KINH CHÁNH PHÁP HOA
(KINH HOA CHÁNH PHÁP)
Dịch Phạn ra Hán: Đời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc Pháp Hộ, người nước Nguyệt Thị
Dịch Hán ra Việt: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 3

Phẩm 6: THỌ KÝ CHO HÀNG THANH VĂN

Lúc bấy giờ, khi nói kệ xong, Đức Thế Tôn bảo tất cả các vị Tỳ-kheo:

– Ta nay nói rõ, các vị Thanh văn kia cũng như Đại Ca-diếp đã từng cúng dường ba ngàn ức Đức Phật, nay sẽ phải cúng dường số lượng chư Phật như trước đây, tôn kính phụng thờ chư Phật Thế Tôn, nhận lãnh chánh pháp, vâng giữ tu tập. Sau khi cúng dường chư Phật ấy xong sẽ được thành Phật, cõi ấy tên là Hoàn minh, kiếp ấy tên là Hoằng đại. Đức Phật khi đó hiệu là Đại Quang Minh Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Chúng Hựu, trụ thế mười hai trung kiếp.

Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp trụ ở đời hai mươi kiếp, tượng pháp cũng trụ đời hai mươi kiếp. Cõi nước của Phật ấy rất thanh tịnh, không có gạch ngói, gai góc, các thứ ô uế, núi non, hầm hố, vô cùng tịnh lạc, đất bằng lưu ly, cây bằng các thứ báu, dây bằng vàng ròng giăng mắc trên các hàng cây, có tám con đường giao nhau. Các cội cây báu thường trổ hoa báu, luôn sum suê tươi đẹp. Có vô số trăm ngàn muôn ức các vị Bồ-tát trong cõi ấy, số Thanh văn cũng thật vô lượng. Cõi ấy không có các việc ác và quan thuộc, các loài quỷ đều luôn tinh tấn theo hộ trì Phật pháp không hề trái phạm.

Lúc ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa trên liền nói kệ:

Ta thấy Tỳ-kheo
Bằng Tuệ nhãn Phật
Ca-diếp hiện nay
Sẽ được thành Phật.
Ở đời vị lai
Vô số ức kiếp
Cúng dường chư Phật
Bậc Thánh Trung Tôn
Viên mãn đầy đủ
Ba ngàn ức Phật
Ma-ha Ca-diếp
Các lậu đã tận,
Tu tập trọn vẹn
Công hạnh ba phẩm
Sẽ được thành Phật.
Ông thân cận pháp
Cúng dường chư Phật
Tôn sư trời, người
Tích lũy hạnh lành
Sẽ thành Phật quả
Tối tôn, tối thượng
Bậc không sánh kịp
Là Đại Đạo Sư
Là bậc Đại Thánh.
Cõi nước Phật kia
Bậc nhất tối thắng
Thanh tịnh ly cấu
Bao nhiêu điềm lành
Tùy theo mong cầu
Đều được toại nguyện
Đất màu vàng tía
Vật báu trang nghiêm
Lại có các cây
Đều bằng trân bảo
Đường xá trang nghiêm
Thẳng phân tám nẻo
Trời, người tán hương
Khắp nơi thơm ngát
Cõi nước khi ấy
Sẽ được như vậy
Bao nhiêu loại hoa
Giăng mắc trang hoàng
Tất cả loài hoa
Sắc màu vàng tía
Tỏa sáng ngân thanh
Dùng làm pháp tắc
Thường luôn vi diệu
Chưa ai từng thấy.
Các chúng Bồ-tát
Vô số ngàn muôn
Tâm chí an định
Có sức đại thần,
Các chúng Thánh trí
Theo kinh Đại thừa
Số không thể tính
Muôn ức trăm ngàn,
Tuyệt không các lậu
Bền chí vâng giữ
Có chúng Thanh văn
Pháp Phật tối thắng
Nếu dùng Thiên nhãn
Muốn tính suy lường
Số chúng đệ tử
Quyết không thể được.
Phật ấy trụ đời
Mười hai trung kiếp
Chánh pháp sẽ trụ
Hai mươi trung kiếp;
Tượng pháp cũng trụ
Số kiếp như trên
Phật Đại Quang Minh
Công đức như thế.

