SỐ 278
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 7: TỊNH HẠNH

Bấy giờ, Bồ-tát Trí Thủ hỏi Văn-thù-sư-lợi:

–Này Phật tử! Làm thế nào để nghiệp thân, miệng, ý của Bồtát không bị nhiễm ô; không gây hại nghiệp của thân, miệng, ý; không làm ngu si nghiệp của thân, miệng, ý; không thoái chuyển nghiệp của thân, miệng, ý; không động nghiệp của thân, miệng, ý? Nghiệp của thân, miệng, ý đáng khen ngợi; nghiệp của thân, miệng, ý thanh tịnh; nghiệp của thân, miệng, ý lìa xa phiền não; nghiệp của thân, miệng, ý tùy thuận trí tuệ?

Làm thế nào để Bồ-tát thành tựu về nơi sinh ra, thành tựu về dòng họ, thành tựu về gia đình, thành tựu về hình dáng, thành tựu về niệm, trí tuệ, xu hướng, không sợ hãi, giác ngộ?

Làm thế nào để Bồ-tát có trí tuệ đứng thứ nhất, trí tuệ tối thượng, trí tuệ thù thắng, trí tuệ tối thắng, trí tuệ không thể lường, trí tuệ không thể đếm, trí tuệ không thể nghĩ bàn, trí tuệ không thể nêu ra, trí tuệ không thể nêu bày?

Làm thế nào để Bồ-tát có đủ năng lực của nguyên nhân, đủ năng lực của ý, đủ năng lực của phương tiện, đủ năng lực của duyên, đủ năng lực của cảnh giới, đủ năng lực của căn tánh, đủ năng lực của chánh quán, đủ năng lực của thiền định?

Làm thế nào để Bồ-tát biết hoàn toàn về ấm, giới, nhập?

Biết hoàn toàn về pháp duyên khởi?

Biết hoàn toàn về Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới?

Biết hoàn toàn về quá khứ, vị lai và hiện tại?

Làm thế nào để Bồ-tát tu bảy Giác ý?

Tu Không, Vô tướng, Vô tác?

Làm thế nào để Bồ-tát đầy đủ các Ba-la-mật như Bố thí, Trì giới, Tinh tấn, Nhẫn nhục, Thiền định, Trí tuệ, Từ, Bi, Hỷ, Xả?

Làm thế nào để Bồ-tát được trí lực biết chỗ đúng chỗ sai, trí lực về quả báo trong ba đời, trí lực về các căn, trí lực về các loại tánh, trí lực về các dục, trí lực về cảnh giới mà tu hành đạt đến, trí lực về tịnh cấu của thiền định giải thoát Tam-muội, trí lực biết hết các đời trước, trí lực có Thiên nhãn vô ngại, trí lực đoạn trừ tất cả tập khí phiền não?

Làm thế nào để Bồ-tát được các Thiên vương bảo hộ cung kính cúng dường? Được Long vương, Quỷ thần vương, Càn-thát-bà vương, A-tu-la vương, Ca-câu-la vương, Khẩn-na-la vương, Ma-hầu-la-dà vương, Nhân vương, Phạm vương… bảo hộ cung kính cúng dường?

Làm thế nào để Bồ-tát vì chúng sinh mà làm nhà ở, làm sự cứu hộ, làm chỗ quy y, làm chỗ hướng đến, làm ngọn đuốc, làm ánh sáng, làm ngọn đèn, làm người hướng dẫn, làm ngươig hướng dẫn vô thượng?

Làm thế nào để Bồ-tát đối với chúng sinh là đệ nhất, là lớn, là thắng, là thượng, là vô thượng, là không gì bằng, là không gì so sánh bằng?

Bấy giờ, Văn-thù-sư-lợi đáp lời Bồ-tát Trí Thủ:

–Lành thay, lành thay! Này Phật tử, vì nhiều sự lợi ích, vì nhiều sự an ổn, vì lợi ích thế gian, vì đem lợi ích cho tất cả, vì an lạc cho trời, người nên ông đã hỏi ý nghĩa như vậy.

Này Phật tử! Bồ-tát thành tựu nghiệp thân, miệng, ý thì được tất cả công đức thắng diệu, tâm không bị trở ngại đối với chánh pháp của Phật, tùy thuận chư Phật ba đời chuyển pháp luân, không bỏ chúng sinh, hiểu rõ thật tướng, đoạn trừ tất cả ác, đầy đủ các thiện, sắc đẹp đứng nhất đều như Đại Bồ-tát Phổ Hiền… Thành tựu Nhất thiết chủng trí của Như Lai, được tự tại với tất cả các pháp, làm bậc hướng dẫn thứ nhì cho tất cả chúng sinh.

