Nói về Công Đức Trở về nương theo Phật Pháp Tăng và giữ Giới
Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Công Đức Trở về nương theo Phật Pháp Tăng và giữ Giới hạnh, được Phật nói trong Kinh Tốt nhất không sánh. Bài này chỉ là tập hợp, tóm lược lại Kinh điển đã được Phật nói.

Khi đó Thế Tôn bảo A Nan nói rằng:

Ngài nay cần biết. Châu Thiệm Bộ này xung quanh dài rộng chừng năm mươi sáu nghìn cây số. Bắc rộng Nam hẹp hình dáng như thùng xe. Mặt người cũng như thế. Giả sử ở bên trong hợp thành một đoạn. Hoặc là rừng mía hay rừng lau sậy hoặc là các rừng trúc. Hoặc lại các ruộng lúa ruộng vừng đen. Tràn đầy kín khắp ở giữa không có tách nứt. Giả sử các quả Tu Đà Hoàn đầy khắp châu Thiệm Bộ như thế. Tràn đầy kín khắp mà không có tách nứt ở giữa. Như các cây mía. Tất cả người được quả Tu Đà Hoàn như thế.

Nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện. Đầy đủ một trăm năm. Đem toàn bộ tất cả đồ dùng vui thích vi diệu cao nhất, quần áo thức ăn uống, đồ ngủ thuốc uống của các Thế gian. Kính dâng Bố thí cúng dưỡng cung kính lễ bái. Với mỗi một người được quả Tu Đà Hoàn đó. Sau khi vào Niết Bàn như Pháp đốt thân. Thu được xương để lại của họ. Xây dựng Tháp báu cao rộng nghiêm đẹp. Đều dùng đủ các loại hương bôi, hương bột hương ướp, hoa man, cờ lọng vi diệu nhất, âm nhạc trướng báu, quang sáng đèn nến. Ca ngợi cúng dưỡng. Ý ngài thế nào. Do Nhân duyên như thế sinh được Phúc đó, chắc là nhiều phải không.

A Nan báo cáo Phật. Rất nhiều, Thế Tôn ! Rất nhiều, Thiện Thệ !

Phật bảo A Nan. Nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện. Dùng tâm tin Thanh tịnh làm lời nói như thế. Nay con tên là.. Trở về nương theo với Phật, tôn quý trong Phúc Đức Trí tuệ. Trở về nương theo với Pháp, tôn quý trong ly rời tham muốn. Trở về nương theo với Tăng, tôn quý trong các chúng. Người nam thiện hoặc người nữ thiện đó thu được vô lượng Phúc.

A Nan cần biết. Như Phúc Đức cúng dưỡng được nói ở trên. So với Phúc Đức được sinh của ba Trở về nương theo này. Ở trong trăm phần không bằng một của nó. Với trong nghìn phần cũng không bằng một. Với trăm nghìn phần, phần đếm, phần tính, phần tính kế, phần ví dụ. Thậm chí vô lượng vô biên A tăng kì cũng không bằng một.

Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan. Tạm bố trí châu Thiệm Bộ ở phương Nam này. Với châu Tì Đề Ha ở phương Đông này. Xung quanh dài rộng chừng sáu mươi tư nghìn cây số. Hình dáng như nửa vầng Trăng, mặt người cũng như thế. Giả sử ở bên trong hợp thành một đoạn. Hoặc là rừng mía hay rừng lau sậy hoặc là các rừng trúc. Hoặc lại các ruộng lúa ruộng vừng đen. Tràn đầy kín khắp ở giữa không có tách nứt. Giả sử tràn đầy châu Tì Đề Ha ở phương Đông đó như thế. Người được quả Tư Đà Hàm tràn đầy kín khắp mà không có tách nứt ở giữa. Như các cây mía. Tất cả người được quả Tư Đà Hàm như thế.

Nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện. Đầy đủ hai trăm năm. Đem toàn bộ tất cả đồ dùng vui thích vi diệu cao nhất, quần áo thức ăn uống, đồ ngủ thuốc uống của các Thế gian. Kính dâng Bố thí cúng dưỡng cung kính lễ bái. Với mỗi một người được quả Tư Đà Hàm đó. Sau khi vào Niết Bàn như Pháp đốt thân. Thu được xương để lại của họ. Xây dựng Tháp báu cao rộng nghiêm đẹp. Đều dùng đủ các loại hương bôi, hương bột hương ướp, hoa man, cờ lọng vi diệu nhất, âm nhạc trướng báu, quang sáng đèn nến. Ca ngợi cúng dưỡng. Ý ngài thế nào. Do Nhân duyên như thế sinh được Phúc đó, chắc là nhiều phải không.

