SỐ 278
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 9: PHẬT LÊN ĐỈNH NÚI TU-DI

Khi ấy, nhờ uy thần của Như Lai, tất cả các vật trong thế giới khắp mười phương, từng cõi Diêm-phù-đề trong các bốn thiên hạ đều hiển hiện rõ, có Đức Như Lai ngồi dưới cây Bồ-đề. Các Bồ-tát ấy nhờ vào thần lực của Phật mà thuyết các pháp, đều cho rằng họ đang ở chỗ của Phật.

Khi ấy, do thần lực, Đức Thế Tôn không rời khỏi tòa, bay lên đỉnh núi Tu-di, hướng đến điện Đế Thích.

Trông thấy Đức Phật đến, ngay trên điện Diệu thắng, Đế Thích an trí tòa Sư tử báu được trang sức bằng vạn loại báu khác nhau. Che ở trên bằng vạn loại trướng báu, giăng bằng vạn tấm lưới báu, lại giương lên vạn lọng báu xinh đẹp, các tấm lụa trời quý báu rũ xuống; trang hoàng bằng vạn loại chuỗi ngọc, vạn loại vải báu trải trên tòa, có một vạn Thiên tử đứng hầu ở trước, một vạn Phạm thiên vây quanh, một vạn hào quang chiếu sáng đến.

Khi ấy, sau khi trang hoàng tòa Sư tử của Đức Phật xong, Đế Thích chắp tay cung kính bạch Phật:

–Lành thay Thế Tôn! Cầu xin Ngài ở trong cung điện này của con.

Thế Tôn nhận lời thỉnh cầu này và thăng lên điện Diệu thắng, ở tất cả mười phương cũng như vậy.

Khi ấy, vô lượng âm nhạc của Đế Thích do thần lực của Phật nên hoàn toàn im lặng. Đế Thích nhớ đến vô số căn lành của chư Phật đã trồng trong quá khứ, nên nói kệ:

Như Lai Ca-diếp đủ đại Từ
Bậc Vô Thượng trong các an lành
Phật ấy từng vào đến điện này
Nên đất chỗ này an lành nhất.
Câu-na, Mâu-ni, tuệ vô ngại
Bậc Vô Thượng trong các an lành
Phật ấy từng vào đến điện này
Nên đất chỗ này an lành nhất.
Thân Phật Câu-lâu như núi vàng
Bậc Vô Thượng trong các an lành
Phật ấy từng vào đến điện này
Nên đất chỗ này an lành nhất.
Như Lai Tùy-diệp lìa ba cấu
Bậc Vô Thượng trong các an lành
Phật ấy từng vào đến điện này
Nên đất chỗ này an lành nhất.
Như Lai Thi-khí thường tịch tĩnh
Bậc Vô Thượng trong các an lành
Phật ấy từng vào đến điện này
Nên đất chỗ này an lành nhất.
Phật Tỳ-bà-thi như trăng rằm
Bậc Vô Thượng trong các an lành
Phật ấy từng vào đến điện này
Nên đất chỗ này an lành nhất.
Phật Phất-sa rõ nghĩa đệ nhất
Bậc Vô Thượng trong các an lành
Phật ấy từng vào đến điện này
Nên đất chỗ này an lành nhất.
Phật Đề-xá biện tài vô ngại
Bậc Vô Thượng trong các an lành
Phật ấy từng vào đến điện này
Nên đất chỗ này an lành nhất.
Phật Ba-đầu-ma tịnh không cấu
Bậc Vô Thượng trong các an lành
Phật ấy từng vào đến điện này
Nên đất chỗ này an lành nhất.
Phật Định Quang ánh sáng chiếu khắp
Bậc Vô Thượng trong các an lành
Phật ấy từng vào đến điện này
Nên đất chỗ này an lành nhất.

Như tại nơi này, nhờ thần lực của Phật, Đế Thích nói kệ ca ngợi công đức của mười Đức Phật. Cũng vậy, Đế Thích khắp mười phương đều nhớ đến căn lành của chư Phật đã trồng trong quá khứ và đều nói kệ khen ngợi.

Khi ấy, Thế Tôn lên tòa Sư tử, ngồi kiết già. Sau đó Ngài an tọa, cung điện này tự nhiên rộng lớn như cõi trời Đao-lợi. Tất cả nơi khác khắp mười phương cũng như vậy.