KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc.
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 2: PHẬT LÔ-XÁ-NA

Khi ấy các chúng Bồ-tát và vua chúa các thế giới đều suy nghĩ: “Thế nào là địa vị của tất cả chư Phật? Cảnh giới của chư Phật? Gia trì của Phật? Hành động của Phật? Năng lực của Phật? Sự không sợ của Phật? Tam-muội của Phật? Tự tại của Phật? Thắng pháp thị hiện giác ngộ của Phật? Các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của Phật? Ánh sáng và âm thanh của Phật? Biển trí của Phật? Biển thế giới? Biển chúng sinh? Biển phương tiện pháp giới? Biển giác ngộ? Biển Ba-la-mật? Biển pháp môn? Biển hóa thân? Biển danh hiệu Phật? Biển tuổi thọ của Phật? Biển sự tu hành của tất cả Bồ-tát? Sự phát tâm Đại thừa? Phát sinh tạng nguyện trí tuệ của các Ba-la-mật?” Cầu xin Đức Như Lai bằng Từ bi phương tiện làm cho tâm ý con được hiểu biết.

Khi ấy, do thần lực của các Bồ-tát, trong tất cả vật cúng dường phát ra âm thanh cùng với bài kệ rằng:

Như Lai tu hành vô lượng kiếp
Tự nhiên chánh pháp hiện thế gian
Và trong vô số kiếp tương lai
Ứng thân khắp nơi như mây lớn
Diệt hết nghi ngờ cho chúng sinh
Phát sinh thắng lực được giải thoát
Diệt trừ vô lượng khổ cho đời
Cho chúng sinh được vui Chánh giác.
Vô số Bồ-tát như bụi trần
Nhất tâm, chắp tay nhìn Tối Thắng
Tùy nguyện của họ theo cảnh giới
Dạy pháp môn đoạn trừ nghi hoặc.
Những gì là địa vị chư Phật?
Cảnh giới và hộ trì của Phật?
Trí, Lực, không sợ của Như Lai?
Nguyện giảng rõ cho các Phật tử
Vô lượng các Tam-muội như thật
Các hạnh thanh tịnh, pháp vi diệu
Thần lực Đại Thánh thật vô biên
Nổi mây sấm lớn mưa khắp chúng
Đều vào chánh đạo của Pháp Vương
Không còn thoái chuyển cảnh tối thắng
Các công đức của vô lượng Phật
Xin Phật Từ bi cho được thấy
Nhãn căn Như Lai không giới hạn
Tai mũi lưỡi thân cũng như vậy
Ý Phật như thật khó nghĩ bàn
Nguyện cho chúng sinh đều thấy biết.
Biển các cõi Phật, biển chúng sinh
Biển các pháp giới, biển thu phục
Biển Phật mênh mông không bờ bến
Nguyện cho Phật tử đều được thấy,
Biển Ba-la-mật khó nghĩ bàn
Biển pháp môn phương tiện vô thượng
Biển pháp môn vô lượng, vô biên
Xin Phật giảng rõ tại đạo tràng.

Bấy giờ, biết ý nghĩ của các Bồ-tát, từ nơi miệng và giữa các kẽ răng của Đức Phật đều phóng ra nhiều hào quang như số bụi cả thế giới. Đó là các hào quang phướn báu chiếu, trang nghiêm bằng diệu âm khắp pháp giới, mây tỏa sinh hỷ lạc.

Mười Lực của Phật làm nghiêm tịnh đạo tràng, mây rực sáng tất cả báu, thanh tịnh không ngại khắp cả pháp giới, làm thành tất cả thế giới. Phướn mặt trời như kim cang báu trong suốt, đi đến đại chúng Bồ-tát, diễn thuyết ngữ luân của chư Phật.

Từng hào quang như vậy cũng đều có nhiều hào quang như số bụi cả thế giới kèm theo. Mỗi một hào quang chiếu tận các cõi khắp mười phương nhiều như bụi.

Thấy các hào quang này, các Bồ-tát được trông thấy biển thế giới Liên hoa tạng trang nghiêm.

Do thần lực của Phật, từ trong hào quang nghe bài kệ rằng:

Vô lượng biển kiếp tu công đức
Cúng dường tất cả Phật mười phương
Giáo hóa vô số biển chúng sinh Phật
Lô-xá-na thành Chánh giác.
Phóng hào quang lớn chiếu mười phương
Chân lông hiện thân Phật như mây
Tùy loại chúng sinh mà giáo hóa
Khiến được đạo thanh tịnh phương tiện.
Phật trong sinh tử thời quá khứ
Giáo hóa tất cả các chúng sinh
Chỉ trong một niệm đều giải thoát
Thế Hùng vô lượng được tự tại,
Trang nghiêm bằng thâm tâm chánh tín
Quá khứ tu khắp Ba-la-mật
Như là số bụi trong các cõi
Kiên cố đứng vững trong các Lực,
Phát ra tiếng diệu vang mười phương
Đủ trí thật, mãn nguyện tâm chúng
Vô lượng phương tiện dạy chúng sinh
Rống tiếng sư tử thuyết pháp tịnh.
Thế Tôn như vậy, đức vô lượng
Được đến cúng dường nghe nhận pháp
Vô số Phật tử như bụi trần
Trong các thế giới đến gặp Phật,
Đều mưa tất cả vật cúng dường
Nhất tâm cung kính nhìn Đạo Sư
Trong một lời pháp của Phật nói
Diễn ra vô biên biển Khế kinh.
Mưa pháp cam lộ cho đại chúng
Cung kính đến gặp Lưỡng Túc Tôn
Ba đời chư Phật nguyện vô thượng
Đại Thánh giảng rõ tại đạo tràng
Chẳng cần ở đây, ngay tức khắc
Mau đến gặp Phật cho đúng lúc,
Biển đại trí Phật Lô-xá-na
Hào quang chiếu khắp thật khôn lường
Như thật quán sát pháp Chân đế
Chiếu khắp tất cả các pháp môn.

Phương Đông của biển thế giới Liên hoa tạng trang nghiêm lại có biển thế giới Tịnh liên hoa thắng quang trang nghiêm. Trong ấy, có cõi Phật tên là Chúng bảo kim cang tạng, Đức Phật hiệu là Pháp Thủy Giác Hư Không Pháp Vương.

Trong biển đại chúng của Như Lai ấy, có Bồ-tát Quán Thắng Pháp Diệu Thanh Tịnh Vương được ánh sáng của Đức Phật khai ngộ cho nên cùng các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như số bụi trong biển thế giới, cùng nhau đi đến Đức Phật, đầy cả hư không khắp mười phương. Họ nổi lên mười loại mây hoa sáng rực màu sắc quý báu che khắp cả hư không. Mười loại mây núi Tu-di báu đẹp, mười loại mây nhật luân, mười loại mây hoa báu, mười loại mây chứa lầu đài báu đẹp, mười loại mây cây hoa, mười loại mây hương thơm hiện các màu sắc, mười loại mây tất cả âm thanh tuyệt diệu. Các loại mây này đều che khắp hư không. Đến nơi, các vị đều cung kính lễ bái cúng dường Đức Phật rồi ngồi kiết già trên tòa Sư tử tạp hoa quang tạng ở phương Đông.

Phương Nam của biển thế giới này, có biển thế giới Chúng bảo nguyện quang trang nghiêm tạng. Trong đó, có cõi Phật tên là Vô lượng quang nghiêm, Đức Phật hiệu là Phổ Trí Quang Thắng Tu-di Sơn Vương. Trong biển đại chúng của Đức Như Lai ấy, có Bồ-tát Thanh Tịnh Hải Tuệ được khai ngộ bằng hào quang của Phật. Vị ấy và chúng Bồ-tát quyến thuộc nhiều như số lượng bụi trong biển thế giới cùng nhau đi đến chỗ Phật. Họ nổi lên mười loại mây vua tên là Nhất thiết diệu trang nghiêm tạng chúng bảo báu nổi lên che khắp hư không.

Lại có mười loại mây vua báu trang nghiêm khắp; mười loại mây núi báu tạng báu đẹp chiếu sáng rực rỡ khen ngợi công đức của Phật; mười loại mây núi báu diệu âm sung mãn khen ngợi, mười loại mây núi báu cây Bồ-đề trang nghiêm đạo tràng; mười loại mây núi báu ánh sáng toàn diện do Phật biến hóa; mười loại mây núi báu hiện rõ ánh sáng không phá hoại chúng; mười loại mây núi báu hương đèn chiếu khắp đến các cõi; mười loại mây núi báu cung điện của Như Lai đều hiện rõ trong nhiều cõi không thể nghĩ bàn; mười loại mây núi báu ánh sáng Pháp thân chư Phật trong ba đời như nhiều loại báu. Chúng đều che khắp cả hư không. Đến nơi, họ cung kính cúng dường lễ bái Đức Phật, rồi ngồi kiết già trên tòa Sư tử hoa sen xanh ở phương Nam.

Phương Tây của biển thế giới này lại có biển thế giới Bảo quang lạc. Trong đó, có thế giới Nhất thiết thắng quán và Đức Phật hiệu là Hương Quang Vương Công Đức Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đại chúng của Như Lai ấy, có Bồ-tát Hương Diễm Bình Đẳng Trang Nghiêm Nguyệt Quang được hào quang của Phật khai ngộ, cùng các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong biển thế giới đồng đi đến Đức Phật.

Họ nổi lên mười loại mây lầu đài, với tất cả châu báu hương hoa nổi lên che khắp cả hư không. Mười loại mây lầu đài tất cả sắc bảo vương trang nghiêm; mười loại mây lầu đài tất cả phướn báu hương thơm rực rỡ; mười loại mây lầu đài tất cả giải thoát trang nghiêm; mười loại mây lầu đài tất cả vòng hoa quý; mười loại mây lầu đài tất cả vòng hoa báu và vật báu xinh đẹp; mười loại mây lầu đài chứa tất cả ánh sáng chiếu tất cả trang nghiêm; mười loại mây lầu đài tất cả báu trang nghiêm vô lượng trang nghiêm đều hiện ra; mười loại mây lầu đài tất cả trang nhiêm khắp nơi; mười loại mây vô lượng hoa. Đi đến nơi, họ cung kính cúng dường lễ bái Đức Phật, rồi ngồi kiết già trên tòa Sư tử Kim sắc tạp bảo trang nghiêm liên hoa tạng hóa ở phương Tây.

Phương Bắc của biển thế giới này lại có biển thế giới Lưu ly bảo quang sung mãn tạng. Trong đó, có cõi Phật tên là Hóa thanh liên hoa trang nghiêm và Đức Phật hiệu là Vô Lượng Trí Tuệ Âm Vương. Trong biển đại chúng của Như Lai ấy có Bồ-tát Sư Tử Quang Trang Nghiêm được hào quang của Phật khai ngộ, cùng Bồtát quyến thuộc nhiều như bụi trong biển thế giới đồng đi đến chỗ Phật.

Tất cả nổi lên mười loại mây tất cả mùi thơm giăng kín cả hư không; mười loại mây tất cả hoa màu xanh; mười loại mây tất cả cây báu đẹp; mười loại mây tất cả các loại hoa; mười loại mây tất cả báu trang nghiêm; mười loại mây tất cả tiếng sấm báu, mười loại mây âm thanh vi diệu. Tất cả mây ấy đều giăng kín cả hư không. Đi đến nơi, các vị ấy cung kính cúng dường lễ bái Đức Phật, rồi ngồi kiết già trên tòa Sư tử như đèn lớn biến hóa ở phương Bắc.

Ở phương Đông nam của biển thế giới này, lại có biển thế giới Diêm-phù-đàn ba-lê sắc tràng. Trong đó, có thế giới Bảo trang nghiêm tạng, Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Đăng Vô Sở Úy.

Trong biển đại chúng của Đức Phật, có Bồ-tát Vô Tận Thắng Đăng Công Đức Pháp Tạng được hào quang của Phật khai ngộ và các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong biển thế giới cùng nhau đi đến Đức Phật.

Tất cả hiện ra mười loại mây tòa Sư tử; tạng hoa sen vô lượng màu sắc nổi lên giăng kín cả hư không. Có mười loại mây tòa Sư tử, mười loại mây tòa Sư tử xinh đẹp với tất cả vật trang trí; mười loại mây tòa Sư tử với đèn sáng; mười loại mây tòa Sư tử phát xuất ra tất cả vật báu phắp mười phương; mười loại mây tòa Sư tử có tất cả vòng hoa thơm; mười loại mây tòa Sư tử trang nghiêm với tất cả chư Phật biểu hiện; mười loại mây tòa Sư tử trang nghiêm với tất cả đài báu có lan can; mười loại mây tòa Sư tử trang nghiêm với tất cả cây báu; mười loại mây tòa Sư tử trang nghiêm với mặt trời đều nổi lên giăng kín cả hư không. Đến nơi, các vị này cúng dường, cung kính, lễ bái Đức Phật rồi ngồi kiết già trên tòa Sư tử Dạ quang tràng bảo tạng ở phương Đông nam.

