SỐ 278
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 1: MẮT THANH TỊNH CỦA THẾ GIAN

Như vậy tôi nghe:

–Khi ấy, tại đạo tràng Tịch diệt, nước Ma-yết-đề, Đức Phật vừa thành Chánh giác. Đất nơi ấy bằng kim cương được trang trí trang nghiêm thanh tịnh với các loại hoa quý báu, với bánh xe quý báu xinh đẹp thanh tịnh tròn đều, với vô lượng sắc đẹp cũng như biển lớn. Tràng phan, lọng báu chiếu ánh sáng rực rỡ. Những vòng hoa thơm đẹp kết vây chung quanh. Lưới bảy báu giăng khắp ở trên, mưa xuống vô số báu đẹp, đua nhau phô bày. Các cây báu với hoa lá sum suê sáng rực. Do thần lực của Phật, làm cho vùng đất ở đạo tràng này rộng rãi đẹp sạch có ánh sáng chiếu khắp rất đặc biệt. Các vật báu tập hợp lại với vô lượng căn lành làm đạo tràng trang nghiêm xinh đẹp. Cây Bồ-đề cao lớn tươi tốt đặc biệt. Gốc bằng lưu ly thanh tịnh, cành bằng báu đẹp. Lá báu sạch đẹp rũ xuống tỏa ra nhiều lớp như mây. Có những hoa báu nhiều màu sắc xen lẫn bên trong. Trái Bồ-đề bằng ngọc Ma-ni như ý. Ánh sáng cây Bồ-đề chiếu đến các thế giới khắp mười phương, hóa hiện nhiều cành để làm Phật sự không thể cùng tận, biểu hiện sự giáo hóa bằng đạo Bồ-tát của Đại thừa. Do thần lực của Phật, cây thường phát ra các âm thanh tuyệt diệu khen ngợi vô lượng công đức không thể nghĩ bàn của Như Lai.

Tòa Sư tử như biển lớn trang hoàng bằng những hoa báu xinh đẹp, tỏa ánh sáng nhiều như mây, chiếu sáng khắp cả vô số Bồ-tát trong thế giới hải tạng, phát ra âm thanh lớn vang xa không thể nghĩ bàn. Ánh sáng của Như Lai vượt hơn cả ngọc ma-ni, tỏa giăng ở trên, biến hóa nhiều cách để làm Phật sự. Tất cả chúng sinh đều được thấy, không bị ngăn ngại. Ngay trong một niệm, tất cả hiện tượng ấy đều hiện ra khắp pháp giới, đến khắp trong Diệu tạng của Phật.

Đức Như Lai an tọa trên tòa Sư tử báu đặt trên đài báu xinh đẹp bằng vô lượng vật báu, đối với tất cả pháp thành Bậc Chánh Giác, hiểu rõ pháp ba đời, thân với trí bình đẳng nhập vào thân của tất cả thế gian. Âm thanh tuyệt diệu vang khắp tất cả thế giới không thể cùng tận như hư không, pháp tướng bình đẳng hành động bằng trí tuệ cũng như hư không. Tâm bình đẳng tùy thuận tất cả chúng sinh.

Thân Như Lai ngồi ở khắp các đạo tràng, biết hành động của tất cả chúng sinh; mặt trời trí tuệ chiếu sáng tới tâm, làm cho hiện rõ thế giới của chư Phật, phóng ánh sáng biển trí của ba đời chiếu đến làm sạch các cảnh giới. Vô lượng ánh sáng chiếu khắp mười phương, không phá hoại mây pháp, Đức Phật che khắp tất cả. Bằng năng lực vô úy hiển hiện vô lượng ánh sáng năng lực tự tại, mở cửa phương tiện, giáo hóa chúng sinh. Làm cho tất cả chúng hội đều hiện ra nhiều như hư không mà không có đến đi, rõ biết tất cả không có tự tánh, tùy thuận tướng bình đẳng của các pháp. Tất cả ánh sáng làm hiện rõ hạnh nguyện và thế giới của chư Phật trong ba đời nhiều như biển lớn. Âm thanh ngôn ngữ không thể nghĩ bàn đều thuận theo.

Có các Đại Bồ-tát nhiều như số bụi trong mười thế giới của Phật đều đến dự hội. Danh hiệu các Bồ-tát ấy là Bồ-tát Phổ Hiền, Bồ-tát Phổ Đức Trí Quang, Bồ-tát Phổ Minh Sư Tử, Bồ-tát Phổ Thắng Bảo Quang, Bồ-tát Phổ Đức Hải Tràng, Bồ-tát Phổ Tuệ Quang Chiếu, Bồ-tát Phổ Bảo Hoa Tràng, Bồ-tát Phổ Thắng Nhuyến Âm, Bồ-tát Phổ Tịnh Đức Diễm, Bồ-tát Phổ Tướng Quang Minh, Bồ-tát Đại Quang Hải Nguyệt, Bồ-tát Vân Âm Hải Tạng, Bồ-tát Đức Bảo Thắng Nguyệt, Bồ-tát Tịnh Tuệ Quang Diễm Tự Tại Vương, Bồ-tát Siêu Thú Hoa Quang, Bồ-tát Vô Lượng Trí Vân Nhật Quang, Bồ-tát Đại Lực Tinh Tấn Kim Cang, Bồ-tát Hương Diễm Quang Tràng, Bồ-tát Nguyệt Đức Diệu Âm, Bồ-tát Quang Minh Tôn Đức và vô số các Bồ-tát như vậy cùng dự hội. Tất cả đều là bạn lành đời trước của Phật Lô-xá-na. Tất cả đều thành tựu công đức như biển lớn, viên mãn tỏa sáng các Ba-la-mật, mắt tuệ thanh tịnh thấy suốt ba đời, thanh tịnh đầy đủ các Tam-muội, biện tài như biển lớn sâu rộng mênh mông, hiện rõ công đức sáng rực của chư Phật, biết hoàn toàn về tâm ý hành động của tất cả chúng sinh mà giáo hóa thích ứng, chiếu sáng cảnh giới bằng trí kim cang, tuệ giác rộng lớn đồng nhất với pháp tánh, thông suốt tất cả cảnh giới sâu xa của trí tuệ, ở vào một địa vị mà bao gồm tất cả công đức của tất cả địa vị khác, thành tựu tất cả trí nguyện vô thượng, đầy đủ giáo lý bí mật sâu rộng của Như Lai, chắc chắn đạt được những pháp cộng thông với chư Phật, đồng với năng lực hành động của Như Lai, được tự tại với tất cả các môn Tam-muội nhiều như biển, thị hiện đúng căn cơ với biển chúng sinh, tùy theo hành động của chúng mà xây dựng cho hoàn hảo, đi vào hoàn toàn biển các pháp, vận chuyển nắm giữ tất cả biển pháp công đức của Như Lai, tự thân hoàn hảo đi khắp tất cả các biển thế giới của chư Phật, phát sinh tất cả biển nguyện tịnh độ, chắc chắn đạt được trí tuệ phương tiện tận đời vị lai của chư Phật, có thể đến lễ bái cúng dường tất cả Như Lai đang ngồi ở đạo tràng, chắc chắn đạt được tất cả biển nguyện của Phổ Hiền, đối với các chúng sinh thì thân và trí đều hoàn hảo.

Lại có vô số lực sĩ Kim cang nhiều như bụi ở thế giới Phật. Danh hiệu các lực sĩ ấy là: Kiên Cố Quang Diệu, Nhật Quang Diệu, Tu-di Hoa, Tịnh Vân Âm, A-tu -la Chủ, Thắng Quang Minh, Thọ Âm Thanh, Sư Tử Vương, Thuần Hậu Quang Tạng, Châu Kế Hoa Quang. Có vô số lực sĩ như thế đến dự hội. Tất cả đã trải qua vố số kiếp phát thệ nguyện lớn, thị vệ chư Phật, các hành động theo thệ nguyện với Phật đều được đầy đủ. Vô lượng công đức đều đã thanh tịnh, đi vào các cảnh giới Tam-muội sâu rộng, với vô lượng thần lực đi đến khắp các nơi của chư Phật, đi đến khắp cả các cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Ở giữa các chúng hội, đặc biệt thân cuả các vị không bị chướng ngại. Tùy theo chúng sinh, có thể độ bằng thân nào thì hiện thân ấy để giáo hóa một cách tự tại.

Lại có vô số thần Đạo tràng nhiều như bụi ở thế giới Phật. Tên các vị ấy là: Tịnh Trang Nghiêm, Bảo Tích Quang Minh, Hống Âm Thanh, Vũ Chúng Hoa, Trang Nghiêm Bảo Quang, Thiện Siêu Hương, Kim Sắc Vân, Nhạo Hoa Thọ, Trang Nghiêm Quang. Cùng vô số thần Đạo tràng như vậy cùng đến dự hội. Trước đây họ đã từng tạo hạnh nguyện với Đức Phật.

Lại có vô số thần Rồng nhiều như bụi ở thế giới Phật cùng đến dự. Tên các Rồng ấy là: Ma-ni Quang, tạp Trang Nghiêm, Hỷ Bảo Quang, Tịnh Thân Quang, Hương Trang Nghiêm, Bảo Mục Quang. Tất cả các vị ấy trong vô số kiếp không thể nghĩ bàn ở quá khứ đã từng trang nghiêm pháp đường cho các Như Lai.

Lại có vô số Địa thần nhiều như bụi ở cõi Phật. Tên các thần ấy là: Tịnh Hoa Quang, Thiện Tư Quang Minh, tạp Hoa Trang Nghiêm, tán Hoa Diệm, Tùy Thời Lạc Quán, Kim Nhãn Thắng, Mao Khổng Tán Hương, Ứng Thời Hòa Âm. Các vị ấy có cùng căn lành, cùng tu hạnh nguyện với chư Phật ở quá khứ.

Lại có vô số không thể nghĩ bàn các vị thần Cây. Tên các vị ấy là: Tạp Hoa Vân, tạp Chủng Quang, Tịnh Thắng Quang, Thùy Trang Nghiêm, Trang Nghiêm Quang, Nhạo Hòa Âm, Phổ Thắng Đẳng, Hoa Quả Vị. Các vị này đều thành tựu đại Hỷ giúp cho khắp nơi.

Lại có vô biên thần Cây cỏ đến dự. Tên các vị ấy là: Quang Diễm, Chiên-đàn Hương, Tịnh Quang, Phổ Xưng, Phổ Lực, Phổ Tịnh, Phổ Quang, Ái Hương, Thắng Hiện. Tất cả các vị này đều thành tựu đại Bi giúp cho khắp nơi.

Lại có vô số thần Ngũ cốc đến dự. Tên các vị ấy là: Thắng Vị, Hoa Tịnh, Thiện Lực, Thế Vị, Căn Quả, Tịnh Hoa, Lạc Tịnh, Tịnh Quang. Tất cả các vị ấy đều thành tựu đại Hỷ.

Lại có vô số thần sông đến dự. Tên các vị ấy là: Phổ Lưu, Thắng Hà Phục, Hồng Lưu Thanh, Dưỡng Thủy Tánh, Tịnh Hải Quang, Phổ Ái, Diệu Tràng, Thắng Thủy, Hải Cụ Quang. Tất cả các vị ấy thường siêng năng làm lợi ích cho chúng sinh.

Lại có không thể nghĩ bàn các vị thần biển đến dự. Tên các vị ấy là: Bảo Thắng Quang Minh, Kim Cang Tuệ, Phổ Dũng Lãng, tạp Hoa Long Thắng, Bảo Hoa Quang Minh, Tu-di Trang Nghiêm, Hải Âm Thanh. Tất cả các vị như vậy đều nhờ vào biển vô lượng công đức của Phật mà được sung mãn.

