KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG THẬP LUÂN

Hán dịch: Mất tên người dịch. Phụ vào dịch phẩm đời Bắc Lương
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 2

Phẩm 2: CHƯ THIÊN NỮ HỎI VỀ BỐN ĐẠI

Bấy giờ, khi Bồ-tát Địa Tạng giảng thuyết rộng rãi kinh Đại Ký Biệt như vậy thì ở núi Khư-la-đề-da hiện đủ sáu thứ chấn động, tất cả âm nhạc không đánh mà tự vang lên, từ không trung mưa xuống nhiều hoa báu, tất cả đại chúng đều run sợ, nghĩ là việc hiếm có. Khi ấy, Thiên nữ Công Đức, Thiên nữ Công Đức Lạc, Thiên nữ Diệu Âm Thanh, Thiên tử Kiên Cố Địa Thần, Thiên tử Vị Tằng Hữu, Thiên tử Đại Quang Minh, những vị Thiên tử đó đều là bậc đứng đầu, cùng với một vạn tám ngàn quỷ thần đại tự tại khác từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về Đức Phật, thưa:

–Thưa Thế Tôn! Thật là hiếm có! Thưa Bậc Thiện Thệ! Thật là hiếm có! Chúng con tuy ở nơi bốn đại đạt được năng lực tự tại mà không thể biết bốn pháp căn bản lớn ở thời ban đầu, thời giữa và thời cuối, các nhân duyên cùng nhau khởi diệt, không biết oán, ghét, không biết là thiện, bất thiện cho đến bạn lành. Nếu thiện nam đạt được Trí tuệ ba-la-mật sâu xa như vậy mới có thể phân biệt rõ ràng về thời đầu, giữa và cuối của bốn đại như thế cùng nhận biết các sự sinh diệt.

Đức Phật nói:

–Đúng vậy, đúng vậy! Này thiện nữ! Thiện nam ấy đạt được Trí tuệ ba-la-mật sâu xa nên hoàn toàn biết được bốn đại nơi thời đầu, giữa, cuối. Ví như thiện thần có ngọc như ý nên có thể làm tuôn vô lượng trận mưa báu, có lợi ích lớn. Lành thay, Thiên nữ! Thiện nam này lại có thể tuôn mưa vô lượng báu giác ý, đều bố thí khắp tất cả chúng sinh.

Ví như bãi báu có thể hiện ra vô lượng các thứ châu báu, thiện

nam này thành tựu đầy đủ nhiều loại giác ý, cung lại như vậy. Ví như cây Ba-lợi-chất-đa-la, khi hoa mới nở màu sắc tuyệt đẹp. Như vậy, thiện nam ấy đã dùng vô lượng pháp Phật để tự trang nghiêm. Như sư tử chúa ở trong tất cả chúng sinh đều không sợ hãi. Thiện nam ấy cũng lại như vậy, đối với tất cả các loài cũng không sợ hãi.

Ví như mặt trời mọc diệt trừ tất cả tối tăm. Như vậy, thiện nam ấy có thể diệt trừ tất cả các thứ tối tăm của kết sử dua nịnh nơi tất cả chúng sinh, cũng lại như vậy. Ví như mặt trăng chiếu khắp bốn châu thiên hạ, có thể khiến cho người mê lầm đạt được đạo chân chánh. Thiện nam ấy cũng có thể làm cho người mê lầm chưa hội nhập nơi ba thừa, còn ở chốn sinh tử hoang vang trở về nơi đạo chân chánh, an trú trong ba thừa.

Ví như đại địa có trăm loại lúa và các cây thuốc, tất cả chúng sinh nhờ đó mà được phát triển. Thiện nam ấy cũng vậy, tất cả trợ đạo và các pháp thiện khác đều được tăng trưởng.

Ví như núi chúa Tu-di có năng lực hoàn toàn kiên cố, là nơi an trú cho tất cả, không hề tăng giảm. Thiện nam ấy cũng như vậy, an trú trong pháp của Phật mà không xả bỏ tất cả chúng sinh. Căn lành đều được kiên cố không bị thiếu khuyết, không bị hao mất. Ví như hư không, tất cả chúng sinh đến đi ra vào đều an trú ở đó. Thiện nam ấy cũng vậy. Tất cả chúng sinh cũng đều nương vào đó mà tăng trưởng vô lượng công đức.

Bấy giờ, tất cả đại chúng nghe danh hiệu Bồ-tát Địa Tạng ấy đều sinh tâm vui mừng, đạt được điều chưa từng có, nên cung kính, tôn trọng, hoan hỷ, đều chiêm ngưỡng Bồ-tát Địa Tạng mắt không hề rời.