Phương Tây nam của biển thế giới này lại có biển thế giới Phổ chiếu trang nghiêm. Trong đó có thế giới Hương thắng ly cấu quang minh, Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Chúng sinh Phổ Hoan Hỷ Vương. Trong biển đại chúng của Đức Phật ấy, có Bồ-tát Phổ Trí Quang Minh Tuệ đăng được hào quang của Phật khai ngộ nên cùng các Bồtát quyến thuộc nhiều như bụi trong biển thế giới, đồng đi đến chỗ Đức Phật.

Tất cả hiện mười loại mây Như ý bảo vương nổi lên giăng kín cả hư không; mười loại mây báu màu xanh, mười loại mây có tất cả mùi thơm; mười loại mây tất cả phướn; mười loại mây trang nghiêm bằng tất cả sắc đẹp đều nổi lên che kín cả hư không. Đến nơi, sau khi cúng dường, cung kính, lễ bái Đức Phật, các vị ấy ngồi trên tòa Sư tử bằng các báu ở phương Tây nam.

Phương Tây bắc của biển thế giới này, có biển thế giới Thiện quang chiếu. Trong đó có thế giới Ý nhập, Đức Phật hiệu là Phổ Môn Trí Tuệ Y Nhập Minh Tịnh Âm. Trong biển đại chúng của Như Lai ấy, có Bồ-tát Vô Lượng Hoa Chiếu Thùy Kế được hào quang của Đức Phật khai ngộ, cùng với các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong biển thế giới cùng nhau đi đến Đức Phật.

Tất cả hiện ra mười loại mây lọng lớn bằng tất cả các loại châu báu che kín cả hư không; mười loại mây lọng hoa, mười loại mây lọng giải thoát; mười loại mây lọng chúa báu, mười loại mây lọng báu xen nhau; mười loại mây lọng bằng các loại báu; mười loại mây lọng lưu ly báu; mười loại mây lọng có mùi thơm đều giăng kín cả hư không. Đến nơi, sau khi cúng dường, cung kính, lễ bái Đức Phật, họ đều ngồi kiết già trên tòa Sư tử phướn rực sáng bằng các thiện ở phương Tây bắc.

Phương Đông bắc của biển thế giới này, có biển thế giới Bảo chiếu quang minh tạng. Trong đó, có thế giới Hương trang nghiêm lạc thắng tạng, Đức Phật hiệu là Vô Lượng Công Đức Hải.

Trong biển đại chúng của Đức Phật ấy, có Bồ-tát Vô Thiệu là Tận Thanh Tịnh Quang Minh Vương được hào quang của Đức Phật khai ngộ, nên cùng với các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong một biển thế giới đồng đi đến Đức Phật. Họ có mười loại mây tất cả vầng sáng quý báu nổi lên che khắp cả hư không; mười loại mây vầng sáng rực; mười loại mây hoa, mười loại mây vầng Như Lai biến hóa; mười loại mây vầng tất cả cảnh giới của Phật; mười loại mây tất cả báu công đức; mười loại mây thị hiện tất cả hỷ lạc của chúng sinh không cùng tận; mười loại mây hiện rõ ý nguyện của tất cả chư Phật đều nổi lên che phủ cả hư không.

Đến nơi, sau khi cúng dường, cung kính, lễ bái Đức Phật, họ đều ngồi kiết già trên tòa Sư tử thanh tịnh sáng suốt không cùng tận ở phương Đông bắc.

*********

Phương dưới của biển thế giới này, có biển thế giới Liên hoa diệu hương thắng tạng. Trong đó có thế giới Bảo sư tử quang, Đức Phật hiệu là Minh Chiếu Pháp Giới.

Trong biển đại chúng của Đức Phật ấy, có Bồ-tát Quang Minh Phân Biệt Pháp Giới được hào quang của Đức Phật khai ngộ, cùng với các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong biển thế giới đồng đi đến chỗ Phật. Họ nổi lên mười loại mây ánh sáng tất cả các loại báu che kín cả hư không; mười loại mây ánh sáng tất cả hương thơm; mười loại mây tiếng rống sư tử của Phật; mười loại mây tất cả lầu đài bằng hoa; mười loại mây tất cả tòa trang nghiêm đều che khắp cả hư không. Đến chỗ Phật, họ ngồi kiết già trên tòa Sư tử Bảo tạng ở phương dưới.

Phương trên của biển thế giới này, lại có biển thế giới tên Tạp bảo quang hải trang nghiêm. Trong đó, có thế giới Lạc hành thanh tịnh, Đức Phật hiệu là Vô Ngại Công Đức Xứng Ly Ám Quang Vương.

Trong biển đại chúng của Đức Phật ấy, có Bồ-tát Vô Chướng Ngại Lực Tinh Tấn Tuệ được hào quang của Phật khai ngộ, nên cùng với các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi của biển thế giới, đồng nhau đi đến Đức Phật. Họ nổi lên mười loại mây có vô lượng sắc đẹp chiếu sáng che khắp cả hư không. Mười loại mây vô lượng hào quang chiếu khắp; mười loại mây tất cả trang nghiêm chiếu sáng; mười loại mây sáng thơm; mười loại mây tất cả trang nghiêm; mười loại mây ánh sáng của Phật; mười loại mây ánh sáng của hoa cây báu; mười loại mây hào quang kiên cố của tất cả cây báu, mười loại mây tất cả hào quang thắng hơn; mười loại mây thị hiện hành động của tất cả Bồ-tát; mười loại mây tất cả ánh sáng đều giăng phủ cả hư không.

Đến nơi, sau khi cung kính lễ bái cúng dường Đức Phật, tất cả ngồi kiết già trên tòa Sư tử Diệu âm thắng liên hoa tạng ở phương trên.

Như vậy, trong các biển thế giới nhiều như số bụi trong mười ức cõi Phật, có các Đại Bồ-tát nhiều như số bụi trong mười ức cõi Phật đều đến dự. Mỗi một Đại Bồ-tát đem theo các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như số bụi trong một thế giới. Mỗi một Bồ-tát đều nổi lên mây trang nghiêm xinh đẹp nhiều như số bụi trong một thế giới, che kín cả hư không và ngồi kiết già ở phương họ đến.

Sau khi tuần tự an tọa xong, tất cả các lỗ chân lông của các Bồ-tát ấy đều phát ra tất cả mây hào quang trong sáng quý báu xinh đẹp nhiều như bụi trong mười thế giới. Trong mỗi một hào quang đều hiện ra vô số Bồ-tát như số bụi trong mười thế giới. Mỗi một Bồ-tát có cả biển phương tiện của tất cả pháp giới sung mãn tất cả vi trần. Trong mỗi một vi trần, có nhiều thế giới như số lượng bụi trong mười thế giới. Trong mỗi một thế giới có hiển hiện chư Phật trong ba đời. Trong từng ý niệm, ở mỗi thế giới đều hóa ra vô số chúng sinh nhiều như bụi trong một thế giới.

Bằng tự tại như mộng, thị hiện pháp môn giáo hóa. Như pháp môn giáo hóa tất cả chư Thiên hóa sinh; pháp môn giáo hóa âm thanh chỗ hoạt động của tất cả Bồ-tát; pháp môn giáo hóa chấn động tất cả thế giới kiến lập chư Phật; pháp môn giáo hóa tất cả biển nguyện; pháp môn giáo hóa âm thanh của Phật bao gồm tất cả ngôn từ của chúng sinh; pháp môn giáo hóa tất cả mây mưa Phật pháp; pháp môn giáo hóa tự tại quang minh; pháp môn giáo hóa kiến lập tất cả biển chúng sinh từ nơi Bồ-tát Phổ Hiền. Bằng tất cả pháp môn ấy, giáo hóa chúng sinh tùy theo ý thích. Trong một ý niệm, có thể diệt trừ các khổ trong các cõi ác của chúng sinh nhiều như bụi núi Tu-di trong tất cả thế giới, làm cho chúng sinh nhiều như bụi núi Tu-di được xa lìa tà định tụ, được vào chánh định tụ; làm cho vô số chúng sinh nhiều như bụi núi Tu-di được vào địa vị Thanh văn, Duyên giác; làm cho vô số chúng sinh nhiều như bụi núi Tu-di được vào đạo Vô thượng; làm cho vô số chúng sinh nhiều như bụi núi Tu-di được địa vị có tất cả công đức trí tuệ không cùng tận; làm cho vô số chúng sinh nhiều như bụi núi Tu-di được vào trong biển tánh nguyện của Phật Lô-xá-na. Khi ấy, trong hào quang của các Bồ-tát nghe phát ra bài kệ rằng:

Tất cả hào quang phát diệu âm
Thuyết đủ các hành của Bồ-tát
Công đức Phật tử đều viên mãn
Phổ biến các cõi khắp mười phương,
Vô lượng biển kiếp tu hành đạo
Muốn cho chúng sinh thoát khổ đau
Không kể khổ sinh tử riêng mình
Phật tử vào được đại phương tiện.
Vô lượng, vô biên, vô cùng tận
Trong các kiếp lớn nhiều như biển
Tu hành tất cả các pháp môn
Khéo giảng pháp tịch tĩnh vi diệu.
Ước nguyện của chư Phật ba đời
Đều được thanh tịnh rất viên mãn
Phật tử lợi ích các chúng sinh
Tự mình tu hết đạo thanh tịnh,
Đều thường đi đến gặp chư Phật
Pháp thân thanh tịnh chiếu mười phương
Biển trí Phật tử không bờ đáy
Thấy khắp tướng tịch diệt các pháp,
Trong một hào quang có vô lượng
Vô thượng đại Từ khó nghĩ bàn
Tuệ nhãn thanh tịnh chiếu các pháp
Đây là cảnh giới của Phật tử.
Một chân lông gồm nhiều thế giới
Lại làm chấn động các cõi nước
Làm cho chúng sinh không còn sợ
Là địa vị phương tiện thanh tịnh.
Mỗi hạt bụi có vô lượng thân
Lại hiện vô lượng cõi trang nghiêm
Trong một ý niệm đều thấy rõ
Là pháp môn tịnh không chướng ngại.
Tất cả số kiếp trong ba đời
Ngay trong một niệm đều thấy rõ
Cũng như huyễn hóa không thật có
Là pháp vô ngại của chư Phật.
Các hạnh Phổ Hiền đều đầy đủ
Khiến các chúng sinh được thanh tịnh
Các Phật tử đủ các pháp tự tại
Mỗi lông đều rống tiếng sư tử.

Khi ấy, muốn cho tất cả đại chúng Bồ-tát biết được pháp môn tự tại đối với vô lượng, vô biên cảnh giới của chư Phật, Đức Phật phóng hào quang như vầng mây ánh sáng đèn với tất cả màu sắc rực rỡ từ tướng lông trắng giữa đôi lông mày, tên là Tuệ quang của tất cả Bồ-tát quán sát chiếu khắp mười phương. Hào quang này chiếu sáng tất cả thế giới, chỉ trong một niệm đều chiếu khắp cả pháp giới.

Trong tất cả thế giới tuôn xuống mây các đại nguyện của tất cả chư Phật, hiện ra Bồ-tát Phổ Hiền. Sau khi biểu hiện cho đại chúng, hào quang xoay lại nhập vào tướng bánh xe dưới chân Phật. Nơi đó, lại sinh ra hoa sen lớn, cuống sen bằng các loại châu báu, trang nghiêm bên trong bằng tất cả châu báu chúa. Cánh hoa che khắp cả pháp giới, tua sen bằng tất cả báu thơm trang nghiêm, đài hoa bằng vàng Diêm-phù-đàn.

Sau khi hoa mọc ra, từ giữa chân mày của Đức Phật xuất hiện Đại Bồ-tát Nhất Thiết Chư Pháp Thắng Âm cùng vô số Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong biển thế giới, cùng nhau đi nhiễu xung quanh Đức Phật vô lượng vòng rồi ngồi trên đài hoa sen.

Quyến thuộc của Bồ-tát ấy ngồi trên tua sen.

Bồ-tát Nhất Thiết Chư Pháp Thắng Âm đã thành tựu hoan hỷ của vô lượng pháp giới, tùy thuận trí sâu xa của pháp giới chư Phật, vượt qua không thể nghĩ bàn ánh sáng của biển chư Phật, đã đến gặp tất cả chư Phật.

Khi ấy, Bồ-tát Nhất Thiết Chư Pháp Thắng Âm nói bài kệ rằng:

Thân Phật ở khắp các pháp giới
Hiện ra trước tất cả chúng sinh
Tùy cơ giáo hóa hiện khắp nơi,
Thân Phật vẫn ở cây Bồ-đề
Chư Phật nhiều như bụi thế giới
Tất cả ngồi trong một lỗ lông
Đều có vô lượng chúng Bồ-tát
Từng vị được giảng hạnh Phổ Hiền.
Vô lượng thế giới trong sợi lông
Có Phật ngồi hoa sen,
Bồ-đề Tất cả pháp giới khắp nơi
Hiện rõ trong từng lỗ chân lông.