Lại có vô lượng a-tăng-kỳ thần lửa đến dự. Tên các vị ấy là: Xí Nhiên Quang Tạng, Xí Nhiên Quang Luân, Quảng Minh Diệu, Vô Tận, tạp Bảo Thắng, Chiếu Trừ Chư Minh, Diệu Vân Quang Minh. Tất cả các vị ấy đều chiếu trừ bóng tối cho chúng sinh.

Lại có vô lượng thần gió đến dự. Tên các vị ấy là: Vô Ngại Chiếu Minh Hư Không, Biến Thú Thắng, tán Tu-di, Diệm Tịnh Vị, Tịnh Trừ Vị, Phát Hành Đại Âm, Thọ Phong Hoa Lâm, Trì Thế Giới. Tất cả các vị ấy đều làm cho chúng sinh được hòa hợp không bị phân tán.

Lại có vô biên thần hư không đến dự. Tên các vị ấy là: Phổ Quang Tịnh Thắng, Vô Biên Thâm Quảng, Khởi Phong, Ly Nhất Thiết Chướng, Quảng Thú, Vô Đới Quang Diễm, Vô Ngại Lực Thắng, Tối Thượng Diệu Âm, Thị Hiện Thập Phương. Tất cả các vị ấy đều có tâm không cấu bẩn, kiên cố, trong sáng.

Lại có vô lượng thần chúa tể các phương đến dự. Tên các vị ấy là: Thiện Trụ, Sung Mãn, Vô Lượng Hiện Quang, Quang Trang Nghiêm, Phổ Chuyển Tiệm Hành, Bất Hoặc Chuyển, Tịnh Du Hư Không, Phổ Hành Thế Gian, Hành Thậm Thâm. Tất cả các vị ấy đều giúp đỡ hoàn toàn cho tất cả chúng sinh.

Lại có vô lượng vị thần làm chủ về đêm cùng đến dự. Tên các vị ấy như: Diệu Quang, Tịnh Quang, Thiện Quán Chúng sinh, Tịnh Thời Kiên Cố, Phương Tiện Thắng Cụ, Sinh Nhất Thiết Thọ Quả, Vô Tận Quyến Thuộc, Chủ Tri Tịnh Lạc Du Hý, Hòa Tranh, Tịnh Phước Cụ. Tất cả các vị ấy đều ưa thích pháp trợ đạo.

Lại có vô lượng vị thần làm chủ ban ngày đến dự. Tên các vị ấy như: Hiện Cung Điện, Thiện Giải An Lập Chiến Trường, Nhạo Trang Nghiêm Phổ Thắng, Hỷ Hoa Hương, Phổ Tập Thắng Dược, Lạc Kiến Vương, Tịnh Mục Cao Hiển Phổ Thắng, Đại Bi Diễm Quang, Quang Minh Thiện Chiếu, Phổ Thắng Thùy Hoa. Tất cả các vị ấy đều ưa thích tin tưởng sự trang nghiêm của Chánh pháp.

Lại có vô lượng thần A-tu-la cùng đến dự. Tên các vị ấy là: La-hầu-la, Tỳ-ma-chất-đa-la, Thiểm-bà-lợi, Minh Nguyệt, Kim Cang Kiên Cẩm, Đại Trí Tuệ Lực, Thắng Tập Thiên nữ. Tất cả các vị này đều chế ngự được kiêu mạn phóng dật.

Lại có vô lượng Ca-lưu-la đến dự. Tên các vị ấy là: Đại Dũng Mãnh Lực, Vô Úy Bảo Kế, Dũng Mãnh Tịnh Nhãn, Bất Thoái Trang Nghiêm, Trì Đại Hải Quang, Trì Pháp Kiên Cố, Thắng Căn Quang Minh, Sung Mãn Phổ Hiện, Thiện Du Chư Phương, Phổ Nhãn Đẳng Quán. Tất cả các vị ấy đều thành tựu phương tiện làm lợi nhiều cho chúng sinh.

Lại có vô lượng vua Khẩn-na-la đến dự. Tên các vị ấy là: Thiện Tuệ, Thiện Tràng, tạp Hoa Hành, Ly Ái Mạn Âm, Bảo Thọ Quang Minh, Thiện Ái Hiện, Trang Nghiêm Quang, Thiện Hoa Tràng, Thắng Địa, Thắng Tuệ. Tất cả các vị này đều tinh cần khuyến khích làm cho chúng sinh được pháp lạc.

Lại có vô lượng vua Ma-hầu-la-dà đến dự. Tên các vị ấy là: Thiện Tuệ, Tịnh Đoan Nghiêm Âm, Chúng Diệu Tuệ Tụ, Đăng Tràng, Dũng Quang, Sư Tử Hương Huân, tạp Anh Lạc Âm, Kiên Cố Lạc Minh. Tất cả các vị này đều làm cho chúng sinh hết sự nghi ngờ.

Lại có vô lượng vua Cưu-bàn-trà đến dự. Tên các vị ấy là: Tỳlâu-lặc, Thiện Tu Tràng, Túc Bình Tô Bạch, Năng Trừ Khủng Bố, Tịnh Tu-di Lâm, Vô Lượng Tịnh Nhãn, Vô Lượng Mục Môn. Tất cả các vị này đều tu tập Pháp môn vô ngại.

Lại có vô lượng vua quỷ thần. Tên các vị ấy là: Tỳ-sa-môn,

Đại Âm Thanh, Tịnh Địa, Đại Chủ, Diệm Nhãn, Kiên Cố Nhãn, Trang Nghiêm Thắng Quân, Đại Phú Tịnh Thân, Tu-di Học. Tất cả các vị ấy đều hộ vệ tất cả chúng sinh.

Lại có vô lượng Thiên tử thuộc mặt trăng đến dự. Tên các vị ấy là: Nguyệt, Diệu Hoa, Thắng Lưu Trang Nghiêm, Nhạo Chư Thế Lạc, Nhãn Quang, Tịnh Quang, Phổ Du Tịnh Quang, Tinh Tú Vương, Tịnh Giác, Đoan Nghiêm Thiện Quang. Tất cả các vị này đều siêng năng bằng trí tuệ làm cho chúng sinh phát tâm quý báu vô thượng.

Lại có vô lượng Thiên tử thuộc về mặt trời. Tên các vị ấy là: Nhật, Nhãn Diễm Quang, Tu-di Quang Thắng, Tịnh Bảo Nhãn, Dũng Mãnh Bất thoái, Diệu Hoa Man Quang, Bảo Giác, Minh Nhãn, Thắng Địa Đồng, Phổ Thắng Quang. Tất cả các vị này đều thành tựu căn lành thường muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sinh.

Lại có vô lượng các vị Thiên vương ở cõi trời Tam thập tam đến dự. Tên các vị ấy là: Thích Đề-hoàn Nhân, Phổ Xưng Mãn, Kế Mục, Bảo Quang Xứng, Lạc Hỷ, Lạc Niệm, Thắng Âm, Tịnh Hoa. Tất cả các vị ấy đều đầy đủ thiện nghiệp thanh tịnh, làm cho chúng sinh sinh đến chỗ tịnh diệu.

Lại có vô lượng Thiên vương Dạ-ma đến dự. Tên các vị ấy là: Thiện Thời, Vô Tận Trí, Diệu Thiện Hóa, Nhạo Lạc Diệm, Tu-di Quang, Bất Tư Nghị Tuệ, Tề Luân, Bất Tư Nghị, Nguyệt Ủy Nhan, Phổ Trang Nghiêm. Tất cả các vị ấy đều siêng tu lập phát sinh đầy đủ hoan hỷ tin ưa thích.

Lại có vô lượng Thiên vương ở cõi trời Đâu-suất đến dự. Tên các vị ấy là: Thiện Hỷ, Hải Lạc, Thắng Đức, Bách Quang Minh, Thiện Nhãn, Bảo Sơn Nguyệt, Siêu Dũng Nguyệt, Cương Thiện Diệu, Lạc Siêu. Tất cả các vị ấy đều thành tựu Tam-muội niệm Phật.

Lại có không thể nghĩ bàn Thiên tử ở cõi trời Hóa lạc đến dự. Tên các vị ấy là: Thiện Hóa, Tịnh Quang, Tối Thượng Vân Âm, Diệu Sắc Trang Nghiêm, Lạc Trí Tuệ, Hoa Quang Nguyệt, Chiếu Phương. Tất cả các vị ấy đều thành tựu pháp môn tịch tĩnh, thu phục chúng sinh.

Lại có vô lượng Thiên vương ở cõi trời Tha hóa tự tại đến dự. Tên các vị ấy là: Tự Tại Chuyển, Thiện Nhãn, tạp Bảo Quang, Tinh Tấn Tuệ, Chúng Hoa Âm, Lạc Quang Minh, Tịch Tịnh Xứ, tạp Sắc Luân, Trí Tuệ Diệu Quang, Đại Lực Quang. Tất cả các vị ấy đều siêng tu chánh pháp tự tại.

Lại có không thể nghĩ bàn các vị ở cõi trời Đại Phạm thiên đến dự. Tên các vị ấy là: Thi-khí, Trí Quang, Thiện Quang, Phổ Âm, Tùy

Thế Âm, Tịch Tịnh Phương Tiện Diệu Quang, Tịnh Nhãn Quang, Nhu Nhuyến Âm. Tất cả các vị ấy đều đầy đủ đại Từ độ thoát chúng sinh, phá trừ phiền não được mát mẻ êm dịu.

Lại có vô lượng Thiên tử ở cõi trời Quang âm đến dự. Tên các vị ấy là: Lạc Quang, Tịnh Quang, Đại Âm, Lạc Tịnh Âm, Thiện Tư Âm, Giải Thoát Âm, Thâm Diệu Âm, Vô Cấu Quang, Tối Cao Tịnh Quang. Tất cả các vị ấy đều an trú pháp môn Hỷ quang tịch tĩnh.

Lại có vô số vị ở cõi trời Biến tịnh đến dự. Tên các vị ấy là: Tịnh Trí, Hiện Thắng, Tịch Thắng, Tu-di Thời, Niệm Tịnh Nhãn, Vô Thượng Ái Quang, Thế Diệu Âm, Trí Tuệ Xí Nhiên, Lạc Pháp Hóa Tâm, Hóa Cao. Tất cả các vị ấy thường làm cho chúng sinh an trú trong an lạc rộng lớn.

Lại có vô lượng Thiên tử ở cõi trời Quả thật đến dự. Tên các vị ấy là: Pháp Hoa Quang, Tịnh Kiên Cố, Tuệ Quang, Trí Tuệ Vương, Phổ Môn Tuệ Nhãn, Bất Chuyển Ái, Vô Cấu Tịnh Quang, Tịnh

Diệu. Tất cả các vị ấy đều an trú hẳn trong ý môn tịch tĩnh.

Lại có trời Ma-hê-thủ-la… Cùng vô lượng vị trời Tịnh cư đến dự. Tên các vị ấy là: Thiện Quang, Đại Chủ, Đại Xưng Quang, Công Đức Tịnh Nhãn, Đại Trí Tuệ Quang, Bất Động Quang Âm, Thiện Thí Nhãn, Lạc Đại thừa, Phổ Âm Thanh, Lạc Xưng Quang.

