Nói về Công Đức thiết lập Tranh Tượng Tháp Phật

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Công Đức thiết lập tranh tượng Phật, được Phật nói trong Kinh Làm Tranh Ảnh Tượng Phật. Bài này chỉ là tập hợp, tóm lược lại Kinh điển đã được Phật nói.

Phật tới Nước Câu Diêm Quy. Có Quốc Vương tên là Ưu Điền, mười bốn tuổi. Nghe Phật sắp tới, Vua liền ra lệnh cho quần thần hai bên phải trái, đều cùng trang nghiêm xe ngựa, Vua liền đi đón rước Phật. Từ xa thấy Phật, trong tâm vui mừng dũng mãnh. Vua liền xuống xe đi bộ, bỏ quần thần hai bên phải trái cầm giữ lọng, Vua đi nhanh tới đón rước Phật, dùng đầu mặt hôn chân Phật, vòng quanh Phật ba lượt, quỳ lâu bắt chéo ngón hai bàn tay, báo cáo Phật nói rằng : Nhân dân trên Trời Thế giới không có thể theo kịp Phật. Nay Đức hạnh, thân thể, mặt mũi của Phật hiện ra, Quang sáng cao lớn tốt đẹp như thế, Con thấy Phật hết thời gian không có chán. Nay Phật là Thầy của người trên Trời Thế giới như thế, tâm Từ của Phật được nhiều yêu kính.

Phật im lặng không trả lời, Vua lại báo cáo Phật nói rằng : Người làm thiện đó, họ được Phúc giúp, đang có hướng tới ra sao ? Sau khi Phật ra đi, Con sợ không trở lại thấy Phật, Con muốn làm tranh ảnh tượng Phật, cung kính vâng theo việc. Về sau đang được Phúc ra sao ? Nguyện Phật thương xót vì Con nói nó, Con muốn nghe biết.

Phật nói rằng : Vua thiếu niên ! Ngài do hỏi thiện lớn ! Lắng nghe Ta nói. Nghe xong cần để ở trong tâm ! Vua nói rằng : Vâng ! Nhận dạy bảo.

Phật bảo Vua. Nếu làm tranh ảnh tượng Phật, họ được Phúc giúp, Ta đều vì Ngài nói nó.

Vua nói rằng : Nhận ơn !

Phật nói rằng : Người Thế giới làm tranh ảnh tượng Phật. Nơi được sinh đời sau của người đó, mắt mũi trong sạch, mặt mũi đoan chính, tay chân thân thể thường tốt đẹp. Sinh trên Trời cũng trong sạch, với các Trời rất khác, mắt mũi diện mạo tốt đẹp. Làm tranh ảnh tượng Phật, được Phúc như thế.

Làm tranh ảnh tượng Phật, nơi được sinh không có thân xấu, hình thể đều hoàn hảo. Sau khi chết sinh lên Trời Phạm tầng thứ bảy : Trời Thiểu Quang, lại hơn các Trời khác, đoan chính tuyệt đẹp không sánh, vì được các Trời cung kính. Làm tranh ảnh tượng Phật, được Phúc như thế.

Làm tranh ảnh tượng Phật, đời sau đang sinh gia đình có thế lực tôn quý, Họ thực với người Thế gian rất khác. Ở nơi sinh làm con không ở gia đình nghèo khổ. Làm tranh ảnh tượng Phật, họ được Phúc như thế.

Làm tranh ảnh tượng Phật, thân thể đời sau thường sắc vàng đỏ tía, đoan chính không sánh. Làm tranh ảnh tượng Phật, nơi sinh đời sau đang sinh ở gia đình phú quý. Tiền vật châu báu không thể tính đếm, thường được Cha mẹ anh em thân tộc quý trọng. Làm tranh ảnh tượng Phật, họ được Phúc như thế.

Làm tranh ảnh tượng Phật, đời sau sinh ở đất Diêm Phù Đề. Thường sinh gia đình Vương hầu, Đế vương, vì gia đình hiền thiện làm con. Làm tranh ảnh tượng Phật, đời sau làm trong số Đế vương, lại tôn quý nhất hơn các Quốc Vương, được các Quốc Vương trở về kính ngưỡng. Làm tranh ảnh tượng Phật, họ được Phúc như thế.