Này Phật tử! Những gì là nghiệp thân, khẩu, ý được tất cả công đức thắng diệu?

Bồ-tát ở nhà
Nguyện cho chúng sinh
Từ bỏ nạn nhà
Được vào pháp không.
Hiếu dưỡng cha mẹ
Nguyện cho chúng sinh
Bảo hộ tất cả
Được an ổn mãi.
Vợ con hội họp
Nguyện cho chúng sinh
Thoát khỏi ngục ái
Không tâm luyến mộ.
Ở trong năm dục
Nguyện cho chúng sinh
Từ bỏ tham lam
Đầy đủ công đức.
Ở giữa lạc thú
Nguyện cho chúng sinh
Đều được pháp lạc
Thấy pháp như huyễn
Ở trong phòng thất
Nguyện cho chúng sinh
Vào bậc Hiền thánh
Lìa hẳn dục uế
Mang chuỗi ngọc báu
Nguyện cho chúng sinh
Vứt bỏ gánh nặng
Vượt bờ có không.
Khi lên lầu gác
Nguyện cho chúng sinh
Lên nhà Phật pháp
Được pháp vi diệu.
Bố thí trân bảo
Nguyện cho chúng sinh
Từ bỏ tất cả
Tâm không tham đắm.
Giữa nơi hội họp
Nguyện cho chúng sinh
Giải thoát hoàn toàn
Đến chỗ Như Lai.
Gặp phải ách nạn
Nguyện cho chúng sinh
Tùy ý tự tại
Không bị chướng ngại.
Phát tín, bỏ nhà
Nguyện cho chúng sinh
Xả bỏ nghiệp đời
Tâm không vướng mắc.
Vào nơi phòng Tăng
Nguyện cho chúng sinh
Tất cả hòa hợp
Tâm không giới hạn.
Đến Thầy lớn nhỏ
Nguyện cho chúng sinh
Mở cửa phương tiện
Vào sâu pháp yếu.
Cầu pháp xuất gia
Nguyện cho chúng sinh
Được không thoái chuyển
Tâm không chướng ngại.
Bỏ y phục đời
Nguyện cho chúng sinh
Hiểu đạo tu đức
Không còn biếng nhác.
Cạo bỏ râu tóc
Nguyện cho chúng sinh
Đoạn trừ phiền não
Tịch diệt hoàn toàn.
Nhận mặc ca-sa
Nguyện cho chúng sinh
Xả bỏ ba độc
Tâm được hoan hỷ.
Thọ pháp xuất gia
Nguyện cho chúng sinh
Như Phật xuất gia
Khai đạo tất cả.
Tự quy y Phật
Nguyện cho chúng sinh
Hiểu rõ đạo lớn
Phát tâm vô thượng.
Tự quy y Pháp
Nguyện cho chúng sinh
Vào sâu kinh tạng
Trí tuệ như biển.
Tự quy y Tăng
Nguyện cho chúng sinh
Thống nhất đại chúng
Tất cả không ngại.
Thọ trì tịnh giới
Nguyện cho chúng sinh
Tu tập đầy đủ
Học tất cả giới.
Nhận sự răn dạy
Nguyện cho chúng sinh
Đầy đủ đạo giới
Tu nghiệp như thật.
Cầu thỉnh Hòa thượng
Nguyện cho chúng sinh
Được trí vô sinh
Đến bờ bên kia.
Thọ giới Cụ túc
Nguyện cho chúng sinh
Được pháp thắng diệu
Thành tựu phương tiện.
Đi vào phòng xá
Nguyện cho chúng sinh
Lên nhà Vô thượng
Được pháp không thoái.
Khi bày tòa ngồi
Nguyện cho chúng sinh
Bày tòa pháp thiện
Thấy tướng chân thật.
Thẳng người ngồi ngay
Nguyện cho chúng sinh
Ngồi cây giác ngộ
Tâm không lệ thuộc.
Ngồi chân kiết già
Nguyện cho chúng sinh
Căn lành kiên cố
Đạt địa bất động.
Tam-muội chánh định
Nguyện cho chúng sinh
Hướng môn Tam-muội
Được định hoàn toàn.
Quán sát các pháp
Nguyện cho chúng sinh
Thấy chân thật pháp
Không bị ngăn ngại.
Xả thế kiết già
Nguyện cho chúng sinh
Biết tánh các hành
Đều phải tiêu diệt.
Đặt chân xuống giường
Nguyện cho chúng sinh
Bước trên Đạo tích
Bất động giải thoát.
Cất bước chân đi
Nguyện cho chúng sinh
Vượt qua sinh tử
Đầy đủ pháp thiện.
Mặc y phục vào
Nguyện cho chúng sinh
Mặc các căn lành
