Ô Cựu

Ô Cựu

Từ điển Đạo Uyển


烏臼; C: wūjiù; J: ukyū; ~ tk 8.-9; Thiền sư Trung Quốc, môn đệ đắc pháp của Thiền sư Mã Tổ Ðạo Nhất. Bích nham lục có nhắc đến Sư trong Công án 75. Sư là một trong những Thiền sư đầu tiên dùng gậy (Bổng hát) để giáo hoá.

error: