KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA GIẢNG GIẢI
Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu-Ma-La-Thập
Hoà Thượng Tuyên Hóa giảng giải
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh
Diễn đọc: Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Ngọc Mỹ, Kim Phượng, Huy Hồ