PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA BỒ-TÁT TẠNG CHÁNH PHÁP KINH
Hán dịch: Tam tạng Pháp Hộ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Phẩm 2: DẠ-XOA VÔ BỐ

Khi hóa độ năm trăm trưởng giả ở giữa đường xong, ngay nơi ấy, Đức Thế Tôn an nhiên suy xét rồi mới vào đại thành Vương xá.

Lúc đó, các Hiền thánh trong đại thành Vương xá có đại Dạxoa tên là Vô Bố nghĩ như vầy: “Gặp Đức Thế Tôn rất là khó, nay ta nên đem các món ăn ngon dâng cúng Thế Tôn.” Nghĩ thế rồi, Dạxoa Vô Bố đem thức ăn sắc, hương, vị, xúc thanh tịnh đầy đủ dâng cúng Thế Tôn.

Vì lòng thương xót Dạ-xoa Vô Bố, nên Đức Thế Tôn nhận sự cúng dường ấy. Khi Đức Thế Tôn thọ trai xong, tức thời trong hư không có sáu vạn tám ngàn các chúng Dạ-xoa tán thán: “Hay thay, hay thay!” Tiếng tán thán tùy hỷ ấy vang khắp cả hư không giới.

Lúc đó, Dạ-xoa Vô Bố bảo các Dạ-xoa trong chúng hội mình rằng:

–Ta đã đem các món ăn ngon thượng diệu dâng cúng Đức Thế Tôn rồi, vậy nay các ông nên dâng cúng thức ăn thanh tịnh lên chúng Bí-sô. Nhờ công đức cúng dường ấy, trong nhiều kiếp các ông sẽ được lợi ích an lạc.

Nghe Dạ-xoa Vô Bố nói thế, các chúng Dạ-xoa đều dâng cúng các món ăn ngon lên chúng Bí-sô.

Vì lòng thương xót chúng Dạ-xoa, nên chúng Bí-sô liền thọ nhận các món ăn ấy.

Sau khi Đức Thế Tôn và chúng Bí-sô thọ trai xong, lần lượt đi vào đại thành Vương xá. Đồng thời có vô số Thiên chúng chư Thiên, vô số chúng Long vương, vô số chúng Càn-thát-bà, chúng A-tu-la, chúng Ca-lâu-la, chúng Khẩn-na-la, chúng Ma-hầu-la-già, chúng nhân, chúng phi nhân và vô số trăm ngàn vạn ức chúng sinh vây quanh đi theo Đức Thế Tôn.

Khi chưa đến đại thành Vương xá, Đức Thế Tôn trước đến một chỗ rộng lớn, trải tòa thù thắng vi diệu, rồi ngồi lên tòa ấy.

Lúc đó, Dạ-xoa Vô Bố đem hoa Mạn-đà-la vi diệu của chư Thiên, hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-nột-ma, hoa Câu-mẫu-đà, hoa Bônnoa-lợi-ca và bột hương Chiên-đàn vi diệu rải lên cúng dường Đức Phật. Hoa rải đó được rải khắp, rải đều và rải tung ra mọi nơi. Rải rồi đứng chấp tay trước Đức Phật.

