KINH TƯ ÍCH PHẠM THIÊN SỞ VẤN

Hán dịch: Đời Dao tần, Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập, người nước Quy Tư
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 1

Phẩm 2: BỐN PHÁP

Bấy giờ, Phạm thiên Tư ích nói kệ xong, bạch Phật:

-Bạch Thế Tôn! Thế nào là tâm kiên cố, không hề mệt mỏi của Bồ-tát?

Thế nào là Bồ-tát có lời nói chắc thật không hố tiếc?

Thế nào là Bồ-tát làm tăng trưởng các căn lành?

Thế nào là Bồ-tát không còn lo sợ, oai nghi chẳng động?

Thế nào là Bồ-tát thành tựu pháp thanh tịnh?

Thế nào là Bồ-tát khéo biết từ quả vị này đến quả vị khác?

Thế nào là Bồ-tát giỏi dùng phương tiện đối với chúng sinh?

Thế nào là Bồ-tát giáo hóa tất cả muôn loài?

Thế nào là Bồ-tát đời đời không mất tâm Bồ-đề?

Thế nào là Bồ-tát có thể thực hành nhất tâm mà không hề xen tạp?

Thế nào là Bồ-tát mong cầu tất cả pháp báu?

Thế nào là Bồ-tát khéo ra khỏi tội lỗi của sự hủy hoại giới cấm?

Thế nào là Bồ-tát kheo ngăn chận, diệt trừ phiền não?

Thế nào là Bồ-tát hoàn toàn hội nhập vào đại chúng?

Thế nào là Bồ-tát biết thực hành pháp thí?

Thế nào là Bồ-tát đạt đầy đủ năng lực mà không mất thiện căn?

Thế nào là Bồ-tát không do người khác giáo hóa mà tự mình có thể thực hành sáu pháp Ba-la-mật?

Thế nào là Bồ-tát có thể chuyển bỏ thiền định để sinh lại cõi Dục?

Thế nào là Bồ-tát ở trong pháp của Phật đạt được quả vị không thoái chuyển?

Thế nào là Bồ-tát khổng đoạn các chủng tử của Phật?

Khi ấy, Thế Tôn khen ngợi Phạm thiên Tư ích:

-Lành thay, lành thay! Ông đã có thể thưa hỏi Như Lai về những việc như vậy, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ.

-Bạch Thế Tôn! Chúng con muốn được nghe.

Đức Phật bảo Phạm thiên Tư ích:

-Bồ-tát có bốn pháp thực hành để tâm được kiên cố, không hề mệt mỏi. Những gì là bốn?

 1. 1. Đối với tất cả chúng sinh phát tâm đại Bi.
 2. Siêng năng không lười biếng.
 3. Tin hiểu về sinh tử như mộng, như huyễn.
 4. Hiểu đúng trí tuệ của Phật. Bồ-tát có bốn pháp này, thì tâm được kiên cố, không hề mệt mỏi.

Này Phạm thiên! Bồ-tát có bốn pháp thực hành khiến cho lời nói quyết định không hối tiếc. Những gì là bốn?

 1. Quyết định giảng thuyết các pháp vô ngã.
 2. Quyết định giảng thuyết về chỗ ở của chúng sinh là không thể an lạc.
 3. Quyết định tán thán Đại thừa.
 4. Quyết định giảng thuyết về nghiệp tạo của tội phước không hề mất.

Này Phạm thiên! Bồ-tát có bốn pháp thực hành làm tăng trưởng thiện căn. Những gì là bốn?

 1. Trì giới.
 2. Học rộng.
 3. Bố thí.
 4. Xuất gia tu tập.

Này Phạm thiên! Bồ-tát có bốn pháp thực hành sẽ không còn lo sợ, oai nghi luôn đĩnh đạc. Những gì là bốn?

 1. Bị mất lợi dưỡng.
 2. Bị tiếng xấu.
 3. Bị hủy nhục tác động.
 4. Bị khổ não giày vò.

Này Phạm thiên! Bồ-tát có bốn pháp thực hành giúp mình thành tựu pháp thanh tịnh. Những gì là bốn?

 1. 1. Chỉ dạy người khiến họ tin theo tội phước.
 2. 2. Bố thí mà không cầu quả báo.
 3. Giữ gìn chánh pháp.
 4. Dùng trí tuệ để giáo hóa người khác.

Này Phạm thiên! Bồ-tát có bốn pháp thực hành thì khéo nhận biết từ quả vị này đến quả vị khác. Những gì là bốn?

 1. Đã từ lâu xa gieo trồng thiện căn.
 2. Xa lìa những lỗi lầm.
 3. Khéo biết dùng phương tiện để hồi hướng.
 4. Siêng năng hành hóa tinh tấn.

Này Phạm thiến! Bồ-tát có bốn pháp thực hành thì biết rõ hết thảy các phương tiện. Những gì là bốn?

 1. Thuận theo tâm ý của chúng sinh.
 2. Đối với công đức của người khác phát tâm tùy hỷ.
 3. Sám hối để dứt trừ những lỗi lầm.
 4. Hết lòng khuyến thỉnh chư Phật.

Này Phạm thiên! Bồ-tát có bốn phấp thực hành để khéo giáo hóa chúng sinh. Những gì là bốn?

 1. Thường mong cầu cho chúng sinh được lợi ích, an lạc.
 2. Từ bỏ sở thích của mình.
 3. Tâm hiền hòa, nhẫn nhục.
 4. Dứt trừ kiêu mạn.

Này Phạm thiên! Bồ-tát có bốn pháp thực hành để đời đời không mất tâm Bồ-đề. Những gì là bốn?

 1. Thường nhớ nghĩ về chư Phật.
 2. Công đức được tạo ra đều nhằm làm tăng trưởng tâm Bồ-đề.
 3. Thân cận các bậc Thiện tri thức.
 4. Tán thán pháp Đại thừa.

Này Phạm thiên! Bồ-tát có bốn pháp có thể thực hành nhất tâm mà không bị xen tạp. Những gì là bốn?

 1. Xa lìa tâm của hàng Thanh văn.
 2. Xa lìa tâm của hàng Bích-chi-phật.
 3. Cầu pháp không nhàm chán.
 4. Đã nghe pháp rồi thì vì người khác mà giảng thuyết.

Này Phạm thiên! Bồ-tát có bốn pháp thực hành đề cầu đạt tất cả pháp báu. Những gì là bốn?

 1. Ở trong các pháp sinh trưởng là quý báu, vì khó đạt được.
 2. Ở trong các pháp sinh trưởng về thuốc để trị bệnh cho chúng sinh.
 3. Ở trong các pháp sinh trưởng về tài lợi do không để mất.
 4. Ở trong các pháp sinh trưởng về diệt nhằm dứt trừ tất cả khổ, chứng đạt Niết-bàn.

Này Phạm thiên! Bồ-tát có bốn pháp thực hành để hoàn toàn ra khỏi tội hủy phạm giới cấm. Những gì là bốn?

 1. Chứng đắc pháp Nhẫn vô sinh vì các pháp không đến.
 2. Đắc pháp nhẫn vô diệt vì các pháp không đi.
 3. Chứng pháp nhẫn nhân duyên vì biết các pháp đều do nhân duyên sinh.
 4. Đắc pháp nhẫn vô trụ vì tâm tương tục không khác. Đó là bốn.

Này Phạm thiên! Bồ-tát có bốn pháp thực hành để khéo ngăn chận các phiền não. Những gì là bốn?

 1. Ức niệm chân chánh.
 2. Giữ gìn các căn.
 3. Đạt được diệu lực của pháp lành.
 4. Ở một mình nơi chốn vắng lặng.

Này Phạm thiên! Bồ-tát có bốn pháp thực hành khéo đi vào nơi đại chúng. Những gì là bốn?

 1. Cầu pháp không phải cầu hơn thua.
 2. Tâm cung kính không kiêu mạn.
 3. Chỉ cầu pháp đem lại lợi ích mà không tự phô trương.
 4. Chỉ dạy cho người pháp lành mà không mong lợi lạc.

Này Phạm thiên! Bồ-tát có bốn pháp thực hành để khéo mở bày pháp thí. Thế nào là bốn?

 1. Giữ gìn các pháp.
 2. Dùng trí tuệ đem lại lợi ích cho mình và người.
 3. Thực hành pháp của kẻ thiện.
 4. Dạy bảo cho người về chỗ uế, tịnh.

Này Phạm thiên! Bồ-tát có bốn pháp thực hành để trước hết có được sức mạnh của nhân mà không mât thiện căn. Những gì là bốn?

 1. Thấy khuyết điểm của người khác mà không cho là lỗi lầm.
 2. Đối với người sân giận thường tu tâm Từ.
 3. Thường thuyết các pháp về nhân duyên.
 4. Thường nhớ nghĩ về nẻo giác ngộ.

Này Phạm thiên! Bồ-tát có bốn pháp thực hành để không cho người khác giáo hóa mà tự mình có thể tu tập sáu pháp Ba-la-mật. Những gì là bốn?

 1. Dùng bố thí hướng dẫn người.
 2. Không nêu ra tội phá giới của kẻ khác.
 3. Khéo biết thâu tóm các pháp để giáo hóa chúng sinh.
 4. Hiểu rõ về các pháp sâu xa.

Này Phạm thiên! Bồ-tát có bốn pháp thực hành, để có thể ra khỏi thiền định, sinh lại cõi Dục. Những gỉ là bốn?

 1. Tâm hòa nhã.
 2. Đạt được các căn, lực.
 3. Không lìa bỏ tất cả chúng sinh.
 4. Khéo tu tập về diệu lực của phương tiện trí tuệ.

Này Phạm thiên! Bồ-tát có bốn pháp thực hành để ở trong pháp của chư Phật đạt quả vị không thoái chuyển. Những gì là bốn?

 1. Thọ nhận vô lượng sinh tử.
 2. Cúng dường vô lượng chư Phật.
 3. Tu tập vô lượng tâm Từ.
 4. Tin hiểu về trí tuệ của vô lượng Phật.

Này Phạm thiên! Bồ-tát có bốn pháp thực hành để không đoạn các chủng tử của Phật. Những gì là bốn?

 1. Sở nguyện không thoái chuyển.
 2. Giảng thuyết về hạnh bố về hạnh bố thí.
 3. Luôn tinh tấn.
 4. Dốc tâm thực hành Phật đạo.

Đó là Bồ-tát có bốn pháp thực hành để không làm mất hạt giống Phật.

Khi Đức Phật giảng nói về phẩm bốn pháp này, có hai vạn hai ngàn chư vị hàng trời, người đều phát tâm Bồ-đề, cầu đạt đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, năm ngàn người chứng được pháp Nhẫn vô sinh, các vị Bồ-tát từ mười phương đến đều tung hoa trời để cúng dường Phật, vô số các hoa hiện bày đầy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới.

 

Print Friendly, PDF & Email