Khi ấy, Bồ-tát Sư tử Diệu Quang Phấn Tấn Âm nói bài kệ:

Như Lai Lô-xá-na
Chuyển pháp luân thanh tịnh
Các mây pháp phương tiện
Như Lai che khắp nơi.
Trong các cõi mười phương
Tất cả biển thế giới
Phật nguyện, lực tự tại
Hiện khắp chuyển pháp luân.
Trong tất cả cõi Phật
Vô lượng biển đại chúng
Ngôn ngữ, hiệu bất đồng
Mà chuyển tịnh pháp luân.
Phật Lô-xá-na với thần lực
Chuyển pháp luân trong tất cả cõi
Âm thanh lời nguyện của Phổ Hiền
Vang khắp trong các biển thế giới.
Pháp thân hiển hiện tất cả cõi
Tuôn đều tất cả các mưa pháp
Pháp tướng không sinh cũng không diệt
Chiếu khắp tất cả các thế gian.
Trong vô lượng, vô số ức kiếp
Cảnh giới nhiều như bụi thế giới
Diệu âm của Phật Lô-xá-na
Diễn thuyết đầy đủ các bản hạnh.
Tất cả cõi Phật nhiều như bụi
Hào quang như lưới chiếu mười phương
Trong từng hào quang có chư Phật
Đem đạo Vô thượng dạy chúng sinh.
Pháp thân kiên cố không thể hoại
Sung mãn khắp cả các pháp giới
Hiện rõ tất cả các sắc thân
Tùy cơ giáo hóa các quần sinh.
Vô lượng thế giới cả ba đời
Tất cả các Đạo sư trong ấy
Tất cả ngôn ngữ và danh hiệu
Đều hiện với Phật lực tự tại.
Quá khứ, vị lai và hiện tại
Như vậy tất cả các Đạo sư
Làm cho chúng sinh đều được nghe
Pháp luân vi diệu khó nghĩ bàn.

Như vậy, trên đạo tràng ở khắp bốn thiên hạ đều thấy thần lực của Phật và tất cả chúng Đại Bồ-tát vân tập. Trong tất cả các biển thế giới cũng như vậy.

Khi ấy, đang an tọa trên tòa Sư tử liên hoa tạng ở trước Như Lai, Bồ-tát Phổ Hiền nhập vào chánh định tất cả Như Lai tịnh tạng, chiếu khắp các thân Như Lai ở tất cả pháp giới, không bị chướng ngại, hoàn toàn không có nhiễm ô như hư không. Cũng như Bồ-tát Phổ Hiền nhập vào chánh định ở thế giới này, tất cả các thế giới ở hư không giới, pháp giới cũng như vậy.

Sau khi Bồ-tát Phổ Hiền nhập vào chánh định này rồi, chư Phật ở biển thế giới khắp mười phương đều hiện ra.

Các vị Như Lai ấy đều khen ngợi: “Lành thay, lành thay! Này thiện nam, ông có thể nhập vào chánh định này đều nhờ vào nguyện lực của Phật Lô-xá-na. Lại nữa, ông nhờ vào năng lực hạnh nguyện của chư Phật mà chuyển tất cả pháp luân của chư Phật, mở bày biển trí tuệ của tất cả Như Lai, vượt qua tất cả phương tiện các pháp và tận cùng khắp cả mười phương; trừ tất cả phiền não cho chúng sinh làm cho thanh tịnh, đến được tất cả quốc độ của chư Phật mà không bị trở ngại, viên mãn công đức toàn diện của chư Phật, thể nhập phương tiện của tất cả pháp. Ưa thích Nhất thiết trí, phương tiện quán sát tất cả pháp thế gian, biết biển căn tánh của tất cả chúng sinh.”

Khi ấy, tất cả chư Phật làm cho Bồ-tát Phổ Hiền nhập vào năng lực Nhất thiết trí, nhập vào vô lượng, vô biên trí pháp giới; làm cho đạt đến trí của chư Phật trong ba đời; làm cho đạt đến trí thành hoại của tất cả biển thế giới; cho vào trí vô lượng cõi chúng sinh; cho vào trí pháp môn thậm thâm của Phật; cho vào trí trụ vào tất cả chánh định không bị phá hoại; cho vào trí biển căn tánh của tất cả Bồ-tát; cho vào trí biện tài chuyển pháp luân bằng tất cả ngôn ngữ của chúng sinh; cho vào trí một thân ở khắp tất cả thế giới; cho vào trí tất cả âm thanh của chư Phật. Tại sao? Vì đã đạt được Tam-muội này nên được như vậy.

Khi ấy, chư Phật khắp mười phương đều đưa tay phải xoa khắp trên đỉnh đầu của Bồ-tát Phổ Hiền. Thấy chư Phật khắp mười phương đều đưa tay phải xoa trên đầu của Bồ-tát Phổ Hiền, tất cả Bồ-tát đều nhất tâm cung kính chiêm ngưỡng Bồ-tát Phổ Hiền và đồng thanh nói kệ rằng:

Từng tu thiện pháp với chư Phật
Viên mãn tất cả sức đại nguyện
Sinh ra diệu Pháp thân thanh tịnh
Như thật bình đẳng, như hư không.
Trong tất cả thế giới chư Phật
Bồ-tát Phổ Hiền ở nơi ấy
Thấy hết thế gian khắp mười phương
Biển vô lượng công đức trí tuệ.
Đều thấy tất cả Phật mười phương
Thân thanh tịnh tu biển công đức
Trong từng cảnh giới nhiều như bụi
Đều hiện rõ ra tất cả cõi.
Tất cả thế giới khắp mười phương
Với vô lượng kiếp như số bụi
Thường thấy Phổ Hiền đệ tử Phật
Vô lượng chánh định hành phương tiện,
Pháp thân ở khắp các pháp giới
Trong các thế giới khắp mười phương
Vào trong tất cả biển chúng sinh
Trú ở pháp thâm diệu thanh tịnh,
Vượt qua hẳn vô lượng pháp giới
Thoát ly phiền não không bị hoại
Pháp thân bao trùm khắp hư không
Thuyết giảng vô lượng các Phật pháp,
Sinh trong tất cả biển công đức
Chiếu hào quang khắp như mây nổi
Hạnh thanh tịnh ở giữa chúng sinh
Diệu âm thuyết giảng cảnh giới Phật.
Trong vô lượng, vô số đại kiếp
Tu hạnh thậm thâm của Phổ Hiền
Vô lượng, vô biên tầng mây pháp
Sấm vang thuyết giảng giới thù thắng.
Pháp tánh như thật các cõi Phật
Đều được mười Lực làm nghiêm tịnh
Đi vào tất cả biển chúng sinh
Tùy cơ thuyết giảng pháp thanh tịnh,
Vô lượng, vô biên biển đại chúng
Nhất tâm cung kính nhìn Phổ Hiền
Biển trí tuệ rộng sâu vô lượng
Xin chuyển pháp luân diệu thanh tịnh.

Khi ấy, nương theo thần lực của Phật, Bồ-tát Phổ Hiền quan sát tất cả biển thế giới, tất cả biển chúng sinh, biển nghiệp của pháp giới, biển các căn tánh dục lạc của tất cả chúng sinh, biển tất cả chư Phật trong ba đời, rồi bảo với biển đại chúng Bồ-tát:

–Các Phật tử! Trí thanh tịnh về thành hoại của tất cả biển thế giới, trí phát sinh của không thể nghĩ bàn tất cả chúng sinh giới, trí quan sát pháp giới, trí tự tại của tất cả Như Lai, trí chuyển pháp luân với nguyện thanh tịnh, trí pháp bất cộng của lực và không sợ hãi, trí âm thanh khen ngợi của hào quang, trí ba cách giáo hóa chúng sinh, trí pháp môn không hư hoại của vô lượng Tam-muội, trí nhiều cách tự tại của Như Lai, tất cả các trí ấy đều không thể nghĩ bàn. Nay nhờ vào thần lực của Phật, tôi sẽ diễn thuyết đầy đủ, muốn cho chúng sinh nhập vào biển trí của Phật.

Khi ấy, Bồ-tát Phổ Hiền xuất ra khỏi các Tam-muội kia. Các Tam-muội nhiều như bụi của thế giới, như Tam-muội Trí phương tiện trong từng ý niệm không bị phá hoại tất cả ba đời. Các chúng Bồ-tát ấy đều được các Tam-muội nhiều như bụi thế giới, biển pháp phương tiện nhiều như bụi thế giới, biển biện tài phương tiện, biển các hạnh nguyện.

Đây là công đức của chúng hội Bồ-tát này đạt được. Như tất cả biển thế giới, tất cả biển chúng Như Lai, công đức của các chúng Bồ-tát đạt được cũng vậy.

Khi ấy, tất cả các thế giới đều chấn động sáu cách. Tất cả chúng sinh đều an ổn hoan hỷ. Tất cả các loại báu đều trở nên đẹp nhiều vẻ. Giữa biển tất cả đại chúng của Như Lai tuôn xuống mười loại mây quý báu. Đó là mây phướn báu hoàng kim rực rỡ; mây báu chiếu sáng bằng hào quang của Phật; mây hoa sen vàng quý báu; mây báu ánh sáng biện tài của Bồ-tát; mây các loại báu với âm thanh vi diệu; mây báu trang nghiêm đạo tràng các cõi Phật; mây báu với vô lượng diệu âm vầng hào quang công đức của tất cả Bồtát. Từ các lỗ chân lông của Như Lai và các hào quang nghe phát ra kệ rằng:

Phổ Hiền ứng hiện
Các cõi thế giới
Ngồi hoa sen báu
Trên tòa Sư tử
Hiện rõ như vậy
Khắp tất cả cõi
Nhập vào vô lượng
Vô biên các hành
Đều hiện lên rõ
Vô lượng thân hình
Biến hóa khắp cả
Mười phương thế giới
Diệu âm hòa nhã
Thuyết pháp vô ngại
Tất cả Tam-muội
Phương tiện tự tại
Tất cả cõi Phật
Nơi các Như Lai
Tất cả Tam-muội
Đều được tự tại
Đều được hiểu hết
Cảnh giới tối thắng
Hiện rõ Phổ Hiền
Vô lượng tự tại
Trong tất cả cõi
Trước các Như Lai
Như số lượng bụi
Trong các thế giới
Phổ Hiền tự tại
Cũng giống như vậy
Nhờ vào bản nguyện
Phật Lô-xá-na
Thân tướng Phổ Hiền
Cũng như hư không
Y vào như như
Không lệ thuộc cõi
Hiện thân vô lượng
Ứng khắp chúng sinh
Tùy loại quần sinh
Mà hiện hóa độ
Tất cả thế giới
Vô lượng cõi Phật
Bồ-tát đều hiện
Vào các pháp môn
Bồ-tát Phổ Hiền
Đầy đủ thanh tịnh
Cũng đồng như vậy
Vô lượng tự tại
Các biển đại chúng
Vô lượng, vô biên
Đều ở cõi Phật
Thị hiện thanh tịnh
Như vậy tất cả
Đều hiện trong thân
Một niệm biết rõ
Sinh diệt của nó.

Bấy giờ, vì muốn cho đại chúng thêm phần được hoan hỷ, Bồtát Phổ Hiền lại nói kệ rằng:

Biển công đức trí sâu của Phật

Ở khắp vô lượng, vô biên cõi
Phương tiện ứng hiện tùy chúng sinh
Phật Lô-xá-na chuyển pháp luân.
Trong vô số biển thế giới Phật
Trong vô lượng kiếp khiến thanh tịnh
Đạo Sư tối thắng chiếu tất cả
Thu phục tất cả biển chúng sinh.
Chúng sinh như biển thật khó lường
Cảnh giới chư Phật cũng như vậy
Chúng sinh thích ác chấp tà kiến
Không thể hiểu rõ đạo Vô thượng.
Biển pháp công đức nuôi dưỡng tâm
Thường nên thân cận Thiện tri thức
Luôn được chư Phật hộ niệm cho
Tất được vượt qua, đắc thượng trí.
Xa lìa dối trá, tâm thanh tịnh
Từ bi rộng lớn không bờ bến
Trú tâm thanh tịnh không nhàm chán
Họ nghe pháp ấy, mừng vô cùng.
Các nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền
An ổn đứng vững hạnh tùy thân
Tâm khắp pháp giới như hư không
Người này mới biết cảnh giới Phật.
Các Bồ-tát được lợi toàn thiện
Thấy Bậc Tự Tại Tối Thắng Tôn
Đối với cảnh giới ngoài hiểu biết
Phương tiện Phổ Hiền đều nhập được.
Vô lượng, vô biên các chúng sinh
Được tất cả Như Lai hộ niệm
Ở khắp các nơi chuyển pháp luân
Năng lực cảnh giới Phật Xá-na.
Tất cả thế giới và chư Phật
Đều trong thân tôi, không chướng ngại
Ngay trong một lỗ chân lông tôi
Hiện thế giới Phật, nhìn thấy rõ.
Hạnh nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền
Vô lượng, vô biên đều đầy đủ
Thấy khắp cảnh giới, thân rộng lớn
Các vị lắng nghe tôi thuyết giảng.