Biết rõ xấu hổ.
Sửa y cột dây
Nguyện cho chúng sinh
Tự kiểm tu tập
Không hoại pháp thiện.
Mặc y trên vào
Nguyện cho chúng sinh
Được căn thượng thiện
Thắng pháp rốt ráo.
Mặc Tăng-già-lê
Nguyện cho chúng sinh
Đại Bi che chở
Đắc pháp bất động.
Tay cầm chà răng
Nguyện cho chúng sinh
Tâm được chánh pháp
Tự nhiên thanh tịnh.
Dùng cây chà răng
Nguyện cho chúng sinh
Được răng bén nhọn
Cắn đứt phiền não.
Khi đại tiểu tiện
Nguyện cho chúng sinh
Trừ sạch cấu uế
Hết dâm, nộ, si.
Khi cần đến nước
Nguyện cho chúng sinh
Hướng đạo Vô thượng
Được pháp xuất thế.
Dùng nước rửa dơ
Nguyện cho chúng sinh
Đủ nhẫn nhục tịnh
Hoàn toàn không cấu.
Dùng nước rửa tay
Nguyện cho chúng sinh
Được tay thượng diệu
Thọ trì Phật pháp.
Súc rửa răng miệng
Nguyện cho chúng sinh
Hướng pháp môn tịnh
Cứu cánh giải thoát.
Tay cầm gậy chống
Nguyện cho chúng sinh
Thiết hội bố thí
Thấy đạo như thật.
Tay bưng bình bát
Nguyện cho chúng sinh
Thành tựu Pháp khí
Nhận trời, người cúng.
Chân bước lên đường
Nguyện cho chúng sinh
Hướng giác ngộ Phật
Cứu cánh giải thoát.
Đang trên đường đi
Nguyện cho chúng sinh
Thành tựu đường Phật
Không đi đường khác.
Đi bộ trên đường
Nguyện cho chúng sinh
Đạt pháp giới tịnh
Tâm không chướng ngại.
Thấy đến đường cao
Nguyện cho chúng sinh
Lên đường vô thượng
Vượt khỏi ba cõi.
Thấy đến đường thấp
Nguyện cho chúng sinh
Khiêm tốn nhu hòa
Vào Phật pháp sâu.
Nếu thấy đường hiểm
Nguyện cho chúng sinh
Từ bỏ đường ác
Diệt trừ tà kiến.
Nếu thấy đường chánh
Nguyện cho chúng sinh
Được ý trung chánh
Thân miệng chân thật.
Thấy đường tung bụi
Nguyện cho chúng sinh
Lìa hẳn bụi dơ
Hoàn toàn thanh tịnh.
Thấy đường không bụi
Nguyện cho chúng sinh
Huân tập đại Bi
Thấm nhuần tâm ý.
Thấy hố khe sâu
Nguyện cho chúng sinh
Hướng pháp giới chánh
Diệt trừ các nạn.
Thấy nhà kiện tụng
Nguyện cho chúng sinh
Thuyết pháp sâu xa
Hòa hợp tất cả.
Nếu thấy cây lớn
Nguyện cho chúng sinh
Lìa tâm tranh cãi
Không còn giận hờn.
Khi thấy rừng cây
Nguyện cho chúng sinh
Lễ kính tất cả
Bậc Thầy trời người.
Nếu thấy núi cao
Nguyện cho chúng sinh
Được thiện vô thượng
Đỉnh khó thấy được.
Nếu thấy gai góc
Nguyện cho chúng sinh
Nhổ gai ba độc
Không tâm sát hại.
Thấy cây rậm lá
Nguyện cho chúng sinh
Được đạo che phủ
Vào thiền Tam-muội.
Thấy cây nở hoa
Nguyện cho chúng sinh
Tươi đẹp như hoa
Đầy đủ tướng tốt.
Thấy cây nhiều trái
Nguyện cho chúng sinh
Trồng hàng cây đạo
Thành quả Vô thượng.
Thấy các dòng nước
Nguyện cho chúng sinh
Được dòng chánh pháp
Vào biển trí Phật.
Nếu thấy vũng nước
Nguyện cho chúng sinh
Đến được chánh pháp
Bất hoại của Phật.
Nếu thấy ao hồ
Nguyện cho chúng sinh
Vào biển trí Phật
Vấn đáp vô cùng.
Nếu thấy giếng nước
Nguyện cho chúng sinh
Được biện tài Phật
Không thể cùng tận.
Nếu thấy suối nước
Nguyện cho chúng sinh
Căn lành vô tận
Cảnh giới thanh tịnh.
Thấy nước khe núi
Nguyện cho chúng sinh