Tất cả các vị trên đã tu tập về pháp giới vô tướng bình đẳng, đều thuộc về hải chúng của Như Lai, thực hành bình đẳng với tất cả chúng sinh, đã thành tựu vô lượng sắc đẹp vi diệu, đã an trú hoàn toàn trong pháp Đấng Mười Lực, không bị khuynh động ở giữa các chúng hội, đến đâu tùy ý không bị phá hoại, luôn luôn thân cận giáo pháp của Như Lai, xa lìa phiền não chướng, tâm ý thanh tịnh, đã phá tan các núi kết sử, được chiêm ngưỡng dung nhan của Phật với vô lượng sắc đẹp, quang minh chiếu khắp. Vì sao? Đức Như Lai đã từng hành đạo Bồ-tát trong vô lượng kiếp thời quá khứ, bằng bốn Nhiếp pháp giúp đỡ chúng sinh trồng vô số căn lành với các Đức Như Lai, bằng các nhân duyên phương tiện khác nhau giáo hóa họ đi vào đường của Như Lai, trồng sâu gốc thiện với vô lượng Như Lai, làm cho đi vào đường Nhất thiết trí, đạt đến vô lượng thế lực công đức, đều được thành tựu biển nguyện của Như Lai, thanh tịnh đầy đủ hành động của Bồ-tát, tùy theo sự thực hành của mình đều được giải thoát, đều nhờ ánh sáng của Như Lai chiếu sáng, nương năng lực giải thoát đi vào biển Như Lai, được tự tại với pháp môn của Phật.

Trời Thiện Hải Ma-hê-thủ-la được tự tại đối với pháp môn Pháp giới hư không tịch tĩnh với phương tiện quang minh.

Trời Đại Tự Tại Xứng Quang Minh được tự tại đối với pháp môn Đi khắp tất cả pháp.

Trời Công Đức Tịnh Nhãn được tự tại đối với pháp môn Phương tiện đối với tất cả pháp bất sinh bất diệt.

Trời Đại Tuệ Quang được tự tại đối với pháp môn Đối với các pháp bằng phương tiện, trí tuệ được sáng rõ.

Trời Tịnh Quang Âm được tự tại đối với pháp môn Tất cả thiền phát sinh vô lượng hỷ lạc.

Trời Thí Thiện Nhãn được tự tại đối với pháp môn Từ bỏ si sợ được an tịnh.

Trời Bất Tư Nghị được tự tại đối với pháp môn Vô lượng cảnh giới nhập vào không sinh khởi.

Trời Nhạo Đại thừa được tự tại đối với pháp môn Nhất thiết pháp không đến không đi không lệ thuộc.

Trời Phổ Tạp Âm được tự tại đối với pháp môn Cảnh giới tịch tĩnh của Phật.

Trời Nhạo Xứng Quang được tự tại đối với pháp môn Vô lượng cảnh giới.

Khi ấy, nhờ thần lực của Như Lai, trời Thiện Quang Hải Đại Tự

Tại quán sát tất cả các vị trời Tự Tại và nói kệ rằng:

Khắp pháp giới bình đẳng vô tận
Thân Như Lai có ở khắp nơi
Không giảm không tăng mãi tịch diệt
Vì độ chúng sinh nên xuất thế
Chư Phật Pháp Vương ở thế gian
Kiến lập giáo pháp rất cao thượng
Cảnh giới của Phật không bờ bến
Vô thượng tự tại trong thế gian
Không thể so sánh, nghĩ bàn Phật
Tướng tốt rực rỡ chiếu mười phương
Giáo pháp hướng dẫn của Thế Tôn
Như mắt sáng nhìn ngọc minh châu
Tất cả chúng sinh khắp thế gian
Không thể nghĩ bàn công đức Phật
Tiêu trừ tất cả ngu si ám
Lên được đài trí tuệ vô thượng
Công đức Như Lai khó nghĩ bàn
Chúng sinh được gặp, hết phiền não
Được thấy Bậc Tự Tại bất động
Phát sinh vô lượng tâm hỷ lạc
Tâm chúng sinh chìm trong biển si
Cứu họ, Phật thuyết pháp vi diệu
Thắp sáng đuốc trí tuệ tối thượng
Vận dụng phương tiện bằng mắt sáng
Sắc thân Như Lai thanh tịnh diệu
Hiển hiện rực rỡ khắp mười phương
Thân này không lệ thuộc hữu vô
Gặp Phật, quán chân thật như vậy
Âm thanh Như Lai không ngăn ngại
Người đáng giáo hóa đều được nghe
Tịch nhiên bất động không lưu chuyển
Đây là pháp môn Thiện tuệ lạc
Vô biên cõi Phật khắp mười phương
Pháp môn tịch tĩnh Thầy trời, người
Ánh sáng Như Lai chiếu đến khắp
Pháp môn trang nghiêm tràng vi diệu
Trong vô biên kiếp nhiều như biển
Phật cầu giác ngộ độ chúng sinh
Vô lượng phương tiện dạy tất cả
Thấy vậy, khen ngợi rất thanh tịnh.

Lại có Thiên vương Nhạo Nghiệp Quang Minh được tự tại đối với pháp môn Quán mây pháp tất cả các căn của chúng sinh.

Trời Tịnh Kiên Cố được tự tại đối với pháp môn Bằng phương tiện niệm quán đến sắc đẹp của chư Phật.

Thiên vương Lạc Nghiệp được tự tại đối với pháp môn Trong một lỗ chân lông thấy hết các cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật.

Trời Phổ Môn Tuệ Nhãn được tự tại đối với pháp môn Thể nhập phổ môn quán sát.

Trời Bất Chuyển Ái được tự tại đối với pháp môn Chuyển tất cả chúng sinh thọ sinh khắp nơi.

Trời Thiện Tuệ Quang được tự tại đối với pháp môn Nhập tất cả cảnh giới thế gian không thể nghĩ bàn.

Trời Tịnh Quang Vô Cấu được tự tại đối với pháp môn Tất cả chúng sinh đối với tất cả pháp được giải thoát.

Trời Vô Cấu Quang được tự tại đối với pháp môn Người giáo hóa được vào cảnh giới của Phật.

Khi ấy, nương theo thần lực của Phật, Thiên vương Lạc nghiệp Quang Minh quan sát tất cả các vị trời Quả thật, rồi nói kệ rằng:

Tất cả cảnh giới Phật
Sâu xa khó nghĩ bàn
Những loài chúng sinh khác
Không ai lường được Phật
Như Lai giỏi hướng đạo
Cho vô số quần sinh
Đều phát nguyện mong muốn
Chỉ cầu đạo Vô thượng
Phật với sức thần thông
Ở đời khai hóa khắp
Tất cả loài chúng sinh
Tùy loại đều được nghe
Diệt hết si, phiền não
Thân tuệ sạch không cấu
Được thấy các Như Lai
Biển tịnh pháp vi diệu
Tướng chân thật các pháp
Tịch diệt không lệ thuộc
Lực, phương tiện của Phật
Hiển hiện vì chúng sinh
Như Lai đối các pháp
Không tánh, không lệ thuộc
Mà hiện các cảnh tượng
Rõ ràng như đèn sáng
Bằng nhiều cách ví dụ
Phương pháp tùy ý thích
Mà Như Lai cứu giúp,
Với trí tuệ, thần thông,
Nhiều môn làm giác ngộ
Vô số khó nghĩ bàn
Dựng ngọn cờ chánh pháp
Đưa vào biển công đức
Sức thần thông của Phật
Trong một lỗ chân lông
Đều giảng nói cho chúng
Pháp tịch diệt vô thượng
Tất cả các Như Lai,
Đều vì chúng hội mình
Giảng pháp vô lượng môn
Biển lớn của công đức
Dùng tiếng rống sư tử
Diễn thuyết các Phật pháp
Thế nên, Bậc Đại Trí
Sức phương tiện vô thượng
Các cõi khắp mười phương
Tất cả loại chúng sinh
Phật hiện khắp giữa chúng
Giảng chánh pháp Như Lai
Như Lai thật hiếm có
Tướng thay đổi, đến đi
Đều làm chúng hoan hỷ
Không lùi cảnh giới tuệ
Như Lai vì chúng sinh
Hiện rõ tướng báo thân
Sáng rực như mặt trời
Các cảnh đều hiện rõ
Lại vì chúng sinh ấy
Diễn thuyết pháp tịch diệt
Cho chúng thấy chân thật
Nơi trí tuệ sâu xa
Như Lai tự quán sát
Nghĩa vi diệu thậm thâm
Tùy căn cơ chúng sinh
Mưa pháp cam lộ khắp
Mở bày các Pháp môn
Vô lượng khó nghĩ bàn
Đều quy về tịch diệt
Quán bình đẳng chân thật
Vô số, vô lượng kiếp
Tu tập nhiều đại Bi
Đạt thành Chánh đẳng giác
Độ thoát các quần sinh
Rưới mưa pháp cam lồ
Vật nào cũng nhận đầy
Như rồng nổi mây lành
Tuôn mưa đều khắp nơi.

Lại có Thiên vương Tịnh Trí được tự tại đối với pháp môn Quán sát căn lành chúng sinh.

Thiên vương Hiển Diệu được tự tại đối với pháp môn Chiếu sáng giác ngộ các cõi.

Thiên vương Thắng Diệu được tự tại đối với pháp môn Tổng trì biện tài.

Thiên vương Phổ Đăng được tự tại đối với pháp môn Mong muốn Phật xuất thế giải thoát.

Thiên vương Trí Diệm được tự tại đối với pháp môn Tất cả chúng sinh đối với pháp thậm thâm thường sinh hoan hỷ.

Thiên vương Lạc Hóa được tự tại đối với pháp môn Giáo hóa Bồ-tát có công đức hoàn hảo thể nhập vô tận.

Thiên vương Dũng Hóa được tự tại đối với pháp môn Nhìn khắp vô lượng khổ não của chúng sinh bằng Từ bi trí viên mãn.

Khi ấy, nhờ thần lực của Phật, Thiên vương Tịnh Trí nhìn khắp chư Thiên Biến tịnh, rồi nói kệ rằng:
Chánh pháp chư Phật không chướng ngại
Bao trùm vô số cõi mười phương
Giảng cảnh giới Phật khó nghĩ bàn
Pháp môn ly cấu rộng như biển,
Như Lai giữa đời không lệ thuộc
Pháp thân thanh tịnh không sinh diệt
Nhưng hiển hiện khắp vô lượng cõi
Tất cả đều thấy trời trong trời
Vô lượng biển kiếp tu phương tiện
Quang minh chiếu các cõi mười phương
Pháp giới thanh tịnh thường như như
Tịch diệt vi diệu rất vô thượng
Chúng sinh bị si che tâm, mắt
Luân hồi sinh tử không kỳ hạn
Phật hướng dẫn đi đường thanh tịnh
Chỉ dạy pháp môn thật tối thượng
Như Lai đi trên đường vô thượng
Tất cả chúng sinh không nghĩ được
Phật hiện tất cả của sắc đẹp
Mắt sáng muốn nhìn thì thấy rõ
Phật dạy môn Tổng trì vi diệu
Nhiều như bụi trần khắp các cõi
Dạy bảo cho tất cả chúng sinh
Mắt sáng có tuệ thì thấy rõ
Khó được gặp Như Lai ra đời
Trong vô số kiếp gặp một lần
Không sinh chỗ nạn gặp chúng hội
Chỉ Phật Thế Tôn là đúng lúc
Tất cả chúng sinh khó nghĩ bàn
Phật đều thuyết giảng pháp tịnh diệu
Thấy Như Lai có vô lượng đức
Như thấy ánh sáng thấy cảnh vật
Giáo pháp mà ba đời Phật chứng
Giáo hóa chúng sinh khó nghĩ bàn.
Quán niệm được công đức Phật rồi
Thích pháp vui mừng rất hoan hỷ
Chúng sinh chìm trong biển phiền não
Ngu si, tà kiến, rất sợ hãi
Phật với Từ bi giúp thoát khỏi
Thấy cảnh giới sáng như phướn trời
Phật phóng vô số quang minh lớn
Trong mỗi hào quang vô số Phật
Vô số phương tiện đều hiện ra
Hóa độ tất cả loại chúng sinh.