Bấy giờ, Bồ-tát Phổ Hiền bảo các Bồ-tát:

–Này Phật tử! Biển thế giới có mười sự việc được chư Phật ba đời diễn thuyết. Đó là nói về biển thế giới, nhân duyên đầy đủ về phát sinh biển thế giới, trụ biển thế giới, hình biển thế giới, thể biển thế giới, trang nghiêm biển thế giới, thanh tịnh biển thế giới, Như Lai xuất thế biển thế giới, kiếp biển thế giới, loại phương tiện biển thế giới, các Phật tử biển thế giới. Có mười sự việc như vậy là trường hợp thứ nhất. Có biển thế giới có sự việc nhiều như bụi.

Các Phật tử nên biết! Tất cả biển thế giới, có biển thế giới phải đủ nhân duyên nhiều như bụi mới hình thành, đã thành, đang thành và sẽ thành. Đó là do thần lực của Như Lai, do pháp là đúng như vậy, do nghiệp của chúng sinh vậy, do tất cả Bồ-tát đắc đạo Vô thượng vậy, do căn lành của Bồ-tát Phổ Hiền vậy, do Bồ-tát làm nghiêm tịnh cõi Phật bằng hạnh nguyện giải thoát tự tại vậy, kết quả theo căn lành vô thượng của Như Lai vậy, nguyện lực tự tại của Bồtát Phổ Hiền.

Tất cả các biển thế giới như vậy đều do đầy đủ vô số nhân duyên nên tất cả biển thế giới đều thành hình.

Khi ấy, Bồ-tát Phổ Hiền nói kệ rằng:

Cảnh giới trí Phật
Không thể nghĩ bàn
Tự tại đứng vững
Đều phải như vậy
Vô lượng, vô biên
Các biển thế giới
Phật Lô-xá-na
Đều làm nghiêm tịnh
Hóa độ tùy cơ
Tất cả Bồ-tát
Vô lượng biển nguyện
Đều được thanh tịnh
Cõi nước mười phương
Tất cả chúng sinh
Thật khó nghĩ bàn
Mà giác ngộ chúng
Tất cả Bồ-tát
Vô lượng tự tại
Đạt Nhất thiết trí
Pháp môn phương tiện
Phát sinh tất cả
Vô lượng biển nguyện
Lập các thế giới
Nhiều như hư không
Đi vào tất cả
Bằng hạnh Bồ-tát
Vào các cảnh giới
Vô lượng, vô biên
Làm nghiêm tịnh cả
Thế giới mười phương
Từng mỗi cõi Phật
Qua vô số kiếp
Tâm cảnh chúng sinh
Không thể nghĩ bàn
Về tạo ra nghiệp
Tất cả biển cõi
Cấu uế chúng sinh
Các cõi bất tịnh
Gây nghiệp vô cùng
Thế giới bất đồng
Biển các cõi Phật
Thanh tịnh trang nghiêm
Các báu sáng đẹp
Chen nhau trang trí
Phật tử làm tịnh
Vô số cõi nước
Nếu có Bồ-tát
Tu hạnh Phổ Hiền
Thường xuyên làm cho
Pháp giới thanh tịnh
Nên biết vị ấy
Công đức như Phật
Có đến vô lượng
Biển cõi Như Lai
Chỉ trong ý niệm
Đến khắp mười phương
Thể hiện tất cả
Các hạnh Bồ-tát
Thanh tịnh thậm thâm
Cũng như hư không
Bằng như không giới
Tự tại như vậy
Khắp các đạo tràng
Trước mặt chư Phật
Ngồi trên tòa sen
Rực rỡ sắc đẹp
Trong thân vị ấy
Chứa tất cả cõi
Trong một ý niệm
Hiện ra ba đời
Khéo dùng phương tiện
Sinh các biển cõi
Tại cõi ba đời
Thị hiện thành Phật
Phật Lô-xá-na
Ở cõi tịnh này
Bằng các loại báu
Không có biên giới.

Bấy giờ, Bồ-tát Phổ Hiền bảo các Bồ-tát:

–Các Phật tử! Chỗ y cứ của từng biển thế giới để tồn tại có nhiều như bụi thế giới. Đó là y cứ vào tất cả trang nghiêm, y cứ vào hư không, y cứ vào tất cả loại báu, y cứ hào quang của Phật, y cứ vào nghiệp huyễn hóa, y cứ trong bàn tay của lực sĩ Kim cang Maha-na-già, y cứ nguyện lực của Bồ-tát Phổ Hiền.

Liền đó, Bồ-tát Phổ Hiền nói kệ rằng:

Vô lượng, vô biên quốc độ Phật
Trang nghiêm bằng báu đẹp trong sáng
Ma-ni báu nhất chiếu thanh tịnh
Uy thần đệ nhất, hiện rõ cả
Biển cõi thanh tịnh giữa hư không
Bảo quang diệu tạng chiếu sáng rực
Phát ra vô lượng tiếng vi diệu
Diễn nói pháp Phật, chúng hoan hỷ
Nhiều hoa hào quang rất xinh đẹp
Trang trí bằng ngọc như ý báu
Vô lượng hào quang tỏa giăng trên
Nhiều loại mây thơm che khắp cả
Vô lượng, vô biên hoa sen đẹp
Đài bằng lưu ly báu xanh biếc
Quốc độ thanh tịnh rất kỳ diệu
Tất cả chư Phật đều trang nghiêm
Hoặc có cõi Phật rất thanh tịnh
Đứng vững nhờ uy thần của Phật
Vô lượng Bồ-tát ở khắp nơi
Đều thấy báu đẹp rất trong sáng,
Hoặc có Tịnh độ của chư Phật
Lực sĩ Kim cang nâng trong tay
Thế Hùng Xá-na, Đấng Mười Lực
Thường chuyển pháp luân dạy chúng sinh
Hoặc giữa cây báu nơi bằng phẳng
Hoặc nơi mây thơm chiếu ánh sáng
Có khi ở vững trên thủy luân
Hoặc ngồi bảo tòa biển Kim cang
Hoặc nơi phướn tối thắng Kim cang
Nhiều loại hoa đẹp giăng ở trên
Vô lượng tự tại khắp nơi chốn
Phật Lô-xá-na khiến chúng thấy
Hào quang sáng rực tỏa nhiều màu
Chiếu đến tất cả các cõi Phật
Đều thấy rõ các trang nghiêm tạng
Trong sáng xinh đẹp rất thanh tịnh
Có cõi nhờ năng lực biển nguyện
Tồn tại đứng vững bằng nhiều cách
Chư Phật như mây ở khắp nơi
Hoặc trụ nơi hư không thanh tịnh
Ở nơi mão báu của Bồ-tát
Hiện rõ vô lượng Phật tự tại
Tịnh nguyện hóa diệu âm dạy chúng
Hoặc có cõi Phật bằng pháp giới
Ví như điện quang cũng như huyễn
Báu lưu ly biếc rất trong sáng
Đều từ nghiệp thanh tịnh phát sinh
Hiện khắp tất cả trang nghiêm tạng
Đứng vững yên tịnh trên hư không
Cảnh giới của nghiệp khó nghĩ bàn
Phật khiến chúng sinh đều được thấy
Thế giới chư Phật nhiều như bụi
Sinh trong một niệm của Phổ Hiền
Đi vô số kiếp giúp chúng sinh
Tự tại ứng hiện khắp pháp giới.
Trong từng hạt bụi trần
Có cả biển thế giới
Mây Phật hộ niệm khắp
Che chở cho tất cả
Trong một hạt bụi trần
Phật hiện sức tự tại
Trong tất cả bụi trần
Thần thông Phật cũng vậy
Chư Phật và thần lực
Lô-xá-na hiện ra.

Khi ấy, Bồ-tát Phổ Hiền bảo các Bồ-tát:

–Này các Phật tử! Các biển thế giới có nhiều hình dạng khác nhau, hoặc vuông, tròn; chẳng phải vuông tròn, như xoáy nước, như hình hoa, với các loại chúng sinh hình dạng khác nhau.

Bồ-tát Phổ Hiền nói kệ rằng:

Biển cõi Phật vô số
Nhưng hình thù có khác
Biển thế giới mười phương
Hiện nhiều tướng khác nhau,
Hoặc tròn hoặc vuông vức
Có cõi chẳng vuông tròn
Tam giác hay tám cạnh
Giống như ngọc ma-ni,
Tất cả biển các nghiệp
Khác nhau có nhiều loại
Cõi như Kim cang chưởng
Xinh đẹp lại bằng phẳng.
Màu vàng tinh luyện
Hình đẹp thanh tịnh
Nhập vào vô lượng
Pháp môn chánh pháp
Biển các cõi Phật
Dung chứa nhiều loại
Cũng như mây lớn
Che giữa hư không
Đất bảo luân ấy
Sạch đẹp phân minh
Phật Lô-xá-na
Hào quang chiếu đến
Các cõi chư Phật
Do tâm nghiệp tạo
Vô lượng hình dạng
Trang trí như vậy.
Cõi ấy tất cả
Đều được tự tại
Biển cõi Như Lai
Hiện vô số tướng
Hoặc tịnh hay uế
Khổ, vui không đồng
Pháp thường lưu chuyển
Biến hiện như vậy.
Tất cả biển nghiệp
Không thể nghĩ bàn
Trong một chân lông
Vô lượng cõi Phật
Trang nghiêm thanh tịnh
Ổn định sáng rộng
Tất cả nơi ấy
Phật Lô-xá-na
Giữa biển đại chúng
Thuyết giảng chánh pháp
Trong một hạt bụi
Có vô số cõi
Cũng nhiều như bụi
Đều ở trong đó
Tất cả thế giới
Hình dạng khác nhau
Đều ở trong đó
Chuyển diệu pháp luân
Bằng thệ nguyện lớn
Và sức tự tại
Trong từng hạt bụi
Hiện tất cả cõi
Cũng như huyễn hóa
Như là hư không
Năng lực nghiệp tâm
Tạo ra hình dạng
Trong từng hạt bụi
Chúng sinh vô số
Mây các hóa Phật
Thần lực tự tại
Trong từng vi trần
Có các cõi Phật
Phật Lô-xá-na
Hiện pháp như vậy.

Khi ấy, Bồ-tát Phổ Hiền bảo các Bồ-tát:

–Này các Phật tử! Các biển thế giới có thể trạng khác nhau, cần phải biết. Đó là thể trạng trang nghiêm bằng các loại báu, hoặc thể trạng bằng một loại báu, hoặc thể trạng đất cứng rắn như Kim cang, hoặc thể trạng bằng các hoại hương, hoặc thể trạng bằng vầng mặt trời.

Bấy giờ, Bồ-tát Phổ Hiền nói kệ rằng:

Hoặc có biển thế giới
Do các báu tạo thành
Cứng rắn không tan hoại
Vững trên hoa sen báu
Hoặc rực sáng hào quang
Thanh tịnh chiếu huy hoàng
Các cõi trang nghiêm đẹp
Lơ lững giữ hư không
Hoặc các cõi sáng rực
Cung điện các Bồ-tát
Hoặc có biển thế giới
Như tia chớp điện quang
Nói bằng lực không được
Đều do nguyện lực sinh
Hoặc có ma-ni báu
Chiếu sáng ánh mặt trời
Đất bằng vòng chuỗi ngọc
Bồ-tát ở khắp nơi
Lại có cõi rực rỡ
Mây hào quang che khắp
Tất cả báu trang hoàng
Biến hóa bằng nhiều cách
Hoặc có nhiều hình thể
Tướng vi diệu xinh đẹp
Có cây báu xen vào
Đều do Phật biến hóa
Sinh từ nghiệp biển tâm
Cõi tồn tại theo dục
Như huyễn hóa không phương
Sinh ra từ vọng tưởng
Hào quang thân Như Lai
Nâng đỡ cõi ma-ni
Mây chánh giác che trên
Tất cả Phật tự tại
Hoặc Bồ-tát Phổ Hiền
Hóa hiện các cõi Phật
Chen nhau bằng các báu
Trang hoàng bằng nguyện lực.

Khi ấy, Bồ-tát Phổ Hiền bảo các Bồ-tát:

–Này các Phật tử! Cần phải biết các biển thế giới có vô số sự trang hoàng như bụi trong biển thế giới. Đó là trang hoàng bằng các loại mây của tất cả thế giới, trang hoàng bằng nghiệp của chúng sinh ở tất cả thế giới, trang hoàng bằng sức nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền và ba đời chư Phật. Có vô số sự trang hoàng như vậy như bụi trong biển thế giới.

