KINH BẢO TINH ĐÀ-LA-NI

Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Ba-la-pha-mật-đa-la
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 10: ỦNG HỘ

Bấy giờ, trong hội, có Đức Phật Thế Tôn hiệu là Mạn-đà-la Hương bạch với Đức Thích-ca Như Lai:

–Những Đức Phật quá khứ kia, từ trong các loại quốc độ, khi đến đại tập hội ở cõi Phật ngữ trược, đều cùng ủng hộ pháp môn này, cũng khiến cho vô lượng Câu-chi-ma chúng tự nhiên thoái lui. Chư Phật dùng mắt Từ bi nhìn các chúng sinh, người có ác kiến, đều khiến cho giải thoát. Đuốc trí rực sáng an trí chúng sinh ở đạo Cát tường. Khi chư Phật nói pháp môn Kim cang pháp đẳng duyên pháp tâm kiến lập tồi toái Đà-la-ni ấn chương cú sai biệt môn ký; là khiến cho ác đảng đều lùi bước việc kiến lập pháp tràng. Đúng vậy, đúng vậy! Mười phương chư Phật chúng ta, hôm nay trụ thế, cũng vì nuôi dưỡng, thương xót các chúng sinh, cũng ở cõi Phật ngữ trược bẩn ác này đồng làm cuộc đại tập hội, ủng hộ pháp môn vi diệu này cho đến kiến lập pháp tràng Vô thượng. Sau khi Đức Phật Thích-ca diệt độ, ai có thể ở cõi này, sẽ làm người đệ nhất hộ trì diệu pháp? Ai sẽ khiến cho chánh pháp rực sáng rộng khắp? Ai sẽ khiến cho khắp chúng sinh đều thành thục nhập vào số Đại tập này? Chúng ta đem pháp môn này phó chúc cho ai?

Đức Thích-ca Như Lai bạch với Đức Mạn-đà-la Hương Như Lai:

–Đã có những người trụ lâu ở cõi Phật này, những Bồ-tát đắc nhẫn và Đế Thích, Phạm vương, Hộ thế Thiên vương, vua trời, Dạxoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già… càng siêng năng ủng hộ pháp môn vi diệu này. Và chúng sinh trụ lâu trong bốn thiên hạ, của thế giới này, đối với pháp môn này sinh niềm tin thanh tịnh; thì Đế Thích, Phạm vương, Hộ thế Thiên vương cho đến vua Ma-hầu-la-già đem pháp môn Đà-la-ni ấn thanh tịnh này, phó chúc vào tay của họ.

Lúc đó, Đức Mạn-đà-la Hương Như Lai dùng âm thanh vô chướng ngai viên mãn làm vang khắp cõi Phật này, nói lời như vầy:

–Này các thiện nam! Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Những người đã đến cõi Phật này! Thật là khó gặp những Đức Như Lai Ala-ha Tam-miệu Tam-phật-đà lúc hưng thế. Việc tất cả các Đức Phật Thế Tôn, trong khoảnh khắc một sát-na, đã tập họp ở một cõi Phật, cũng đã rất là khó! Tất cả những Đức Phật Thế Tôn này, vì thương xót các ông, nên đến tập họp ở đây, nhiếp thọ tất cả các chúng sinh, hộ trì đại pháp môn chư Phật, tạo lập đạo Vô thượng. Tất cả vô số chư Phật đã vào ba đời; hôm nay, hộ trì tất cả địa giới, tất cả thủy giới, tất cả hỏa giới, tất cả phong giới, tất cả không giới; khiến cho diệu pháp này trụ thế lâu dài, khiến cho hạt giống Tam bảo chẳng đoạn tuyệt, thành thục tất cả các chúng sinh, cho đến qua khỏi bờ kia sinh tử.