Biết được thâm tâm của Dạ-xoa Vô Bố và các chúng Dạ-xoa, tức thời Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn thù thắng vi diệu. Pháp thường của chư Phật từ xưa đến nay, hễ phóng ánh sáng là có đầy đủ vô số các loại màu sắc, từ miệng phóng ra xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, biếc. Ánh sáng chiếu khắp vô biên thế giới, che cả ánh sáng mặt trời, mặt trăng. Ánh sáng ấy, dưới chiếu thấu địa ngục, trên chiếu tận Phạm thế. Ánh sáng chiếu khắp các nơi rồi trở lại nhiễu quanh bên phải Đức Phật bảy vòng, rồi nhập vào đảnh, hoặc nhập vào vai, hoặc nhập vào đầu gối. Pháp thường của chư Phật Thế Tôn từ xưa đến nay, nếu thọ ký chúng sinh ở địa ngục, thì ánh sáng nhập vào hai chân của Phật; nếu thọ ký cho loài bàng sinh, thì ánh sáng nhập vào sau lưng; nếu thọ ký cho loài ngạ quỷ, thì ánh sáng nhập vào phía trước; nếu thọ ký cho loài người, thì ánh sáng nhập vào phía bên trái; nếu thọ ký cho chư thiên, thì ánh sáng nhập vào phía bên phải; nếu thọ ký cho hàng Thanh văn, thì ánh sáng nhập vào đầu gối; neu thọ ký cho Duyên giác, thì ánh sáng nhập vào vai; nếu chư Phật Thế Tôn thọ ký Chánh đẳng Chánh giác cho hàng Bồ-tát thì ánh sáng nhập vào đỉnh đầu.

Thấy Đức Thế Tôn phóng ánh sáng thanh tịnh rộng lớn, Tôn giả A-nan bày vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng lên Đức Phật nói kệ rằng:

Hôm nay Thế Tôn vì nhân gì
Phóng ánh sáng lớn chiếu khắp nơi
Muốn làm lợi ích cho thế gian
Hiện ánh sáng này vì lý gì?
Ai người hôm nay trồng giống Thánh
Nghe nhân Bồ-đề lớn của Phật
Người nào hôm nay được thọ ký
Người nào an trụ quả giải thoát
Đại trí phóng quang chắc có nhân
Vì muốn điều phục hiện ánh sáng
Phóng ra hào quang để khai sáng
Vì sao Thánh Tôn hiện ánh sáng?
Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ rằng:
Có một Dạ-xoa tên Vô Bố
Vì lòng tin Phật cúng thức ăn
Phát tâm thanh tịnh thật tối thắng
Thế nên nay ta hiện ánh sáng
Sau khi Dạ-xoa này mạng chung
Liền được vãng sinh trời Đao-lợi
Khi thọ mạng cõi trời đó hết
Sau sẽ sinh vào Dạ-ma thiên
Dạ-ma diệt rồi sinh Đâu-suất
Vì du dục trần tạo nhiễm nghiệp
Trở lại sinh vào cõi nhân gian
Sẽ được làm vua đủ thần lực
Làm Chuyển luân vương chúa mọi người
Nhiếp bốn đại châu được tự tại
Thọ mạng hết rồi sinh trở lại
Ở trong Phạm thế thọ thắng báo
Trải qua hai mươi câu-chi kiếp
Thường được tất cả sự tín kính
Ở trên cõi trời hay cõi người
Tới lui qua lại hưởng các vui
Về sau xả bỏ ngôi vương vị
Với lòng thanh tịnh tin xuất gia
Đối với Duyên giác diệu Bồ-đề
Đạt được quả rốt ráo như vậy
Đã trải qua ba mươi ngàn đời
Bỏ thân Dạ-xoa ấy vô số
Sau sinh trở lại trời Đao-lợi
Cung kính chư Phật làm Phật sự
Sẽ được diện kiến Phật Di-lặc
Lúc đó Dạ-xoa liền đạt được
Quả A-la-hán chứng viên thành
Cúng dường thanh tịnh Phật đạo sư
Sau mãn một ngàn đời Dạ-xoa
An lập vô thượng đại Bồ-đề
Do đã từng sinh các thiện căn
Vĩnh viễn không còn đọa đường ác
Hoặc lại gặp được ngàn Đức Phật
Tôn trọng cung kính Nhân Trung Tôn
Vì cầu vô thượng đại Bồ-đề
Lợi ích tất cả các chúng sinh
Hoặc hai, ba ngàn đời Dạ-xoa
Dùng tràng hoa dâng lên cúng dường
Vì Phật Bồ-đề nhân tối thượng
Ngàn câu-chi kiếp cúng dường Phật
Thứ đến thanh tịnh quán thân mình
Sau lại tôn kính Phật Bồ-đề
Dạ-xoa có con tên Đại Sơn
Thọ thân Dạ-xoa đủ thần lực
Dạ-xoa Đại Sơn phát tịnh tâm
Con nguyện sẽ thành được quả Phật
Sau thường cung kính Phật Thế Tôn
Dù ở nơi nào phát nguyện lớn
Nay thấy ta rồi khởi cúng dường
Phát sinh tâm Bồ-đề tối thắng
Sẽ dùng vào các căn lành này
Xa lìa ba đường các nẻo ác
Sẽ thấy Phật Thế Tôn Di-lặc
Cúng Phật trăm ngàn bảo cái đẹp
Cúng bảo cái rồi lại tịnh tâm
Cúng Phật trăm ngàn y phục đẹp
Cúng dường rộng lớn như vậy rồi
Sau lại phát tâm cầu xuất gia
Trong năm trăm năm khởi tinh tấn
Thanh tịnh tu trì các phạm hạnh
Vì cầu vô thượng đại Bồ-đề
Lợi ích tất cả các chúng sinh
Nhờ duyên tối thượng như thế đó
Rộng tu bố thí hạnh trì giới
Lượng như hằng hà sa số ấy
Trong bao nhiêu kiếp rộng tu hành
Qua bao nhiêu kiếp ta đã biết
Nói ra những gì ta thấy biết
Sau đó tu hành trải kiếp số
Ngoài ta ra không ai nói được
Như trước đã nói trong thí dụ
Số lượng như là hằng hà sa
Đã thấy vô số Phật Thế Tôn
Và luôn tôn kính chư Phật ấy
Lạ thay, bậc đại trí thắng trí
Tâm rộng lớn không có ai bằng
Rộng tu cúng dường các Đức Phật
Lợi ích chúng sinh số rất nhiều
Sau sẽ thành Phật đại Thánh tôn
Tất cả thế gian không ai bằng
Dạ-xoa Đại Sơn sẽ thành Phật
Hiệu Ngài là Dang Xưng Y Vương
Trải qua bảy mươi câu-chi năm
Khắp vì chúng sinh tuyên chánh pháp
Trong hội Phật Danh Xưng Y Vương
Có hai mươi câu-chi chúng hội
Trong chúng hội ấy đã phát tâm
Tất cả sẽ tu hạnh bố thí
Sau tăng thêm số chúng Bí-sô
Số đủ hai mươi mốt câu-chi
Ở trong đại chúng hội lớn này
Có đủ vô lượng chúng Thanh văn
Các chúng Thanh văn ở hội ấy
Thảy đều hướng đến đại Bồ-đề
Phật ấy lợi ích các chúng sinh
Hóa sự châu viên sẽ nhập diệt
Lúc đó chánh pháp trụ thế gian
Tồn tại mãi trong trăm ngàn năm
Trong năm trăm kiếp được đầy đủ
Có Phật và cả chúng Bí-sô
Sau đó lại trải qua một kiếp
Hoặc là trải qua một ngàn kiếp
Bậc trí xuất hiện độ thế gian
Khiến họ thân cận nơi pháp Phật
Nói về điều thiện ý ham thích
Đa văn kiên cố là tối thượng
Trừ tất cả tâm không kiên cố
Thường luôn bền vững khéo quán sát
Tuyên nói những vị có đa văn
Vị ấy hay tăng trưởng thắng tuệ
Bốn pháp căn bản môn chánh nghĩa
Là chỗ quy hướng của Bồ-tát
Đó là thí, giới, văn và xả
Đối Bồ-tát đạo rất hiền thiện
Tuyên nói Bồ-đề môn chánh đạo
Trong tối thắng thừa càng vô thượng
Đã có tuyên nói đạo Thanh văn
Trừ đoạn lưới nghi được hiền thiện
Rộng làm lợi ích các chúng sinh
Ta phóng ánh sáng chiếu khắp nơi
Phật xuất thế là ánh sáng lớn
Nên biết tối thượng rất khó được
Tuyên nói diệu pháp thật thậm thâm
Lợi ích khắp tất cả thế gian.

Lúc đó, Dạ-xoa Đại Sơn suy nghĩ: “Hôm nay Đức Thế Tôn đến núi Thứu phong trong đại thành Vương xá, vậy nay ta nên đến chỗ Đức Thế Tôn gieo trồng chút ít căn lành.” Nghĩ thế rồi, Đại Sơn liền bảo các Dạ-xoa trong chúng hội mình rằng:

–Này các nhân giả! Các vị nên biết, Đức Thế Tôn sắp đến núi Thứu phong, trong đại thành Vương xá. Các vị nên phát tâm siêng năng dũng mãnh tùy theo khả năng cúng dường Đức Thế Tôn.

Nói rồi, Dạ-xoa Đại Sơn cùng với quyến thuộc từ đại thành Vương xá đi đến núi Thứu phong. Trên đường đi đều được dọn dẹp đất, đá, ngói, gạch sạch như tấm gương sáng, còn ở giữa đường được rảy nước hương thơm thanh tịnh. Lại dùng y vi diệu trải nối nhau liên tục trên con đường ấy. Lại cũng trên con đường ấy, được sắp xếp mọi người tung rải hoa vi diệu, trang nghiêm; đủ loại tràng phan, bảo cái. Lại đặt các bình báu đựng nước hương thơm thù thắng vi diệu. Các lưới báu dăng dài, các mắc lưới được cài các hoa anh lạc. Lại ở trên hư không trổi lên các loại âm nhạc vi diệu. Rải thẳng một đường dài bằng các loại hoa như hoa Ưu-bát-la, hoa Câu-mẫu-đà, hoa Bôn-noa-lợi-ca. Ở giữa đường lại có các loại chim ca vỗ cánh hót vang, dây vàng giăng dài đan chéo nhau, có lưới bảy báu và dùng lưới vàng phủ kín trên đường.

Khi Dạ-xoa Đại Sơn trang nghiêm khắp mặt đường rồi, liền tự hóa thân và chúng hội ấy, thân vui, tâm vui, ý vui thanh tịnh, phát tâm hoan hỷ, thiện tâm thuần nhất, tâm nhu nhuyến, tâm thanh tịnh, tâm không chướng ngại, tâm vui thích, tâm hướng về Phật, tâm hướng về Pháp, tâm hướng về Tăng, tâm Bồ-đề không lay động, tâm không sợ hãi, tâm vô đẳng đẳng, tâm tối thắng tất cả ba cõi, tâm thương xót tất cả chúng sinh, tâm Bi, tâm Hỷ, tâm Xả, tâm thành tựu đại pháp khí của chư Phật, tâm chân thật, tâm kiên cố, tâm không phá hoại, tâm tăng trưởng tối thắng, tâm xả bỏ địa vị Thanh văn, Duyên giác, tâm phát khởi thành tựu địa vị Bồ-tát. Dạ-xoa Đại Sơn cùng các Dạ-xoa phát các tâm thanh tịnh như vậy đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh phải ba vòng, rồi đứng qua một bên chắp tay hướng lên Phật nói kệ rằng:

Nay con cúng dường lên Đức Phật
Các món cúng dường thật tối thượng
Con nguyện sẽ được quả Phật Thánh
Tuyên nói pháp vi diệu tối thắng
Con nguyện sẽ viên mãn mười lực
Hoan hỷ khéo trụ bốn vô úy
Lợi ích khắp cả các chúng sinh
Như Phật Thế Tôn đã từng làm
Đủ ba mươi hai tướng thù thắng
Tám mươi vẻ đẹp các trang nghiêm
Sẽ làm ánh sáng cho thế gian
Như Phật Thế Tôn chiếu khắp cả
Và chuyển diệu pháp luân thanh tịnh
Mười hai hành tướng rất tối thắng
Tuyên nói môn chánh pháp cam lồ
Làm lợi ích cho tất cả chúng sinh
Hiện các pháp thần thông biến hóa
Như Phật Thế Tôn hiện cũng thế
Khéo làm lợi ích các quần sinh
Cho đến vô số câu-chi chúng
Thế Tôn xuất hiện như ánh sáng
Như đại Long vương không sợ gì
Như vậy chánh đạo tuyên dương khắp
Khai thị giác ngộ càng vô thượng
Là nhà cũng là chỗ quy hướng
Là chỗ nhiếp hóa các chúng sinh
Con nguyện sẽ được như thế ấy
Lợi ích chúng sinh đều viên mãn
Chúng sinh rơi vào nơi năm nẻo
Con nguyện làm chủ các chỗ ấy
Khiến cho giải thoát các nhân khổ
Như Phật Thế Tôn đã giải thoát
Con xin cúng dường Đấng Lưỡng Túc
Oai đức vô biên ánh sáng ngời
Thiên chủ, rồng và A-tu-la
Cúng khắp thế gian không ai bằng
Con làm các sự nghiệp tối thượng
Con nguyện sẽ như Đại Pháp Chủ
Được ba mươi hai tướng thù thắng
Là Bậc tối thượng trong trời, người.

Khi ấy, Đức Thế Tôn vì Dạ-xoa Đại Sơn nói kệ:

Như Phật Thế Tôn đã chỉ dạy
Tu hành nhân chánh pháp vô thượng
Chúng sinh sẽ được môn thắng pháp
Bồ-đề vô thượng rất dễ được
Thánh chúa là ánh sáng thế gian
Cúng dường rồi, Phật phóng ánh sáng
Trong các trời, rồng, thần, nhân chúng
Thế Tôn tho nhận cúng dường ấy
Chứng thành vô thượng đại Bồ-đề
Ngồi cội Bồ-đề chúng tập hội
Nhiếp phục các ma quân đại ác
Rộng vì chúng sinh nói chánh pháp.

Lúc đó, Đức Thế Tôn được vô số trăm ngàn Trời, Rồng, Dạxoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân và vô số trăm ngàn câu-chi na-do-đa các loại chúng sinh khác cung kính vây quanh. Trong số chúng ấy, Đức Thế Tôn đủ đại oai đức, có đại thần lực, khởi đại Biến hóa, thi tác quảng đại, phóng đại oai quang, các cõi chấn động, mưa hoa sen lớn, trổi trăm ngàn thứ âm nhạc thù thắng vi diệu, có hoa sen lớn như bánh xe nở theo bước chân Phật đi. Từ trên con đường đã được Dạ-xoa Đại Sơn trang nghiêm đó, Đức Thế Tôn đi đến núi Thứu Phong. Đến rồi, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan:

–A-nan hãy thiết tòa vi diệu thù thắng cho Thế Tôn, pháp tòa tối thượng, tòa tối thắng trong ba cõi và tòa báu vi diệu. Như Lai sẽ lên tòa ấy, nhiếp thọ tất cả chúng sinh, xưng dương chánh pháp thậm thâm của Bồ-tát, thành tựu tất cả hạnh của Bồ-tát, khử trừ tất cả moi nghi hoặc của tất cả chúng sinh, khai sáng chánh tuệ, cắt đứt lưới nghi. Như Lai nói kinh điển thậm thâm này là vì thương xót lợi ích an lạc cho các hàng trời người và tất cả chúng sinh trong thế gian.

