Nói về Phật

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Phật có nhiều tên gọi, định nghĩa khác nhau. Đơn giản dễ hiểu nhất nói rằng. Phật là người có đầy đủ Phúc Đức và Trí tuệ. Người có đầy đủ Phúc Đức và Trí tuệ đều được gọi là Phật.
Thế gian vũ trụ có chín mươi chín trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha các Hằng hà sa các Phật. Phật Ba đời là Phật Quá khứ, Hiện tại, Tương lai ngang bằng nhau. Phật Quá khứ là Xá Lợi Phật. Phật Hiện tại, Tương lai là ánh hào quang.
Phật có nhiều không thể nói hết được. Cho nên chỉ nói sơ qua các Phật tiêu biểu cần phải biết sau đây.

A Di Đà Phật.

Phật A Di Đà là Phật đứng đầu tất cả các Phật. Là Giáo chủ Nước An Lạc cõi Tây Phương. Phật A Di Đà sinh ngày mười bảy tháng mười một Âm lịch. Phật A Di Đà thọ mệnh vô lượng, cho nên có tên gọi là Vô Lượng Thọ Phật. Vô lượng ánh quang rộng chiếu sáng tất cả Thế giới, cho nên có tên là Vô Lượng Quang Phật. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên cùng tên hiệu khác nữa như Vô Biên Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, Vô Đối Quang Phật, Viêm Vương Quang Phật, Thanh Tịnh Quang Phật, Hoan Hỉ Quang Phật, Trí Tuệ Quang Phật, Bất Đoạn Quang Phật, Nan Tư Quang Phật, Vô Xưng Quang Phật, Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Thân của Phật A Di Đà cao nhất, cao mười hai nghìn tỷ Na do tha Hằng hà sa cây số. Sở dĩ Phật A Di Đà trở thành đệ nhất Phật, là do Phật đó có bốn mươi tám thệ nguyện lớn, có chín Phẩm đài Sen, có môn Pháp nghĩ nhớ tên hiệu Phật mười lượt, được sinh về Nước Cực Lạc. Thậm chí nhất tâm chí thành nghĩ nhớ tên hiệu Phật một lượt, cũng được sinh về Tây phương. Phật A Di Đà thành Phật tới nay khoảng mười ba tỷ bốn trăm ba mươi triệu năm. Cần đọc Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quan Vô Lượng Thọ Phật.

Chúng sinh của Đất nước Cực Lạc đều là chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn, thọ mệnh vô lượng như A Di Đà Phật. Thân của các chúng Bồ Tát cũng cao lớn, như Thân của Quan Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát cao một tỷ sáu trăm triệu Na do tha Hằng hà sa cây số. Thời Pháp đúng và thời Hình bóng Pháp cũng dài vô lượng.

Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật Thích Ca Mâu Ni là Giáo chủ ở Thế giới Sa Bà này của chúng ta. Phật Thích Ca sinh ngày mồng tám tháng hai Âm lịch trong gia đình Đế Vương. Là Thái Tử của một Nước ở phía Bắc Ấn Độ. Năm hai mươi chín tuổi vào nửa đêm các Trời tới rước, rời bỏ gia đình đi tu Đạo. Tu hành hạnh khổ sáu năm, mỗi ngày chỉ ăn có một hạt gạo, hay một hạt vừng, một hạt đỗ, mà không thành Đạo. Sau đó Ngài chuyển sang tu hạnh Thanh tịnh. Ngài ngồi dưới cây Bồ Đề, sau hai mươi mốt ngày được thành Phật lúc ba mươi lăm tuổi. Ngài thành Phật do khai sáng tám Đạo đúng. Phật Thích Ca nói Pháp hơn bốn mươi năm, đầy đủ tám vạn bốn nghìn môn Pháp và sau đó nhập Niết Bàn Phật. Cần đọc Kinh Tập hợp Việc làm trước kia của Phật để biết thân thế và sự nghiệp của Phật Thích Ca và các Đệ Tử lớn nhất của Phật. Kinh Pháp Hoa và Kinh Hoa Nghiêm để biết uy Thần công Đức của Phật Thích Ca, của Lô Xá Na Phật. Kinh Nghìn Phật Kiếp Hiền để biết thời gian thành Phật của Phật Thích Ca và Phật A Di Đà.

Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở Diêm Phù Đề của Cõi Sa Bà, làm Phật cách đây hơn hai nghìn năm trăm năm. Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra thành Phật ở Thế giới, mà chúng sinh lấy ác làm vui, ở nơi vào thời Pháp hết đời năm đục ác. Cho nên Thân Phật nhỏ bé, thân chúng sinh cũng nhỏ bé thọ mệnh ngắn chỉ có một trăm năm. Đất nước nhỏ bé, đồi núi cao thấp, không bằng phẳng, cây cối, các vật khác cũng nhỏ bé. Tương ứng với tâm tướng của chúng sinh của Đất Diêm Phù Đề. Thời Pháp đúng và thời Hình bóng Pháp cũng ngắn chỉ có năm trăm năm.

Nhưng thực ra Thích Ca Mâu Ni thành Phật cùng thời với Phật A Di Đà. Thân ứng hóa hiện ra ở Diêm Phù Đề của Thế giới Sa Bà tên là Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng là Thân Phật giả do bốn Lớn tạo thành và thọ mệnh ngắn chỉ có hơn tám mươi năm. Thân báo ứng đầy đủ trên Trời là Phạm Võng Giáo chủ Lô Xá Na Phật. Thân này cũng là thân giả thọ mệnh bảy trăm A tăng kì Kiếp : Một A tăng kì Kiếp bằng mười mũ ba mươi lăm năm. Thân thực không sinh không mất, không tới không lui, thọ mệnh vô lượng, tên là Tì Lư Giá Na Như Lai.

Chúng sinh gọi tên Phật cũng đều khác nhau. Có trăm trăm triệu vạn tên hiệu. Nhưng có mười tên hiệu hay gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Nghĩa đơn giản như sau:

Như Lai là Không tới không lui.
Là Thể tính Chân Như không sinh không mất.
Là Thể tính tâm trước nay của tất cả chúng sinh.
Ứng Cúng là được tất cả chúng sinh của mười
Cõi Pháp mười phương cúng dưỡng.
Chính Biến Tri là Biết rõ tất cả.
Minh Hạnh Túc là Đầy đủ Hạnh sáng suốt.
Thiện Thệ là Thệ nguyện thiện.
Thế Gian Giải là Hiểu Thế gian.
Vô Thượng Sĩ là Chí sĩ Bình Đẳng.
Điều Ngự Trượng Phu là Người Đàn ông chèo lái dẫn hướng.
Thiên Nhân Sư là Thầy của Trời Người.
Phật Thế Tôn là Người tôn kính của Thế gian đầy đủ Phúc Đức Trí tuệ.

Di Lặc Tôn Phật.

Phật Di Lặc là Từ Thị Bồ Tát hay Di Lặc Bồ Tát. Hiện nay đang là Bồ Tát một lần sinh thành Phật ở Trời Đâu Suất Đà, thuyết Pháp giáo hóa chúng sinh. Sáu mươi vạn năm nữa mới xuống sinh ở Diêm Phù Đề của Thế giới Sa Bà thành Phật và sáu mươi trăm triệu năm sau mới kết thúc. Phật Di Lặc tu hành trước Phật Thích Ca bốn mươi Kiếp. Do Phật Di Lặc tham nương nhờ lợi dưỡng cho nên thành Đệ tử của Phật Thích Ca và được Phật Thích Ca nhớ truyền cho bậc Phật.

Phật Di Lặc sinh ngày mồng một tháng giêng Âm lịch trong gia đình Bà La Môn. Lớn lên Xuất gia ngồi dưới cây Long Hoa được thành Phật. Phật Di Lặc sinh ra trong thời chúng sinh tu thiện, cho nên khi Phật sinh ra đã cao hai mét bảy mươi, thân trưởng thành cao năm mươi ba mét. Phật Di Lặc, Đệ tử, chúng sinh đều thọ tám vạn bốn nghìn năm. Đất nước không có Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh. Phụ nữ năm trăm tuổi mới lấy chồng. Thời Pháp đúng và thời Hình bóng Pháp kéo dài sáu vạn năm. Các Đệ tử Thanh Văn của Phật Di Lặc đều là Đệ tử Thanh Văn của Phật Thích Ca. Họ theo Phật Di Lặc xuống sinh, tu Đạo ở Diêm Phù Đề. Ở thời Di Lặc Phật Đất nước rộng lớn bằng phẳng như gương, cây cối, các loại khác, đều to lớn tương ứng với Thân to lớn của Phật, Bồ Tát, Thanh Văn Đệ Tử, chúng sinh. Cần đọc Kinh Di Lặc xuống sinh thành Phật, Kinh Di Lặc thành Phật, Kinh Tới thời Di Lặc và các Kinh khác nói về Phật Di Lặc.

Nam mô A Di Đà Phật.
Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn 6/2014.

Print Friendly, PDF & Email