Lúc bấy giờ, tất cả các Đức Phật Thế Tôn và các vị Đại Bồ-tát trụ lâu ở các cõi Phật; Đế Thích, Phạm vương, Hộ thế Thiên vương, vua Trời, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già… và trong các tinh khí khác, có chúng sinh đại tinh khí, cho đến những người cư trú trong thế giới cua bốn thiên hạ; tất cả chúng này, đồng nói:

–Này thiện nam! Chúng ta, đem chánh pháp được chư Phật hộ trì này, một lần nữa phó chúc cho ông, khiến cho chúng sinh đều thành thục. Các ông nên luôn làm cho rực sáng, chẳng làm diệt hoại pháp, chẳng làm rơi mất pháp. Nếu thiện nam, thiện nữ có tín tâm sẽ cùng chung thọ trì, ghi chép pháp môn đại tập, cho đến Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, tất cả những thiện nam đó mà thọ trì, tụng niệm pháp môn này thì các ông luôn phải ủng hộ, cung cấp, đem pháp môn này theo đúng như pháp phó chúc cho họ. Nếu Pháp sư ưa cầu pháp, ưa thiền định, ưa nghe pháp, ưa trì pháp thì các ông phải nên ủng hộ cho đến cung cấp. Vì sao? Vì các Đức Như Lai Ala-ha Tam-miệu Tam-phật-đà có trong quá khứ, tất cả những Đức Như Lai đó cũng tập họp ở trong cõi Phật ngũ trược bẩn ác, cùng đã dùng diệu pháp phó chúc cho Đế Thích, Phạm vương, Hộ thế Thiên vương, nên khiến cho diệu pháp này, chẳng ẩn mất, hộ trì cho người truyền pháp đời vị lai, cho đến thành thục tất cả chúng sinh. Đúng vậy, đúng vậy! Chư Phật mười phương, có trong đời đương lai, ở trong đời ngũ trược, trong khoảnh khắc một sát-na, khắp nơi đều vân tập; vì lợi ích cho chúng sinh, sẽ nói Đà-la-ni, sẽ ủng hộ diệu pháp, sẽ phó chúc cho Đế Thích, Phạm vương, Hộ thế Thiên vương…, sẽ chu cấp mọi nhu cầu. Chúng ta hôm nay cũng lại như vậy.