Lúc này, muốn lập lại nghĩa trên, Đức Thế Tôn nói kệ:

Công đức Đầu-đà đều hòa hợp
Chúng Thanh văn tướng đều không khác
Bồ-tát Địa Tạng chân Đại sĩ
Kính lễ Thế Tôn mà đến đây.
Cứu thoát khổ não ba đường ác
Vì kính Thế Tôn nên đến đây
Chư Thiên tuôn mưa vô lượng loại
Đều để cúng dường Đức Thế Tôn.
Xem xét kỹ ở khắp bốn phương
Lìa cấu, chiếu sáng trời Đế Thích
Nhất tâm chắp tay hướng về Phật
Đều muốn kính thỉnh Đức Thế Tôn.
Ta nay muốn thấy đại chúng này
Ngọc Ma-ni phát ra ánh sáng
Tất cả ruộng phước thật rộng lớn
Đều được thấy ánh sáng chiếu khắp.
Thần thông Thế Tôn ánh sáng tỏa
Nay vì ai mà lại hiển bày?
Đại chúng cùng đến nơi Thế Tôn
Địa Tạng đến đây, chân Phật tử.
Lấy kho bảy báu bố thí khắp
Kho châu báu Phật là không sợ
Hạt giống tức là Đại Bồ-tát
Là thương chủ của mọi chúng sinh.
Chủ này sinh ra pháp Phật báu
Biển công đức lớn nên tinh tấn
Thể tánh đại Bi thật trong suốt
Có thể cứu khổ cho chúng sinh.
Ban cho các loài không sợ hãi
Như mặt trăng hiển bày đạo chánh
Phát sinh căn lành như đại địa
Như kim cang chặt đứt kết sử.
Làm đại thí chủ giải thoát báu
Như nước lớn xua các phien não
Như lọng che trùm phiền não đốt
Cũng như lương y trừ các bệnh.
Một khoảnh khắc tán thán Địa Tạng
Hơn các Bồ-tát trăm ức kiếp
Như vô lượng đức của bậc Trí
Vì thế Địa Tạng tiếng vang khắp.
Phiền não trói buộc các chúng sinh
Đều khiến xa lìa được giải thoát
Chứng đại Tam-muội Thủ-lăng-nghiêm
Vượt qua các thiền đến bờ giác.
Mười hai nhân duyên đều thanh tịnh
Trí tuệ rộng lớn như hư không
Chúng sinh nơi vô lượng cõi Phật
Đều diệt trừ hết các tăm tối.
Chúng sinh an trú trong bốn Thiền
Xét khắp cõi Phật tu các hạnh
Khiến chúng sinh nhập vào Tam-muội
Tất cả đều lìa lửa phiền não.
Nghiệp ác chúng sinh nơi quá khứ
Thường ở kiếp đao binh, bệnh dịch
Nơi thế giới này nhận các khổ
Thiện nam kia có thể cứu độ.
Tất cả chúng sinh trong sáu đường
Thường bị các khổ não bức bách
Nên phải quy mạng Đức Địa Tạng
Khiến các khổ nạn đều dứt hết.
Chúng sinh lưu chuyển các nẻo khổ
Cùng nhau khởi tranh chấp tàn hại
Nếu quay về với Đức Địa Tạng
Khiến kẻ tranh chấp thảy đều nhẫn.
Rất lo sợ nơi ba đường ác
Mong cầu không được thường khốn khổ
Cũng nên quy mạng Đức Địa Tạng
Tất cả đều diệt trừ sợ hãi.
Nếu tu giữ giới và niệm, định
Muốn được trí tuệ bậc Đa văn
Đều nên quy mạng Đức Địa Tạng
Tùy tâm mong cầu đều đầy đủ.
Muốn được các công đức như vậy
Dùng hạt giống phương tiện thiện xảo
Đều nên quy mạng Đức Địa Tạng
Mọi sở nguyện kia đều thành tựu.
Ruộng phước chứa tất cả lúa, thuốc
Cho đến muốn cầu các nam nữ
Đều nên quy mạng Đức Địa Tạng
Khiến thành tựu được các sở nguyện.
Nếu muốn tu hạnh các công đức
Tất cả hiện có nương vào đất
Thuốc lúa tươi tốt cùng mượt mà
Cũng nhờ Địa Tạng được tăng trưởng.
Nghiệp kết phiền não làm chướng ngại
Tạo mười điều ác nghiệp bất thiện
Điều nên quy mạng Đức Địa Tạng
Diệt trừ phiền não tội ác nặng.
Dùng chánh pháp giáo hóa chúng sinh
Hiện đủ các hình tùy thời thuyết
Tu tập bố thí các công đức
Nhằm cứu chúng sinh phát đại Bi.
Giả sử đầy đủ trong trăm kiếp
Không thể phân biệt công đức này
Gọi là công đức của Tạng lớn
Tất cả thảy đều nên cúng dường.

Print Friendly, PDF & Email