Lúc ấy các vị Hiền giả Đại Mục-kiền-liên, Tu-bồ-đề, Ma-ha Ca-chiên-diên… đồng lòng đứng lên cúi đầu chiêm ngưỡng dung nhan rực rỡ của Đức Phật, mắt không lay động, thành kính lễ sát chân Đức Phật. Tất cả đều đọc kệ tán thán:

Bậc Đại Hùng vô nhiễm
Đấng Thích Vương đại Từ
Đã xót thương chúng con
Tuyên nói khen hạnh Phật.
Phật nay biết chúng con
Xin thương truyền thọ ký
Được gặp pháp cam lộ
Tắm gội trong pháp âm;
Ví như kẻ đói khát
Được thức ăn thượng vị
Nghèo túng đang van cầu
Bỗng có người cho ăn.
Chúng con đều hoan hỷ.
Chúng con chí thấp hèn
Trái thời bỏ mọi người
Nên không được thọ ký,
Không tin trí Đẳng giác
Nên Phật không truyền trao
Nay chúng con ở đây
Đều không còn đói khát,
Thấy Thế Tôn khuyến phát
Được nghe pháp chí tôn
Chỉ mong được thọ ký
Thì mới được đại an.
Nguyện Thế Tôn giải nghi
Lân mẫn đại Từ bi
Thương hạnh tâm kém hèn
Pháp cam lộ dạy chúng.

Khi ấy Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị Thanh văn Trưởng lão, liền bảo chúng Tỳ-kheo:

– Các Tỳ-kheo nên biết! Vị đại Thanh văn Trưởng lão Tu-bồ-đề này sẽ theo hầu cận, cúng dường tám ngàn ba mươi ức trăm ngàn muôn Đức Phật, ở chỗ chư Phật tu tập phạm hạnh, tích lũy đầy đủ trọn vẹn công đức, sau đó trong tương lai sẽ được thành Phật, được xưng tụng hiệu là Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. Kiếp ấy tên là Bảo âm. Khắp nơi trong cõi nước của Đức Phật ấy đều có các loại cây báu tự trang nghiêm, không có cát sỏi, gạch đá, núi hầm, hang hố. Các hàng cây đều phát ra âm thanh từ bi, hòa nhã. Nhân dân trong nước ấy giàu có vô lượng, nhà cửa, phòng xá, lầu gác nhiều vô số. Số chúng Thanh văn cũng nhiều vô lượng không thể tính đếm cho hết được và đều là bậc đã chứng được Túc mạng thông. Bồ-tát trong nước ấy cũng đông trăm ngàn muôn ức, vô lượng không thể tính đếm. Đức Phật ấy sẽ trụ đời mười hai trung kiếp. Sau khi Đức Phật diệt độ, chánh pháp sẽ trụ đời hai mươi trung kiếp, tượng pháp cũng trụ hai mươi trung kiếp. Đức Phật sẽ an tọa trên hư không vì tất cả chúng sinh giảng nói kinh pháp, khai hóa cho vô số trăm ngàn Bồ-tát.

Khi đó Đức Thế Tôn nói kệ:

Nay ta nói rõ
Các vị Tỳ-kheo
Đều nên lắng nghe
Lời Phật tuyên dạy.
Ông Tu-bồ-đề
Là đệ tử ta
Ở trong tương lai
Sẽ được thành Phật,
Gặp chư Thế Tôn
Tâm ý chí thành
Đầy đủ ba mươi
Muôn ngàn Đức Phật,
Sẽ ở thế gian
Huân tu đạo hạnh
Chí luôn mong cầu
Tuệ giác Như Lai.
Ở thời vị lai
Công hạnh viên mãn
Nhan sắc diệu kỳ
Ba mươi hai tướng
Rực rỡ tươi đẹp
Sắc thân vàng tía
Kiếp ấy trong lành
Tâm luôn Từ mẫn,
Cõi nước an vui
Hiện lên điềm lành
Muôn dân trông thấy
Khả ý vui mừng
Đều cùng nhau đi
Đến chỗ Đức Phật
Chúng sinh được độ
Vô lượng vô số,
Các chúng Bồ-tát
Không thể tính kể
Tâm đều giải thoát
Không còn thoái chuyển.
Nghe pháp tối diệu
Các căn thông lợi
Đều sẽ thuận kính.
Cõi nước Phật ấy
Số chúng Thanh văn
Thật đông vô lượng
Muốn biết hạn số
Tuyệt không thể được
Lục thông, tam đạt
Có đại thần túc
Giải thoát vô ngại
Đã được an ổn
Sức thần thông đó
Không thể nghĩ bà n
Nếu Phật giảng bày
Pháp bảo chư Phật
Trời, người đông đảo
Như cát rạch sông
Sẽ luôn chắp tay
Tư quy y Phật.
Phật ấy trụ đời
Mười hai trung kiếp
Chánh pháp sẽ trụ
Hai mươi trung kiếp,
Tượng pháp trụ thế
Số cũng như trên
Đấng Đại Hùng Sư
Việc đó như vậy.