Bồ-tát Phổ Hiền nói kệ rằng:

Như số bụi trong biển thế giới
Quả báo của nghiệp khó nghĩ bàn
Tất cả biển thế giới mười phương
Nhiều cách nghiêm tịnh, rộng vô biên
Vô số sắc đẹp trang hoàng khắp
Công đức tối thượng luôn đầy đủ
Mây sáng phát ra tiếng Phạm âm
Tất cả thế giới đều được nghe
Vô lượng công đức của Bồ-tát
Tiếng vi diệu vang khắp các cõi
Những mây thệ nguyện rất trang nghiêm
Vang đến biển thế giới mười phương
Biển nghiệp chúng sinh không bờ bến
Mây đẹp nghiêm tịnh phát diệu âm
Nghiệp báo ứng hiện đúng như thật
Năng lực chư Phật bao trùm khắp
Tất cả Như Lai trong ba đời
Tự tại hiện khắp vô lượng cõi
Tất cả Phật trong từng thế giới
Đều thấy trong biển cõi trang nghiêm
Kiếp quá khứ, hiện tại, vị lai
Tất cả thế giới khắp mười phương
Trong vô lượng kiếp rất trang nghiêm
Tất cả cõi Phật đều hiện rõ
Mây chư Phật trong các thế giới
Bằng số chúng sinh khắp mười phương
Phật dùng thần lực khiến chúng biết
Đây là cõi trang nghiêm của Phật
Hương thơm, hào quang và suối hoa
Tất cả các dòng ma-ni báu
Các loại mây trang hoàng đẹp
Đều giăng ở khắp các cõi Phật
Đạo tràng các thế giới mười phương
Trang hoàng thật nhiều rất lộng lẫy
Biển thế giới này, ai cũng thấy
Như là điện quang hiện trên không
Bồ-tát Phổ Hiền các Phật tử
Đều làm trang nghiêm các cõi Phật
Thiện nghiệp chúng sinh tu nhiều kiếp
Tại thế giới này đều hiện rõ.

Khi ấy, Bồ-tát Phổ Hiền bảo các Bồ-tát:

–Các Phật tử nên biết! Các biển thế giới, có thế giới với nhiều sự thanh tịnh như số bụi. Đó là Bồ-tát thân cận Thiện tri thức, thành tựu các căn lành, làm lợi khắp các chúng sinh, viên mãn các Ba-lamật, được vào tất cả các địa vị. Có vô số sự thanh tịnh như vậy nhiều như bụi thế giới.

Bồ-tát Phổ Hiền nói kệ rằng:

Tất cả thế giới nhiều vẻ đẹp
Vô số biển nguyện, phương tiện sinh
Các cõi Phật, hình sắc thanh tịnh
Do tu tập vô lượng biển hạnh
Từ lâu thân cận Thiện tri thức
Thực hành tất cả nghiệp tốt đẹp
Từ bi lợi ích khắp chúng sinh
Thế nên biển cõi Phật thanh tịnh
Tất cả pháp môn, bậc Tam-muội
Biển tịnh đức của tất cả Phật
Thiền định phương tiện bậc thanh tịnh
Nhờ vậy thế giới Phật thanh tịnh
Thường sinh vô lượng tâm thanh tịnh
Tin Phật kiên cố không thể hoại
Nhẫn phương tiện thanh tịnh hoàn toàn
Trang hoàng cõi Phật sắc xinh đẹp
Nổi mây công đức khắp hư không
Tu tịnh hạnh lợi ích tất cả
Chúng sinh đều được vô lượng đức
Thế nên biển cõi Phật thanh tịnh
Thế giới với phương tiện vô cùng
Các độ được viên mãn, thanh tịnh
Tu vô lượng nguyện Ba-la-mật
Thế nên nghiêm tịnh biển cõi Phật
Huyễn hóa sinh khởi thật vô cùng
Tất cả các pháp thanh tịnh khắp
Bằng các phương tiện tịnh chúng sinh
Nên sinh cõi Phật rất an lạc
Phương tiện nghiêm tịnh các địa vị
Đầy đủ biển công đức chư Phật
Giúp cho chúng sinh cạn nguồn khổ
Thế nên biển cõi Phật thanh tịnh
Tu tập sức tịnh không ai bằng
Làm tịnh căn tánh các chúng sinh
Cung kính cúng dường vô lượng
Phật Thế nên biển cõi Phật nghiêm tịnh.
Bồ-tát Phổ Hiền lại bảo các Bồ-tát:

–Các Phật tử nên biết! Mỗi một biển thế giới có chư Phật xuất hiện ở đời nhiều như bụi của biển thế giới. Có Đức Phật ra đời với sắc thân thị hiện ở khắp cả pháp giới, tuổi thọ các vị có ngắn hay đến vô lượng kiếp. Như vậy, trong từng biển thế giới có vô số Phật nhiều như bụi thế giới xuất hiện ở đời.

Bồ-tát Phổ Hiền nói kệ rằng:

Phật dùng vô lượng môn phương tiện
Phát sinh tất cả biển thế giới
Tùy theo ý muốn của chúng sinh
Nên chư Phật Pháp Vương xuất thế.
Pháp thân Như Lai khó nghĩ bàn
Vượt ngoài sắc tướng, không gì sánh
Thị hiện sắc thân vì chúng sinh
Mười phương tín ngưỡng đều được thấy
Vì chúng sinh, hiện tuổi thọ ngắn
Hoặc là sống lâu đến vô cùng
Pháp thân ứng hiện khắp mười phương
Thường làm ruộng phước cho thế gian
Hoặc làm vô số việc thanh tịnh
Cho biển thế giới khắp mười phương
Hoặc làm thanh tịnh một thế giới
Phát sinh tùy nguyện phương tiện ấy
Hoặc giảng vô biên vô lượng thừa
Phật dạy nhiều môn tùy sở thích
Có Đức Như Lai dạy một thừa
Phương tiện của Phật thì vô lượng
Tự nhiên không thấy, đắc Chánh giác
Có vị tế độ ít chúng sinh
Có vị trong thời gian rất ngắn
Hóa độ vô lượng biển chúng sinh
Hoặc chỉ trong một lỗ chân lông
Hóa Phật vô số nhiều như mây
Đầy các thế giới khắp mười phương
Dùng nhiều phương tiện độ chúng sinh
Hoặc pháp âm Phật vang mười phương
Tùy theo ý thích các chúng sinh
Vô số ức kiếp không đoạn tuyệt
Cứu độ vô biên biển chúng sinh
Hoặc có thế giới rất trang nghiêm
Đại chúng thanh tịnh ngồi xung quanh
Đầy khắp tất cả biển thế giới
Phật bên đại chúng như mây nổi
Phương tiện của Phật khó nghĩ bàn
Biển từ mênh mông khắp muôn loài
Vào các môn phương tiện trang nghiêm
Đều hiện ra trước các chúng sinh.

Khi ấy, Bồ-tát Phổ Hiền bảo với đại chúng:

–Các Phật tử nên biết! Trong biển thế giới ấy, có thế giới tồn tại với vô số kiếp nhiều như bụi trong biển thế giới. Có biển thế giới tồn tại với số kiếp không đếm được, hoặc thế giới có thể đếm được. Những thế giới tồn tại với số kiếp như vậy nhiều như bụi biển thế giới.

Vì muốn khai thị, Bồ-tát Phổ Hiền bảo đại chúng:

–Các Phật tử, nên biết! Biển thế giới Liên hoa tạng này do Phật Lô-xá-na khi còn tu hạnh Bồ-tát làm nghiêm tịnh trong nhiều kiếp như số bụi trong vô số thế giới. Trong từng mỗi kiếp cung kính cúng dường các Đức Như Lai nhiều như bụi trong thế giới. Với từng Đức Phật, vị ấy đã tịnh tu các nguyện hạnh nhiều như số vi trần trong biển thế giới.

Phật tử nên biết! Có phong luân nhiều như bụi núi Tu-di nâng giữ biển thế giới Liên hoa tạng trang nghiêm này. Phong luân dưới cùng tên là Bình đẳng. Nó giữ tất cả đất quang minh báu.

Phong luân ở trên có tên Nhiều loại báu trang nghiêm, nâng giữ đất báu sáng thanh tịnh. Trên nữa là phong luân có tên Thế lực công đức, nâng giữ đất báu nén chặt. Trên nữa là phong luân có tên Bảo diệm nâng giữ đất báu không bị mặt trời phá hoại. Trên nữa là phong luân có tên Phổ trang nghiêm, nâng giữ đất đầy đủ ánh sáng báu. Trên nữa là phong luân có tên Ly cấu thanh tịnh bình đẳng, nâng giữ đất lửa hoa báu. Trên nữa là phong luân có tên Phương hành, nâng giữ đất tất cả châu ngọc. Trên nữa là phong luân có tên Tất cả năm, nâng giữ tất cả thời gian một ngày, nửa tháng, một tháng, một năm. Trên nữa là phong luân có tên Ánh sáng trang nghiêm, nâng giữ tất cả cõi.

Từ đó trở lên, có vô số phong luân như bụi núi Tu-di. Phong luân trên cùng có tên là Danh thắng, nâng giữ tất cả biển Hương thủy.

Trong biển này có hoa sen vĩ đại tên là Hương tràng quang minh trang nghiêm nâng giữ biển thế giới Liên hoa tạng trang nghiêm này. Bên bờ của thế giới này có núi Kim cang vây xung quanh.

Bấy giờ, Bồ-tát Phổ Hiền nói kệ rằng:

Trong biển Liên hoa tạng
Thế giới trang nghiêm này
Tất cả tạng báu đẹp
Nhiều hào quang thanh tịnh
Nơi Phật quá khứ ở
Các vị nhiều như bụi
Xưa tu hành các cõi
Lìa cấu, được thanh tịnh
Vô lượng mây đại Bi
Che khắp các chúng sinh
Xả bỏ thân của mình
Nhiều như bụi thế giới
Trong vô số biển hạnh
Thường tu được thanh tịnh
Thế nên biển thế giới
Liên hoa tạng trang nghiêm
Ánh sáng chiếu khắp nơi
Tất cả hư không giới
Ổn định không lay động
Phong luân Thắng luôn giữ
Tất cả báu trang nghiêm
Gió vi diệu luôn đổi
Nguyện lớn Lô-xá-na
Làm thế giới nghiêm tịnh
Báu như ý ở khắp
Nhiều hoa đẹp nở rộ
Nhờ nguyện lực quá khứ
Treo lơ lững hư không
Đứng vững rất ổn định
Tất cả báu trang nghiêm
Khắp các cõi mười phương
Phóng mây hào quang đẹp
Trong các báu Ma-ni
Mây vô lượng Bồ-tát
Đến các cõi mười phương
Chiếu hào quang sáng rực
Hoa báu nhiều sắc đẹp
Vầng ánh sáng trang nghiêm
Khắp cả các pháp giới
Bao trùm hết mười phương
Tất cả các báu đẹp
Đều chiếu mây ánh sáng
Các thế giới mười phương
Tất cả đều sáng rực
Diệt trừ tất cả khổ
Đưa vào đạo Vô thượng
Sáng đẹp chiếu khắp nơi
Tất cả biển thế giới
Tại Liên hoa tạng này
Bên trong biển thế giới
Trong từng mỗi hạt bụi
Thấy tất cả pháp giới
Tất cả mây chư Phật
Chiếu sáng hào quang báu
Là cõi Lô-xá-na
Có vô lượng tự tại
Tất cả các chúng sinh
Chư Phật trong hoa sen
Nổi vô số đám mây
Biến hóa rất tự nhiên
Thích, Phạm và chư Thiên
Cùng Chuyển luân thánh vương
Tất cả loài chúng sinh
Đều được sống trong ấy
Biến hóa phóng ánh sáng
Nhiều khắp cả pháp giới
Trong tất cả hào quang
Phát tiếng pháp của Phật
Biết tâm của chúng sinh
Tất cả các ý niệm
Bằng vô số phương tiện
Giáo hóa giúp chúng sinh
Xa lìa các điên đảo
Thường ở trong tịch tĩnh
Vô lượng mây hào quang
Chiếu sáng khắp pháp giới
Hạnh trí của Phổ Hiền
Bậc Thắng diệu vô thượng
Trong hào quang rực rỡ
Đều được nghe đầy đủ.
Phật tử nên biết, núi
Kim cang bao vây thế giới
Liên hoa tạng này đứng trên đất
Liên hoa nhật bảo vương.

Nó có tất cả biển nước hoa, tất cả các báu vật phân bố trên đất. Đất Kim cang dày lắm không thể bị phá hoại, sinh ra tất cả báu vật, lại chiếu sáng tất cả thế giới.

Bấy giờ, Bồ-tát Phổ Hiền nói kệ rằng:

Tất cả biển thế giới
Vô số sự trang hoàng
Luân báu vô lượng sắc
Do thần lực Phật sinh
Nương theo luân Trân châu
Và dựa vô số báu
Trang nghiêm Thiết vi luân
Bảo luân và Hương luân
Trụ trên Trân châu luân
Và các loại báu vật
Báu kiên cố xinh đẹp
Bằng vàng Diêm-phù-đàn
Hương ánh sáng khắp phương
Chiếu hiện Thiết vi luân.
Giữ lấy Kim cang bảo kiên cố
Kim cang xinh đẹp không bị hoại
Các loại báu vật cùng trang hoàng
Tất cả trang nghiêm pháp thanh tịnh
Nước thơm chảy khắp nhiều màu sắc
Rải hoa, ma-ni, hương chiên-đàn
Áo trời trang hoàng khắp các cõi
Các hoa hương thơm tỏa vô cùng
Trang hoàng bằng cây báu như mây
Chiếu khắp sáng rực tất cả thân
Mây đẹp với ánh sáng rực rỡ
Chiếu cả chỗ ngồi dưới tàng cây
Tất cả hương hoa và phướn lọng
Tất cả Bồ-tát khắp pháp giới
Diễn thuyết biết bao lời như biển
Phật Lô-xá-na chuyển pháp luân
Nơi ấy phải có phướn trân bảo
Tất cả cây báu chiếu hào quang
Thân Phật Lô-xá-na thanh tịnh
Cảnh huy hoàng ấy ai cũng thấy
Trong trang nghiêm ấy, vô số thân
Như Lai biến hóa nhiều hình sắc
Ở trong các cõi khắp mười phương
Giáo hóa vô lượng các chúng sinh
Tất cả trang nghiêm phát Pháp âm
Thệ nguyện của Phật Lô-xá-na
Người nào thanh tịnh trong biển cõi
Đều nghe sức tự tại của Phật.