Làm tranh ảnh tượng Phật, đời sau làm Vua Già Ca Việt, sau lên trên Trời, tự ý hạ xuống ở nơi giúp làm, không đâu không tới. Làm tranh ảnh tượng Phật, họ được Phúc như thế.

Làm tranh ảnh tượng Phật, đời sau sinh lên Trời Phạm thứ bảy : Trời Thiểu Quang, thọ một Kiếp, Trí tuệ không có người theo kịp. Làm tranh ảnh tượng Phật, sau khi chết không trở lại sinh ở trong Đạo ác. Sinh thường tự giữ tiết độ, tâm thường nghĩ nhớ muốn cầu Đạo Phật. Làm tranh ảnh tượng Phật, họ được Phúc như thế.

Làm tranh ảnh tượng Phật, sinh đời sau thường kính lễ Phật, tâm từ với Kinh, thường giữ lụa màu hỗn tạp, hoa đẹp, hương tốt, đốt lửa đèn, các châu báu vật báu kì lạ của Thế giới giữ dâng lên Xá Lợi Phật, sau vô số Kiếp đó, biết đang được Đạo Thanh tịnh Niết Bàn. Người có sinh ra ý, giữ châu báu dâng lên Phật, đều không phải người phàm trần, do đời trước làm Đạo Phật. Làm tranh ảnh tượng Phật, họ được Phúc như thế.

Làm tranh ảnh tượng Phật, đời sau được Phúc, thời không có cùng tận, không thể lại đọc tính. Nước biển sông ngòi bốn Thiên hạ còn có thể đo lường khô hết. Làm tranh ảnh tượng Phật, họ được Phúc vượt hơn mười lần nước biển sông ngòi của bốn Thiên hạ. Đời sau được sinh, được người cung kính giúp đỡ. Làm tranh ảnh tượng Phật, ví như nước mưa trên Trời, người có nơi nghỉ tốt, không đâu sợ.

Làm tranh ảnh tượng Phật, đời sau chết không trở lại sinh thêm trong bùn đất, cầm thú, dây leo, Đạo ác. Nếu có người thấy tranh ảnh tượng Phật, dùng tâm Từ bắt chéo ngón hai bàn tay, tự trở về nơi Xá Lợi Tháp Phật, sau khi chết một trăm Kiếp, không trở lại nhập vào trong bùn đất, cầm thú, dây leo, chết liền sinh lên Trời. Thọ hết ở trên Trời, lại trở về sinh xuống Thế gian, vì làm con của gia đình phú quý, châu báu vật báu kì lạ, không thể tính đếm, sau đó biết đang được Đạo Phật Niết Bàn Thanh tịnh.

Phật bảo Vua. Người làm thiện ! Làm tranh ảnh tượng Phật, họ được Phúc giúp, như thế không sai.

Vua đó vui mừng, ở trước vì Phật làm lễ, dùng đầu mặt hôn chân Phật. Vua quần thần đều vì Phật làm lễ và đi. Hết thọ mệnh đều sinh Nước của A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật.

Công Đức thiết lập Tháp Phật và tượng Phật, được Phật nói trong Kinh Rất hiếm có. Bài này chỉ là tập hợp, tóm lược lại Kinh điển đã được Phật nói.

Lúc đó Thế Tôn bảo A Nan nói rằng :

Ngài nay cần biết. Châu Thiệm Bộ này xung quanh dài rộng chừng năm mươi sáu nghìn cây số. Bắc rộng Nam hẹp hình dáng như thùng xe. Mặt người cũng như thế.

Tạm bố trí châu Thiệm Bộ ở phương Nam này. Với châu Tì Đề Ha ở phương Đông này. Xung quanh dài rộng chừng sáu mươi tư nghìn cây số. Hình dáng như nửa vầng Trăng, mặt người cũng như thế.

Tạm bố trí châu Tì Đề Hà ở phương Đông này. Với châu Cồ Đà Ni ở phương Tây này. Xung quanh dài rộng chừng bảy mươi hai nghìn cây số. Hình dáng như vầng mặt Trời, mặt người cũng như thế.