Rửa sạch trần cấu
Tâm ý thanh tịnh.
Nếu thấy cây cầu
Nguyện cho chúng sinh
Tạo nên cầu pháp
Độ chúng không ngừng.
Thấy sửa vườn rau
Nguyện cho chúng sinh
Cày trừ nhơ bẩn
Không sinh căn dục.
Thấy rừng du ngoạn
Nguyện cho chúng sinh
Tâm được hoan hỷ
Trừ hết ưu não.
Thấy vườn ao đẹp
Nguyện cho chúng sinh
Siêng tu các thiện
Giác ngộ đầy đủ.
Thấy người trang sức
Nguyện cho chúng sinh
Được trang sức bằng
Ba hai tướng tốt.
Thấy mặc thường phục
Nguyện cho chúng sinh
Rốt ráo đến được
Bờ kia Đầu-đà.
Thấy người ưa thích
Nguyện cho chúng sinh
Thích pháp thanh tịnh
Tự vui với đạo.
Thấy người sầu buồn
Nguyện cho chúng sinh
Đối pháp hữu vi
Tâm sinh nhàm chán.
Thấy người hoan lạc
Nguyện cho chúng sinh
Được lạc vô thượng
Đạm bạc không lo.
Thấy người khổ não
Nguyện cho chúng sinh
Diệt trừ các khổ
Được trí tuệ Phật.
Thấy người khỏe mạnh
Nguyện cho chúng sinh
Được thân Kim cang
Không có suy già.
Thấy người tật bệnh
Nguyện cho chúng sinh
Biết thân chẳng bền
Giải thoát các khổ.
Thấy người xinh đẹp
Nguyện cho chúng sinh
Hoan hỷ cung kính
Chư Phật Bồ-tát.
Thấy người xấu xí
Nguyện cho chúng sinh
Xa lìa xấu ác
Trang điểm bằng thiện.
Thấy người báo ân
Nguyện cho chúng sinh
Thường niệm ân đức
Chư Phật, Bồ-tát.
Thấy người bội ân
Nguyện cho chúng sinh
Thường gặp Thánh hiền
Không làm việc ác.
Nếu thấy Sa-môn
Nguyện cho chúng sinh
Tịch tịnh điều phục
Đạt đến cứu cánh.
Thấy Bà-la-môn
Nguyện cho chúng sinh
Được chốn thanh tịnh
Lìa tất cả ác.
Thấy bậc Tiên nhân
Nguyện cho chúng sinh
Hướng đạo chân chánh
Giải thoát hoàn toàn.
Thấy người khổ hạnh
Nguyện cho chúng sinh
Kiên cố tinh cần
Không thoái Phật đạo.
Thấy mặc mão giáp
Nguyện cho chúng sinh
Thệ mặc giáp pháp
Được pháp không thấy.
Thấy không giáp trượng
Nguyện cho chúng sinh
Xa lìa các khổ
Thân cận các thiện.
Thấy người luận nghị
Nguyện cho chúng sinh
Luận nghị vô thượng
Thu phục ngoại đạo.
Thấy người chánh mạng
Nguyện cho chúng sinh
Được mạng thanh tịnh
Không đổi uy nghi.
Nếu thấy Đế vương
Nguyện cho chúng sinh
Mau thành Pháp Vương
Chuyển bánh xe pháp.
Thấy con Đế vương
Nguyện cho chúng sinh
Theo đường con Phật
Hóa sinh trong pháp.
Nếu thấy trưởng giả
Nguyện cho chúng sinh
Lìa hẳn ái dục
Hiểu sâu Phật pháp.
Thấy quan đại thần
Nguyện cho chúng sinh
Luôn được chánh niệm
Tu hành các thiện.
Nếu thấy thành quách
Nguyện cho chúng sinh
Được thân Kim cang
Tâm không trở ngại.
Nếu thấy kinh đô
Nguyện cho chúng sinh
Thông hiểu chiếu xa
Công đức tự tại.
Nếu thấy sắc đẹp
Nguyện cho chúng sinh
Được sắc đẹp nhất
Trời, người khen ngợi.
Vào làng khất thực
Nguyện cho chúng sinh
Vào trong pháp giới
Tâm không chướng ngại.
Đến cửa nhà người
Nguyện cho chúng sinh
Vào cửa Tổng trì
Thấy pháp chư Phật.
Vào trong nhà người
Nguyện cho chúng sinh
Vào một Phật thừa
Thông hiểu ba đời.
Gặp khó trì giới
Nguyện cho chúng sinh
Không bỏ các thiện