Lại có Thiên tử Ái Lạc được tự tại đối với pháp môn Tịch tịnh ái lạc diệt khổ của chúng sinh.

Thiên tử Diệu Tạp Quang được tự tại đối với pháp môn Tâm các chúng sinh thanh tịnh lìa cấu, tu tập các biển đức.

Trời Tự Tại Âm được tự tại đối với pháp môn Tất cả chúng sinh tu công đức trong một kiếp lại được phát sinh trong một niệm.

Trời Thắng Niệm Trí được tự tại đối với pháp môn Các công đức thanh tịnh của thế gian sinh trụ diệt.

Trời Tịnh Lạc Âm được tự tại đối với pháp môn Tất cả Bồ-tát tại cung Đâu-suất giảng rõ về cúng dường.

Trời Thiện Tư Âm được tự tại đối với pháp môn Trong một niệm có thể ghi nhận và nói ra tất cả ý nghĩa được nói trong một kiếp.

Trời Giải Thoát Quang Âm được tự tại đối với pháp môn Trang nghiêm đạo tràng.

Trời Thậm Thâm Âm được tự tại đối với pháp môn Biển công đức của vô lượng thần túc.

Trời Ly Cấu Xưng được tự tại đối với pháp môn Cảnh giới biển công đức của tất cả chư Phật.

Trời Xuất Tịnh Quang được tự tại đối với pháp môn Kho tàng năng lực công đức hoan hỷ được giữ gìn bằng nguyện lực của chư Phật quá khứ.

Khi ấy, nhờ thần lực của Phật, Thiên tử Quang Âm nhìn khắp chư Thiên Quang Âm, rồi nói kệ rằng:

Tôi nhớ quá khứ Phật tu hành
Nhớ việc cúng dường Ngài đã làm
Hoan hỷ tu tập bằng tâm tịnh
Nhờ ánh sáng Phật đều thấy rõ
Thân Như Lai trang nghiêm sạch đẹp
Tăng trưởng tâm thanh tịnh chúng sinh
An trú trong Từ, Bi, Hỷ, Xả
Gọi là pháp môn trang nghiêm tịnh
Pháp phương tiện quảng đại của Phật
Được tu tập trong vô lượng kiếp
Tướng như như trong pháp sinh diệt
Pháp Vương giảng thuyết cửa phương tiện
Thần lực Như Lai khắp mười phương
Chiếu đến vô lượng các cõi Phật
Chư Phật mười phương đều xuất hiện
Phương tiện chánh niệm diệt ngu si
Chư Phật nhiều như bụi các cõi
Cúng dường cung kính sinh hoan hỷ
Đoạn trừ ngu si cho quần sinh,
Gọi là cảnh giới Diệu âm thắng
Trong vô lượng kiếp rất mênh mông
Giảng pháp phương tiện không ai bằng
Giáo pháp được giảng vô cùng tận
Tâm hiểu phương tiện được tự tại
Năng lực Như Lai thật vô lượng
Trong từng mỗi niệm hiện khắp nơi
Giáng thần, thành đạo nhiều phương tiện
Nên danh hiệu là Diệu Sa-môn
Phật lực rộng sâu không ai bằng
Thị hiện thần túc không lường được
Khiến các căn cơ đều thanh tịnh
Được vào nơi vi diệu thậm thâm
Trí tuệ Như Lai không hạn lượng
Hành động siêu tuyệt và tự tại
Tất cả Lưỡng Túc Tôn đều hiện
Vô thượng, thanh tịnh, đúng phương tiện
Khi làm Bồ-tát thời quá khứ
Cúng dường chư Phật nhiều như biển
Phát đại thệ nguyện khó nghĩ bàn
Thế nên chứng đắc trí vô thượng.

Lại có Đại Phạm thiên Thi-khí được tự tại đối với pháp môn Chiếu hiện các pháp thể nhập không thể nghĩ bàn.

Phạm thiên Trí Quang Minh được tự tại đối với pháp môn An trú hoàn toàn tịch tĩnh của tất cả thiền và quán.

Phạm thiên Trí Quang Tâm được tự tại đối với pháp môn Chiếu các pháp không thể nghĩ bàn đi vào phương tiện.

Phạm thiên Phổ Âm Vân được tự tại đối với pháp môn Bình đẳng đi vào tất cả biển âm thanh vi diệu của chư Phật.

Phạm thiên Ứng Thời Âm được tự tại đối với pháp môn Tối thượng về thu phục chúng sinh.

Phạm thiên Tịch Tịnh Quang được tự tại đối với pháp môn Phân biệt các pháp sinh và trụ trong tất cả thế giới.

Phạm thiên Hỷ Quang được tự tại đối với pháp môn Vô lượng phương tiện giáo hóa chúng sinh.

Phạm thiên Kiên Cố được tự tại đối với pháp môn Hành động tịch tĩnh trong tịnh tướng các pháp.

Phạm thiên Lạc Mục được tự tại đối với pháp môn Dũng mãnh đối với các cảnh giới không đến không đi không lệ thuộc.

Phạm thiên Nhu Nhuyến Âm được tự tại đối với pháp môn Đi theo vô tận pháp chiếu khắp.

Bấy giờ, nương theo thần lực của Phật, Đại Phạm thiên Thi-khí nhìn khắp tất cả chúng Phạm thiên, rồi nói kệ rằng:

Thân Phật thanh tịnh thường tịch nhiên
Chiếu khắp các thế giới mười phương
Tịch diệt không tướng, không hiện hình
Thấy thân tướng Phật như mây nổi
Tất cả chúng sinh không lường được
Pháp thân của Phật, cảnh giới định
Vô lượng phương tiện khó nghĩ bàn
Đây là pháp môn trí tuệ sáng
Các pháp nhiều như bụi cõi Phật
Một lời nói ra bao trùm hết
Thuyết suốt kiếp bụi cũng không hết
Gọi là pháp môn tâm chiếu sáng
Diệu âm của Phật rất hoàn hảo
Tùy loại chúng sinh đều được hiểu
Chúng nghĩ Phật nói tiếng của mình
Phạm âm vang đến nơi cao nhất
Chứng đắc ba đời mười phương Phật
Tất cả phương tiện hạnh Bồ-tát
Đều hiện rõ trong thân Như Lai
Nhưng với thân Phật không phân biệt
Thân Phật vô tận như hư không
Vô tướng vô ngại hiện ở khắp
Tùy cơ ứng hiện như biến hóa
Âm thanh thần biến vang trùm khắp
Thân Phật vô biên như hư không
Âm thanh trí tuệ quang cũng vậy
Các pháp không làm chướng ngại Phật
Cũng như vầng trăng chiếu khắp nơi
Pháp Vương ở tại Diệu pháp đường
Nhưng Pháp thân chiếu sáng khắp nơi
Pháp tánh như thật không thay đổi
Gọi là pháp môn Lạc âm hải.

Lại có Thiên vương Tự Tại được tự tại đối với pháp môn Kho tàng giáo hóa vô lượng chúng sinh.

Trời Thiện Nhãn Quang được tự tại đối với pháp môn Khiến các chúng sinh được lạc tối thượng.

Trời Tạp Bảo Quang được tự tại đối với pháp môn Phương tiện tháo bỏ vô lượng dục tánh của chúng sinh.

Trời Tinh Tấn Thiện Tuệ được tự tại đối với pháp môn Phân biệt nghĩa cho chúng sinh.

Trời Dũng Diệu Tạp Âm được tự tại đối với pháp môn Quán sát chúng sinh bằng niệm tâm Từ.

Trời Quang Minh Lạc Tràng được tự tại đối với pháp môn Đối với chúng sinh làm cho thoát khỏi ma sự.

Trời Tịnh Cảnh Giới được tự tại đối với pháp môn Nghĩ đến giáo hóa chúng sinh.

Trời Tạp Sắc Luân được tự tại đối với pháp môn Nghĩ đến sung mãn chư Phật mười phương.

Trời Trí Hoa Diệu Quang được tự tại đối với pháp môn Đối với công đức của Phật được giác ngộ tự tại hoàn toàn tùy thuận ý niệm.

Trời Đại Lực Quang được tự tại đối với pháp môn Ly cảnh giới thế gian.

Khi ấy, nương vào thần lực của Phật, Thiên vương Tự Tại nhìn khắp chư Thiên cõi Tự tại, rồi nói kệ rằng:

Pháp thân Như Lai như pháp giới
Tùy loại chúng sinh mà hiển hiện
Như Lai Pháp Vương dạy chúng sinh
Tùy thuận các pháp, thu phục hết,
Tất cả thuốc tốt nhất trong đời
Thuốc tịch diệt của Phật tối thượng
Như Lai trong nhà pháp vi diệu
Mắt sáng thanh tịnh thấy rõ ràng,
Như Lai chiếu sáng khắp thế gian
Mưa xuống rừng khô đất nghi ngờ
Chúng sinh thấm ướt, thoát lưới nghi
Là pháp môn Bảo quang tràng diệu.
Một lời Đức Phật diễn thuyết ra
Bao gồm các pháp nhiều như biển
Một lời Phật dạy vang mười phương
Gọi là pháp môn Thắng dũng thiện.
Tất cả thế giới khắp mười phương
Trong một chân lông Phật không chật
Phật với đại Bi như hư không
Gọi là pháp môn Thanh tịnh tuệ.
Núi cao ngã mạn của chúng sinh
Phật phá tan nát bằng mười Lực
Từ quang của Phật chiếu mười phương
Gọi là pháp môn Quang tràng diệu.
Gặp được Như Lai, diệt si hoặc
Trí tuệ thấy rõ thật hoàn hảo
Thoát hẳn sợ hãi ở cõi ác
Gọi là pháp môn Tịch cảnh diệu.
Lỗ chân lông Phật đều chiếu sáng
Tùy theo căn tánh đều nghe pháp
Dẫn hết chúng sinh đến cõi thiện
Gọi là pháp môn Thiện tràng diệu.
Tất cả Phật sự khắp mười phương
Tất cả chúng hội đều được thấy
Pháp giới Như Lai khắp hư không
Gọi là pháp môn Tịnh hoa thắng.
Cõi Phật trong nhiều kiếp như biển
Gọi là cảnh giới tối thắng tuệ
Tâm Phật bình đẳng với các cõi
Là pháp môn Đại lực tràng diệu.

Lại có Thiên vương Thiện Hóa được tự tại đối với pháp môn Tất cả pháp phân biệt giáo hóa.

Trời Tịnh Quang Thời được tự tại đối với pháp môn Quán tất cả cảnh giới và ngã một cách chân thật.

Trời Hóa Lạc Quang được tự tại đối với pháp môn Các chúng sinh xa lìa si, đầy đủ trí tuệ.

Trời Nan Thắng được tự tại đối với pháp môn Âm thanh chư Phật làm cho phát sinh hoan hỷ dũng mãnh.

Trời Niệm Quang được tự tại đối với pháp môn Tất cả công đức tướng tốt của Phật đầy đủ vô tận.