A Nan báo cáo Phật. Rất nhiều, Thế Tôn ! Rất nhiều, Thiện Thệ !

Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan. Tạm bố trí châu Tì Đề Ha ở phương Đông. Với châu Cồ Đà Ni ở phương Tây này. Xung quanh dài rộng chừng bảy mươi hai nghìn cây số. Hình dáng như vầng mặt Trời, mặt người cũng như thế. Giả sử ở bên trong hợp thành một đoạn. Hoặc là rừng mía hay rừng lau sậy hoặc là các rừng trúc. Hoặc lại các ruộng lúa ruộng vừng đen. Tràn đầy kín khắp ở giữa không có tách nứt. Giả sử tràn đầy châu Cồ Đà Ni ở phương Tây đó như thế. Người được quả A Na Hàm tràn đầy kín khắp mà không có tách nứt ở giữa. Như các cây mía. Tất cả người được quả A Na Hàm như thế.

Nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện. Đầy đủ ba trăm năm. Đem toàn bộ tất cả đồ dùng vui thích vi diệu cao nhất, quần áo thức ăn uống, đồ ngủ thuốc uống của các Thế gian. Kính dâng Bố thí cúng dưỡng cung kính lễ bái. Với mỗi một người được quả A Na Hàm đó. Sau khi vào Niết Bàn như Pháp đốt thân. Thu được xương để lại của họ. Xây dựng Tháp báu cao rộng nghiêm đẹp. Đều dùng đủ các loại hương bôi, hương bột hương ướp, hoa man, cờ lọng vi diệu nhất, âm nhạc trướng báu, quang sáng đèn nến. Ca ngợi cúng dưỡng. Ý ngài thế nào. Do Nhân duyên như thế sinh được Phúc đó, chắc là nhiều phải không.

A Nan báo cáo Phật. Rất nhiều, Thế Tôn ! Rất nhiều, Thiện Thệ !

Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan. Tạm bố trí châu Cồ Đà Ni ở phương Tây. Với châu Câu Lô lớn ở phương Bắc này. Xung quanh dài rộng chừng tám mươi nghìn cây số. Hình thế đất hình vuông, mặt người cũng như thế. Giả sử ở bên trong hợp thành một đoạn. Hoặc là rừng mía hay rừng lau sậy hoặc là các rừng trúc. Hoặc lại các ruộng lúa ruộng vừng đen. Tràn đầy kín khắp ở giữa không có tách nứt. Giả sử tràn đầy người A La Hán của châu Câu Lô lớn ở phương Bắc đó như thế. Các Phiền não đã hết, Phiền não không trở lại, tâm được Tự do, đầy đủ Giải thoát đúng. Giải thoát Trí tuệ đúng tâm họ điều thuận. Như tượng Rồng lớn làm được đã làm xong. Vứt bỏ các gánh vác nặng, bắt được lợi mình. Không nhận có về sau, đã thành công hạnh Phạm. Thân tâm không có trở ngại, biết tính chúng sinh. Đầy đủ sáu Thần thông, chứng được tám Giải thoát. Tràn đầy kín khắp mà không có tách nứt ở giữa. Như các cây mía. Tất cả người A La Hán như thế.

Nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện. Đầy đủ bốn trăm năm. Đem toàn bộ tất cả đồ dùng vui thích vi diệu cao nhất, quần áo thức ăn uống, đồ ngủ thuốc uống của các Thế gian. Kính dâng Bố thí cúng dưỡng cung kính lễ bái. Với mỗi một người A La Hán đó. Sau khi vào Niết Bàn như Pháp đốt thân. Thu được xương để lại của họ. Xây dựng Tháp báu cao rộng nghiêm đẹp. Đều dùng đủ các loại hương bôi, hương bột hương ướp, hoa man, cờ lọng vi diệu nhất, âm nhạc trướng báu, quang sáng đèn nến. Ca ngợi cúng dưỡng. Ý ngài thế nào. Do Nhân duyên như thế sinh được Phúc đó, chắc là nhiều phải không.

A Nan báo cáo Phật. Rất nhiều, Thế Tôn ! Rất nhiều, Thiện Thệ !

Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan. Tạm bố trí châu Câu Lô lớn ở phương Bắc. Tất cả bốn châu lớn có núi Thiết Luân vây vòng xung quanh. Do được chiếu sáng của một mặt Trời, một mặt Trăng. Giả sử toàn bộ tất cả các núi biển lớn ở bên trong. Đều cùng trừ bỏ ngăn cách hợp thành một đoạn. Hoặc là rừng mía hay rừng lau sậy hoặc là các rừng trúc. Hoặc lại các ruộng lúa ruộng vừng đen. Tràn đầy kín khắp ở giữa không có tách nứt. Giả sử tràn khắp ở trong vòng vây như thế. Thành công đủ loại các người Duyên Giác. Vượt hơn toàn bộ công Đức của A La Hán. Tràn đầy kín khắp mà không có tách nứt ở giữa. Như các cây mía. Tất cả các người Duyên Giác như thế.

Nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện. Đầy đủ mười nghìn năm. Đem toàn bộ tất cả đồ dùng vui thích vi diệu cao nhất, quần áo thức ăn uống, đồ ngủ thuốc uống của các Thế gian. Kính dâng Bố thí cúng dưỡng cung kính lễ bái. Với mỗi một các người Duyên Giác đó sau khi vào Niết Bàn. Xây dựng Tháp báu cao rộng nghiêm đẹp. Đều dùng đủ các loại hương bôi, hương bột hương ướp, hoa man, cờ lọng vi diệu nhất, âm nhạc trướng báu, quang sáng đèn nến. Ca ngợi cúng dưỡng. Ý ngài thế nào. Do Nhân duyên như thế sinh được Phúc đó, chắc là nhiều phải không.

A Nan báo cáo Phật. Rất nhiều, Thế Tôn ! Rất nhiều, Thiện Thệ !

Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan. Tạm bố trí một bốn châu lớn như thế, được chiếu sáng của một mặt Trời, một mặt Trăng. Dựa vào lại có nghìn Thế giới nhỏ này. Có núi Thiết Luân vây vòng xung quanh. Đầy đủ ở giữa nó có nghìn mặt Trời, nghìn mặt Trăng. Nghìn bốn biển lớn. Nghìn núi báu lớn Tô Mê Lô  lớn nhất. Nghìn núi Thất Kim, các núi Luân Vi. Nghìn châu Thiệm Bộ. Nghìn Tì Đề Ha. Nghìn Cồ Đà Ni. Nghìn châu Câu Lô. Nghìn Trời bốn Vua Trời. Nghìn Trời Đao Lợi. Nghìn Trời Dạ Ma. Nghìn Trời Đâu Suất. Nghìn Trời Hóa Lạc. Nghìn Trời Tha Hóa Tự Tại. Nghìn Trời Phạm Chúng. Một Vua Phạm lớn Tự do ở bên trong. Như thế tên là Nghìn Thế giới của một nhỏ. Dựa vào lại có nghìn Thế giới của giữa này. Có núi Thiết Luân vây vòng xung quanh. Đầy đủ ở giữa nó lại có nghìn Thế giới của nghìn nhỏ. Như thế tên là Nghìn Thế giới của một giữa. Dựa vào lại có nghìn Thế giới của lớn này. Có núi Thiết Luân vây vòng xung quanh. Đầy đủ ở giữa nó có nghìn Thế giới của nghìn giữa. Tên đó là Nghìn Thế giới của ba nghìn lớn.

Giả sử ở bên trong toàn bộ tất cả các núi biển lớn. Đều cùng trừ bỏ ngăn cách hợp thành một đoạn. Hoặc là rừng mía hay rừng lau sậy hoặc là các rừng trúc. Hoặc lại các ruộng lúa ruộng vừng đen. Tràn đầy kín khắp ở giữa không có tách nứt. Giả sử tràn đầy trong đó như thế. Các Phật Như Lai, Ứng Chính Đẳng Giác. Tràn đầy kín khắp mà không có tách nứt ở giữa. Như các cây mía. Như thế tất cả các Phật Như Lai.

Nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện. Đầy đủ hai vạn năm. Đem toàn bộ tất cả đồ dùng vui thích vi diệu cao nhất, quần áo thức ăn uống, đồ ngủ thuốc uống của các Thế gian. Kính dâng Bố thí cúng dưỡng cung kính lễ bái. Với mỗi một các Phật Như Lai đó sau khi vào Niết Bàn. Như Pháp đốt thân thu được Xá Lợi Phật. Xây dựng Tháp báu cao rộng nghiêm đẹp. Đều dùng đủ các loại hương bôi, hương bột hương ướp, hoa man, cờ lọng vi diệu nhất, âm nhạc trướng báu, quang sáng đèn nến. Ca ngợi cúng dưỡng. Ý ngài thế nào. Do Nhân duyên như thế sinh được Phúc đó, chắc là nhiều phải không.

A Nan báo cáo Phật. Rất nhiều, Thế Tôn ! Rất nhiều, Thiện Thệ !

Phật bảo A Nan. Nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện. Trong hai vạn năm ở nơi ở của Phật. Đem toàn bộ tất cả đồ dùng vui thích vi diệu cao nhất, quần áo thức ăn uống, đồ ngủ thuốc uống của các Thế gian. Kính dâng Bố thí cúng dưỡng cung kính lễ bái. Sau khi vào Niết Bàn như Pháp đốt thân. Thu được Xá Lợi Phật. Xây dựng Tháp báu cao rộng nghiêm đẹp. Đều dùng đủ các loại hương bôi, hương bột hương ướp, hoa man, cờ lọng vi diệu nhất, âm nhạc trướng báu, quang sáng đèn nến. Ca ngợi cúng dưỡng. Phúc đó còn nhiều vô lượng vô biên không thể đọc tính. Huống chi đầy tràn nghìn Thế giới của ba nghìn lớn : Ba nghìn Đại thiên Thế giới.

Các Phật Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác. Như trên cúng dưỡng trải qua hai vạn năm. Sinh được Phúc Đức mà có thể đầy nhiều. Vô lượng vô biên không thể đọc tính.

Phật bảo A Nan. Nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện. Dùng tâm tin Thanh tịnh làm lời nói như thế. Nay con tên là..  Trở về nương theo với Phật, tôn quý trong Phúc Đức Trí tuệ. Trở về nương theo với Pháp, tôn quý trong ly rời tham muốn. Trở về nương theo với Tăng, tôn quý trong các chúng. Người nam thiện hoặc người nữ thiện đó. Được Phúc chuyển tốt hơn.

A Nan cần biết. Như Phúc Đức cúng dưỡng được nói ở trên. So với Phúc Đức được sinh của ba Trở về nương theo này. Lại với trăm phần không bằng một của nó. Với trong nghìn phần cũng không bằng một. Với trăm nghìn phần, phần đếm, phần tính, phần tính kế, phần ví dụ. Thậm chí vô lượng vô biên A tăng kì cũng không bằng một.

Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan. Nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện. Đã Trở về nương theo Phật. Đã Trở về nương theo Pháp. Đã Trở về nương theo Tăng. Thậm chí lại có thể thời gian giây phút nhận giữ mười Thiện. Do Nhân duyên như thế được Phúc chuyển tốt hơn.

A Nan cần biết. Như nói ở trên chỉ nhận lấy ba Trở về nương theo sinh được Phúc Đức. So với Phúc Đức của kiêm thêm tu mười Thiện với thời gian giây phút. Lại với trăm phần không bằng một của nó.

Với trong nghìn phần cũng không bằng một. Với trăm nghìn phần, phần đếm, phần tính, phần tính kế, phần ví dụ. Thậm chí vô lượng vô biên A tăng kì cũng không bằng một.

Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan. Nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện. Đã Trở về nương theo Phật. Đã Trở về nương theo Pháp. Đã Trở về nương theo Tăng. Thậm chí lại hay một ngày một đêm. Nhận giữ tám Giới hạnh được Phúc chuyển tốt hơn.

A Nan cần biết. Như nói ở trên. Phúc Đức của thời gian giây phút tu mười Thiện. So với Phúc Đức của một ngày một đêm giữ tám Giới hạnh. Lại với trăm phần không bằng một của nó. Với trong nghìn phần cũng không bằng một. Với trăm nghìn phần, phần đếm, phần tính, phần tính kế, phần ví dụ.  Thậm chí vô lượng vô biên A tăng kì cũng không bằng một.

Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan. Nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện. Đã Trở về nương theo Phật. Đã Trở về nương theo Pháp. Đã Trở về nương theo Tăng. Thậm chí lại có thể hết đời của họ. Nhận giữ năm Giới hạnh được Phúc chuyển tốt hơn. A Nan cần biết. Như được nói ở trên. Phúc Đức của một ngày một đêm giữ tám Giới hạnh. So với hết đời nhận năm Giới hạnh. Lại với trăm phần không bằng một của nó.

Với trong nghìn phần cũng không bằng một. Với trăm nghìn phần, phần đếm, phần tính, phần tính kế, phần ví dụ. Thậm chí vô lượng vô biên A tăng kì cũng không bằng một.

Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan. Nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện. Đã Trở về nương theo Phật. Đã Trở về nương theo Pháp. Đã Trở về nương theo Tăng. Thậm chí lại có thể hết đời của họ. Nhận giữ siêng khuyên, siêng thăm hỏi Giới hạnh của Ni Cô, được Phúc chuyển tốt hơn.

A Nan cần biết. Như Phúc Đức trước so với Phúc Đức này. Lại với trăm phần không bằng một của nó. Với trong nghìn phần cũng không bằng một. Với trăm nghìn phần, phần đếm, phần tính, phần tính kế, phần ví dụ. Thậm chí vô lượng vô biên A tăng kì cũng không bằng một.

Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan. Nếu lại có thể hết đời nhận giữ học Giới đúng của Ni Cô được Phúc chuyển tốt hơn.

A Nan cần biết. Như Phúc Đức trước so với Phúc Đức này. Lại với trăm phần không bằng một của nó.

Với trong nghìn phần cũng không bằng một. Với trăm nghìn phần, phần đếm, phần tính, phần tính kế, phần ví dụ. Thậm chí vô lượng vô biên A tăng kì cũng không bằng một.

Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan. Nếu lại có thể hết đời nhận giữ Giới hạnh của nữ Tì Kheo, được Phúc chuyển tốt hơn.

A Nan cần biết. Như Phúc Đức ở trên so với Phúc Đức này. Lại với trăm phần không bằng một của nó. Với trong nghìn phần cũng không bằng một. Với trăm nghìn phần, phần đếm, phần tính, phần tính kế, phần ví dụ. Thậm chí vô lượng vô biên A tăng kì cũng không bằng một.

Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan. Nếu lại có thể hết đời nhận giữ Giới hạnh của Tì Kheo lớn nhất, được Phúc chuyển tốt hơn.

A Nan cần biết. Như Phúc Đức ở trên so với Phúc Đức này. Lại với trăm phần không bằng một của nó. Với trong nghìn phần cũng không bằng một. Với trăm nghìn phần, phần đếm, phần tính, phần tính kế, phần ví dụ. Thậm chí vô lượng vô biên A tăng kì cũng không bằng một.

Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan. Nếu người nam thiện hoặc người nữ thiện. Có thể phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Hết đời Tương lai nhận giữ ba tụ Giới Thanh tịnh của Bồ Tát không thiếu không vi phạm. Thu được Phúc Đức vô lượng vô biên. Không thể nghĩ bàn, không thể ví dụ, tốt nhất, quý nhất, cao nhất, vi diệu nhất.

Khi đó Tôn Giả A Nan nghe được Phật nói. Nhận giữ ba Trở về nương theo, thậm chí ba tụ Giới hạnh Thanh tịnh của Bồ Tát. Thu được Phúc Đức vô lượng vô biên. Vui mừng dũng mạnh khen chưa từng có. Mà báo cáo Phật nói rằng : Rất kì diệu, Thế Tôn. Môn Pháp tốt nhất hiếm có không thể nghĩ bàn như thế. Nghĩa sáng rất sâu, công Đức rộng lớn. Khó có thể so lường. Tên của nó là gì. Con đang kính giữ lấy.

Phật bảo A Nan. Nay môn Pháp này tên là Tốt Nhất Không Sánh. Đủ loại so lường công Đức chân thực. Với tên chữ đó Ngài đang kính giữ lấy. Sở dĩ thế nào. Trong Kinh này nói Pháp tốt nhất không sánh. Vì tất cả Thế gian rất khó được nghe.

Thời Phật Thế Tôn nói Kinh đó xong. Tôn Giả A Nan, chúng Tì Kheo lớn nhất. Vô lượng Bồ Tát và các người Trời, các A Tu La. Nghe được Phật nói đều rất vui mừng. Khen ngợi chưa từng có, tin nhận kính thực hành.

Nam mô A Di Đà Phật.
Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn tháng 1/2015.