SỐ 221
KINH PHÓNG QUANG BÁT-NHÃ
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Vô-la-xoa, người nước Vu Điền
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 1

Phẩm 2: VÔ KIẾN

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Khi Đại Bồ-tát mới phát tâm thực hành Bát-nhã ba-la-mật, Tứ Thiên vương đều hoan hỷ nghĩ: “Chúng ta sẽ đem bốn bát báu dâng lên, như pháp dâng bát của các bậc Thiên vương trước đây.”

Vua cõi trời Đao-lợi và vua cõi trời thứ sáu cũng đều hoan hỷ nghĩ: “Khi Bồ-tát này thành Phật, chúng ta cũng sẽ theo hầu và cúng dường làm cho loài A-tu-la luôn giảm bớt, chư Thiên tăng trưởng.”

Chư Thiên các cõi trời A-ca-nị-tra trong tam thiên đại thiên thế giới cũng đều hoan hỷ suy nghĩ: “Bồ-tát này thực hành Bát-nhã ba-la-mật, khi thành Phật chúng ta cũng sẽ thỉnh Ngài chuyển pháp luân.”

Như vậy, này Xá-lợi-phất! Đại Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba-lamật thì sáu pháp Ba-la-mật dần dần tăng trưởng đầy đủ. Những thiện nam, thiện nữ đều hoan hỷ nghĩ: “Ta sẽ vì Bồ-tát này mà làm cha mẹ, anh chị em, vợ con, quyến thuộc, bạn bè.”

Khi ấy, Tứ Thiên vương và chư Thiên cõi trời A-ca-nị-tra đều nghĩ: “Chúng ta nên làm cho vị Bồ-tát này thường tu phạm hạnh từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật, chớ để gần gũi sắc dục. Nếu người phạm vào sắc dục thì mất phạm hạnh, đâu thể hành đạo được. Bồ-tát này thường tu phạm hạnh, chắc chắn sẽ thành Phật, không phạm sắc dục nên được đắc đạo.” Xá-lợi-phất bạch Phật:

–Bồ-tát có phải có cha mẹ, vợ con, quyến thuộc không?

Phật bảo:

–Này Xá-lợi-phất! Có Bồ-tát có cha mẹ không có vợ con; có Bồ-tát từ lúc mới phát tâm thị hiện thân đồng nam không có vợ, tu hành cho đến khi thành Phật; có Bồ-tát dùng phương tiện quyền xảo thị hiện trong ở năm dục phát tâm Vô thượng Chánh đẳng giác rồi xuất gia.

Này Xá-lợi-phất! Ví như nhà ảo thuật khéo làm trò huyễn hóa, hiện năm món dục rồi vui chơi trong ấy thì ý ông nghĩ sao? Việc ăn mặc của người do nhà ảo thuật hóa hiện ra đó có thật không?

Xá-lợi-phất thưa:

–Bạch Thế Tôn! Vì huyễn hóa nên không thật.

–Như vậy, Xá-lợi-phất! Bồ-tát dùng phương tiện quyền xảo thị hiện có dục, ở trong sắc dục nuôi dưỡng tất cả mà không bị ô nhiễm; quán dục như lửa, như oan gia, cho dục là xấu ác, ý luôn nhàm chán. Bồ-tát thị hiện ở trong sắc dục thường nhớ nghĩ như vậy. Hàng quyền thừa Bồ-tát còn thường niệm như thế, huống chi người mới phát tâm Bồ-tát mà không niệm ư?

Xá-lợi-phất bạch Phật:

–Bồ-tát phải thực hành Bát-nhã ba-la-mật như thế nào?

Phật dạy:

–Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật thì không thấy có Bồ-tát, cũng không thấy tên Bồ-tát, không thấy có Bát-nhã ba-la-mật, đều không có đối tượng bị thấy, cũng không thấy có người không làm. Vì sao? Vì Bồ-tát là không, tên cũng không, không có năm ấm.

Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm ấm tức là không, không tức là năm ấm. Vì sao? Vì chỉ có danh tự vậy. Dùng danh tự gọi là đạo, là Bồ-tát, là không, là năm ấm, nhưng sự thật không có sinh, không có diệt, không đắm trước, không dứt bỏ.

Bồ-tát thực hành như vậy thì không thấy có sinh, không thấy có diệt, cũng không thấy bị dính mắc, trừ bỏ. Vì sao vậy? Vì lấy không làm pháp để lập, danh hiệu hư dối làm tên. Bồ-tát thực hành Bát-nhã ba-la-mật không thấy tên của các pháp, vì không có đối tượng thấy nên không có chỗ nhập vào.