Ánh Đạo Vàng

Thơ: Mặc Giang - CD Mặc Giang 18
Chuyển Thể Vọng Cổ: Dương Kinh Thành

doahong