Nói về Pháp Tinh tiến tới Niết Bàn
Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Pháp Tinh tiến tới Niết Bàn được Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Mười dừng ở và một số Kinh khác. Bài này chỉ là tập hợp, tóm lược lại các Kinh đã được Phật nói.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn đã thực hành Bậc thứ ba đầy đủ Thanh tịnh. Muốn được Bậc thứ tư cần dùng mười môn Pháp sáng, được nhập vào Bậc bốn này. Thế nào là mười ?

Một là tiên lượng được tính chúng sinh, hai là tiên lượng được tính Pháp. Ba là tiên lượng được tính Thế giới, bốn là tiên lượng được tính khoảng không, năm là tiên lượng được tính Biết. Sáu là tiên lượng được tính Cõi Tham muốn, bảy là tiên lượng được tính Cõi có thân Sắc, tám là tiên lượng được tính Cõi Không có Sắc thân. Chín là tiên lượng được tính tin hiểu ngay thẳng, mười là tiên lượng được tính tâm lớn.

Bồ Tát dùng mười môn Pháp sáng này, có thể từ Bậc ba nhập vào Bậc thứ bốn. Bồ Tát Bồ Tát lớn nếu được Bậc Ánh Lửa thứ tư của Bồ Tát. Tức thời ở trong gia đình Như Lai chuyển thành có thế lực, do được ở bên trong Pháp, có mười loại Trí tuệ. Thế nào là mười ?

Một là tâm Không chuyển lui. Hai là ở trong Phật Pháp Tăng được tin không hỏng thành quả Trí tuệ Thanh tịnh, ba là tu luyện quan sát sinh mất. Bốn là tu luyện các Pháp trước nay không sinh, năm là thường tu luyện chuyển trở về việc của Thế gian. Sáu là tu luyện biết Nhân duyên Nghiệp cho nên có sinh, bảy là tu luyện phân biệt sinh chết, môn Niết Bàn khác biệt. Tám là tu luyện Nghiệp khác biệt của chúng sinh, chín là tu luyện thời Quá khứ Tương lai khác biệt. Mười tu luyện Hiện tại thường diệt mất thực hành không dừng ở. Mười tâm Trí tuệ đó chắc sinh gia đình của Phật, chuyển thành được thế lực.

Bồ Tát Bồ Tát lớn ở trong Bậc thứ tư của Bồ Tát đó. Quan sát bên trong thân, quan sát xung quanh thân, tinh siêng nhất tâm, trừ bỏ tham lam lo âu của Thế gian. Quan sát bên ngoài thân, quan sát xung quanh thân, tinh siêng nhất tâm, trừ bỏ tham lam lo âu của Thế gian. Quan sát bên ngoài bên trong thân, quan sát xung quanh thân, tinh siêng nhất tâm, trừ bỏ tham lam lo âu của Thế gian. Quan sát nhận lấy bên trong, nhận lấy bên ngoài, nhận lấy bên trong bên ngoài, trong tâm ngoài tâm, trong ngoài tâm. Bên trong Pháp, bên ngoài Pháp, bên trong bên ngoài Pháp, quan sát xung quanh Pháp. Tinh siêng nhất tâm, trừ bỏ tham lam lo âu của Thế gian.

Bồ Tát đó chưa sinh ác không có Pháp thiện, do vì không sinh, muốn sinh siêng Tinh tiến, phát ra tâm cắt bỏ đúng. Đã sinh các ác không có Pháp thiện, do vì cắt bỏ, muốn sinh siêng Tinh tiến, phát ra tâm cắt bỏ đúng. Chưa sinh các Pháp thiện, vì sinh cho nên muốn sinh siêng Tinh tiến, phát ra tâm thực hành đúng. Đã sinh các Pháp thiện, do vì dừng ở không mất, cho nên tu hành tăng rộng. Muốn sinh siêng Tinh tiến, phát ra tâm thực hành đúng. Bồ Tát đó tu hành bốn phần Như ý, thành công muốn quyết định cắt bỏ thực hành. Tu phần Như ý, dừng dựa vào chán bỏ, dừng lại dựa vào rời, dừng lại dựa vào mất, hồi hướng về vứt bỏ. Thành công Tinh tiến yên định cắt bỏ hành động. Tu phần Như ý, thành công tâm yên định cắt bỏ hành động. Tu phần Như ý, thành công tư duy quyết định cắt bỏ hành động. Tu phần Như ý, mất rời chán bỏ dừng dựa, hồi hướng về vứt bỏ. Bồ Tát đó tu hành Căn tin, mất rời chán bỏ dừng dựa, hồi hướng về vứt bỏ. Căn Tinh tiến, Căn nghĩ nhớ, Căn Định, tu hành Căn Tuệ, mất rời chán bỏ dừng dựa, hồi hướng về vứt bỏ.

