KINH BẢO TINH ĐÀ-LA-NI
Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Ba-la-pha-mật-đa-la
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 7

Phẩm 8: THỌ KÝ

Lúc bấy giờ, Đức A-súc Như Lai bảo khắp tất cả đại chúng:

–Ta khuyên thiện nam các ông, Phạm thiên, Đế Thích, Tứ Thiên vương, Trời, Rồng, Dạ-xoa, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân… những người có niềm tin thanh tịnh đối với lời dạy của Đức Phật, đã tập hoi về đây, được thấy tất cả các Đức Phật Thế Tôn và các vị Đại Bồ-tát, Đế Thích, Phạm vương, Thiên vương, Nhân phi nhân… ở khắp nơi vân tập lại. Tướng lớn như vậy rất là khó được! Các ông hôm nay thấy tập hội ở chỗ này, đứng trước Đức Như Lai, các ông từng người nên tự nguyện. Các ông nay ở cõi Phật này, nếu có ở đời hiện tại và đời vị lai thì nhất định có thể hộ trì diệu pháp này, khiến cho hạt giống Tam bảo thường được hưng thạnh.

Bấy giờ, có ma tên là Tức Hoa, dùng khí cụ bảy báu, đựng đủ thứ hoa quả và mạch nha; tự biến thân hình mình; thành hình dáng nữ nhân, với đầy đủ sắc tướng vi diệu, đoan chánh đệ nhất, viên mãn không ai sánh bằng. Ma đó, dùng y phục đệ nhất nghiêm sức thân mình, mang đồ báu đựng hoa, dâng lên cúng dường Đức Phật, nói:

–Xin các Đức Phật Thế Tôn, một lòng nghĩ đến con! Nếu các Đức Phật có trong thế giới này và thế giới khác, đến tập hội ở đây; với tất cả chư Phật Thế Tôn như vậy; hôm nay, con đem tất cả hoa trái và mạch nha, đựng đầy trong bảo khí hiến dâng lên Đức Phật; nguyện xin chư Phật, Từ bi thâu nhận hết! Cho con thành tựu viên mãn nguyen Bồ-đề. Cho con hết Hiền kiếp này, ở trong tất cả cõi Phật, sẽ dùng hình tướng nữ nhân, ban cho chúng sinh, đồ ăn, thức uống, hoa trái, cho đến thành thục chúng sinh. Nhờ phước báo này, khiến con viên mãn đủ sáu pháp Ba-la-mật, được thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác và chúng sinh mà con đã hóa độ đều được cung cấp, không có sự thiếu thốn.

Lúc bấy giờ, tất cả các Đức Phật đồng nói:

–Hay thay, hay thay! Này thiện nam! Ông có thể dùng tâm thanh tịnh, kiến tập đại thí và cúng dường tất cả các Đức Phật Thế Tôn. Ta nay đã thọ sự bố thí của ông khiến cho những gì ông sở cầu, đều được như điều ông cầu; và cũng khiến cho ông được viên mãn ý nguyện cầu xin lúc bấy giờ; là công đức thành tựu và thần thông thành tựu.

Ma Tức Hoa lại nói:

–Như ở thành, ấp, thôn, xóm, người nào có thể thọ trì, khai thị kinh điển này, có người chép kinh thành quyển và cúng dường; thì con sẽ ở thành ấp, xóm làng đất nước đó, cho đến chỗ biên cương có người ở; làm cho hoa quả, ngũ cốc đâm hoa kết trái. Ở tòng lâm ấy mọi sự đều thành tựu. Chúng sinh có trong tất cả những chỗ đó, thậm chí loài cầm thú ăn hoa quả thì con cũng đều khiến cho sung túc. Thưa Thế Tôn! Nếu có người nào ở bất cứ đâu, thích ăn trái cây, nhưng chẳng được ăn, mà mạng chung; hôm nay, tức là con đã lừa dối tất cả các Đức Phật ba đời và những Thánh chúng trong đại hội này và cũng chớ cho con được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, chỉ trừ khi nghiệp hết và mạng hết. Những thứ hoa quả mỹ vị có được đều khiến cho chúng sinh khắp nơi được thọ dụng. Do cái nhân này, nên khiến cho con đầy đủ Bố thí ba-la-mật. Nếu những chúng sinh ăn quả trái thì những chúng sinh này, sẽ khởi tâm Bi làm lợi ích lẫn nhau, do cái nhân này, nên khiến cho con đầy đủ Trì giới ba-la-mật. Nếu các chúng sinh thọ dụng hoa trái thì những chúng sinh sẽ khởi tâm nhu nhuyến; do cái nhân này nên khiến cho con đầy đủ Nhẫn nhục ba-la-mật. Nếu các chúng sinh thọ dụng hoa quả, sẽ khiến lòng tinh tấn kiên cố. Do cái nhân này nên khien cho con đầy đủ Tinh tấn ba-la-mật. Nếu chúng sinh thọ hoa quả của con thì tâm, tâm sở pháp khởi lên vô thường tưởng; do cái nhân này, nên khiến cho con đầy Thiền ba-la-mật. Nếu chúng sinh, thậm chí loài cầm thú, ăn hoa quả, khiến cho chúng ưa pháp, được trụ tánh không; do cái nhân này nên khiến cho con đầy Bát-nhã ba-la-mật. Lại nữa, tùy theo chỗ có hành pháp môn này, những chúng sinh ở đó sẽ có đủ thứ lúa nước, lúa mì, đậu, hoa trái đủ loại. Do đó, con cần ra sức lao động để vì những chúng sinh đó, thu hoạch được nhiều hạt giống, khiến cho kho chứa lúa tràn đầy. Nếu chúng sinh đó, cho đến loài cầm thú ăn hoa quả thì do cái nhân này, khiến cho con đầy đủ Bát-nhã ba-la-mật. Nếu mỗi một địa phương lưu thông, khai thị pháp môn này, tùy theo chỗ đó sẽ có mía, quả bồ đào, quả thạch lựu… tất cả nước cốt, hương vị, không thứ nào mà không thơm ngon hơn bội phần, so với thứ thường và những bình vò, hủ, đồ đựng của chúng sinh, đều khiến cho tràn đầy. Nếu có chúng sinh thọ dụng thì đều được thêm lớn trí tuệ và sắc lực; do cái nhân này, nên khiến cho con đầy đủ Bát-nhã ba-la-mật. Thưa Thế Tôn! Con được đầy đủ nhân duyên thanh tịnh của sáu pháp Ba-la-mật như vây, khiến cho con được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, tất cả các Đức Phật và tất cả chúng Đại Bồ-tát sẽ tùy hỷ cho con có thể tạo tác hành tướng cua Bồ-tát như vậy. Tất cả các Đức Phật và tất cả đại chúng đều mặc nhiên hứa khả.

Lúc bấy giờ, có Đức Phật hiệu là Trí Tinh, nói:

–Này thiện nam! Ông sẽ mời tất cả chúng sinh làm đại thí chủ. Ông dùng tướng như vậy, sức như vậy; tinh tấn dũng mãnh như vậy, cần lao chẳng nghỉ như vậy, này thiện nam! Ông có thể tạo tác tướng, lực, tinh tấn như vậy, tức là đã làm việc của bậc Bồ-tát trượng phu.

Ma Tức Hoa ở trước Đức Phật Trí Tinh, nghe lời an ủi như vậy rồi liền bạch Đức Phật:

–Nguyện xin Thế Tôn một lòng hộ niệm cho nghiệp thiện của con thành tựu đầy đủ. Ở khắp nơi nơi, nếu chỗ nào, mà pháp môn này chẳng lưu hành thì con cùng quyến thuộc luôn luôn trụ ở chỗ đó và làm cho ngũ cốc, thảo dược, hoa quả… của cõi đất ấy bội phần nhiều thêm; sắc hương mỹ vị đều đầy đủ; chúng sinh lúc nào cũng thọ dụng no đủ; kho đựng, hầm trữ đều chứa đầy. Thậm chí đồ ăn của loài súc sinh, cũng khiến cho phong phú. Do căn lành này, khiến cho con đầy đủ Bát-nhã ba-la-mật. Thưa Thế Tôn! Con ở cõi Phật này cho hết một ngàn kiếp, để làm cho được các tướng, lực, thọ ăn uống như vậy, để cho các chung sinh trở nên sung túc. Thưa Thế Tôn! Ở mỗi một đất nước, của thế giới ngũ trược nhiều như cát sông Hằng vô lượng, vô số như vậy; con thề sẽ ở trong một ngàn kiếp để làm Phật sự lớn. Sau đó, thân con sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Thưa Thế Tôn! Nay con dùng câu thần chú này, nguyện tự trì tụng:

Ma Tức Hoa liền nói chú:

Đa địa dã tha già di khư (1) Gài di khư già di khư (2) Tỳ tỳ lý đa ha sa đế (3) Bà ha bà ha bà ha (4) Ta ma la a ta ma kiếm (5) Ta la tri (6) Tỳ bà bà ta tỳ (7) Ta la ta luyện đà ly (8) Ta la ma hiển đà ly (9) Ta la bà xà luyện đà ly (10) Lung hằng bả dạ ta ma kiếm (11) Hủ hủ hủ hủ hủ hủ (12) A tăng già xã tỳ (13) Sỉ khư sỉ khư sỉ khư (14) Bà do bà nghĩa (15) Ưu ba na dã (16) Lung hằng bả dạ (17)Tỵ xà pha la bổ sở báo sở đề (18) Đà na đà nê di na (19) Chiên đà la si di (20) Xã văn bà ha nê (21) Ta ma la (dẫn) ta ma kiếm (22) Tam miệu ba la để bát na bà viêm (23) Ta xỉ ca lý dã ma di (24) Ma nhị ma nhị ma mẫn xà bà la (25) Ta bà ha (26).

Ma Tức Hoa nói chú rồi, tự bạch với Đức Phật:

–Thưa Thế Tôn! Chỗ nào có thể khai thị pháp môn kinh này và câu Đà-la-ni này, con đến chỗ đó, vì muốn tự mình thành thục, vì hạnh Bồ-đề tròn đủ.

Lúc bấy giờ, tất cả các Đức Phật cùng khen ngợi:

–Hay thay, hay thay!

Tại đại hội, đại chúng Đại Bồ-tát và tất cả Phạm vương, Đế Thích, Thiên vương, Hộ Thế, Tứ Thiên vương, Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Cưubàn-trà, Tỳ-xá-già, Nhân phi nhân từ trong tất cả các cõi Phật đã đến đây, đều đồng thanh xướng lên:

–Hay thay, hay thay! Thưa thiện nam! Ông có thể dùng hình tướng nữ này, tu hành sáu pháp Ba-la-mật, thành thục chúng sinh! Bằng sức lực, phước đức, tinh tấn của chúng tôi; chúng tôi nguyện cho việc Phật sư của ông sẽ được thành tựu.

Đức Thích-ca Như Lai lại nói:

–Có ai thương xót thiện nam này thì có thể trợ giúp!

*********

Bấy giờ, quyến thuộc của ma Tức Hoa đồng thanh xướng:

–Thưa Thế Tôn! Quyến thuộc chúng con, tùy thuận trợ giúp! Nếu ông khi được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác thì sẽ thọ ký Bồ-đề cho chúng con.

Ma Tức Hoa nói:

–Đúng vậy! Này các thiện nam!

Quyến thuộc của ma nói:

–Có chúng sinh dòng giống thấp hèn, ở dưới đất mà vẫn thâu lượm những quả trái để thọ dụng thì do căn lành này, sẽ khiến cho chúng tôi được an lạc lớn, được lợi ích lớn.

Ma Tức Hoa lại bạch Đức Thích-ca Như Lai:

–Chính con hộ trì giáo pháp của Đức Thế Tôn! Chính con làm rỡ ràng chánh pháp của Đức Thế Tôn! Việc làm đầu tiên của con, đó là tiêu diệt đói kém. Nguyện xin Đức Thế Tôn, thọ ký Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác cho con.