Trời Dũng Vân Âm được tự tại đối với pháp môn Trí tuệ thanh tịnh tuần tự nhớ đến vô lượng kiếp ở quá khứ.

Trời Tịnh Quang Thắng được tự tại đối với pháp môn Tất cả chúng sinh nuôi dưỡng các loại công đức trí tuệ.

Trời Lạc Quang Kế được tự tại đối với pháp môn Ngồi kiết già không ngại trong tất cả không giới.

Trời Lạc Trí Tuệ được tự tại đối với pháp môn Năng lực vô tận của tất cả cảnh giới phương tiện.

Trời Hoa Quang Kế được tự tại đối với pháp môn Thấy khắp các nghiệp đưa đến khổ vui của tất cả chúng sinh.

Khi ấy, nương theo thần lực của Phật, Thiên vương Thiện hóa nhìn khắp chư Thiên Hóa lạc, rồi nói kệ rằng:

Pháp thân giữa đời khó nghĩ bàn
Như Lai hiện khắp, tùy chúng sinh
Tùy duyên, không tạo, chẳng chân thật
Theo nghiệp chúng sinh, hiện ở đời
Nhiều cách cầu Phật, không có thật
Gom hết mười phương không tìm thấy
Pháp thân thị hiện không phải thật
Phát sinh tự tại như được thấy.
Nhờ tu công đức vô biên kiếp
Diệt trừ ngu si của chúng sinh
Trí tuệ Như Lai rất thanh tịnh
Tuệ Phật phá tan thế lực si,
Tất cả âm thanh trong thế giới
Không thể sánh bằng tiếng của Phật
Một tiếng vang động khắp mười phương
Gọi là pháp môn Thắng âm diệu.
Tất cả công đức của chúng sinh
Không bằng phước một tướng của Phật
Đức của Phật rộng như hư không
Gọi là pháp môn Sinh quang diệu.
Việc trong vô số kiếp ba đời
Hiện tượng thành hoại của thế giới
Đều hiện trong một lỗ chân lông
Gọi là Trí thanh tịnh vô thượng.
Ranh giới hư không còn tìm được
Lỗ chân lông Phật không biên giới
Công đức của Phật không nghĩ bàn
Là tri kiến tịnh của Như Lai.
Phật ở vô biên kiếp quá khứ
Viên mãn tất cả Ba-la-mật
Siêng tu tinh tấn không biếng nhác
Gọi là pháp môn Lạc biến tịnh.
Nhân duyên nghiệp báo khó nghĩ bàn
Phật vì chúng sinh giảng đầy đủ
Hiện bày các pháp tịnh không nhơ
Gọi là pháp môn Sâu vô thượng.
Thấy trong một lỗ lông Như Lai
Có thể dung nạp hết chúng sinh
Chúng sinh cũng không biết đến đi
Gọi là pháp môn Chiếu các phương.

Lại có Thiên vương Đâu-suất được tự tại đối với pháp môn Thành tựu chư Phật chuyển pháp luân.

Trời Lạc Bảo Kế được tự tại đối với pháp môn Hư không giới tịnh quang.

Trời Thắng Tràng được tự tại đối với pháp môn Biển nguyện lớn đi vào chúng sinh được tịch tĩnh.

Trời Bách Quang Minh được tự tại đối với pháp môn Tất cả pháp có vô lượng quán hạnh vô tướng.

Trời Siêu Dũng Nguyệt được tự tại đối với pháp môn Năng lực giác ngộ vượt khỏi các cảnh giới.

Trời Thắng Nhãn Quang được tự tại đối với pháp môn Hoan hỷ tu tập không phá hoại tâm Bồ-đề.

Trời Túc Trang Nghiêm được tự tại đối với pháp môn Phương tiện của chư Phật mười phương thu phục chúng sinh.

Trời Lạc Tịnh Diệu được tự tại đối với pháp môn Biển tâm vô biên hồi hướng từng niệm, tùy đối tượng mà hiện ra khắp.

Khi ấy, nương theo thần lực của Phật, Thiên vương Đâu-suất nhìn khắp chư Thiên Đâu-suất, rồi nói kệ rằng:
Như Lai có khắp cả pháp giới
Vì chúng sinh ô trược xuất thế
Thuyết pháp theo ý thích người nghe
Hiệu là Pháp vương Vô Thượng Thắng.
Đời trước, Như Lai tu nhiều hạnh
Biển nguyện thanh tịnh đã đầy đủ
Tất cả các pháp đều hoàn thành
Là Bậc Công Đức phương tiện thắng.
Pháp thân Như Lai không nghĩ bàn
Pháp giới pháp tánh đều có khắp
Ánh sáng chiếu khắp tất cả pháp
Tịch tịnh, các pháp đều hiện ra.
Chúng sinh ngu si, nghiệp chướng trói
Cao ngạo, phóng túng theo ngoại cảnh
Vì họ, Phật giảng pháp tịch diệt
Hoan hỷ ưa thích đều được thấy,
Là nơi quy hướng nhất thế gian
Cứu hộ chúng sinh trừ các khổ
Chúng sinh chiêm ngưỡng Bậc Vô Thượng
Như trăng tròn sáng trên đầu núi.
Cảnh giới chư Phật khó nghĩ bàn
Tất cả pháp giới cũng như vậy
Đạt tận cùng năng lực các pháp
Thành tựu định tuệ và phương tiện,
Cảnh giới thanh tịnh, biển công đức
Tất cả chúng sinh nào có duyên
Nghe công đức Phật phát Bồ-đề
Tiêu trừ trần cấu thành tối thắng.
Như số bụi trần vô biên cõi
Số Phật tử ấy đều vân tập
Cúng dường Như Lai, nghe nhận pháp
Đều thấy cờ pháp vua phương tiện.
Lại có Thiên vương Dạ-ma được tự tại đối với pháp môn Các chúng sinh lìa ưu buồn hồi hướng căn lành.

Trời Duyệt Lạc Quang được tự tại đối với pháp môn Các cảnh giới.

Trời Vô Tận Tuệ được tự tại đối với pháp môn Lìa các hoạn nạn đầy đủ Từ bi.

Trời Tịnh Trang Nghiêm được tự tại đối với pháp môn Phân biệt các căn tánh.

Trời Trì Tu-di được tự tại đối với pháp môn Vô lượng tổng trì chiếu sáng.

Trời Bất Tư Nghị Tuệ được tự tại đối với pháp môn Nghiệp trong các cảnh giới thật không thể nghĩ bàn.

Trời Tề Luân được tự tại đối với pháp môn Chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh.

Trời Bất Tư Nghị Quang được tự tại đối với pháp môn Mắt sáng nhìn khắp cảnh giới chúng sinh.

Trời Nguyệt Tư Nhan được tự tại đối với pháp môn Các pháp bảo hiện khắp.

Trời Phổ Âm Biến Quán được tự tại đối với pháp môn Những điều cần làm đối với chư Thiên bằng tâm tịnh.

Khi ấy, nương theo thần lực của Phật, Thiên vương Dạ-ma nhìn khắp chư Thiên Dạ-ma, rồi nói kệ rằng:

Phật trong vô lượng kiếp như biển
Đã cạn hết phiền não sinh tử
Lại dạy chúng sinh đạo thanh tịnh
Thắp đèn trí tuệ cho chúng sinh.
Pháp thân Như Lai rộng vô biên
Bao trùm mười phương không giới hạn
Trí tuệ quang minh sức phương tiện
Thiền lạc tịch diệt cũng vô biên.
Sinh lão bệnh tử ưu bi khổ
Độc hại gây phiền não chúng sinh
Vì những việc ấy, phát Từ bi
Dùng trí vô tận dạy giác ngộ.
Trí tuệ Như Lai tùy thuận giác
Thông hiểu ba đời không chướng ngại
Biết rõ tất cả các nghiệp thiện
Gọi là pháp môn Giáo hóa sáng.
Vô lượng tổng trì không giới hạn
Biện tài Như Lai cũng vô tận
Thường chuyển pháp luân diệu thanh tịnh
Gọi là môn Tu-di tổng trì.
Một thân của Đại Thánh vô thượng
Hiện ra ở tất cả thế giới
Tất cả chúng sinh đều thấy Phật
Gọi là cảnh giới Thiện thắng quang.
Chúng sinh một lần thấy Như Lai
Có thể đoạn trừ các phiền não
Xa lìa tất cả các nghiệp ma
Gọi là cảnh giới Diệu thanh tịnh.
Giữa các chúng hội nhiều như biển
Phật hiện chiếu sáng các chúng này
Tuôn mưa pháp xuống khắp chúng sinh
Gọi là pháp môn Phổ âm xưng.

*********

Lại có Thích Đề-hoàn Nhân được tự tại đối với pháp môn Ba đời chư Phật xuất hiện, ở đời, diệt độ được quyết định bằng đại trí, hoan hỷ.

Trời Phổ Xưng Mãn được tự tại với pháp môn Năng lực các công đức của thân chúng sinh và thân Như Lai đều thanh tịnh.

Trời Từ Nhãn được tự tại với pháp môn Mây từ bình đẳng che khắp.

Trời Bảo Quang Xứng được tự tại với pháp môn Các hào quang đầy đủ thế lực niệm Phật.

Trời Lạc Hỷ Kế được tự tại với pháp môn Quán sát nghiệp báo của chúng sinh.

Trời Lạc Niệm Tịnh được tự tại với pháp môn Các cõi Phật đầy đủ thanh tịnh.

Trời Tu-di Thắng được tự tại với pháp môn Quán sát sinh diệt của thế gian.

Trời Niệm Trí Tuệ được tự tại đối với pháp môn Phát sinh niệm về Bồ-tát trong tương lai giáo hóa chúng sinh.

Trời Tịnh Hoa Quang được tự tại với pháp môn Tất cả hỷ lạc của chư Thiên.

Trời Tuệ Nhật Nhãn được tự tại với pháp môn Giáo hóa lưu thông các căn lành ở các cõi trời.

Khi ấy, nhờ vào thần lực của Phật, Thích Đề-hoàn Nhân nhìn khắp chư Thiên cõi trời Tam thập tam, rồi nói kệ rằng:

Nghĩ đến chư Phật cả ba đời
Quán sát tất cả cảnh giới Phật
Sự việc thành, hoại các cõi ấy
Nhờ thần lực Phật đều thấy rõ
Thân Phật thanh tịnh khắp mười phương
Sắc đẹp tuyệt hảo giúp chúng sinh
Hào quang chiếu sáng rất đặc biệt
Khen ngợi không cùng, thấy như vậy
Xưa tu phương tiện biển đại Từ
Bao trùm tất cả các chúng sinh
Khả năng thu phục hết các loài
Mở mắt thanh tịnh thấy vô cùng
Công đức niệm Phật thật vô lượng
Được sinh tâm hoan hỷ rộng lớn
Thế gian không thể sánh Như Lai
Pháp môn xưng vương ly cấu trú
Biển nghiệp thanh tịnh của chúng sinh
Phật thấy tất cả không sai sót
Tất cả nhân duyên sinh phước lớn
Cũng đều thấy rõ như trăng tròn
Chư Phật ở khắp cả mười phương
Tất cả chúng sinh đều được thấy
Đã thấy Phật rồi, được giáo hóa
Được chánh niệm phương tiện vô thượng
Như Lai, thân trí, mắt trong sáng
Biết hết các cõi khắp mười phương
Làm cho chúng sinh đều được thấy
Hiểu được diệu âm của Phật dạy
Một lỗ lông Phật hiện các hạnh
Phật tử thấy rồi liền tu tập
Thành tựu đầy đủ đức vô lượng
Trí tuệ hoàn hảo như trăng rằm
Tất cả chúng sinh được hoan hỷ
Đều do thần lực của Như Lai
Vô lượng công đức của Như Lai
Là pháp môn nhiều hoa tươi đẹp
Ai niệm Như Lai trong giây phút
Sức công đức ấy trong một niệm
Vĩnh viễn thoát ly các cõi ác
Trí tuệ Nhật quang diệt ngu si.