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo các vị Tỳ-kheo:

– Các Tỳ-kheo muốn biết chắc thật việc trong tương lai thì cần phải tin tưởng vào trí phân biệt bình đẳng của Như Lai. Đại Ca-chiên-diên, vị đệ tử Thanh văn này của ta, trong tương lai sẽ theo hầu hạ, cúng dường tám ngàn ức Đức Phật. Sau khi mỗi Đức Phật diệt độ sẽ xây dựng tháp cao bốn vạn thước, mỗi tháp dài rộng hai vạn thước, đều dùng các thứ báu vật như vàng bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, mã não, san hô, ngọc bích để tạo nên, dùng các thứ hương hoa, tạp hương, bột hương, gấm lụa, cờ lọng để cúng dường.

Sau khi ông đã cúng dường xong lại phải cúng dường hai mươi ức Đức Phật rồi sẽ thành Phật, có hiệu là Tử Ma Kim Sắc, Như Lai Đẳng Chánh giác, Mình Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Chúng Hựu.  Cõi nước trang nghiêm, thanh tịnh, bằng phẳng, không có các điều xấu ác, danh tiếng đồn khắp, dùng lưu ly làm đất. Vô số các loại cây có các thứ báu vật như dây báu, gấm lụa màu vàng óng giăng mắc để trang hoàng. Hoa của các cây ấy luôn nở sum suê, tươi tốt đầy khắp nơi. Cõi Phật ấy không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mà chỉ có chư Thiên và loài người số đông vô lượng, lại có vô số trăm ngàn muôn ức Thanh văn và Bồ-tát để trang nghiêm cõi Phật. Đức Phật ấy sẽ trụ ở đời mười tiểu kiếp. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp sẽ trụ hai mươi trung kiếp, tượng pháp cũng trụ hai mươi trung kiếp.

Khi đó Đức Thế Tôn liền nói kệ:

Các vi Tỳ-kheo
Đều nên lắng nghe
Thanh âm Phật ấy
Nhu nhuyễn tốt lành.
Ông Ca-chiên-diên
Đệ tử của ta
Sẽ cúng dường Phật
Vô số Đạo Sư
Tôn kính phụng thờ
Kính thành vô lượng
Trong vô số kiếp
Không thể tính đếm.
Chư Phật diệt độ
Xây dựng tháp thờ
Dùng hương và hoa
Cúng dường tháp Phật
Sau đó tương lai
Sẽ được thành Phật
Cõi nước trong lành
Không có dơ uế
Giáo hóa giảng dạy
Vô số chúng sinh
Mở bày hướng đạo
Cho khắp mọi người
Cõi ấy trang nghiêm
Mười phương tỏa sáng
Ông sẽ thành Phật
Dùng dụ giảng bày
Hiệu Tử Kim Sắc
Uy đức sáng ngời
Độ thoát chúng sinh
Trăm ngàn muôn ức
Vô số Bồ-tát
Và chúng Thanh văn
Đầy khắp cõi Phật
Số đông vô kể
Thường tu tinh tấn
Trong pháp của Phật
Đoạn trừ các ác
Díệt tận họa tai.