Ma Tức Hoa, năm vóc gieo xuống đất, đầu mặt lễ bái dưới chân Thích-ca Như Lai, rồi lui về một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì ma Tức Hoa nói kệ:

Ông dũng mãnh, làm con Thiện Thệ
Mặt hoa sen, vô cấu, thanh tịnh
Nay có thể, phát nguyện bền chắc
Sẽ được Bồ-đề lớn tột cùng:
Những chúng sinh này, lửa đói bức
Ta vì chỗ than đến cứu hộ
Giải thoát cho tất cả chúng sinh
Sẽ làm Phật, khởi đại Bi tâm
Dùng sức Không, Vô tướng, Vô nguyện
Giải thoát chúng sinh khổ sáu đường
Luôn dùng pháp hư không thanh tịnh
Khiến cho chúng sinh được sạch trong.
Ở cõi Phật này, chẳng lâu nữa
Giác pháp chứng thành Hiệu Thắng Tuệ
Ở đời vị lai được làm Phật
Thiện trí dũng cường, hàng thắng oán.

Ma Tức Hoa nghe bài kệ đó rồi, phát sinh niềm hoan hỷ thanh tịnh đệ nhất, dùng hoa trời tung lên tren Đức Phật. Bấy giờ, lại có vị Đại Bồ-tát, tên là Thành Tựu Trí đứng dậy, hướng về các Đức Thế Tôn đến từ mười phương kia, trước dùng âm thanh giác ngộ, nói:

–Nguyện xin Thế Tôn một lòng nghĩ đến con! Vì sao? Con nhớ thuở xưa, lúc mới vào kiếp Hiền, đã từng ở chỗ Đức Phật Câulưu-tôn, phát đại thệ nguyện; Vì muốn thành tựu khắp tất cả chúng sinh, nên thị hiện thọ hình tướng nữ; vì muốn khiến cho bốn trăm linh bốn bệnh của chúng sinh, được tiêu diệt. Con lại thấy tinh vị của đại địa, ban rải vào rễ của những loài thảo mộc, hòa hợp thành bốn trăm linh bốn vị. Rồi tùy theo công hiệu của thuốc có thể khiến cho chúng sinh thọ dụng thì bệnh đều tiêu diet. Con chỉ bày cách dùng bốn trăm linh bốn thứ thuốc rễ, chỉ bày cách dùng bốn trăm linh bốn thứ thuốc trái cây, chỉ bày cách dùng bốn trăm linh bốn thứ thuốc chưng nấu, chỉ bày cách dùng bốn trăm linh bốn thứ thuốc dầu chưng cất, chỉ bày cách dùng bốn trăm linh bốn thứ tá dược, chỉ bày cách dùng những thuốc trị A-già-đà cho đến chỉ bày cách dùng thuốc thang, thuốc tán, thuốc hoàn… Mọi thứ thuốc tổng trị các phần thân thể trong ngoài, thông thường có một ngàn bốn trăm chủng loại, con vì thành thục các chúng sinh, vì muốn tiêu dịêt các bệnh khổ, cũng vì lợi ích các chúng sinh; nên con đều chỉ bày hết mọi thứ thuốc như vậy. Thưa Thế Tôn! Con vì Đức Câu-lưu-tôn và chúng hội của ngài, mà thường làm đủ thứ việc chạy vạy, sai bảo, cung cấp, hầu hạ, với bản tâm con hy vọng được thọ ký. Lúc đó, Đức Phật Câu-lưu-tôn liền bảo con: “Này thiện nam! Đời vị lai, lúc con người sống lâu một trăm tuổi, bấy giờ, có Đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Thích-ca Mâu-ni Như Lai A-la-ha Tam-miệu Tam-phật-đà. Đức Thích-ca Như Lai, do bản nguyện, nên tập họp lớn các Đức Phật và chúng Bồ-tát; ông sẽ ở đó, được thọ ký Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.” Về sau, Đức Như Lai Câu-na-hàm cũng nói như vậy, Đức Như Lai Ca-diếp cũng nói như vậy. Con từ xưa đến nay, phát nguyện này lâu lắm rồi, cho đến hằng hà sa số đại kiếp. Con ở cõi Phật này, làm trời Đại dược, vì chúng sinh mà diệt trừ tất cả bệnh. Vào thời gian lâu dài đó, con dùng tinh vị thấm nồng của đại địa phân rãi vào đủ thứ những rễ, cành, hoa, lá, quả, trái thuốc, khiến cho các chúng sinh khắp nơi được thọ dụng và diệt trừ những bệnh khổ trong, ngoài. Tất cả chúng sinh, nếu thọ dụng hòa hợp chân chánh thì sẽ khiến cho họ, khởi lên pháp chuyển tâm và tâm sở phân biệt vô thường, khổ, không, vô ngã. Nhờ căn lành này, mà khiến cho con đầy đủ Bát-nhã ba-la-mật. Con ở cõi Phật này, làm việc của bậc đại trượng phu như vậy. Đúng vậy, đúng vậy! Con đã dùng hình tướng nữ nhân, trong các thế giới, nhiều như cát sông Hằng, ở khắp mười phương và vô số kiếp ở mỗi một thế giới, nhiều như số cát sông Hằng. Con đã dùng tướng, lực, tinh tấn dũng mãnh, siêng năng như vậy cho đến cung cấp hầu hạ… đầy đủ như vậy! Như vậy! Chúng sinh bệnh khổ, đều làm cho thành thục hết; về sau, thân con sẽ được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Và hôm nay, con lại ở trước Đức Phật tăng tiến bản nguyện, cùng với vị Tức Hoa này tạo ra đại công đức với tâm kiên cố, thường vì nhau trợ giúp, mà không hề mệt nhọc. Hai người chúng con, chung làm hình tướng nữ, đồng một sắc mạo, vì muốn thành thục những chúng sinh, cho đến vì sự tăng thêm bội phần việc thành thục các thân nữ. Hôm nay, hai người chung con, lấy tinh khí của đất, hòa hợp vào đồ ăn, thức uống, khiến cho những hương vị đều đầy đủ. Chúng sinh già, bệnh ăn vị này, tất cả bệnh hoạn đều tiêu diệt. Nhờ nhân thù thắng này, mà khiến cho con đầy đủ Bát-nhã ba-la-mật. Nếu con được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, xin nguyện Đức Thế Tôn nhiếp thọ chúng con mà khen “Hay thay!”. Nếu Đức Thế Tôn đồng ban cho chúng con lời ký Bồ-đề, nguyện xin vì chúng con khen ngợi “Thiện tai!”