Nhận lời Phật dạy, Tôn giả A-nan liền thiết tòa thù thắng cho Đức Thế Tôn. Đồng thời cũng có sáu mươi tám câu-chi Thiên chúng đều thiết tòa báu dâng cúng Đức Thế Tôn, thỉnh Đức Thế Tôn lên tòa ấy rồi, cùng ở trước Phật đồng thanh nói kệ rằng:

Hôm nay chúng con thiết tòa cao
Và y phục đẹp hiến cúng Phật
Xin Phật thương xót hàng trời người
Theo như sở ứng lên tòa ấy
Nếu Phật Thế Tôn lên tòa rồi
Tuyên nói Chánh pháp đến bờ giác
Sáu thứ chấn động ở thế gian
Tất cả đều rất sinh hoan hỷ
Ánh sáng của Phật chiếu đại chúng
Chiếu sáng cõi Phật và núi chúa
Tất cả thấy Phật đại Thánh Tôn
Phát sinh tâm muốn pháp thanh tịnh
Có các trời, rồng và nhân chúng
Tám bộ tất cả các phẩm loại
Tất cả đều được thấy thân ấy
Trong đó không có gì chướng ngại
Có đến câu-chi na-do-đa
Trăm ngàn trời người các đại chúng
Đều được thấy Phật đại Thánh Tôn
Tuyên nói diệu pháp cú khó được
Lúc đó vua Tần-bà-sa-la
Cùng các quần thần và quyến thuộc
Trong khoảng sát-na đến hội Phật
Thân cận Thánh Tôn vì nghe pháp
Phật biết chúng ngồi đã ổn định
Ngài quán sát khắp cả bốn phương
Tất cả chúng hội và trời người
Làm lợi ích tất cả chúng sinh
Thế Tôn bảo khắp các đại chúng
Ai nghi nên hỏi đấng Lưỡng Túc
Tùy câu hỏi đó ta trả lời
Khiến cho tất cả đoạn nghi hoặc.

Lúc đó, tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, trời, người, thế gian và các chúng hội đều chiêm ngưỡng cung kính Đức Thế Tôn, khởi tâm thanh tịnh, dứt các ngoại duyên, chuyên chú lắng nghe Đức Như Lai tuyên nói Chánh pháp thậm thâm.

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Mục-kiền-liên:

–Đại đức khoan ngồi vào tòa, mà hãy nên quán sát các chúng Bí-sô có ai còn chưa đến hội này. Hãy đến chỗ của đại Ca-diếp ở phía nam núi Tuyết và mời Ca-diếp về hội.

Vâng lời Đức Phật dạy, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên liền vận thần thông đến chỗ Ca-diếp ở phía nam núi Tuyết. Đến rồi thưa:

–Tôn giả nên biết! Đức Thế Tôn hiện nay đang ở núi Thứu phong, cùng với Sa-môn, Bà-la-môn, trời, người, đại chúng tập hội nói pháp. Đức Thế Tôn sai tôi đến mời Tôn giả. Vậy nay Tôn giả hãy vâng lệnh Như Lai mà mau đến hội Phật. Nếu Tôn giả không vâng lệnh thì là mắc tội ẩn pháp.

Tôn giả đại Ca-diếp nói với Tôn giả Đại Mục-kiền-liên:

–Tôn giả hãy về trước đi! Tôi sẽ đến chỗ Đức Phật.

Lúc đó, Tôn giả Đại Ca-diếp ở ngay nơi tòa, tự vận thần thông biến hóa, bốn chúng vây quanh, trong khoảng sát-na liền đến chỗ Đức Phật trong núi Thứu phong. Đến rồi, đảnh lễ sát chân Đức Thế Tôn, rồi ngồi sang một bên cách Thế Tôn không xa.

Khi Tôn giả Đại Mục-kiền-liên dùng thần lực quay trở về chỗ Phật, thì đã thấy Tôn giả Ca-diếp có mặt ngồi một bên trong hội Phật. Thấy rồi thưa:

–Thưa Tôn giả Đại Ca-diếp! Tôn giả đầy đủ thần lực, nên đã đến hội Phật trước. Làm thế nào mà đi nhanh thế?

Tôn giả Đại Ca-diếp bảo Tôn giả Đại Mục-kiền-liên:

–Như Đức Thế Tôn đã nói Tôn giả là thần thông đệ nhất, sao hôm nay lại về chậm thế?