Bên trong Đại Thiết vi sơn thuộc biển thế giới, có ma-ni Bảo vương không thể bị phá hoại, hiện ra tất cả thân của chúng sinh. Có các hoa sen báu trang hoàng mặt đất. Tất cả loại mây đẹp trang nghiêm đều đầy đủ. Có tất cả các loại hương tỏa thơm, được trang hoàng bằng sự trang nghiêm của chư Phật trong ba đời.

Khi ấy, Bồ-tát Phổ Hiền nói kệ rằng:
Mặt đất bằng phẳng rất sạch sẽ
Trong Thiết vi luân không thể hoại
Cân đối đứng vững rất thanh tịnh
Trang hoàng bằng các loại quý báu
Các loại áo trời, vầng trân bảo
Tuần tự trải khắp trên mặt đất
Bồ-tát đội mão trời, chuỗi ngọc
Hào quang thanh tịnh rất trang nghiêm
Hương thơm quý báu tỏa khắp nơi
Hoa báu trang hoàng sáng rực rỡ
Chiếu đến các cõi khắp mười phương
Hoa báu tung rải các mặt đất
Đều nhờ công đức Phật nuôi dưỡng
Nổi các loại mây khắp hư không
Hào quang chiếu sáng không cùng tận
Quang minh khắp cả các thế giới
Giảng vị cam lộ của Phật pháp
Tất cả nhờ vào nguyện của Phật
Được thấy tất cả pháp ba đời
Nương theo hạnh Bồ-tát Đại sĩ
Cả mặt đất này đều được thấy
Nơi đây thanh tịnh báu trang nghiêm
Tiếp nhận tất cả các thế giới
Từng mỗi hạt bụi trong đất này
Dung chứa tất cả các cõi Phật
Châu báu, hoa đẹp trang nghiêm tạng
Mười phương Bồ-tát thường vãng lai
Thường nghe các nguyện của Bồ-tát
Có báu rực sáng dáng xinh đẹp
Đẹp không tỳ vết chiếu hào quang
Hiện ra tất cả các Phật pháp
Đầy khắp pháp giới như hư không
Vị nào đạt được nguyện Phổ Hiền
Đắc vô lượng trí cảnh giới Phật T
hì được vô lượng sức tự tại
Có thể vào vô biên cõi Phật.

Nơi mặt đất ấy, có vô số biển nước thơm nhiều như bụi thế giới, không thể nêu bày hết, trang hoàng bằng các loại báu. Bờ bằng tất cả ma-ni bảo vương thơm ngát. Lưới bảo vương giăng che ở trên. Bên trong đầy cả nước có màu báu vật. Tất cả các loại hoa đều nở rộ. Nước thơm ngát mùi bột chiên-đàn. Pháp âm của Như Lai phát ra bất tuyệt. Các hương thơm tuần tự tỏa ngát mười phương. Lối đi bằng các loại báu, lan can bằng ngọc quý. Sóng thủy triều báu phát ra âm thanh vi diệu. Chung quanh có vô số lầu đài, hoa báu nhiều như bụi trần trong hằng hà sa thế giới. Vô số thành phố hoa báu bao vây bên ngoài nhiều như bụi của vô lượng cõi Phật. Vô số hoa đẹp nhiều như bụi trong mười đại thiên thế giới. Mỗi hoa sen ấy lớn đến mười dotuần, nở rộ tươi tốt phân bố khắp mặt nước. Hương hoa tỏa ngát tất cả thế giới. Cây hương hoa nhiều như bụi trong mười thế giới được trang hoàng khắp nơi. Khi ấy, Bồ-tát Phổ Hiền nói kệ rằng:

Nơi mặt đất lớn xinh đẹp ấy
Trang hoàng bằng biển nước báu thơm
Ổn định trên đất báu thanh tịnh
Bằng Kim cang cứng không thể hoại
Bờ bằng các bảo vương thơm
Ánh sáng mây báu như nhật quang
Hoa báu bằng ngọc, anh lạc đẹp
Trong sáng thanh tịnh rất xinh đẹp
Nước thơm trong sạch tự đầy tràn
Ánh sáng hoa báu tự cuốn trôi
Âm thanh vui thích không gián đoạn
Tự nhiên truyền khắp các thế giới
Trân châu trang hoàng sạch lối đi
Đất báu trang nghiêm luôn ổn định
Lan can bằng ngọc báu xinh đẹp
Hoa báu sáng rực làm thích ý
Cây báu thẳng hàng mọc bên đường
Ngọc ma-ni báu chiếu sáng rực
Phát ra vô lượng tiếng hòa nhã
Diệu âm thanh tịnh khen Tam bảo
Nước thơm êm đềm tự nhiên đầy
Hoa sen nở trắng cả mặt nước
Tất cả hoa thơm chiếu hào quang
Hoàn toàn thanh tịnh và xinh đẹp
Phướn báu tỏa chiếu nhiều ánh sáng
Cờ, phan trải xuống rất trang nghiêm
Lưới báu ma-ni phát Pháp âm
Người nghe được vào Nhất thiết tí
Các thành hoa báu rất xinh đẹp
Vô lượng ánh sáng báu rực rỡ
Chiếu tận mười phương các thế giới
Ánh sáng trang nghiêm thảy đầy đủ
Tường thấp bao vây khắp chung quanh
Trang sức bằng các loại ngọc báu
Các báu sáng đẹp đỡ lấy nhau
Biển thơm báu đầy đủ vẻ đẹp
Nhờ Lô-xá-na quá khứ tu
Làm cho thanh tịnh biển thế giới
Rộng lớn vô lượng không bờ bến
Phật ở khắp nơi, sức tự tại.

Trong từng biển nước thơm, có vô số sông nước thơm chảy quanh nhiều như bụi trong bốn thiên hạ. Có các loại hoa báu giăng che ở trên. Các sông nước thơm ấy phát nguyện từ tướng bạch hào giữa chân mày của Phật, chảy ra từ Ma-ni bảo vương.

Bồ-tát Phổ Hiền nói kệ rằng:

Dòng nước thơm thanh tịnh trong sạch
Hoa báu Kim cang giăng ở trên
Đất bằng châu báu trải cát vàng
Vô lượng trân kỳ rất xinh đẹp
Bờ đi rực rỡ bằng bảy báu
Trên các lan can có hoa sen
Hoa báu bằng ngọc nở tươi tốt
Vòng hoa lơ lững treo trang hoàng
Tất cả sắc báu màu tuyệt diệu
Nước thơm thanh tịnh, châu báu chảy
Nhiều loại hoa báu dợn như sóng
Âm thanh hòa nhã nói tiếng Phật
Bột chiên-đàn báu cùng dòng nước
Vô số bảo vật chảy vòng quanh
Phát ra nhiều ánh sáng tỏa hương
Chảy đến các cõi khắp mười phương
Tất cả sông thơm chảy ra nhiều
Các loại trân bảo kỳ diệu nhất
Bảo vật hợp lại thành lọng hoa
Ánh sáng chiếu khắp sông nước thơm
Đến các thế giới khắp mười phương
Bảo vương hiện Phật hào quang chiếu
Bảo luân đạo tràng của Như Lai
Sông thơm các báu chảy đầy dòng
Lưới báu chạm nhau vang ra tiếng
Diễn thuyết lời Phật không gián đoạn
Tất cả pháp của Phật, Bồ-tát
Đại sĩ Phổ Hiền đều tu hành
Lời nguyện của chư Phật Thế Tôn
Nghe vang vọng khắp bờ báu ấy
Tất cả nguyện Phật trong quá khứ
Các cõi mười phương đều được nghe
Tất cả sông thơm cuộn nhiều dòng
Tất cả mây công đức Bồ-tát
Tuần tự chảy khắp các pháp giới
Thấy rõ tất cả các thế giới
Tại tất cả sông nước thơm ấy
Mây bảo vương đẹp che ở trên
Tướng bạch hào Phật, hiện bảo vương
Ánh sáng chiếu khắp các Như Lai.

********

Giữa những sông thơm ấy có mặt đất bằng phẳng, được trang trí bằng những cây báu xinh đẹp. Có màn che bằng các loại báu giăng ở trên, phát sinh do nguyện lực của các Bồ-tát, được chư Phật hộ niệm, được trang hoàng bằng trang nghiêm cả ba đời.

Bấy giờ, Bồ-tát Phổ Hiền nói kệ rằng:

Phật Lô-xá-na khắp mười phương
Hiện tất cả hóa thân trang nghiêm
Những vật ấy không đến, không đi
Thấy hết nhờ nguyện lực của Phật
Trong bụi trần tất cả thế giới
Vô lượng Phật tử tu các hạnh
Đến nhận thọ ký cõi thanh tịnh
Thấy Tịnh độ xứng với bản hạnh.

Phật tử nên biết! Trong biển thế giới Liên hoa tạng này, mỗi một cảnh giới đều có trang hoàng thanh tịnh nhiều như bụi trong biển thế giới. Này các Phật tử! Trên biển nước thơm này, các thế giới cư trú bằng nhiều cách như số bụi trong thế giới không thể nêu bày hết. Hoặc có thế giới cư trú trên hoa sen, hoặc trên hoa sen vô số sắc màu, hoặc trên châu báu, hoặc trên các lưới báu, hoặc trên các loại thân chúng sinh, trên Ma-ni bảo vương của Phật, hoặc hình núi Tu-di, hoặc hình sông, hoặc hình chuyển động, hoặc hình cuộn chảy, hoặc hình bánh xe, hoặc hình cây cối, hoặc hình lầu đài, hoặc hình mây, hoặc hình lưới.

Khi ấy, Bồ-tát Phổ Hiền nói kệ rằng:

Các thế giới kiên cố thanh tịnh
Lìa cấu giải thoát chứa ánh sáng
Trú ở biển ma-ni bảo vương
Hoặc trú ở trong biển nước thơm
Hoặc trú bằng các phương tiện khác
Hoặc trú ở nơi các sắc đẹp
Có hình Tu-di, thân cây hay tròn
Thế giới trú ở bằng nhiều cách
Hoặc các hoa tạng thân sáng rực
Mây báu chiếu khắp hào quang đẹp
Thế giới tối thắng ngập hào quang
Đất báu hải tạng không thể hoại
Có cõi thanh tịnh nhiều màu sắc
Các màu sáng rực như mây chói
Hoặc các thế giới có pháp âm
Tự nhiên thường phát khó nghĩ bàn
Vô số thân hình theo ý nguyện
Âm thanh mây tự tại làm thân
Vô số âm thanh đức chúng sinh
Âm thanh công đức Phật gồm hết
Các môn khác nhau trong thế giới
Thật là vô tận không nghĩ bàn
Vô số tất cả khắp mười phương
Vô tận vô lượng rất tự tại
Tất cả thế giới khắp mười phương
Phương tiện rộng lớn vào cõi này
Các cõi mười phương tuần tự đến
Cõi này không tăng cũng không giảm
Cho một thế giới khắp mười phương
Mười phương vào một cũng như vậy
Tướng của thế giới không thay đổi
Công đức vô cùng nên như vậy
Tất cả cõi Phật trong hạt bụi
Thấy sức tự tại Lô-xá-na
Biển thệ nguyện rộng nổi âm thanh
Giáo hóa tất cả loại chúng sinh
Thân Phật ở khắp tất cả cõi
Vô số Bồ-tát cũng như vậy
Giáo hóa chúng sinh vô số lượng
Phật hiện thần lực không ai bằng.

Khi ấy, Bồ-tát Phổ Hiền bảo các Bồ-tát:

–Này Phật tử! Trong các biển nước thơm ấy, có một biển nước thơm tên là Lạc quang minh, có hoa sen được trang hoàng bằng tất cả bảo vương ma-ni thơm ngát. Trên có thế giới tên là Thanh tịnh bảo võng quang minh và Đức Phật hiệu là Ly cấu tịnh nhãn quang nhập.

Trên thế giới ấy, vượt qua vô số thế giới như bụi thế giới, có cõi tên là Tạp hương liên hoa thắng diệu trang nghiêm, ở trên lưới báu, hình dạng như tòa Sư tử; và Đức Phật hiệu là Sư Tử Tọa Quang Minh Thắng Chiếu.