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ-tát Thành Tựu Trí:

–Thiện tai! Thiện tai! Này thiện nam! Ông đã có khả năng làm các việc lợi ích của bậc Trượng phu tức đã thành tựu trí Bồ-tát.

Rồi ngài nói kệ:

Vì bệnh thế gian, ông làm thuốc
Để giữ các căn được an vui
Cõi tối thượng, hoa sen thanh tịnh
Được Phật, hiệu Tỳ-lô-giá-na.

Đại Bồ-tát Trì Địa, cũng phát nguyện đó, dùng hình tướng nữ nhân hóa độ chúng sinh, như đất giữ gìn vật, nguyện cầu được thọ ký. Đức Thích-ca Như Lai cũng vì ông nói kệ:

Ông như đại địa giữ tất cả
Nay sẽ chóng thành niềm nghĩ mong
Cõi tên Thắng nhiếp công đức mãn
Làm Phật danh hiệu Trí Tự Tại.

Bồ-tát Trí Thượng nguyện thọ hình tướng nữ, hóa độ tất cả chúng sinh; cũng tác khởi ý nghĩ, mong được thọ ký như vậy. Đức Thích-ca Như Lai, vì ông nói kệ:

Trí ông sung túc mọi chúng sinh
Nhiếp lấy bằng phương tiện hoa quả
Cõi Thượng thanh tịnh chưa từng nghe
Được Phật hiệu là Thượng Thắng Nhân.

Bồ-tát Thị Hiện Khôi hóa làm hình tướng nữ nhân, dùng việc thọ dụng lửa, để thành thục chúng sinh, cũng nguyện được thọ ký.

Đức Thích-ca Như Lai, vì ông nói kệ:

Bày vô thường tưởng, cho thế gian
Thành thục Bồ-đề cho chúng sinh
Cõi tên Sinh Trần rất cát tường
Ở đó làm Phật hiệu Đăng Hỏa.

Bồ-tát Động Chúng Sinh Ly Trần, nguyện làm hình tướng nữ để thành thục chúng sinh, nên thọ dụng việc gió; cũng nguyện được thọ ký. Đức Thích-ca Như Lai, vì ông nói kệ:

Lay động chúng sinh khiến hoan hỷ
Làm cho phiền não diệt rốt cùng
Cõi tên Thanh tịnh hiện bình đẳng
Sẽ làm Phật, hiệu Nguyệt Quang.