Lại có Thiên tử Nhật Quang được tự tại với pháp môn Chiếu sáng thân chúng sinh khắp mười phương đến tận tương lai được trang nghiêm xinh đẹp.

Trời Nhãn Diệu Quang được tự tại với pháp môn Chiếu các sắc bằng biển trí vô thượng.

Trời Tu-di Quang được tự tại với pháp môn Làm cho chúng sinh được công đức thanh tịnh.

Trời Tịnh Bảo Nguyệt được tự tại với pháp môn An lạc vượt qua các khổ hạnh.

Trời Dũng Mãnh Bất Thoái được tự tại với pháp môn Chiếu khắp không chướng ngại.

Trời Diệu Hoa Quang được tự tại với pháp môn Nhật quang trong sáng chiếu thân chúng sinh.

Trời Thắng Quang được tự tại với pháp môn Chứa nhóm công đức làm ánh sáng chiếu thế gian.

Trời Bảo Kế được tự tại đối với pháp môn Biển châu báu hiện cảnh giới nhiều màu sắc.

Trời Minh Nhãn được tự tại với pháp môn Tại tất cả cảnh giới mở mắt thanh tịnh nhìn cả pháp giới.

Trời Thắng Địa được tự tại với pháp môn Xe thanh tịnh của tất cả chúng sinh.

Khi ấy, nhờ vào thần lực của Phật, Thiên tử Nhật Quang nhìn khắp chư Thiên cõi trời Nhật Quang, rồi nói kệ rằng:

Tuệ của Phật sáng không giới hạn
Chiếu khắp mười phương vô lượng cõi
Làm cho tất cả đều thấy Phật
Bằng nhiều phương tiện dạy chúng sinh.
Biển chúng sinh rộng lớn vô lượng
Phật đều biết rõ tâm của chúng
Mở bày biển tuệ của chúng sinh
Được thấy ánh sáng toàn thiện nhất.
Vì chúng sinh, Như Lai xuất thế
Chiếu khắp mười phương không bỏ sót
Pháp thân Như Lai không gì sánh
Bằng trí vô thượng, thuyết giáo pháp.
Vô số biển kiếp trong các cõi
Làm các khổ hạnh vì chúng sinh
Thế nên hào quang như hư không
Tướng tốt hiển hiện như trăng rằm.
Phật giảng diệu âm không chướng ngại
Vang truyền khắp hết cả mười phương
Phân biệt giảng rõ tất cả pháp
Nói hết nhân duyên và phương tiện.
Phóng hào quang lớn không nghĩ bàn
Thế giới mười phương đều sáng tỏ
Khiến người hoan hỷ phát đạo tâm
Gọi là pháp môn Trang nghiêm nhất.
Tất cả ánh sáng trong thế gian
Thu ánh sáng một lỗ lông Phật
Phật quang vi diệu khó nghĩ bàn
Bậc Tối Thắng hiện thần thông này.
Tất cả Phật với pháp như vậy
Đều ngồi dưới Bồ-đề mười phương
Giảng đạo, phi đạo cho chúng hội
Mắt sáng thanh tịnh thấy rõ ràng,
Chúng sinh ngu si mù không thấy
Vì khổ này, mở cho mắt sáng
Vì chúng, đưa cao đèn trí tuệ
Được thấy thân thanh tịnh của Phật.
Phương tiện tự tại không nhầm lẫn
Xứng đáng được trời, người cúng dường
Tuần tự dạy bảo đạo giải thoát
Là địa vị phương tiện mắt sáng,
Với một pháp môn giảng vô cùng
Giảng rộng tận đến vô số kiếp
Phân biệt nghĩa sâu xa thanh tịnh
Là pháp môn Vi diệu phổ biến.

Lại có Thiên tử Nguyệt được tự tại với pháp môn Chiếu khắp pháp giới để giáo hóa chúng sinh.

Trời Diệu Hoa được tự tại với pháp môn Nhìn khắp trọn vẹn tất cả pháp trong cảnh giới.

Trời Thắng Quang Trang Nghiêm được tự tại với pháp môn Tâm các chúng sinh nhiều như biển trong cảnh giới đều được chuyển biến.

Trời Tạp Lạc Thế Gian được tự tại với pháp môn Phát sinh tất cả yêu thích không thể nghĩ bàn.

Trời Nhãn Quang được tự tại với pháp môn Làm chúng sinh thấy sự thật.

Trời Hiện Tịnh Quang được tự tại với pháp môn Đại Từ bi cứu hộ tất cả khổ não cho chúng sinh.

Trời Phổ Du Tịnh Quang được tự tại với pháp môn Trăng sáng trong không si mê.

Trời Diệu Trang Nghiêm được tự tại với pháp môn Quán các pháp như huyễn như hóa rỗng không.

Trời Tịnh Bồ-đề được tự tại với pháp môn Hiểu hoàn toàn sự phát sinh của tất cả các nghiệp.

Trời Đại Quang Diễm được tự tại đối với chiếu sáng diệt nghi ngờ của chư Thiên.

Khi ấy, nhờ vào thần lực của Phật, Nguyệt Thiên tử nhìn khắp chư Thiên cõi Nguyệt, rồi nói kệ rằng:

Hào quang chiếu đến khắp chúng sinh
Mười phương thế giới đều thấy Phật
Phá tan tất cả ngu si tối
Hiểu rõ pháp không thể nghĩ bàn,
Cảnh giới Phật vô biên bất tận
Trong vô biên kiếp chứa công đức
Bằng các pháp môn nhiều phương tiện
Thu phục tất cả các chúng sinh.
Trí tuệ Như Lai rất sâu xa
Biết hết cả biển tâm chúng sinh
Tùy thuận theo chúng, chuyển pháp luân
Khiến sinh vô lượng tâm hoan hỷ,
Chúng sinh xa lìa Hiền thánh lạc
Chìm trong vô lượng khổ trong đời
Phật dạy cho họ pháp thanh tịnh
Tâm được hoan hỷ sống an lạc.
Như Lai chiếu khắp hào quang lớn
Giảng giải các tướng pháp thế gian
Báo ứng tội phước chẳng mất đi
Trời Thanh Tịnh Quang thấy như vậy,
Phật là mặt đất của chúng sinh
Giữ gìn vô lượng kết quả thiện
Làm cho chúng sinh xa đường tà
Được đứng vững trong đất phương tiện,
Mây đại Từ bi che khắp cả
Thân Phật hiện khắp như chúng sinh
Tuôn mưa pháp thấm ướt tất cả
Là phương tiện đệ nhất của Phật.
Tất cả có không tánh rỗng không
Phật là ánh sáng của chúng sinh
Làm các phương tiện lợi tất cả
Thanh tịnh tối thắng thấy như vậy.

Lại có vua Càn-thát-bà Trì Quốc được tự tại với pháp môn Phương tiện làm cho tất cả chúng sinh được vui vẻ.

Càn-thát-bà Lạc Thọ Quang được tự tại với pháp môn Trang nghiêm bằng công đức của Phật.

Càn-thát-bà Khởi Tịnh Nhãn được tự tại với pháp môn Chúng sinh thoát buồn vui.

Càn-thát-bà Hoa Thọ được tự tại với pháp môn Diệt kết sử.

Càn-thát-bà Lạc Du Hành được tự tại với pháp môn Chế ngự mong muốn.

Càn-thát-bà Diệu Nhãn được tự tại với pháp môn Trú vào tất cả ánh sáng hoan hỷ.

Càn-thát-bà Sư Tử Tràng được tự tại với pháp môn Mưa báu tất cả phương.

Càn-thát-bà Bảo Quang Giải Thoát được tự tại với pháp môn Hiện tất cả thân vi diệu với trí quảng đại.

Càn-thát-bà Kim Cang Thọ được tự tại với pháp môn Nuôi dưỡng ánh sáng hoan hỷ của các cây.

Càn-thát-bà Hiện chư Trang Nghiêm được tự tại với pháp môn Đi trong các thế giới của Phật làm cho chúng sinh được yêu thích.

Khi ấy, nương theo thần lực của Phật, vua Càn-thát-bà Trì Quốc nhìn khắp chúng Càn-thát-bà rồi nói kệ rằng:

Cảnh giới Như Lai có nhiều môn
Chúng sinh không thể suy nghĩ đến
Thế Tôn thanh tịnh như hư không
Chỉ dạy chúng sinh thấy chánh đạo.
Vô lượng biển công đức của Phật
Đều thấy trong từng lỗ chân lông
Làm cho chúng sinh tùy ý muốn
Được thấy với hoan hỷ thanh tịnh.
Biển khổ chúng sinh rộng vô biên
Phật làm cạn hết không còn khổ
Phật dùng đại Bi nhiều phương tiện
Mở mắt thanh tịnh của chúng sinh.
Thế giới chư Phật khắp mười phương
Hào quang Như Lai đều chiếu đến
Trừ cấu phiền não cho chúng sinh
Diễn thuyết pháp thanh tịnh sâu xa.
Phật từ nhiều kiếp rộng như biển
Tu tập làm thanh tịnh cõi Phật
Bằng Nhất thiết trí, lời vô thượng
An ủi cho vô số chúng sinh.
Chiêm ngưỡng Như Lai thân thanh tịnh
Chúng sinh đều được vui vô tận
Tùy thuận phát khởi nhân giải thoát
Được mão giải thoát, tâm hoan hỷ,
Triền cái ngu si thật kiên cố
Chúng sinh luân hồi biển sinh tử
Như Lai chỉ bày pháp quảng đại
Diễn thuyết thanh tịnh, dựng cờ pháp.
Tất cả chúng sinh, vô số môn
Như Lai đều hiện nhiều thân hình
Nhiều môn phương tiện giúp chúng sinh
Phật đến với âm thanh từ ái.
Phương tiện của Phật có nhiều cách
Thiện Thệ chỉ bày khắp chúng sinh
Vào đạo tối thắng hành phương tiện
Dưới cây Kim cang, thành Chánh giác.
Cả vô lượng kiếp trong một niệm
Năng lực Phật hiện, luôn bất động
Lại làm lợi lạc khắp chúng sinh
Gọi là môn Phương tiện thấy vui.

Lại có vua Cưu-bàn-trà là Tỳ-lâu-lặc-xoa được tự tại với pháp môn Diệt tất cả tranh đấu.

Cưu-bàn-trà Trưởng Đăng Chiếu Quang được tự tại với pháp môn Tất cả hành động trong hiện tại.

Cưu-bàn-trà Thiện Tu Tràng được tự tại với pháp môn Hướng đến các cõi.

Cưu-bàn-trà Nhiêu Ích Chư Hạnh được tự tại với pháp môn Thiện ác bình đẳng thanh tịnh.

Cưu-bàn-trà Trừ Khủng Bố được tự tại với pháp môn Tất cả chúng sinh không sợ hãi được an ổn trang nghiêm.

Cưu-bàn-trà Tịnh Sa-la Lâm được tự tại với pháp môn Thiêu đốt biển ái của vô lượng chúng sinh.

Cưu-bàn-trà Khởi Tu-di được tự tại với pháp môn Tất cả cõi chiếu mây sáng.