Tạm bố trí châu Cồ Đà Ni ở phương Tây. Với châu Câu Lô lớn ở phương Bắc này. Xung quanh dài rộng chừng tám mươi nghìn cây số. Đất hình dáng như phương Tây, mặt người cũng như thế.

Giả sử ở bên trong hợp thành một đoạn. Hoặc các rừng mía hay rừng lau sậy hoặc là rừng trúc. Hoặc lại các ruộng lúa, ruộng vừng đen. Tràn đầy kín khắp ở giữa không có tách nứt. Giả sử tràn khắp châu Thiệm Bộ nơi phương Nam, châu Tì Đề Ha ở phương Đông, châu Cồ Đà Ni ở phương Tây và châu Câu Lô lớn ở phương Bắc đó như thế. Hoặc quả Tu Đà Hoàn hay quả Tư Đà Hàm, hay quả A Na Hàm hay A La Hán, hoặc các Duyên Giác. Tràn đầy kín khắp cũng không tách nứt gián đoạn như các cây mía. Nếu có một nhà với chúng Thánh đó, hết đời cung kính theo việc cúng dưỡng. Kính dâng Bố thí áo vi diệu thức ăn uống, đồ ngủ thuốc uống và các duyên riêng tư. Với mỗi một người đó sau khi vào Niết Bàn. Đốt thân như Pháp thu lấy xương để lại. Xây dựng Tháp báu cao rộng nghiêm đẹp. Hương bột hương ướp hương hoa man. Cờ lọng trướng báu âm nhạc cao đẹp. Quang sáng đèn đuốc ca ngợi cúng dưỡng. Ý ngài thế nào. Do Nhân duyên như thế sinh được Phúc đó, chắc là nhiều phải không ?

A Nan báo cáo Phật. Rất nhiều, Thế Tôn ! Rất nhiều, Thiện Thệ !

Khi đó Thế Tôn lại bảo A Nan. Tạm bố trí châu Câu Lô lớn ở phương Bắc. Chúa Trời Đế Thích có đài lớn cao tầng. Đài này dừng dựa vào tám vạn bốn nghìn các trụ báu vi diệu. Mỗi một lồng trụ báu dùng đủ các loại lưới võng châu báu lưu ly xanh vi diệu trên Trời. Dùng cát vàng rải lên, tưới bằng nước hương. Xung quanh đài này tám vạn bốn nghìn cửa sổ báu vi diệu. Mỗi một song cửa dùng đủ các loại rèm châu báu lưu ly xanh vi diệu trên Trời rủ xuống. Dùng cát vàng rải lên, tưới bằng nước hương. Đài này lại có tám vạn bốn nghìn các lầu đối địch vi diệu. Mỗi một lầu đối địch báu dùng đủ các loại lưới châu Pháp vi diệu lưu ly xanh trên Trời che lên. Dùng cát vàng rải lên, tưới bằng nước hương.

Giả sử nếu có các người nam thiện hay người nữ thiện. Tạo ra lầu gác cao tầng vi diệu, cao rộng nghiêm đẹp. Giống như đài báu cao tầng vi diệu của Ngọc Hoàng Đế Thích. Kính dâng Bố thí cho chúng Tăng Đức lớn bốn phương. Ý ngài thế nào ? Người nam thiện hoặc người nữ thiện đó. Do Nhân duyên này sinh được Phúc đó, chắc là nhiều phải không ?

A Nan báo cáo Phật. Rất nhiều, Thế Tôn ! Rất nhiều, Thiện Thệ !

Khi đó Thế Tôn bảo A Nan nói rằng : Tạm bố trí bốn Châu và Đài lớn báu cao tầng của Ngọc Hoàng Đế Thích. Giả sử nếu có các người nam thiện hoặc người nữ thiện. Hay tạo ra trăm nghìn trăm triệu lầu gác cao tầng. Cao rộng nghiêm đẹp đều như đài báu cao tầng vi diệu của Đế Thích. Kính dâng Bố thí cho chúng Tăng Đức lớn bốn phương.