Bồ-tát Vô Chướng Ngại Đăng, nguyện làm hình tướng nữ, để thành thục chúng sinh, nên thọ dụng việc hư không, cũng mong thọ ký. Đức Thích-ca Như Lai, vì ông nói kệ:

Người được trí Vô y thanh tịnh
Hay nói đạo Chánh giác Vô thượng
Cõi tên Điều chướng vô nhiễm trước
Sẽ được làm Phật, hiệu Trí Thượng.

Bồ-tát Diệu Hương Thuyết, nguyện làm hình tướng nữ, để thành thục chúng sinh, nên thọ dụng việc hoa; vì Bồ-đề nên hy vọng thọ ký.

Đức Thích-ca Như Lai, vì ông nói kệ:

Hiện làm hương hoa, cúng dường khắp
Khai thị đạo Vô thượng chư Phật
Nước Liên hoa tạng, cõi sạch trong
Phổ Hương Như Lai là Phật hiệu.

Bồ-tát Ca-sa Sắc, nguyện làm hình tướng nữ, để thành thục chúng sinh, nên thọ dụng đủ thứ nhiễm sắc, cũng nguyện được thọ ký.

Đức Thích-ca Như Lai, vì ông nói kệ:

Dùng áo ca-sa lợi chúng sinh
Cúng dường tương ứng Tam bảo chủng
Trong cõi Thanh quang tối vô thượng
Sẽ được làm Phật hiệu Bảo Quang.

Lúc bay giờ, có vô lượng hạt giống trời, rừng trời, quả trời cho đến sáu mươi bảy câu-chi na-do-tha trăm ngàn Đại Bồ-tát; muốn thành thục các chúng sinh; muốn độ thoát các nữ nhân, nên hóa làm hình tướng nữ nhân, phát nguyện đồng được thọ ký Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Đức Thích-ca Như Lai, đều nói cho mỗi người một bài kệ, họ đều được ký biệt. Vì sao? Vì chuyển nam làm nữ, việc ấy thì dễ, còn chuyển nữ làm nam, việc ấy là khó. Lúc đó, trăm ngàn câu-chi những đại Long vương và những tiểu Long đồng phát nguyện, hy vọng được thọ ký. Đức Thích-ca Như Lai, đều nói một bài kệ thọ ký Bồ-đề. Lại có sáu vạn bốn ngàn tần bà và tám mươi câu-chi A-tula, bay mươi a-súc-tỳ câu-chi na-do-tha trăm ngàn chư Thiên và các Thiên nữ, chín mươi chín tần-bà câu-chi trăm ngàn những ma và quyến thuộc của ma, cho đến người và chẳng phải người nhiều như cát sông Hằng cùng hàng Sát-lợi, Ba-la-môn, Ty-xá, thù-đà, nam tử, nữ nhân, đồng nam, đồng nữ cũng đều đồng tâm, hy vọng được thọ ký Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Những loài như vậy, mỗi một đều được một bài kệ thọ ký. Quá số lượng Trời, Rồng, Da-xoa, Cànthát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Bệ-lê-đà, Tỳxá-già, Nhân phi nhân… người chưa phát tâm thì hôm nay ở trước Đức Phật, đồng phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Hơn số lượng chúng sinh trụ ở A-tỳ-bạt-trí-địa, hơn số lượng chúng sinh được đủ thứ Tam-muội Nhẫn Đà-la-ni của Bồ-tát; hơn số lượng chúng sinh lậu tận ly dục được quả A-la-hán, hơn số lượng chúng sinh, lòng hồi hướng Thanh văn, Bích-chi-phật, tru ở A-tỳ-bạt-trí-địa, tất cả như vậy đồng thanh nói:

Chúng con nương theo lời dạy của tất cả chư Phật, thọ trì pháp môn này. Nếu có người thọ trì, đọc tụng, ghi chép thành sách pháp môn này; thì con và quyến thuộc, sẽ cùng nhau theo đúng pháp mà cung cấp cúng dường.