Trên thế giới ấy, vượt qua vô số thế giới nhiều như bụi thế giới, có cõi tên là Bảo trang nghiêm phổ quang minh, ở trên các hoa, hình như vầng mây mặt trời; và Đức Phật hiệu là Quảng Đại Quang Minh Trí Thắng.

Trên thế giới ấy, vượt qua các thế giới nhiều như bụi thế giới, có cõi tên là Tạp quang liên hoa; và Đức Phật hiệu Kim Cang Quang Minh Phổ Tinh Tấn Thiện Khởi.

Trên thế giới ấy, vượt qua các thế giới nhiều như bụi thế giới, có cõi tên là Vô úy trang nghiêm; và Đức Phật hiệu là Bình Đẳng Trang Nghiêm Diệu Âm Tràng Vương.

Trên thế giới ấy, vượt qua các thế giới nhiều như bụi thế giới, có cõi tên là Hoa khai tịnh diễm; và Đức Phật hiệu là Ái Hải Công Đức Xứng Vương.

Trên thế giới ấy, vượt qua các thế giới nhiều như bụi thế giới, có cõi tên là Tổng trì; và Đức Phật hiệu Tịnh Trí Hải Tuệ.

Trên thế giới ấy, vượt qua các thế giới nhiều như bụi thế giới, có cõi tên Giải thoát thanh; và Đức Phật hiệu là Thiện Tướng Tràng.

Trên thế giới ấy, vượt qua các thế giới nhiều như bụi thế giới, có cõi tên Thắng khởi; và Đức Phật hiệu là Liên Hoa Tạng Quang.

Trên thế giới ấy, vượt qua các thế giới nhiều như bụi thế giới, có cõi tên là Thiện trụ kim cang bất khả phá hoại; và Đức Phật hiệu Na-la-diên Bất Khả Phá Hoại.

Trên thế giới ấy, vượt qua các thế giới nhiều như bụi thế giới, có cõi tên là Hoa lâm xích liên hoa; và Đức Phật hiệu Tạp Bảo Hoa Man Trí Vương.

Trên thế giới ấy, vượt qua các thế giới nhiều như bụi thế giới, có cõi tên là Tịnh quang thắng điện Như Lai tạng; và Đức Phật hiệu Năng Khởi Nhất Thiết Sở Nguyện Công Đức.

Trên thế giới này có biển nước thơm tên là Tịnh quang diễm khởi; bên trong có thế giới tên là Thiện trụ.

Trên thế giới này có biển nước thơm tên là Kim cang nhãn quang minh; bên trong có thế giới tên là Pháp giới đẳng khởi.

Trên thế giới này có biển nước thơm tên là Liên hoa bình chánh; bên trong có thế giới tên là Xuất thập phương hóa thân.

Trên thế giới này có biển nước thơm tên là Bảo địa trang nghiêm quang minh; bên trong có thế giới tên Bảo chi trang nghiêm.

Trên thế giới này có biển nước thơm tên là Hóa hương diễm; bên trong có thế giới tên là Thanh tịnh hóa.

Trên thế giới này có biển nước thơm tên là Bảo tràng; bên trong có thế giới tên Phật hộ niệm.

Trên thế giới này có biển nước thơm tên Chúng sắc phổ quang.

Kế tiếp lên trên, có vô số biển nước thơm và thế giới nhiều như bụi trong thế giới.

Một phương như vậy, cả mười phương cũng như thế. Đây là nơi Đức Phật Lô-xá-na thường chuyển pháp luân.

Bấy giờ, Bồ-tát Phổ Hiền nói kệ rằng:

Pháp giới không thể hoại
Biển thế giới Liên hoa
Trong sáng rộng xinh đẹp
Đứng vững giữa hư không
Trong biển thế giới này
Nhiều cõi không lường được
Ổn định có trật tự
Tất cả đều tự tại
Phân bổ đều, trang nghiêm
Ở trên nhiều màu sắc
Biển thế giới Như Lai
Tướng cõi Phật tùy thuận
Các loại thân, âm thanh
Năng lực của chư Phật
Thấy khắp các pháp giới
Trang hoàng bằng nhiều nghiệp
Hình Tu-di, thành, võng
Nước cuộn, hình vòng tròn
Hoa sen màu thanh tịnh
Lớp lớp quay quần nhau
Hình bánh xe, nhà, ống
Hình sắc luôn chuyển biến
Thật là khó nghĩ bàn
Hình thế giới chư Phật
Vô lượng các thế giới
Đều ở trên hoa sen
Trong lưới hào quang sáng
Chiếu rực rỡ khắp nơi
Từng thế giới của Phật
Phóng các lưới hào quang
Chiếu tất cả các cõi
Đầy biển cõi mười phương
Tất cả các cõi Phật
Tất cả cửa cảnh giới
Tất cả phương tiện vào
Đều hiện rõ vô cùng
Cõi Phật khó nghĩ bàn
Bất hoại, thật vô tận
Trang hoàng vô số đẹp
Do thần lực Đại Tiên
Cả thế giới của Phật
Các cõi khó nghĩ bàn
Hoặc có thành có hoại
Hoặc chưa sinh chưa diệt
Cũng như các cây rừng
Hoa lá mọc và rụng
Các cõi Phật cũng vậy
Thành hoại cũng như vậy
Như từ các loại cây
Có các loại trái sinh
Thế giới có nhiều loại
Có chúng sinh khác nhau
Do hạt giống khác nhau
Nên trái hạt chẳng đồng
Do tạo nghiệp khác nhau
Nên các cõi cũng khác
Cũng như ngọc Như ý
Hiện màu sắc tùy ý
Khi vọng tưởng đã trừ
Tất thấy cõi Phật tịnh
Cũng như giữa không trung
Long vương vờn uốn lượn
Trừ những kẻ vọng tưởng
Do nguyện lực của Phật
Tất cả cõi phát sinh
Cũng như ảo thuật gia
Làm ra các hình tướng
Nghiệp chúng sinh cũng vậy
Cõi Phật khó nghĩ bàn
Nhìn tranh vẽ màu sắc
Biết thợ vẽ làm ra
Như vậy thấy cõi Phật
Biết thợ tâm vẽ thành
Tâm chúng sinh không đồng
Tùy cảnh sinh vọng tưởng
Như vậy các thế giới
Tất cả đều huyễn hóa
Cũng như thấy Đạo Sư
Vô số màu sắc đẹp
Tùy tâm hành chúng sinh
Thấy thế giới khác nhau
Vô số hoa châu báu
Che khắp các cõi Phật
Hiện sắc tướng không đồng
Trang hoàng rất sạch đẹp
Trong lưới hoa sen ấy
Thế giới ở trên lưới
Nhiều cách đẹp trang nghiêm
Chỗ chúng sinh cư trú
Hoặc có đất cõi Phật
Dơ bẩn không bình đẳng
Do phiền não chúng sinh
Sinh ra cõi như vậy
Thanh tịnh, không thanh tịnh
Thế giới thật khó lường
Chúng sinh khởi vọng tưởng
Được Bồ-tát hộ trì
Thanh tịnh không thanh tịnh
Vô lượng các cõi Phật
Do biển nghiệp phát sinh
Được Bồ-tát giáo hóa
Hoặc chiếu hào quang tịnh
Trong sáng bằng các báu
Các trang nghiêm xinh đẹp
Các Phật khiến thanh tịnh
Trong tất cả thế giới
Hỏa tai thật vô cùng
Thị hiện không thanh tịnh
Cõi ấy vẫn tồn tại
Hoặc dựa trên phong luân
Hoặc ở trên thủy luân
Vô lượng cõi thành hoại
Do nghiệp của chúng sinh
Thấy vô lượng cõi nước
Cõi thành hay cõi hoại
Các cõi ấy hoặc đang
Chưa thành hay chưa hoại
Trong từng mỗi ý niệm
Vô số cõi phát sinh
Được chư Phật giữ gìn
Cõi thanh tịnh không cấu
Hoặc có cõi phát sinh
Địa ngục không thanh tịnh
Không sáng thường tối tăm
Chúng sinh bị tội ở
Hoặc có cõi bùn đất
Phiền não rất sợ hãi
Vui ít buồn khổ nhiều
Xứ sở thật ít phước
Có thế giới bằng sắt
Hay cõi bằng đồng đỏ
Các núi đá nhơ bẩn
Vì do nghiệp chúng sinh
Hoặc cõi có địa ngục
Chúng sinh thường khổ não
Tối tăm xa ánh sáng
Ánh sáng không chiếu đến
Trong các cõi súc sinh
Chịu vô số thân hình
Do nghiệp tạo đời trước
Khổ não thật vô cùng
Trong cõi vua Diêm-la
Khổ đói khát hành hạ
Lên núi lớn lửa cháy
Chịu nhiều khổ lâu dài
Hoặc có cõi bảy báu
Bằng phẳng rất xinh đẹp
Do nghiệp thanh tịnh sinh
Vi diệu rất an ổn
Trong thế giới Phật ấy
Chỉ thấy trời và người
Quả công đức thành tựu
Thường hưởng các hỷ lạc
Trong từng lỗ chân lông
Có vô số thế giới
Vô lượng hình dạng đẹp
Do các nghiệp phát sinh
Tùy theo nghiệp mà sinh
Cõi chúng sinh khó lường
Nhận các tướng mạo rồi
Hoặc nhận vui hay khổ
Có cõi sáng vô cùng
Đất bằng các loại báu
Hoa kim cang che khắp
Trang hoàng sạch và đẹp
Hoặc có cõi sáng suốt
Trú ở Quang minh luân
Hương chiên-đàn vàng rực
Như mây sáng thường chiếu
Có cõi hình Nhật luân
Vải báu thơm trải khắp
Hoặc trong một hoa sen
Các Bồ-tát rất nhiều
Có vô số màu sắc
Cõi lìa cấu quý báu
Lưới ánh sáng báu biếc
Rực rỡ chiếu như điện
Hoặc có thế giới Phật
Thể bằng hoa kim cang
Hoa báu phân bố khắp
Nhìn thấy rất thanh tịnh
Nguyện Bồ-tát Phổ Hiền
Được cõi nước thanh tịnh
Các cõi cả ba đời
Đều hiện rõ ở trong
Các Phật tử hãy xem
Tự tại của cõi Phật
Tất cả cõi tương lai
Đều hiện ra như mộng
Tất cả cõi mười phương
Biển thế giới quá khứ
Thấy trong một thế giới
Các cõi như biến hóa
Tất cả Phật ba đời
Và tất cả thế giới
Thấy ngay trong một cõi
Cõi và Phật ba đời
Xem cõi trong hạt bụi
Tất cả Phật tự tại
Trang hoàng đẹp vô cùng
Như điện quang chiếu sáng
Hoặc vô số cõi Phật
Hình dáng mhư biển cả
Hoặc như núi Tu-di
Thế giới khó nghĩ bàn
Có cõi như xâu chuỗi
Ở trên lưới báu xanh
Hoặc trên cây xinh đẹp
Tất cả Phật chiếu sáng
Hoặc trên luân ma-ni
Hoặc ở trên hoa sen
Tám góc nhiều vẻ đẹp
Nhiều màu sắc trong sáng
Hoặc như tòa Sư tử
Hoặc có cõi như vàng
Hoặc như hình các báu
Hoặc như chỗ Phạm thiên
Hoặc Thiên chủ hình trăng
Hay như hình mặt trời
Hoặc như ma-ni bảo
Trang trí chiên-đàn thơm
Hoặc như vòng hoa thơm
Thế giới ở trong ấy
Hoặc như vầng ánh sáng
Nhiều màu sắc trang hoàng
Hoặc tuổi thọ một kiếp
Hoặc tuổi thọ trăm kiếp
Có cõi tồn tại lâu
Như số bụi thế giới
Hoặc ở trong một kiếp
Thấy nhiều cõi hình thành
Vô số không thể đếm
Các thế giới tiêu diệt
Có thế giới có Phật
Có thế giới không Phật
Hoặc có cõi một Phật
Có cõi vô số Phật
Thế giới nào không Phật
Thì các thế giới khác
Có các hóa Phật đến
Thị hiện sự giáo hóa
Bỏ thân từ Đâu-suất
Giáng thần, đầu thai sinh
Thắng ma, thành Chánh giác
Chuyển pháp luân vô thượng
Tùy sở thích chúng sinh
Biển hiện nhiều hình dạng
Và luôn luôn tồn tại
Chuyển pháp luân vô thượng
Chúng sinh nào thiếu trí
Bị phiền não che lấp
Không thấy ý Như Lai
Chư Phật không ngăn che
Có cõi rất ác trược
Thường nghe tiếng hung dữ
Tiếng ngang ngược thô bạo
Rất sợ hãi, đáng ghét
Địa ngục súc sinh ấy
Ngạ quỷ khổ vô cùng
Là thế giới ác trược
Biển khổ của chúng sinh
Có cõi, tiếng cam lộ
Nghe âm thanh hòa nhã
Tiếng nghiệp đạo thanh tịnh
Vang khắp cả thế giới
Hoặc có cõi Phật nghe
Tiếng Thích Đề-hoàn Nhân
Tiếng hay của Phạm thiên
Tiếng chuyển pháp luân
Tiếng thệ nguyện vô tận
Tiếng của chúa thế giới
Hào quang phát âm thanh
Phật hóa thân vô tận
Âm thanh các Bồ-tát
Nghe khắp biển thế giới
Có cõi thật phi thường
Nghe những việc tu hành
Nghe danh hiệu chư Phật
Lưỡng Túc Tôn ba đời
Thế giới tùy duyên sinh
Âm thanh không cùng tận.