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo với bốn bộ chúng trong hội:

– Nay Thế Tôn tuyên nói ông Đại Mục-kiền-liên, vị đệ tử Thanh văn của ta, sẽ phụng thờ, cúng dường tám ngàn Đức Phật, theo hầu vô số các Đức Thế Tôn. Sau khi chưPhật diệt độ, ông sẽ xây dựng tháp thờ xá-lợi, dùng bảy món báu như vàng bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, mã não, san hô, ngọc quý tạo thành. Các tháp ấy cao bốn vạn thước, dài rộng hai vạn thước. Ông lại dùng vô số các vật báu tốt đẹp, các loại hương hoa, tạp hương, bột hương, gấm lụa, cờ phướng lọng và tấu nhạc để cúng dường tháp Phật. Sau khi cúng dường các tháp ấy xong, ông lại phải kính thờ, theo hầu cận, cúng dường hai trăm vạn ức Đức Phật.

Vào đời sau cùng, ông sẽ được thành Phật, có hiệu là Kim Hoa Chiên-đàn Hương Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Chúng Hựu. Nước ấy tên là Ý lạc, kiếp ấy tên là Lạc mãn.

Thế giới của Đức Phật ấy tươi đẹp, an ổn, thanh tịnh, trong sạch. Mặt đất toàn bằng ngọc lưu ly rực sáng, cây cối hoa quả đều bằng bảy báu hợp thành. Khắp nơi đều có các loại hoa bằng ngọc quý kết thành rất trang nghiêm. Cõi nước ấy bằng phẳng, tốt đẹp, đầy đủ các thứ quý báu. Đức Phật sẽ lặng im an tọa, trú trong định Vô lượng nghĩa và vì tất cả Bồ-tát rộng giảng kinh pháp. Đức Phật ấy sẽ trụ đời hai mươi trung kiếp. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp sẽ trụ thế bốn mươi trung kiếp, thời kỳ tượng pháp cũng như vậy.

Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ:

Đại Mục-kiền-liên
Đệ tử của ta
Xả bỏ thân người
Cũng được tự tại,
Hai mươi vạn ức
Số kiếp như vậy
Đều sẽ cúng dường
Chư Phật, giáo pháp
Ở chỗ các Phật
Tu tập hạnh lành
Chí luôn mong cầu
Đạo của chư Phật
Theo hầu tôn kính
Chư Phật Thế Tôn
Phụng sự đầy đủ
Các Bậc Đạo Sư
Và sẽ vâng giữ
Truyền bá Thánh giáo
Trong bao nhiêu kiếp
Số ức trăm ngàn
Kính cẩn tuân hành
Không hề trái phạm.
Chư Phật Thế Tôn
Sau khi diệt độ
Ông dùng bảy báu
Xây tháp thờ Phật
Vì chư Như Lai
Kiến tạo, tu sửa
Dùng gỗ Chiên-đàn
Để làm kèo cột
Tán hương, tấu nhạc
Mà cúng dường tháp.
Ở đời cuối cùng
Việc làm đã xong
Ngôn thuyết an lành
Được người kính ngưỡng
Thương yêu chúng sinh
Việc làm như thế
Sẽ được thành Phật
Hiệu Kim Chiên-đàn
Phật ấy sẽ thọ
Hai mươi trung kiếp
Số kiếp an trụ
Đức hạnh như thế
Sẽ giảng pháp kinh
Cho chư Bồ-tát
Ở số kiếp ấy
Phân biệt thật nghĩa
Hàng Thanh văn lớn
Muôn ức trăm ngàn
Số đông vô lượng
Như cát rạch sông
Tam đạt, lục thông
Có đại thần túc
An trụ ở đời
Mà được sức diệu
Vô số Bồ-tát
Đều không thoái chuyển
Dũng mãnh tin cần
Có chí, trí tuệ
Tu hành như trên
Theo lời Phật dạy
Số ấy vô lượng
Không thể nghĩ bàn.
Phật diệt độ rồi
Đệ tử vô số
Chánh pháp sẽ trụ
Truyền khắp mười phương
Hai thời chánh, tượng
Bốn mươi trung kiếp
Chánh pháp chưa hết
Tượng pháp đã khai
Hàng chúng Thanh văn
Có thần thông lớn
Phật đều khuyến lập
Nương theo Đại thừa
Không trái pháp chân
Ở trong vị lai
Thành Phật tự tại.KINH CHÁNH PHÁP HOA