Qua đến bờ kia.
Thấy người xả giới
Nguyện cho chúng sinh
Vượt qua các nạn
Khỏi ba đường ác.
Nếu thấy bát không
Nguyện cho chúng sinh
Tâm ý thanh tịnh
Không còn phiền não.
Nếu thấy bát đầy
Nguyện cho chúng sinh
Đầy đủ viên mãn
Tất cả pháp thiện.
Khi vào bữa ăn
Nguyện cho chúng sinh
Được cúng dường pháp
Chí tại Phật đạo.
Khi không được ăn
Nguyện cho chúng sinh
Xa lìa tất cả
Các hạnh không thiện.
Thấy người tàm quý
Nguyện cho chúng sinh
Tàm quý làm đúng
Khống chế các căn.
Thấy không tàm quý
Nguyện cho chúng sinh
Lìa không tàm quý
Hành các đại Từ.
Được thức ăn ngon
Nguyện cho chúng sinh
Ít muốn biết đủ
Tâm không tham luyến.
Được thức ăn dở
Nguyện cho chúng sinh
Đầy đủ mỹ mãn
Tam-muội vô nguyện.
Được thức ăn mềm
Nguyện cho chúng sinh
Huân tập đại Bi
Tâm ý nhu hòa.
Được thức ăn cứng
Nguyện cho chúng sinh
Được xa lìa hẳn
Vị ái của đời.
Khi nhai thức ăn
Nguyện cho chúng sinh
Ăn bằng thiền duyệt
Đầy đủ pháp hỷ.
Ăn món nhiều vị
Nguyện cho chúng sinh
Được vị của Phật
Hóa thành cam lộ.
Ăn uống đã xong
Nguyện cho chúng sinh
Đức hạnh đầy đủ
Thành bậc Mười lực.
Khi thuyết giáo pháp
Nguyện cho chúng sinh
Biện tài vô tận
Đạt sâu Phật pháp.
Xuống tòa ra nhà
Nguyện cho chúng sinh
Vào sâu trí Phật
Ra hẳn ba cõi.
Khi vào trong nước
Nguyện cho chúng sinh
Vào sâu Phật đạo
Thông suốt ba đời.
Tắm rửa thân thể
Nguyện cho chúng sinh
Thân tâm không cấu
Ánh sáng vô cùng.
Trời nóng thiêu đốt
Nguyện cho chúng sinh
Lìa nóng phiền não
Được định mát mẻ.
Trời lạnh đông nước
Nguyện cho chúng sinh
Cứu cánh giải thoát
Mát mẻ vô thượng.
Đọc tụng kinh điển
Nguyện cho chúng sinh
Được môn Tổng trì
Gồm tất cả pháp.
Nếu thấy Như Lai
Nguyện cho chúng sinh
Đều được mắt Phật
Thấy các Tối thắng.
Quán sát Như Lai
Nguyện cho chúng sinh
Thấy hết mười phương
Xinh đẹp như Phật.
Thấy tháp miếu Phật
Nguyện cho chúng sinh
Tôn trọng như tháp
Được trời, người kính.
Cung kính nhìn tháp
Nguyện cho chúng sinh
Tôn trọng như Phật
Trời, người tín ngưỡng.
Đảnh lễ tháp Phật
Nguyện cho chúng sinh
Được đạo như Phật
Không thể thấy đỉnh.
Nhiễu phải tháp miếu
Nguyện cho chúng sinh
Đi theo đường chánh
Rốt ráo ý đạo.
Nhiễu tháp ba vòng
Nguyện cho chúng sinh
Được ý nhất hướng
Siêng cầu Phật đạo.
Khen ngợi Như Lai
Nguyện cho chúng sinh
Đến bờ công đức
Khen vô cùng tận.
Khen tướng hảo Phật
Nguyện cho chúng sinh
Thần đức quang minh
Như Pháp thân Phật.
Khi rửa chân sạch
Nguyện cho chúng sinh
Được bốn Thần túc
Giải thoát hoàn toàn.
Ngủ nghỉ ban đêm
Nguyện cho chúng sinh
Ngăn chận các nghiệp
Tâm tịnh, không uế.
Sáng sớm thức dậy
Nguyện cho chúng sinh
Hiểu biết tất cả
Không bỏ mười phương.

Này các Phật tử! Đây là nghiệp thân, miệng, ý của Bồ-tát có thể được tất cả công đức thắng diệu; không bị các Trời, Vua, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Nhân, Phi nhân, Thanh văn, Duyên giác làm cho lay động.