Bồ Tát đó tu hành Lực tin, mất rời chán bỏ dừng dựa, hồi hướng về vứt bỏ. Lực Tinh tiến lực Định Lực nghĩ nhớ, tu hành lực Trí tuệ, mất rời chán bỏ dừng dựa, hồi hướng về vứt bỏ. Bồ Tát đó tu hành phần Hiểu nhớ, mất rời chán bỏ dừng dựa, hồi hướng về vứt bỏ. Phần lựa phần chọn Hiểu Pháp, phần Hiểu Tinh tiến, phần Hiểu vui mừng, phần Hiểu cắt bỏ, phần Hiểu yên Định. Tu hành phần Hiểu vứt bỏ, mất rời chán bỏ dừng dựa, hồi hướng về vứt bỏ. Bồ Tát đó tu hành Thấy đúng, mất rời chán bỏ dừng dựa, hồi hướng về vứt bỏ. Tư duy đúng, Nói đúng, Nghiệp đúng, Mệnh đúng, Tinh tiến đúng, Nghĩ nhớ đúng. Tu hành Định đúng, mất rời chán bỏ dừng dựa, hồi hướng về vứt bỏ.

Bồ Tát đó do tâm dùng không vứt bỏ chúng sinh cho nên thực hành. Do dùng lực nguyện trước kia, Đại Bi là hàng đầu. Đại Từ hợp với thực hành, vì hút lấy Tất cả Trí tuệ, vì trang nghiêm đất Phật. Vì đầy đủ các Lực không sợ hãi của các Phật, Không cùng Pháp, ba mươi hai Tướng lớn, tám mươi dung mạo đẹp. Đầy đủ âm thanh, vì thuận theo Phật được Giải thoát thâm sâu, vì tư duy Trí tuệ Phương tiện lớn cho nên thực hành.

Các Bồ Tát Bồ Tát lớn dừng ở Bậc Ánh Lửa của Bồ Tát. Toàn bộ bản thân, thấy các loại nương nhờ, nương nhờ bản thân, nương nhờ chúng sinh, nương nhờ người thọ mệnh, biết họ thấy họ. Nương nhờ năm Uẩn mười hai Nhân duyên nhập vào mười tám cõi. Do sinh ra thân cong, duỗi thẳng, cuộn lại, duỗi ra, xuất ra, chìm nổi, tìm kiếm thực hành của tâm. Nương nhờ, yêu, quý trọng thấy được, nếu quay trở lại là bến bờ, đều cùng cắt mất. Bồ Tát đó chuyển sang Tinh tiến gấp bội, Phương tiện Trí tuệ sinh được Pháp trợ giúp Đạo. Thuận theo được tu hành, tâm chuyển thành nhẹ nhàng, chịu đảm nhận có tác dụng. Tâm không mệt mỏi, chuyển sang cầu Pháp tối cao. Tăng thêm ích lợi Trí tuệ, cứu tất cả Thế gian. Thuận theo các Thầy cung kính nhận lấy giáo lý, như được nói thực hành.

Bồ Tát như thế, lúc đó biết ân Đức biết báo ân Đức. Tâm chuyển thành hòa thiện, cùng dừng lại yên vui, tâm chính trực tâm mềm mại. Không có sai trái quanh co, thực hành hạnh Định đúng. Không có kiêu mạn chắc là nói nhẹ nhàng. Thuận theo lời dạy bảo, được ý của người nói. Như thế đầy đủ tâm thiện tâm mềm mại. Tâm Rỗng lặng tâm Nhẫn nhịn, các Pháp Bậc Thanh tịnh, tư duy tu hành.

Bồ Tát này siêng tu Tinh tiến, Tinh tiến hơn, Tinh tiến tốt nhất, Tinh tiến bậc nhất, Tinh tiến lớn. Tinh tiến vi diệu, Tinh tiến cao, Tinh tiến Bình Đẳng, Tinh tiến không bằng, Tinh tiến không sánh bằng. Bồ Tát đó không bị loạn bởi tham muốn. Không bị thù giận ngu si, kiêu mạn buồn bực, tàn hại tham tiếc đố kỵ, hiềm khích oán hận, siểm nịnh không xấu hổ, không hổ thẹn làm náo loạn.

Bồ Tát lại làm nghĩ nhớ đó. Con nay không muốn não loạn chúng sinh. Thậm chí cố không muốn não loạn một chúng sinh. Siêng tu Tinh tiến. Vì chỉ muốn vứt bỏ các Phiền não. Tu hành Tinh tiến. Vì muốn làm hỏng tất cả kết buộc. Tu hành Tinh tiến. Vì muốn rời tất cả tập quán. Tu hành Tinh tiến. Vì muốn biết phân biệt tất cả chúng sinh. Tu hành Tinh tiến. Vì muốn biết chết nơi này sinh nơi kia của tất cả chúng sinh. Tu hành Tinh tiến. Vì muốn biết tập quán Phiền não của tất cả chúng sinh. Tu hành Tinh tiến. Vì muốn biết đủ loại hi vọng của tất cả chúng sinh. Tu hành Tinh tiến. Vì muốn biết các cảnh giới của tất cả chúng sinh. Tu hành Tinh tiến. Vì muốn biết các Căn của tất cả chúng sinh. Tu hành Tinh tiến. Vì muốn biết hạnh nơi tâm của tất cả chúng sinh. Tu hành Tinh tiến. Vì muốn biết cảnh giới của tất cả Pháp. Tu hành Tinh tiến. Vì muốn biết Pháp chân thực của các Phật. Tu hành Tinh tiến. Vì muốn biết Pháp bình đẳng của các Phật. Tu hành Tinh tiến. Vì muốn dùng Phương tiện hay biết Ba Đời bình đẳng. Tu hành Tinh tiến. Vì muốn biết Pháp bình đẳng Thanh tịnh. Tu hành Tinh tiến. Vì muốn được tất cả các Pháp Phật. Tu hành Tinh tiến. Vì muốn dùng một Phương tiện biết tất cả Pháp Phật. Tu hành Tinh tiến. Vì muốn biết vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn của các Phật. Tu hành Tinh tiến. Vì muốn biết các Phương tiện thiện Trí tuệ lớn của các Phật. Tu hành Tinh tiến. Vì muốn biết tất cả Pháp Phật rộng vì chúng sinh phân biệt từng câu. Tu hành Tinh tiến.

Bồ Tát thành công Tinh tiến như thế. Nếu có người nói rằng : Chúng sinh của vô lượng vô số A tăng kì Thế giới. Ngài có thể do vì mỗi một chúng sinh này. Với vô lượng vô số A tăng kì Kiếp. Nhận đủ không lựa chọn khổ của Địa ngục lớn. Giúp cho chúng sinh đó thành quả Niết Bàn. Lại có vô lượng vô số A tăng kì Phật xuất hiện ở đời. Giúp cho vô lượng vô số A tăng kì chúng sinh. Nhận đủ loại vui sướng. Ngài còn nhận đầy đủ khổ của Địa ngục lớn. Sau đó Ngài đang thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Bồ Tát trả lời nói rằng : Con đều có thể vì tất cả chúng sinh của Thế giới nơi đó. Nhận khổ Địa ngục. Các Phật xuất hiện ở đời. Chúng sinh nhận vui sướng. Con cũng nhận lấy khổ, sau đó Con đang thành Đạo Bình Đẳng.

Lại có người nói rằng : Ngài nếu hay dùng một giọt nước của sợi lông. Nước của vô lượng vô biên A tăng kì các biển lớn. Đều cùng làm cho hết tận. Vô lượng vô biên A tăng kì Thế giới nát vụn thành bụi trần. Đều biết số lượng của nó. Như thế lần lượt nhớ mãi. Thường không bỏ quên tâm Bồ Đề. Bồ Tát nếu nghe lời nói đó. Không lui không hối hận. Vui mừng dũng mãnh. Siêng tu Tinh tiến. Làm nghĩ nhớ như thế. Con được thiện lợi. Bởi vì Con cố giúp cho chúng sinh của vô lượng vô biên A tăng kì Thế giới, vĩnh rời các khổ.