Các ông, những người trụ lâu ở cõi Phật này và Đế Thích, Phạm vương, Hộ thế Thiên vương, vua của Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thátbà, A-tu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già… của bốn thiên hạ thì càng thêm bội phần phó chúc, đời đương lai lại càng thêm bội phần ủng hộ, thêm bội phần cung cấp. Ông cũng cần phải nhớ nghĩ như vậy. Như pháp Kim cang chẳng thể hoại, phải khiến cho rực sáng rộng khắp. Nếu thiện nam, thiện nữ, có lòng tin hộ trì pháp này và Tỳkheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di thọ trì pháp này, thậm chí chỉ ghi chép, giữ gìn, kinh quyển, đặt yên ở trong nhà; hoặc có người hay nói pháp và người ưa nghe pháp, siêng tu thiền định, thọ trì pháp; thì các ông đều phải ủng hộ họ, lòng lành cúng dường cung cấp cho họ. Vì sao? Vì tất cả Đức Phật khắp nơi, đều thọ trì pháp môn này. Tùy theo xứ sở, hoặc thôn, hoặc thành, hoặc trong nước, hoặc ngoài biên địa, hoặc bên trong cung vua, hoặc chốn A-la-nhã… nếu những nơi đó, lưu thông pháp môn này, hoặc có người khai thị tuyên nói, hoặc có sự truyền trao cho người, hoặc trì tụng thậm chí hoặc chỉ ghi chép thành quyển kinh, đặt yên trong nhà. Nhưng nơi đó, nhờ pháp lực này, nên có thể khiến cho vị đất và tinh khí chúng sinh đều tăng trưởng. Các ông cũng nhờ thấm nhuần ánh sáng tinh khí đó, mà tinh tấn dũng kiện càng được tăng trưởng; đồng thời cũng khiến cho quyến thuộc và ruộng vườn của họ được tăng trưởng giàu thịnh; sẽ khiến cho người làm vua thường được ủng hộ, năng lực tự tại. Tinh khí đó, cũng sẽ ủng hộ cho sự giáo hóa của vua, nhờ pháp vị đó, mà thường khiến cho sung túc. Những người làm vua bên trong cõi Diêmphù-đề, sẽ sinh lòng lợi ích, hòa hợp nhau, luôn luôn tin nghiệp báo, gieo trồng căn lành, lòng không keo kiệt, thường đối với tất cả chúng sinh tác, khởi lòng lợi ích, thường đối với tất cả chúng sinh phát sinh lòng thương xót, thậm chí khiến cho vua có thể sinh chánh kiến. Từng vị vua, từng vị vua ở đất nước của mình, sẽ tự phát sinh hoan hỷ, có thể khiến cho người hành thiện đầy đủ sung mãn. Đất nước ấy giàu thinh, an vui bội phần, tinh vị đất đai tự nhiên hơn gấp bội, hoa quả, vật làm thuốc không thứ nào chẳng ngon ngọt, lúa gạo, của báu cũng bội phần, nơi tiếp xúc đáng ưa thích, tất cả nhân dân không bệnh khổ, tất cả oán địch phương khác đấu tranh, muỗi mòng, rắn độc, ác quỷ, La-sát, cầm thú ác, sài lang, sư tử, gió mưa chẳng phải lúc những việc ác như vậy, điều sẽ tiêu diệt. Ngày đêm giữ độ bình thường, một tháng, nửa tháng, thời tiết, niên tuế, điều vận hành đúng. Những chúng sinh ở đất nước đó phần nhiều hành thập thiện, sau khi mạng chung, ở đó điều sinh lên trời, rồi trở lại cùng với các ông làm quyến thuộc. Rất nhiều công đức vô lượng như vậy, đều do xưng dương pháp môn Đại pháp Đà-la-ni của tất cả chư Phật. Những chúng sinh đó, đều qua khỏi bờ sinh tử, được vào Vô dư tên là Nghe tăng trưởng quả báo đầy đủ, đã gieo trồng thân nữ thì đời này sẽ nhận lấy. Do pháp lực, nên những thân như vậy, tất cả đều hết.

*********

Chỉ chừa những người làm ngũ nghịch, người bài báng chánh pháp, người hủy báng Hiền thánh, nghiệp ác và quả báo của thân, miệng, ý đã làm; còn tất cả đều diệt. Pháp môn này, dù là quyển kinh, hoặc chỉ là sách được giữ gìn, đặt ở trong nhà; dù những người đó, có các nghiệp phiền não, có thể làm chướng ngại lớn bằng núi Tu-di, cũng đều tiêu diệt hết. Tất cả căn lành đều được tăng trưởng, tất cả thiện phần đều đầy đủ; mọi hy vọng của ý, đều thành tựu, nghiệp thiện của thân, miệng, ý đều sẽ tăng trưởng; tất cả ác kiến đoạn diệt không còn, tất cả oán địch đều bị hàng phục; tất cả đạo tịch diệt vi tế đều sẽ được vào. Tất cả đều do sức gia hộ của pháp môn Đại tập Đà-la-ni này, pháp môn mà tất cả các Đức Phật Thế Tôn đều cùng chung hộ trì.

Tùy ở địa phương nào có lưu hành pháp môn Đà-la-ni này, mà có thể khiến cho địa phương đó tinh vị dồi dào lên bội phần; quả ngon vị tuyệt sẽ được tăng trưởng, vị đắng cay đáng ghét sẽ được xa lìa, hoa quả, của cải, lúa gạo, sắc loại đều thành tựu, hầm kho, đồ đựng, tích trữ đều đầy thêm, y phục, ẩm thực, thuốc thang, đồ dùng nhiều hơn bội phần. Tất cả đều do pháp lực.

Nếu có chúng sinh thọ dụng đồ ăn thức uống đó thì sẽ không bệnh hoạn, nhan sắc thành tựu, khí lực cường kiện, nhớ nghĩ bền vững, ưa cầu thiện pháp, lìa xa các ác. Những chúng sinh đó, nếu mạng chung rồi thì sẽ sinh ra trong chủng loại của các ông, quyến thuộc thêm lớn, thế lực đầy đủ, oán địch chẳng thể hoại, nhờ pháp lực nên sẽ được ủng hộ của tứ tánh, sẽ dùng pháp nghĩa cùng nhau giải bày, răn bảo. Các ông, nếu có thể làm như vậy, tức là đã cúng dường tất cả ba đời các Đức Phật Thế Tôn rồi.

Lúc bấy giờ, Đức Như Lai Mạn-đà-la-hương liền y theo cú nghĩa âm thanh trí tuệ của cảnh giới thanh tịnh chư Phật, để dùng lời nói của tất cả các Đức Phật Thế Tôn đầy khắp cõi này, bảo khắp tất cả các vị Đại Bồ-tát và vua Đế Thích, vua trời Phạm, vua Ma-hô- lagià những người đang cư trú ở cõi Phật này và khuyên bảo với những người đã cư trú trong cả bốn thiên hạ này:

–Các ông phải nên trụ trì, khai thị pháp môn Đại tập mà chư Phật đã nói và ủng hộ chánh pháp vi diệu của kinh này!

Lúc bấy giờ, có chín vạn bảy ngàn câu-chi những vị Đại Bồ-tát đắc nhẫn, mà Di-lặc là người đứng đầu. Những người đang cư trú ở cõi Phật này, có trong đại chúng, tất cả đồng thanh nói:

–Chúng con hôm nay, vâng theo lời dạy của chư Phật! Vì muốn cúng dường tất cả ba đời các Đức Phật; nên chúng con đối với pháp môn thắng diệu của tất cả các Đức Phật đều cung kính, tôn trọng lễ bái như đối với chư Phật. Chúng con thương xót, thành thục cho tất cả chúng sinh, cho đến khi an trí họ ở đạo Vô thượng.

Ở những tụ lạc, thành ấp, châu huyện, đất nước, vương cung, những chỗ tịch tĩnh chúng con đều đem pháp môn này ban bố, hiển thị rộng rãi, vì muốn thành thục các chúng sinh, khiến cho diệu pháp này được trụ thế lâu dài.

Bấy giờ, tất cả các Đức Phật Thế Tôn đã đến cõi Phật này và nói:

–Hay thay, hay thay! Như vậy là các ông đã làm được điều nên làm!

Khi đó, tất cả Đế Thích, Phạm vương, Ma-hô-la-già… cư trú ở cõi này, cùng với sáu mươi bốn câu-chi na-do-tha người, đến từ nơi khác… và chúng sinh có đại uy đức trong Đại tinh vị; tất cả đều đồng thanh nói:

–Chúng con đối với pháp môn Đại tập vi diệu này, đều phải thọ trì; cho đến rộng vì mọi người mà khai thị, hiển thuyết để thành thục chúng sinh, để diệu pháp trụ thế lâu dài. Người ưa pháp, nghe pháp đều sẽ được ủng hộ.

Chúng con hôm nay, vâng lời dạy của chư Phật, tùy theo chỗ pháp môn này lưu hành, mà khiến cho tất cả sự đấu tranh trái nghịch, mưu kế, tranh luận, đói thiếu, hoảng loạn, oán địch tha phương, gió mưa chẳng phải lúc, lạnh nóng chẳng phải lúc, vị đắng cay thô ráp, người ác, vật ác sẽ được tiêu diệt. Còn sự yên ổn, khoái lạc, giàu thịnh, hòa hợp đều sẽ thành tựu. Chánh pháp vi diệu này, sẽ được trụ lâu, quốc vương nào bội phần siêng năng, dũng mãnh ủng hộ, cung cấp cho chánh pháp và siêng tu thiền định với pháp đó thì mọi chúng sinh đều sẽ ủng hộ.

Các Đức Phật Thế Tôn kia đồng thanh khen:

–Hay thay, hay thay! Này thiện nam! Các ông hôm nay nên làm như vậy! Siêng làm việc lợi ích cho mình và cho người tức là đã cúng dường cho tất cả ba đời các Đức Phật rồi! Các ông siêng năng thành thục các chúng sinh, khiến cho diệu pháp này được trụ thế lâu dài thì các ông sẽ mau được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Bấy giờ, Đế Thích, Phạm vương, các vị trời, Tứ thiên hạ cho đến chúa Ma-hô-la-già và các bậc đứng đầu trong số các vị Đại uy đức; tất cả đều đứng dậy, cung kính chắp tay bạch:

–Chúng con cũng vâng theo lời dạy của tất cả các Đức Phật Thế Tôn sẽ cùng chung làm quang hiển chánh pháp vi diệu này, ủng hộ và trụ trì; đối với pháp môn Đà-la-ni Ấn được đại tập chư Phật ủng hộ này, chúng con sẽ theo đúng như pháp mà thọ trì.

Dù ở những tụ lạc, thành ấp, châu huyện, đất nước, hay vương cung, hoặc những nơi tịch tĩnh; chúng con cũng sẽ khai thị rộng rãi, ủng hộ, cung cấp cho người trì diệu pháp. Nơi đó, nếu có Pháp sư trụ tín chánh pháp và người nghe pháp như Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bàtắc, Ưu-bà-di, thiện nam, thiện nữ, tín thọ pháp này, thậm chí chỉ ghi chép quyển kinh, đặt ở trong nhà, siêng tu thiền định thì chúng con, đối với những người đó, cũng sẽ ủng hộ, cung cấp đủ thứ, cúng dường y phục, ẩm thực, lọng cái, cờ phướn, hương xoa, hương bột… cho đến tất cả y dược, đồ tư cấp, những sở hữu cần thiết đều khéo léo cung cấp. Nếu có người, đối với pháp môn vi diệu này, lúc tụng, lúc đọc, lúc khai thị, diễn nói; thì chúng con sẽ tự đi đến chỗ tòa ngồi của Pháp sư đó, nghe pháp và chúng con vẫn tưởng như là bậc Đại sư. Đối với Pháp sư này, chúng con cung kính, tôn trọng một lòng khen ngợi đem những lọng báu, cờ phướn để cúng dường. Vì sao? Vì lúc chúng con chỉ bày rộng rãi đối với pháp môn Đà-la-ni này thì sẽ được sự ủng hộ của tất cả chư Phật; nhờ pháp vị nên sẽ được tinh khí, đầy đủ lực, đầy đủ tinh tấn, đầy đủ chí, đầy đủ niệm, đầy đủ trí, đầy đủ bạn lành, đầy đủ quyến thuộc, đầy đủ quân chúng sở hữu nên oán địch chẳng thể phá hoại. Vậy nên, chúng con không những khiến cho những sự tranh đấu, mưu kế, tranh tụng, đói thiếu, bệnh tật, oán địch, phương khác, mưa gió phi thời, cực lạnh, cực nóng, nạn hạn hán, ác bệnh, ác mộng, ác tướng, thô ráp, không trơn nhẵn, đắng cay, ác vị, ác nhân, ác vật, những phần bất thiện có trong đất nước đó, đều sẽ tiêu diệt; sự yên ổn, giàu thịnh, vui sướng, không bệnh, hòa hợp cũng sẽ thành tựu thêm bội phần. Ở xứ sở đó, gió mưa lạnh nóng đều phải lúc; ngày đêm phân đúng vị trí, nữa tháng một tháng thời tiết; niên tuế đều khiến vận hành đúng; ánh sáng các tinh tú, thứ tự mặt trời, mặt trăng chẳng khiến cho mất điều độ; suối, ao hồ, sông đều khiến cho đầy đủ. Tùy theo trú xứ này có chúng sinh nương ở mà bị trôi chìm trong nước lụt; thì chúng con đều ngăn chặn, chẳng cho chìm mất. Chúng con ở đất nước, thành ấp, xóm làng đó, làm lợi ích cho chúng sinh. Cành, lá, hoa quả, rễ, thân, những lúa gạo, dược vị ở đó; đều sẽ dồi dào, sắc tướng tươi thấm, vị ngon thêm nhiều. Của cải, ngũ cốc, dược vị, y phục trang nghiêm, những đồ tư dụng… chúng con cũng khiến cho các chúng sinh đều sẽ đầy đủ, không thiếu thốn bất cứ cái gì.

