, để giáo hóa chúng sinh, làm cho chúng đều biết đến công đức của Phật chiếu sáng tất cả kho tàng trí tuệ vô ngại. Như Lai với năng lực đại thần thông tự tại, biểu hiện sự tự tại trong tất cả cảnh giới, làm cho chúng sinh viên mãn tất cả bản nguyện đời trước, đầy đủ tịnh tuệ, đạt đến chư Phật, Bậc Thiện Thệ tối thắng, thành tựu tất cả sự tự tại của Bậc Pháp Vương, phát sinh đầy đủ cửa Nhất thiết trí. Thành tựu Pháp thân thanh tịnh tối thắng công đức bình đẳng của chư Phật ba đời, tất cả thế gian không thể ví dụ được. Các tướng tối trang nghiêm thân, đầy đủ các lực nhìn không biết chán. Trong tất cả kiếp khen ngợi công đức trí tuệ của Như Lai, tự tại trình bày cũng không thể cùng tận. Tất cả Bồ-tát không thể đạt đến, vì khắp chúng sinh làm viên mãn mặt trời tuệ, diệt bóng tối của ba đời, đạt đến thần lực tự tại của Pháp Vương, sinh ra vô lượng công đức thanh tịnh.

Bấy giờ, vì Như Lai, Thiên vương Đâu-suất bố trí tất cả các vật cúng dường như vậy, rồi cùng vô lượng, vô số Thiên tử ở Đâu-suấtđà cung kính chắp tay bạch Phật:

–Lành thay Thế Tôn đã đến đây! Lành thay Thiện Thệ đã đến đây! Xin Thế Tôn thương xót, ở lại cung điện này.

Bấy giờ, Đức Phật tự trang hoàng bằng sự trang nghiêm của chư Phật. Chúng sinh được thấy đều rất cung kính, tất cả Bồ-tát đều mong muốn đến. Làm cho tất cả chư Thiên ở Đâu-suất đều hoan hỷ, làm cho chúng sinh tu tập theo cảnh giới Phật đều trồng căn lành giác ngộ, công đức vô tận, đạt đến lòng tin thanh tịnh, không thể bị hoại, thường cúng dường Phật, tâm không nhàm chán, chánh tâm thanh tịnh làm cho chúng sinh chuyên cần cầu Nhất thiết trí.

Nhận lời thỉnh của Thiên vương Đâu-suất-đà, Đức Phật lên tòa Sư tử Như ý bảo tạng của bảo điện tất cả trang nghiêm. Như tại Thiên cung Đâu-suất trong bốn thiên hạ thế giới này, có Đức Như Lai nhận lời và lên tòa Sư tử Như ý bảo tạng của bảo điện tất cả trang nghiêm, thì ở các thế giới khắp mười phương cũng có tòa Sư tử Như ý bảo tạng của bảo điện tất cả trang nghiêm và các sự việc như vậy.

Khi ấy, tại bảo điện tất cả báu trang nghiêm tự nhiên đặc biệt xinh đẹp, trang hoàng bằng các loại báu, vượt xa hơn sự trang nghiêm của chư Thiên ở trên. Tất cả lưới báu che phủ ở trên, mưa xuống các trận mưa tất cả mây báu đẹp, vật báu trang nghiêm, vải báu, chiên-đàn, hương thơm, các loại báu trang nghiêm, các loại hoa. Tự nhiên phát ra không thể nghĩ bàn âm nhạc tuyệt diệu, ca ngợi những lời dạy về pháp bằng Nhất thiết trí của Như Lai. Tất cả những sự cúng dường này hơn cả sự cúng dường của chư Thiên ở trên.

Bấy giờ, do thần lực của Phật, vì Thiên vương Đâu-suất, tất cả âm nhạc đều im lặng cả, không còn làm loạn chánh niệm của chư Thiên, mà làm phát triển căn lành, tăng trưởng tâm lớn, dũng mãnh tinh tấn, rất là hoan hỷ, chánh tâm thanh tịnh, liền phát tâm cầu giác ngộ, đối với các pháp môn ghi nhớ hết không quên.