Bồ Tát lại làm nghĩ nhớ như thế. Con cần thay mặt tất cả chúng sinh nhận lấy tất cả khổ. Đều giúp cho chúng sinh ly rời tất cả khổ. Đều cùng thành quả Niết Bàn Không thừa. Sau đó Con đang thành Đạo Bình Đẳng. Tên là Hạnh không hết tận thứ tư của Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Bồ Tát như thế, lúc đó thành người Tinh tiến không chuyển lui, không vứt bỏ Tinh tiến, không phá hỏng Tinh tiến. Không chán Tinh tiến, Tinh tiến không mệt mỏi, Tinh tiến rộng lớn, Tinh tiến không có giới hạn, Tinh tiến sắc mạnh. Tinh tiến không sánh, Tinh tiến cứu tất cả chúng sinh, Tinh tiến phân biệt Đạo đúng Đạo sai. Bồ Tát đó chí tâm Thanh tịnh không mất đi tâm thâm sâu. Tin hiểu sáng tỏ, các Căn thiện tăng thêm, xa rời cáu bẩn ác đục của Thế gian. Không tin các nghi hoặc hối tiếc, đều đã mất hết. Không nghi hoặc không hối tiếc, hiện ra đầy đủ. Ở trong sự tin hiểu lớn của tất cả Phật không chán nản không buông bỏ, tự nhiên ham thích tập luyện. Tâm vô lượng thường hiện ra phía trước.

Bồ Tát dừng ở Bậc Ánh Lửa thứ tư. Có thể gặp các Phật số trăm số nghìn số nghìn vạn trăm triệu Na do tha Phật, cúng dưỡng cung kính. Tôn trọng ca ngợi, quần áo đồ ăn uống, đồ ngủ thuốc bệnh, thân thiết các Phật. Nhất tâm nghe Pháp, nghe nhận Pháp xong, hay tin cung kính giữ gìn. Phần lớn ở nơi ở của Phật Xuất gia tu Đạo. Bồ Tát đó tâm vui mừng tâm thâm sâu, Thanh tịnh tin hiểu bình đẳng. Chuyển sang càng hiểu rõ, dừng ở thọ nhiều Kiếp. Bao nhiêu trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Kiếp. Căn thiện chuyển sang sáng sắc bén hơn. Như ở trên vàng nguyên chất dùng để tự trang nghiêm, các kim loại khác không theo kịp.

Như thế các Bồ Tát Bồ Tát lớn dừng ở bậc Ánh sáng Bồ Tát này. Các Căn thiện chuyển tăng sáng sắc bén, Bồ Tát bậc dưới không thể theo kịp. Ví như châu Như ý, quang sáng Thanh tịnh, có thể chiếu sáng bốn phương, báu vật khác không theo kịp. Mưa lâu nước xối xả, Quang sáng không mất. Bồ Tát dừng ở trong Bậc Ánh lửa. Bồ Tát Bậc dưới không thể theo kịp. Tất cả các Ma cùng các Phiền não. Đều không thể phá hỏng Trí tuệ đó.

Tên là nói sơ lược Bậc Ánh Lửa thứ tư của các Bồ Tát Bồ Tát lớn. Bồ Tát Bồ Tát lớn dừng ở trong Bậc đó. Đa phần làm Vua cõi Trời Tu Dạ Ma, giáo hóa nhiều chúng sinh. Phá hỏng tâm bản thân, làm được Nghiệp thiện. Nếu Bố thí hoặc lời nói êm dịu, nếu lợi ích nếu cùng làm việc, đều không rời nhớ Phật. Không rời nhớ Pháp, không rời nhớ các Bồ Tát Bồ Tát lớn là bạn. Thậm chí không rời nhớ đầy đủ Tất cả loại Trí tuệ, thường sinh tâm đó. Khi nào Ta cần với tất cả chúng sinh là hàng đầu là tôn quý. Thậm chí trong tất cả chúng sinh là người dừng dựa.

Bồ Tát Bồ Tát lớn đó nếu muốn như thế siêng thực hành Tinh tiến, trong thời gian giây phút được trăm trăm triệu Tam muội. Thậm chí hiện ra trăm trăm triệu Bồ Tát, dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng lực nguyện Tự do tỏ ra, vượt quá số này. Bao nhiêu trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha không thể tính toán số Kiếp.

Bồ Tát thành công Pháp Tinh tiến tới Niết Bàn, là Bồ Tát bậc bốn, tên là Ánh Lửa. Bậc này thuộc sinh Bậc đầu phẩm cao nhất của Chín phẩm đài Sen. Nhưng chưa được vào bậc Bồ Tát Đà La Ni. Phật Tử cần siêng Tinh tiến bước vào Bậc năm là Bậc Bồ Tát Đà La Ni đầu tiên.

Nam mô A Di Đà Phật.
Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn tháng 1/2015.

Print Friendly, PDF & Email