Những chúng sinh đó nếu mong cầu căn lành, lòng lìa các nghiệp ác, thắng phước đức gom tụ và mọi thọ dụng của họ đầy đủ; chúng con đều khiến cho thành tựu. Có đất nước, xóm làng nào đem pháp môn Đà-la-ni đã được sự ủng hộ của tất cả các Đức Phật này ra khai thị, thậm chí ghi chép kinh quyển, an trí ở trong nhà, hoặc đọc, hoặc tụng, cung kính cúng dường, ở chỗ đặt kinh, nếu có vua Sát-lợi quán đảnh; thì chúng con sẽ ủng hộ, cung cấp sự cần dùng, không gì thiếu thốn. Những việc không lợi ích, con sẽ vì những người đó mà đoạn trừ. Việc có lợi ích thì con sẽ tùy theo nhu cầu, vì những người đó, mà ban cho. Tất cả tai quái, kinh động, chẳng tốt, ác kiến, ác tác, nắm giữ các ác, ác nguyện, chứng về việc ác, gian trá, chê trach, huyễn hoặc, dua nịnh, nói dối, ganh ghét, sân giận, các việc gian lận… con đều sẽ tiêu diệt. Chánh kiến, chánh đạo, niềm tin chất trực, điều phục, nhất tâm, biết hổ thẹn, những pháp như vậy con đều sẽ chỉ bày răn bảo.

Phi hậu nội cung, tể tướng, phụ thần chủ tạng, thân tộc, Bộ hình, quan tướng, tất cả tứ tánh nhân dân, nam nữ, đồng nam đồng nữ… con cũng sẽ ủng hộ, cung cấp, cho đến tàm quý cũng thị hiện răn bảo; cho đến loài bốn chân của các địa phương sở tại, con cũng sẽ ủng hộ. Tùy theo đất nước, mà đem pháp môn này tuyên bố, khai thị; cho đến ghi chép kinh quyển và trú xứ của kinh quyển, bằng sự siêng năng dũng mãnh lớn; chúng con đều sẽ ủng hộ những chúng sinh ở đó. Chánh pháp vi diệu này, sẽ theo mọi nơi mà quang hiển, chẳng khiến cho ẩn mất, chúng con sẽ khởi lên sức tinh tấn làm những việc như vậy!

Lúc đó, tất cả các Đức Phật Thế Tôn, đều cùng khen ngợi các thiện trượng phu:

–Hay thay, hay thay! Này các thiện nam! Các ông làm những việc nên làm như vậy! Để cho chánh pháp này và hạt giống Tam bảo chẳng thể ẩn mất, nên các ông siêng năng hành dụng. Này các ông! Đúng vậy! Đúng như việc làm của các ông; tức là các ông đã làm việc cúng dường tất cả ba đời các Đức Phật rồi!

 

Print Friendly, PDF & Email