Cưu-bàn-trà Thường Cầu được tự tại với pháp môn Chiếu khắp.

Cưu-bàn-trà Vô Lượng Tịnh Nhãn được tự tại với pháp môn Phát sinh kho đại từ không thoái chuyển.

Cưu-bàn-trà Vô Lượng Môn được tự tại với pháp môn Phát sinh hành động với các cõi.

Bấy giờ, nương theo thần lực của Phật, vua Cưu-bàn-trà Tỳlâu-lặc-xoa nhìn khắp chúng Cưu-bàn-trà rồi nói kệ rằng:
Nhẫn, Lực Như Lai rất viên mãn
Tu trong nhiều kiếp vì chúng sinh
Thoát các phiền não mạn, phóng túng
Nên thân Phật chiếu sáng mười phương.
Xưa hành Bồ-tát hạnh như biển
Giáo hóa vô lượng chúng khắp nơi
Bằng nhiều phương tiện với tâm Từ
Cho chúng sinh được Nhất thiết trí.
Trí tuệ Như Lai cứu quần sinh
Biết rõ tâm ý từng hữu tình
Uy lực vô lượng thu phục chúng
Tất cả ai gặp đều hoan hỷ.
Thần lực của Phật khó nghĩ bàn
Vì tất cả kiếp trong tương lai
Chuyển nhiều pháp luân như hư không
Vô lượng chúng sinh được mắt pháp,
Màng si che tâm mắt chúng samh
Như Lai lột bỏ thấy chánh đạo
Cứu tế lìa hẳn vô lượng khổ
Được trí sáng suốt hết sợ hãi.
Chúng sinh chìm trong biển ái khổ
Trí Phật chiếu diệt hết tận cùng
Ly dục thanh tịnh thấy thân Phật
Cũng như cây báu được thanh tịnh.
Thân Phật hiện khắp, ai cũng thấy
Bằng nhiều phương tiện độ chúng sinh
Vang như tiếng sấm, tuôn mưa pháp
Gọi là pháp môn Tuệ núi chúa.
Hào quang Phật sáng rất thanh tịnh
Chiếu tan núi si của chúng sinh
Hiển hiện vô lượng đức của Phật
Phương tiện không si thấy thân Phật.
Vô lượng kiếp tu môn đại Bi
Đều cho chúng sinh được an lạc
Bằng nhiều phương tiện diệt các khổ
Thanh tịnh tươi đẹp như hoa nở.
Tối thắng hiện thân ở khắp nơi
Nhưng không vãng lai mười phương cõi
Đại Thánh tự giác hiện tất cả
Vô lượng môn này, Phật thấy rõ.

Lại có Long vương Tỳ-lâu-ba-xoa được tự tại với pháp môn Trong tất cả cảnh giới Rồng, cứu tế trừ diệt sợ hãi.

Long vương Hải được tự tại với pháp môn Trong một niệm có thể chuyển đổi vô số lượng thân Rồng.

Long vương Vân Lạc Diệu Tràng được tự tại với pháp môn Tất cả các cõi nghe tiếng chuyển pháp luân thanh tịnh.

Long vương Tu-di Phổ Tràng được tự tại với pháp môn Đối với tất cả chúng sinh chỉ dạy biển công đức.

Long vương Đức-xoa-ca được tự tại với pháp môn Xa lìa sợ hãi được thanh tịnh.

Long vương Vô Lượng Bộ được tự tại với pháp môn Chỉ dạy cho tất cả chúng sinh sống lâu vượt qua vô lượng kiếp như vô lượng mây.

Long vương Diệu Nhãn Thiện Trú được tự tại với pháp môn Ở trong tất cả thế giới phân biệt vô lượng Phật pháp hiện bày phương tiện.

Long vương Ly Cấu Thế Sắc được tự tại với pháp môn Tất cả chúng sinh xa lìa cấu hoan hỷ tri túc đi vào phương tiện.

Long vương Phổ Hành Quảng Thánh được tự tại với pháp môn Quán sát hoàn toàn bình đẳng đối với tất cả âm thanh thiện ác.

Long vương A-na-bà-đạt-đa được tự tại với pháp môn Mây đại Bi che khắp chúng sinh, làm cho thoát khổ.

Khi ấy, nương theo thần lực của Phật, Long vương Tỳ-lâu-baxoa nhìn khắp các Rồng rồi nói kệ rằng:
Xem thấy giáo pháp Bậc Tối Thắng
Cứu độ chúng sinh khắp mười phương
Chúng sinh luân hồi các cõi ác
Nhờ sức đại Bi được thoát ra.
Tùy theo chúng sinh thích sắc gì
Một lỗ lông Phật đều hiện rõ
Cảnh giới thần thông không giới hạn
Hiện biển công Đức Phật thanh tịnh,
Diệu pháp tối thắng không hạn lượng
Cũng như biển lớn sâu không đáy
Tùy theo ý thích, khiến được nghe
Diệu âm hòa nhã hay sấm động.
Chúng sinh đều bị tâm sân hận
Ấm, cái làm chìm trong biển si
Như Lai vô thượng đại Từ bi
Dùng sức thần thông cứu ra khỏi,
Mỗi lỗ chân lông trên thân Phật
Công đức chúng sinh đều hiện rõ
Đi vào vô lượng biển công đức
Công đức hiện lên như Tu-di.
Chúng sinh bị nhiều sợ hãi, khổ
Pháp Vương dùng trí quang cứu hết
Lỗ lông của Phật giảng pháp âm
Vô số chúng sinh mở mắt pháp.
Mười phương ba đời các Như Lai
Hiện rõ sắc tướng trong thân Phật
Làm tịnh cõi Phật vô lượng kiếp
Gọi là Bậc Đại long vô thượng.
Một lỗ lông Phật đều hiện rõ
Vô lượng thế giới rất trang nghiêm
Phật cùng chúng hội ngồi chung quanh
Thuyết giảng diệu pháp cho chúng sinh.
Khi Phật là Bồ-tát cầu đạo
Cung kính cúng dường biển chư Phật
Dùng vô lượng phương tiện khác nhau
Độ thoát chúng sinh nhiều như biển.
Khi Đức Như Lai thuyết chánh pháp
Làm cho chúng sinh đều an lạc
Tiếng Phật làm sinh tâm vui mừng
Khiến các chúng sinh được pháp hỷ.

Lại có vua Dạ-xoa là Tỳ-sa-môn được tự tại với pháp môn Quán sát bình đẳng bằng phương tiện thoát ly tất cả ác làm lợi ích chúng sinh.

Các Dạ-xoa như Âm Chủ được tự tại với pháp môn Hơn hết tất cả.

Dạ-xoa Trì Địa được tự tại với pháp môn Không đoạt lấy mà còn nuôi dưỡng sinh khí cho chúng sinh.

Dạ-xoa Nhất thiết chủ được tự tại với pháp môn Quán tất cả công đức của bậc Thánh.

Dạ-xoa Thắng nhãn thần túc được tự tại với pháp môn Quán tất cả trí tuệ của chúng sinh.

Dạ-xoa Kiên Cố Kim cang nhãn được tự tại với pháp môn Cho an lạc đến tất cả chúng sinh.

Dạ-xoa Hộ Mạng được tự tại với pháp môn Giữ năng lực cứu tế.

Dạ-xoa Năng Phá Tu-di Sơn được tự tại với pháp môn Phát sinh tùy thuận năng lực của Phật.

Khi ấy, nương theo thần lực của Phật, vua Dạ-xoa Tỳ-sa-môn nhìn khắp chúng Dạ-xoa rồi nói kệ rằng:

Tội lỗi chúng sinh rất sâu nặng
Trong trăm ngàn kiếp không gặp Phật
Luân hồi sinh tử chịu khổ nhiều
Vì cứu độ họ, Phật ra đời.
Phật vì cứu tế cho tất cả
Hiện trước chúng sinh ở mười phương
Cứu khổ luân hồi cho các cõi
Nhân duyên phương tiện của Âm chủ.
Chúng sinh tội nặng nghiệp chướng ác
Phật dùng phương tiện diệt trừ hết
Dẫn dắt chúng sinh vào chánh pháp
Gọi là Phương tiện được hết si.
Xưa, Phật tu hành vô lượng kiếp
Khen ngợi tất cả Phật mười phương
Nên được tiếng khen vang cao xa
Truyền khắp các cõi trong mười phương,
Tuệ Phật vô biên như hư không
Pháp thân Như Lai khó nghĩ bàn
Nên hiển hiện khắp cả mười phương
Pháp môn vi diệu vua mắt sáng.
Tất cả chúng sinh vào đường tà
Phật chỉ đường chánh khó nghĩ bàn
Thấy chúng sinh nào hóa độ được
Bằng nhiều phương tiện khiến tuân hành,
Tất cả công đức khắp chúng sinh
Không bằng một chút phước của Phật
Biển trí tuệ Phật khó nghĩ bàn
Gọi là Bảo vương thấy như vậy.
Vô lượng số kiếp khó nghĩ bàn
Thời gian ấy, Phật tu mười lực
Nên Ngài đầy đủ các năng lực
Tất cả thế gian không thể phá.
Lại có lực sĩ Kim Cang Nhãn
Chiếu được tự tại với pháp môn
Biểu hiện vô lượng sắc tướng của Như Lai.
Các lực sĩ như Ly Cấu Nhật
Dũng được tự tại với pháp môn
Vô lượng sắc của chư Phật.
Tu-di Hoa Quang được tự tại với pháp môn
Xa lìa cấu bẩn tự tại hiện ra các loại.
Tịnh Vân Âm được tự tại với pháp môn
Vô biên âm thanh thanh tịnh không thể lường của Như Lai.
A-tu-la chúa được tự tại với pháp môn
Biểu hiện tất cả các loại.
Kim Cang Quang Lạc được tự tại với pháp môn
Thể nhập hoàn toàn tất cả Phật pháp.
Lôi Âm được tự tại với pháp môn
Có thể nâng lên tất cả chư Thiên.
Sư Tử Đoan Nghiêm Vương được tự tại với pháp môn
Công đức Như Lai chiếu khắp.
Thắng Quang minh được tự tại với pháp môn
Trừ diệt tâm ác của chúng sinh được sống trong cảnh Phật.
Châu Kế Hoa Quang được tự tại với pháp môn
Bồ-tát thị hiện tất cả mưa báu khắp thế gian.

Khi ấy, nương theo thần lực của Phật, lực sĩ Kim Cang Nhãn Chiếu nhìn khắp chúng lực sĩ rồi nói kệ rằng:

Khắp vì chúng sinh trong ba cõi
Làm Bậc Pháp Vương trong các pháp
Đầy đủ vô số các sắc đẹp
Chiếu sáng nơi nơi khắp mười phương,
Tất cả lỗ lông trên thân Phật
Đều phóng hào quang không nghĩ bàn
Che khuất cả ánh sáng mặt trời
Chiếu khắp mười phương đều sáng rực,
Quyền lực của Như Lai Đại Thánh
Tỏa khắp tất cả các pháp giới
Pháp thân hiển lộ không giới hạn
Hiện ra trước tất cả chúng sinh.
Tiếng Phật thanh tịnh rất vi diệu
Vang khắp các thế giới mười phương
Âm thanh hòa nhã rất vi diệu
Diệt cấu chúng sinh, nguyện viên mãn,
Cung điện khắp ba cõi mười phương
Phật hiện an tọa các nơi ấy
Ở mỗi Đức Phật, vô số chúng
Đạo Sư ngồi giữa đang thuyết pháp.
Biển pháp vô lượng không bờ bến
Chúng nhờ phương tiện được đi vào
Phân biệt tất cả các pháp giới
Tối Thắng thị hiện không cùng tận.
Biển lớn chúng sinh rộng không bờ
Tối Thắng dùng mắt tịnh cứu thoát
Hào quang Như Lai chiếu chúng sinh
Tất cả đều thấy Đại Đạo Sư,
Cùng nhau cung kính và cúng dường
Vô số Phật như bụi các cõi
Công đức vô lượng như hư không
Tất cả đều thấy Bậc Đạo Sư.
Thần lực Như Lai không thể hoại
Phật đều hiện thân khắp các cõi
Như Lai an tọa giữa đạo tràng
Tất cả chúng sinh đều được thấy,
Hào quang chiếu khắp như mây nổi
Trang nghiêm tròn sáng đẹp vô cùng
Chiếu khắp tất cả các pháp giới
Giảng dạy diệu pháp của chư Phật.