Bấy giờ, nương thần lực của Phật, nhớ đến sự trồng căn lành của chư Phật trong quá khứ, Thiên vương Đâu-suất-đà nói kệ rằng:

Như Lai vô ngại như trăng rằm
Trong các an lành là bậc nhất
Phật vào cung điện Báu trang nghiêm
Cho nên nơi này an lành nhất.
Như Lai vô biên trí thâm sâu
Trong các an lành là bậc nhất
Phật vào điện thanh tịnh Kim sắc
Cho nên nơi này an lành nhất.
Như Lai phổ nhãn, sáng thanh tịnh
Trong các an lành là bậc nhất
Phật vào điện Bảo tạng liên hoa
Cho nên nơi này an lành nhất.
Như Lai san hô sắc tươi đẹp
Trong các an lành là bậc nhất
Phật vào điện Bảo tạng thanh tịnh
Cho nên nơi này an lành nhất.
Như Lai tối thắng, Bậc Luận Sư
Trong các an lành là bậc nhất
Vào điện Bảo sơn nhân-đà-la
Cho nên nơi này an lành nhất.
Như Lai mãn nguyện đức vô lượng
Trong các an lành là bậc nhất
Vào trong bảo điện Diệu hoa bảo
Cho nên nơi này an lành nhất.
Như Lai vô lượng sáng vô cùng
Trong các an lành là bậc nhất
Vào trong điện Bảo thọ trang nghiêm
Cho nên nơi này an lành nhất.
Như Lai bảo tràng lìa nghi hoặc
Trong các an lành là bậc nhất
Đi vào điện Diệu bảo trang nghiêm
Cho nên nơi này an lành nhất.
Phật vô lượng tuệ, Đấng Sư Tử
Trong các an lành là bậc nhất
Đi vào điện Hương sơn trang nghiêm
Cho nên nơi này an lành nhất.
Như Lai công đức chiếu sáng khắp
Trong các an lành là bậc nhất
Đi vào điện Thắng bảo trang nghiêm
Cho nên nơi này an lành nhất.

Như tại nơi này, Thiên vương Đâu-suất nhờ thần lực của Phật nên nhớ đến các Bậc Chánh Đẳng Giác thời quá khứ mà nói kệ khen ngợi.

Cũng vậy, các Thiên vương Đâu-suất ở tất cả thế giới khắp mười phương đều nhớ lại sự trồng căn lành của chư Phật quá khứ nên đều nói kệ khen ngợi.

Khi ấy, Đức Thế Tôn ngồi kiết già an tọa trên tòa Sư tử Như ý bảo tạng ở trong điện Nhất thiết bảo trang nghiêm, bằng Pháp thân thanh tịnh, tự tại trong cảnh giới của chư Phật ba đời đều bình đẳng, đều hướng đến tịch tĩnh, dùng sự trang nghiêm của tất cả chư Phật mà trang nghiêm. Có vô lượng, vô số không thể nghĩ bàn chúng Đại Bồ-tát thanh tịnh, từ các thế giới phương khác vân tập đến.

Biết đúng thời, Như Lai thuyết pháp về Pháp thân không hai, không bị nhiễm trước. Chư Phật có hoạt động nhưng Pháp thân của Như Lai xa lìa sự hành động.

Khi ấy, cung điện Nhất thiết bảo trang nghiêm tự nhiên có vô lượng, vô số không thể nghĩ bàn vô số ức vật cúng dường, rất kỳ lạ đặc biệt, vượt hơn các vật cúng dường ở trên của chư Thiên. Đó là vòng hoa, hương xoa, hương bột, vải báu, phướn, lọng, tràng phan, các loại nhạc cụ quý báu cung kính cúng dường khen ngợi Như Lai. Như tất cả các vật trang nghiêm để cúng dường không thể nghĩ bàn như vậy và tất cả tòa Sư tử Như ý bảo tạng điện Nhất thiết bảo trang nghiêm trong cung điện Đâu-suất ở bốn thiên hạ thuộc thế giới này, thì ở tất cả thế giới khắp mười phương cũng đều như vậy.