Này các Phật tử! Cách đây vô số kiếp nhiều như bụi trong thế giới, còn nhiều hơn thế nữa, bấy giờ có biển thế giới tên là Tịnh quang phổ nhãn. Trong ấy, có thế giới Thắng diệu âm, cư trú ở biển lưới hoa ma-ni, thanh tịnh không ô uế. Nó có nhiều thế giới tùy thuộc nhau nhiều như số bụi núi Tu-di. Mặt đất có vô số sự trang hoàng quý báu và ba trăm lớp núi báu bao vây rất cao rộng xinh đẹp. Thế giới này như núi Tu-di, có Thiên cung xinh đẹp, lấy ý niệm làm thức ăn.

Trong thế giới ấy, có biển nước thơm Thanh tịnh quang. Trong biển thơm ấy, có núi Tu-di tên là Đại diệm hoa trang nghiêm tràng, có mười lớp lan can báu vây quanh. Núi Tu-di ấy có khu vườn tên là Bảo hoa chi, trang hoàng bằng vô lượng lầu đài hoa. Vô số lầu đài phướn báu, vô số lưới báu xanh biếc và các loại hoa nhiều màu sắc. Có vô lượng mây thơm giăng phủ ở trên. Có mười ức trăm ngàn thành phố vây chung quanh.

Phía Đông khu rừng ấy có một thành phố lớn tên là Diệu quang, được làm bằng hương thơm, mỗi mặt rộng một ngàn dotuần. Phần quách vây bên trong bằng bảy báu. Thành ấy, lầu đài trang hoàng bằng bảy báu, có lưới bảy báu và các loại hoa che ở trên; có gió nhẹ thổi đến phát ra âm thanh vi diệu. Thành ấy có đến một vạn hai ngàn cửa; có dựng phướn báu để trang hoàng và có mười ức khu vườn vây chung quanh. Chúng sinh trong thành đều đã thành tựu thần túc, đi lại như chư Thiên, muốn gì thì có ngay theo ý nghĩ.

Phía Nam của thành ấy có một thành lớn tên là Thọ hoa trang nghiêm.

Lại có thành Rồng tên là Cứu cánh.

Lại có thành Dạ-xoa tên là Kim cang thắng diệu trang nghiêm tràng.

Lại có thành Càn-thát-bà tên là Ly cấu thiện.

Lại có thành A-tu-la tên là Bảo luân địa.

Lại có thành Ca-lầu-la tên là Chúng bảo trang nghiêm thiện quang.

Lại có thành Khẩn-na-la tên là Ngụ lạc trang nghiêm.

Lại có thành Ma-hầu-la-dà tên là Bảo kim cang tràng.

Trong khu rừng ấy, có một đạo tràng tên là Bảo hoa trang nghiêm. Trước đạo tràng ấy có hoa sen vĩ đại tên là Hoa diệm cụ túc, ngang dọc trăm ức do-tuần, có mười ức hoa sen quyến thuộc bao vây. Thế giới ấy sau một trăm năm, có Phật ra đời.

Tuần tự như vậy, có đến mười lần số bụi núi Tu-di số lượng Đức Phật ra đời.

Đức Phật đầu tiên hiệu là Nhất Thiết Công Đức Bổn Thắng Tu-di Sơn Vân.

Bấy giờ, Đức Phật ngồi trên hoa sen ấy, tướng bạch hào giữa hai chặng mày phóng ra hào quang lớn tên là Nhất thiết công đức giác. Có vô số hào quang quyến thuộc nhiều như bụi trong mười thế giới. Hào quang ấy diệt trừ tất cả phiền não, triền cái, nghiệp chướng cho chúng sinh, làm cho tâm được thanh tịnh, phát sinh biển công đức, xa lìa các nơi ba đường ác, tám nạn, phát tâm Bồ-đề.

Này các Phật tử! Trong thành Diệm quang có vua tên là Ái Kiến Thiện Tuệ. Nhà vua thống lĩnh trăm vạn ức thành phố, có ba vạn bảy phu nhân thể nữ, hai vạn năm ngàn con trai. Người con cả tên là Công đức thắng. Người con kế tiếp tên là Đồng tử Phổ Trang Nghiêm.

Thấy vô lượng công đức tự tại của Phật, nhờ vào căn lành của mình, Đồng tử này đắc mười loại Tam-muội. Các Tam-muội ấy là Chư Phật cụ túc công đức, Phổ môn phương tiện, Tịnh phương tiện vân, Giáo hóa chúng sinh, Nhất thiết âm thanh sung mãn, Vô lượng công đức thành hướng, Như thật giác chư pháp, Quảng địa phương tiện hải, Thắng giải thoát, Nhất thiết trí quang.

Khi ấy, Đồng tử Phổ Trang Nghiêm nói kệ rằng:

Như ngàn mặt trời mọc
Chiếu sáng cả hư không
Thiện Thệ ngồi đạo tràng
Hào quang cũng như vậy
Vô lượng vạn ức kiếp
Khó gặp Đấng Đạo Sư
Xuất hiện ở thế gian
Chúng sinh gặp Thế Tôn
Chiêm ngưỡng hào quang Phật
Như mây khó nghĩ bàn
Khắp nơi đều thấy rõ
Như đối diện trước mắt
Chân lông phóng hào quang
Như mây thật vô tận
Chúng sinh bằng tiếng mình
Tán dương công đức Phật
Chúng sinh gặp Phật quang
Lìa khổ được tịch diệt
Đều an ổn hỷ lạc
Hoan hỷ cả thân tâm
Quan sát các Bồ-tát
Đầy khắp cả mười phương
Phóng mây ma-ni báu
Tán thán các Thế Tôn
Tại đạo tràng thường nghe
Biển âm thanh vi diệu
Diệt các khổ chúng sinh
Thấy thần lực của Phật
Tất cả đều cung kính
Tâm hoan hỷ vô cùng
Đến gặp Đấng Pháp Vương
Chiêm ngưỡng lễ cúng dường.

Khi Đồng tử ấy nói kệ này xong, khắp thế giới ấy đều được nghe.

Nghe bài kệ này, vua Ái Kiến Thiện Tuệ hoan hỷ vô cùng, nói kệ rằng:

Đúng lúc tuyên bố khắp
Các vua chúa đại thần
Hãy biết tướng tốt lành
Mau gặp Bậc Tối Thắng
Trang hoàng cả các thành
Hãy làm cho thanh tịnh
Dựng các cờ phướn đẹp
Trang trí các loại báu
Giăng các màn báu đẹp
Che lưới đẹp ở trên
Nổi âm nhạc như mây
Tỏa vang khắp hư không
Quét sạch các đường phố
Mưa các loại báu đẹp
Trang hoàng các xe báu
Mau đến gặp Tối Thắng
Trong các màn báu đẹp
Tuôn các loại mưa báu
Tất cả mây trang nghiêm
Trôi khắp cả hư không
Mây sáng hoa sen thơm
Lọng sen khó nghĩ bàn
Mây bán nguyệt, chuỗi ngọc
Tuôn các y báu đẹp
Nước thơm, núi Tu-di
Báu ma-ni xinh đẹp
Các loại báu thanh tịnh
Hiển hiện trong hư không
Vòng hoa ma-ni báu
Các vòng báu trong sáng
Mây đèn ma-ni báu
Đứng giữa hư không chiếu
Nhìn tưởng nhớ đến Phật
Hoan hỷ thật vô cùng
Vợ con cùng thân thuộc
Mau đến gặp Tối Thắng.

Khi ấy, vua Ái Kiến Thiện Tuệ cùng bảy mươi bảy ức na-dotha quyến thuộc đồng đi đến gặp Đức Phật Nhất Thiết Công Đức Bổn Thắng Tu-di Sơn Vân.

Đến nơi, tất cả đem đầu mặt lạy sát chân Phật rồi ngồi qua một bên. Có vô số Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà…, cùng đến gặp Phật, đem đầu mặt lạy sát chân rồi đứng qua một bên.

Khi ấy, giữa biển đại chúng, để giáo hóa chúng sinh, Đức Như Lai thuyết kinh tên là “Tất cả chư Phật trong ba đời đều tập hợp trong hiện tại”. Có vô số kinh pháp kèm theo nhiều như bụi trong thế giới, được giảng giải tùy theo hiểu biết của chúng sinh.

Nghe kinh này xong, Đồng tử Phổ Trang Nghiêm nhờ vào nhân duyên công đức đời trước nên đắc các Tam-muội như: Đầy đủ tất cả pháp, tất cả pháp đi vào cư trú trong tâm Bồ-đề, Phương tiện ánh sáng sư tử của pháp giới, Pháp nhãn thanh tịnh.

Đồng tử nói kệ rằng:

Con nghe pháp tối thắng
Mở mắt tuệ thanh tịnh
Thấy được tất cả Phật
Biển công đức quá khứ
Con thấy các kiếp sống
Các sắc thân quá khứ
Tùy thân nghiệp của mình
Cúng dường tất cả Phật
Với chư Phật quá khứ
Tu hành vô lượng kiếp
Con thấy biển chư Phật
Với biển cõi thanh tịnh
Trong biển lớn sinh tử
Xả bỏ vô số thân
Tu thắng hạnh Bồ-tát
Làm tịnh vô số cõi
Bỏ vô số tai mũi
Đầu mắt và tay chân
Thân vua, thân đại thần
Làm tịnh các thế giới
Đối với mỗi cõi Phật
Ức kiếp khó nghĩ làm
Thực hành đạo Bồ-tát
Khiến cõi Phật thanh tịnh
Nguyện Bồ-tát Phổ Hiền
Tu tập các biển hạnh
Trong tất cả biển cõi
Làm thế giới thanh tịnh
Như mặt trời chiếu sáng
Thấy rõ các cảnh vật
Được trí quang Phật chiếu
Thấy sự tu đời trước
Thấy vô số chư Phật
Cõi thanh tịnh trong sáng
Nói tiếng Đẳng Chánh Giác
Vang khắp cả pháp giới
Sự tu thanh tịnh ấy
Nhiều cả biển thế giới
Tất cả thần lực Phật
Nên tu hạnh Bồ-tát.

Khi nói kệ này, có vô số chúng sinh như bụi núi Tu-di đều phát tâm đạo Vô thượng. Vì Đồng tử, Đức Như Lai ấy nói kệ rằng:
Lành thay! Rất trang nghiêm
Đức dày tiếng khen lớn
Có thể vì chúng sinh
Dũng mãnh cầu Bồ-đề
Phát ánh sáng trí tuệ
Chiếu khắp các pháp giới
Mây đức đạo Vô thượng
Sẽ đắc biển trí tuệ
Tu hành trong một nước
Nhiều kiếp nhiều như bụi
Sẽ được trí tuệ này
Như tuệ ta đã chứng
Người biếng nhác không thể
Hiểu biển phương tiện sâu
Sức tinh tấn thành tựu
Làm tịnh các thế giới
Nhiều như số lượng bụi
Tu các hạnh nhiều kiếp
Con sẽ được cõi tịnh
Như biển thế giới ta
Vì tất cả chúng sinh
Khổ hạnh vô số kiếp
Không sợ nạn sinh tử
Làm vị Đại Đạo Sư
Vô lượng, vô số nguyện
Tất cả biển thế giới
Đạt đến đạo Vô thượng
Đầy đủ biển phương tiện
Cung kính cúng dường Phật
Đại lực rất trang nghiêm
Phật Thắng Tu-di Sơn
Giúp con đạo Vô thượng
Phổ Hiền thường dũng mãnh
Đầy đủ tiếng khen lớn
Khắp tất cả pháp giới
Làm tịnh biển cõi Phật.

Bấy giờ, Đức Như Lai Nhất Thiết Công Đức Bổn Thắng Tu-di Sơn Vân sống đến năm mươi ức năm.

Sau khi Phật ấy nhập diệt, có Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Độ Li Si Thanh Tịnh Nhãn Vương Như Lai. Được gặp Đức Như Lai ấy, Đồng tử Phổ Trang Nghiêm liền được các Tam-muội như Niệm Phật, Phổ môn hải tạng, Vô lượng trì trí chuyển pháp, Thậm thâm pháp lạc.

Bấy giờ, Đức Phật ấy thuyết kinh “Nhất thiết pháp giới tự tánh ly cấu trang nghiêm”. Có rất nhiều kinh điển như số bụi thế giới kèm theo. Nghe kinh này rồi, Đồng tử Phổ Trang Nghiêm được các Tammuội như Nhất thiết pháp phổ môn hoan hỷ tạng, Nhập nhất thiết pháp phương tiện hải.