Khi ấy, Bồ-tát Phổ Hiền thành tựu vô số Pháp môn phương tiện, có thể đi vào vô lượng công đức của Như Lai.

Đó là các pháp môn như: Phát sinh các cõi Phật hoàn toàn thanh tịnh để thu phục chúng sinh; pháp môn Đến gặp chư Phật có thể phát sinh tất cả công đức đầy đu; pháp môn Nguyện hạnh các địa vị của Bồ-tát; pháp môn Vô số mây thân như bụi hiện toàn diện khắp pháp giới; pháp môn Giữ không thể nghĩ bàn bánh xe phương tiện của các cõi Phật; pháp môn Giữa tất cả chúng, tự tại hiển hiện vô lượng, vô biên cảnh giới của Bồ-tát; pháp môn Trong một ý niệm biết sự sinh diệt của kiếp trong ba đời; pháp môn Phân biệt hiển hiện tất cả các căn Bồ-tát trong biển cảnh giới; pháp môn Thân thể tự tại đầy khắp vô lượng, vô biên pháp giới; pháp môn Phân biệt tất cả pháp bằng các phương tiện của Bồ-tát đi vào Nhất thiết trí bằng phương tiện.

Khi ấy, Bồ-tát Phổ Hiền nhìn khắp đại chúng rồi nói kệ rằng:

Vô số cõi Phật
Trang nghiêm tối thượng
Vô lượng sắc đẹp
Công đức rất sâu.
Thật tịnh lìa cấu
Phật tử vây kín
Thường nghe diệu pháp
Tiếng không nghĩ bàn.
Thấy Phật ở đây
Ngồi tòa Sư tử
Trong từng hạt bụi
Cũng như thấy vậy,
Mà thân Như Lai
Không có đến đi
Hiện khắp các cõi
Đi vào vô lượng.
Cảnh giới công đức
Các địa, phương tiện
Phật dạy tất cả
Các hạnh Bồ-tát,
Giảng các phương tiện
Không thể nghĩ bàn
Khiến các Phật tử
Vào pháp giới tịnh.
Lìa cấu, mắt sáng
Trú trong pháp tánh
Mười phương vô số
Không có biên giới,
Nhiều như bụi trần
Các Hóa thân Phật
Giảng dạy vô số
Các loại chúng sinh.
Khắp hết mười phương
Tất cả thế giới
Thế Tôn cũng đều
Bình đẳng cứu hộ,
Bằng các phương tiện
Phật đã thanh tịnh
Giáo hóa chúng sinh
Khiến trừ cấu uế.
Tất cả thế giới
Nhiều như bụi trần
Phật thị hiện khắp
Vô lượng tự tại,
Phạm âm hòa nhã
Vang các đạo tràng
Diễn giảng tối thượng
Bốn hạnh Bồ-tát.
Tất cả số kiếp
Ở trong ba đời
Ngay trong từng niệm
Đều thấy tất cả,
Thấy nó sinh diệt
Đúng như pháp tướng
Không thể nghĩ bàn
Thế Tôn đều thấy
Vô lượng đại chúng
Số lượng vô tận
Là con của Phật
Muốn thấy Phật vị
Tất cả pháp môn
Vô lượng, vô biên
Không phải cảnh giới
Của các Phật tử
Như Lai lìa cấu
Sáng như hư không
Thanh tịnh vô ngại
Như thật pháp tánh
Hóa hiện vô cùng
Không thể cùng tận
Đều ngồi cây đạo
Thành Đẳng chánh giác.
Phật dùng một tiếng
Nói tất cả địa
Tất cả pháp tướng
Đều trình bày hết,
Vô lượng phương tiện
Trong từng pháp môn
Diễn thuyết các pháp
Hoàn toàn đầy đủ.

Khi ấy, tại tòa Sư tử của Phật, trong tất cả hoa đẹp, những vòng ma-ni báu, lầu đài cao lớn trang nghiêm đều xuất hiện chúng Đại Bồ-tát nhiều như số bụi trong một thế giới Phật.

Danh hiệu các Bồ-tát ấy là: Bồ-tát Hải Tuệ Siêu Việt, Bồ-tát Vô Lượng Sư Tử Hống, Bồ-tát Chúng Bảo Quang Tràng, Bồ-tát Trí Nhất Siêu Tuệ, Bồ-tát Bất Tư Nghị Công Đức Trí Xưng, Bồ-tát Phương Tiện Tịch Tịnh Diệu Hoa Kế, Bồ-tát Kim Quang Diễm Pháp Giới Phổ Âm, Bồ-tát Tịnh Vân Nguyệt Tràng, Bồ-tát Thiện Siêu Tịnh Quang. Như vậy, nhiều như bụi trần trong từng thế giới Phật, các Bồ-tát này bày các vật cúng dường, tung rải các hoa đẹp đầy khắp cả hư không, đốt các hương thơm tỏa cao hơn cả mây, hiện rõ tất cả hào quang tròn sáng của các báu vật, lại chiếu vô lượng ánh sáng mặt trời, tấu các loại âm nhạc với vô số âm thanh tuyệt diệu. Nhiều loại cây quý báu với cành lá hoa quả đều sáng chói như mây nổi và mưa vô số vật báu. Phẩm vật cúng dường của mỗi một Bồ-tát đều nhiều như số bụi trong một thế giới. Với phẩm vật cúng dường nhiều như bụi trong một thế giới, các vị Bồ-tát đều rất hoan hỷ dâng lên cúng dường Thế Tôn rồi đi nhiễu trăm ngàn vòng và tùy theo cảnh giới của mình cúng dường cho đại chúng cũng như mây mưa không gián đoạn. Ở mỗi phương, các Bồ-tát hóa ra tòa Sư tử hoa sen tạng báu, ngồi kiết già trên đó cung kính hướng về Phật.

Các vị Bồ-tát ấy đều được pháp môn Vô lượng biển pháp thanh tịnh chiếu khắp, không bị ngăn ngại trong cảnh giới Phật, đều thể nhập tất cả biển pháp biện tài, lại được pháp môn Chiếu sáng không thể nghĩ bàn, được ở hẳn trong cảnh giới toàn diện của Như Lai, đều đã thể nhập vào trí tuệ ba đời, thành tựu đầy đủ pháp yêu thương với năng lực lớn, viên mãn thanh tịnh vô lượng công đức, thường hành theo tánh không cứu cánh của pháp giới, đã cúng dường đầy đủ đến chư Phật.

Khi ấy, Bồ-tát Nhất Thiết Hải Tuệ Tự Tại Trí Minh Vương nói kệ rằng:

Phật giác các pháp
Bình đẳng chân thật
Không có chướng ngại
Trống như hư không,
Chiếu sáng tất cả
Thế giới mười phương
Ở giữa đại chúng
Phật rất đặc biệt.
Chánh giác tự nhiên
Vô lượng, vô biên
Khắp cả mười phương
Cảnh giới chúng sinh,
Đều có Ngài ngồi
Dưới cây Bồ-đề
Chứa các chúng sinh
Cung kính chung quanh.
Phật có thần lực
Tự tại như vậy
Chỉ trong một niệm
Hiện vô số thân,
Khiến khắp chúng sinh
Diệt trừ phiền não
Cảnh giới của Phật
Không có biên giới.
Vô lượng biển kiếp
Tu hành hoàn hảo
Như Lai ở trong
Biển các hữu tình,
Bằng các phương tiện
Giáo hóa chúng sinh
Chúng đều vâng làm
Chánh pháp tối thắng.
Chúng hội lìa cấu
Đều được thanh tịnh
Tất cả nhìn Phật
Hỷ lạc không chán,
Phật với tướng tốt
Trang nghiêm đầy đủ
Ngồi giữa hoa sen
Trên tòa Sư tử,
Trang trí xinh đẹp
Bằng các châu báu
Tỏa ra vô lượng
Hương thơm vi diệu,
Vòng hoa nhiều màu
Treo khắp hư không
Đức Phật an tọa
Tòa Sư tử báu.
Vô số bảo vật
Chiếu sáng rực rỡ
Thanh tịnh huy hoàng
Chói lọi mười phương,
Như Lai ngồi yên
Trong điện cực đẹp
Nói ra Phạm âm
Thanh tịnh vi diệu,
Tuyên dương chánh pháp
Tối thắng vô thượng
Người nghe hoan hỷ
Được đạo thanh tịnh.
Tòa Kim cang thừa
Ổn định kiên cố
Được trang trí bằng
Nhiều báu như ý,
Bồ-tát Bảo Kế
Thường xuyên hộ vệ
Tại đây, Thế Tôn
Chiếu ánh sáng khắp.
Thiên Tôn ngồi trên
Tòa Sư tử báu
Chiếu khắp ba đời
Tất cả Đạo Sư
Vô lượng hóa Phật
Hiện khắp mười phương
Xiển dương Pháp tạng
Vô lượng của Phật.

Khi ấy, do thần lực của Phật, biển thế giới Liên hoa tạng trang nghiêm chấn động sáu cách với mười tám tướng trạng. Đó là động, động khắp, động đều khắp; nổi lên, nổi khắp, nổi cùng khắp; phát ra, phát ra khắp, phát cùng khắp; chấn động, chấn động khắp, chấn động cùng khắp; rống, rống khắp, rống cùng khắp; vọt thẳng, vọt lên khắp, vọt cùng khắp.

Lại làm cho vua chúa trong các thế giới mưa không thể nghĩ bàn các vật cúng dường để cúng dường Như Lai và hải hội đại chúng. Đó là tuôn tất cả mây hoa thơm, mây các vật báu đẹp, mây hoa sen báu, mây hoa Mạn-đà-la báu với vô lượng sắc đẹp, mây báu giải thoát, mây hương bột chiên-đàn, mây âm thanh hòa nhã thanh tịnh, mây lưới báu như mặt trời. Tùy theo năng lực của mình mà tuôn xuống các vật cúng dường. Các vua trong tất cả thế giới bày ra không thể nghĩ bàn các món cúng dường nhiều như mây và dâng cúng tất cả Như Lai cùng đại chúng. Vật cúng dường ở thế giới này cũng như ở tất cả các thế giới khắp ở mười phương.

Trong thế giới này có Đức Phật ngồi ở đạo tràng, các vua chúa thế giới cũng tùy theo ý thích, cảnh giới, Tam-muội, các môn phương tiện, hoan hỷ xa lìa, thông đạt các phương, pháp dũng mãnh, thể nhập cảnh giới thần thông của Như Lai, môn vô lượng biển pháp của chư Phật, đều được độ thoát. Cũng như ở thế giới này, tất cả thế giới khắp mười phương cũng vậy.