KINH BẢO TINH ĐÀ-LA-NI

Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Ba-la-pha-mật-đa-la
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 8

Phẩm 9: TỪ MẪN

Bấy giờ, Đức Thích-ca Mâu-ni Như Lai lại nói:

–Tất cả chư Phật, nếu thương xót chúng sinh cõi Phật này, đến thăm hỏi nhau thì phải nhất tâm, nghĩ đến thiện nam Tức Hoa… Muốn khiến cho chúng sinh được y phục, ẩm thực và các vật làm thuốc, tùy tâm thọ dụng, khiến cho họ được sung túc. Lại dùng hình tướng nữ nhân, ở trong đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, để thành thục chúng sinh; thì tất cả chư Phật, cần phải gia hộ ông Tức Hoa đó… khiến cho nguyện được tròn đủ, như sở nguyện của thiện nam đó, đúng như chỗ muốn, chỗ làm của ông ấy, tùy theo các thứ cần dùng của những vị đó như y phục, am thực cùng các dược vật biến hóa bày ra cho đủ đầy, để cho nhu cầu cung cấp của chúng sinh được đầy đủ, tùy ý thọ dụng. Tức là khi phát tâm thì những việc như vậy, đều được thành tựu, thiện nam đó, có thể làm việc của bậc Trượng phu kiến lập như vậy.

Các Đức Phật Thế Tôn nương theo đại Bi công đức, Định Tuệ trang nghiêm nhớ nghĩ chúng sinh, nên nói:

–Chúng tôi đem câu thần chú này cho các ông, sở nguyện tùy ý, đều khiến cho đầy đủ, là chỗ nương của tất cả căn lành, chỗ mà tất cả các Đức Phật Thế Tôn ba đời cùng chung thọ trì.

Chư Phật liền nói chú:

Sỉ địa dã tha thọ đê bà bà (1) Địa lý để bà bà (2) Mâu ni bà bà (3) Ta để dã bà bà (4) Phủ nhã lăng ca la bà bà địa dã na (5) La ta ma ha ca lũ noa bà bà (6) Ma ha bà la sỉ bà bà (7) A mộ ha bà bà (8) Lâu để bà bà (9) Sai để bà bà (10) Ta lý văn bà bà (11) Khư già bà bà (12) Bà dụ bà bà (13) Phạt sỉ bà bà (14) A địa sở tra na bà bà (15) A ma bà bà (16) A ha na bà bà (17) Sỉ tha đa bà bà (18) Bộ sỉ cú trí bà bà (19) Niết tỵ lý để bà bà (20) Để lý cưu xả kha bà bà (21) để lý dạ na bà bà (22) Sỉ nghi đà kế ca bà bà (23) Để lý tỳ mộ khứ sở bà bà (24) Để lý thủ ca la bà bà (25) La sở tra la địa sở tra na bà bà (26) Bà bà bà bà bà bà (27) Ta ma đa (28) A na nhã bà ma sỉ (29) Tra tra tra tra tra tra sở tra tử địa (30) Tát bà cưu xả la địa (31) Sở tra na dã (32) Ta bà ha (33).

Này thiện nam! Thần chú Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng này, có thể khiến cho tất cả hy vọng của mọi người đều được mãn nguyện. Các ông và quyến thuộc cần phải thọ trì, để khiến cho theo đó thọ dụng đều được thành thục, có thể khiến cho các ông đủ đầy hạnh Bồđề.

Lúc bấy giờ, trời Tức hoa thắng, trời Thánh trí, trời Địa trì… là những vị đứng đầu cùng với mười ngàn vị Bồ-tát; vì muốn khiến cho chúng sinh tùy theo đó mà thọ dụng để được thành thục, nên dùng hình tướng nữ nhân, cần lao hóa độ; nhất thời đồng thanh nói:

–Nhờ thần lực của chú này, mà các Đức Phật Thế Tôn, đã khiến cho sở nguyện của chúng con đều được đầy đủ. Như vậy, thần chú đó, có thể gia hộ lớn cho chúng con, có thể khiến cho chúng con được trí Vô thượng. Cho nên, chúng con sẽ cùng chung thọ trì Đàla-ni này, để khiến cho tất cả chúng sinh đều thành thục, dùng đại cần lao mà cung cap mọi nhu cầu. Hôm nay, ở trước tất cả các Đức Như Lai, chúng con nguyện cho tất cả chúng sinh, đều được thành thục, trụ ở chỗ tự giải thoát. Nếu có trời cho đến người, ở chỗ Đức Như Lai nói diệu pháp, muốn phá hoại; nếu chúng con không dùng phương tiện ngăn chặn, để cho diệu pháp trụ thế lâu dài thì chúng con đã lừa dối tất cả ba đời các Đức Phật Thế Tôn; các vị cũng đừng cho chúng con được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Nếu có thiện nam hoặc trời cho đến hoặc người muốn não loạn Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, nếu chúng con chẳng siêng tạo tác phương tiện ngăn chặn, khiến cho sự não loạn đó, chẳng bị tiêu diệt; thì chúng con đã lừa doi tất cả ba đời những Đức Phật Thế Tôn; Các vị cũng đừng cho chúng con được Bồ-đề. Nếu có thiện nam, thiện nữ cầu Vô thượng Bồ-đề, mà sắp gặp nước, lửa, độc hại, bệnh nóng, bệnh sốt rét… hoặc đã một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày; gây những nỗi sợ như vậy, cho đến Trời, Rồng, Dạ-xoa, Catra, Phú-đơn-na, Sát-lợi, Ba-la-môn, Tỳ-xá, Thủ-đà, sư tử, chó… tật dịch, đói khát, đủ thứ ách nạn và các tai nạn khác não hại; người có những nỗi sợ hãi đó, nếu đem câu thần chú “Nhất thiết chư phật sở trì nhất thiết hy cầu mãn túc Đa-la-ni” này tụng niệm thì đều được giải thoát, chỉ trừ nghiệp chướng quyết định của đời trước. Nếu chúng con chẳng trừ được những chướng đó, tức là lừa dối tất cả ba đời các Đức Phật Thế Tôn, các vị cũng chớ cho con được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Tất cả những Đức Phật Thế Tôn đã đến cõi Phật này tập hội, thảy đều khen:

–Hay thay, hay thay! Này thiện nam! Sở nguyện của các ông rất thắng diệu, mới có thể làm việc của bậc đại trượng phu như vậy.

Lúc bấy giờ, Đức Thích-ca Như Lai, liền vì Ma vương, mà nói kệ:

Phật khởi tín cho cả chúng hội
Nên sinh lòng vui mừng tối thượng
Vì Bồ-đề nên sinh mừng rỡ
Ý lợi người, cần phải phát nhanh.
Cõi ma của ông, không thân hữu
Cũng không người, sở dục, như ý
Ông nhờ vô lực, mất ma nghiệp
Mâu-ni của ta sao so bằng.

Đến đây, ác ma lại nói kệ:

Ta không một niệm tin Bồ-đề
Cũng không tạo ra tưởng hoan hỷ
Lời Mâu-ni, ngài cứ mặc nhiên
Ta cũng tự có những bạn thân.
Do bạn thân đó, ta có lực
Ta nay trụ ở cảnh giới mình
Ta có sức uy đức tối thượng
Hết cuộc đời ngài, ta chẳng theo.

 

Print Friendly, PDF & Email