Lại có các người nam thiện hoặc người nữ thiện. Với các Như Lai sau khi vào Niết Bàn, làm ra Tháp báu. Hạn lượng của nó nhỏ như quả Soài. Dùng Xá Lợi Phật như hạt cải đặt yên ở trong nó. Cột cờ dựng lên dùng để hiện ra, hạn lượng như chiếc kim lớn. Bên trên yên ổn chín vòng tròn như lá táo nhỏ. Hoặc làm ra tượng Phật nhỏ như hạt lúa mạch.

Đem tụ Phúc bên trên so với tụ Phúc này. Với trong trăm phần không bằng một phần của nó. Với trong nghìn phần cũng không bằng một. Với trong trăm nghìn phần, phần số, phần tính, phần ví dụ, thậm chí phần lượng vô lượng vô biên A tăng kì cũng không bằng một.

Cớ là sao ? A Nan ! Như tụ Phúc ở trên, lượng của nó tuy nhiều, đương nhiên không thể bằng. Vì các Như Lai với ba A tăng kì Kiếp lớn. Tu tập vô lượng Giới Định Tuệ tốt nhất. Cùng với Giải thoát, Giải thoát Thấy biết do đều đầy đủ. Vô lượng Từ Bi Hỉ Xả của Như Lai. Thần thông giáo hóa sáu Đạo chúng sinh mười phương do đều đầy đủ. Vô lượng Bố thí giữ Giới, Nhẫn nhịn Tinh tiến, Trí tuệ suy nghĩ tĩnh lặng của Như Lai. Cùng với công Đức khác do đều đầy đủ. Vì thế cần biết. Tạo ra hình tượng Phật và Tháp báu. Nhận được tụ Phúc không thể nghĩ bàn, không thể so sánh ví dụ.

Mười lợi ích do công Đức làm tranh ảnh Tượng Phật Bồ Tát, cúng dưỡng chiêm ngưỡng lễ bái tranh tượng Phật Bồ Tát. Được Phật nói trong Kinh Công Đức nguyện trước kia của Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Một là Đất đai phì nhiêu.

Hai là Nhà ở vĩnh yên ổn.

Ba là Vong linh Tổ tiên sinh lên Trời.

Bốn là Lợi ích mệnh thọ cho người hiện còn sống.

Năm là Cầu mong theo như ý.

Sáu là Không có nạn chiến tranh, nạn dịch bệnh, nạn đói khát.

Bảy là Trừ bỏ hao tổn.

Tám là Che lấp, dứt hết mơ mộng ác.

Chín là Ra vào được Thần giúp đỡ.

Mười là Phần nhiều gặp Nhân duyên Thánh.

Mười lợi ích do công Đức in ấn, phát hành, lưu chuyển, biếu tặng Kinh Pháp Phật và tranh ảnh tượng Phật Bồ Tát. Được Phật nói trong các Kinh khác.

Một là Các tội của vô số Kiếp trước, nếu nặng chuyển thành nhẹ, nhẹ liền tiêu diệt.

Hai là thường được Trời Rồng Thần ủng hộ, không bị nhận lấy, trải qua chiến tranh, bệnh tật, dịch bệnh, đói khát bần hàn, trộm cướp, lao tù, tai ách khác.

Ba là Oán thù gây ra ở Kiếp trước, được nhận lợi ích công Đức này, mà được Giải thoát. Không phải trả giá cho đau khổ, thù giận, oán hận đã gây ra ở Kiếp trước.

Bốn là Dạ Xoa, Quỷ dữ không dám xâm phạm. Rắn độc bò cạp, sư tử hổ báo thú dữ không dám gây hại.

Năm là Tâm được yên vui, ban ngày không có việc nguy hiểm, ban đêm không có mơ mộng ác. Nhan sắc tươi đẹp, khí lực dồi dào. Đều làm các việc thiện, việc ích lợi.

Sáu là Chí tâm vâng kính Phật Pháp. Tuy bản thân không có cầu mong, nhưng tự nhiên được no ấm đầy đủ. Gia đình vui vẻ hòa thuận, Phúc Lộc Thọ lâu dài.

Bảy là Khi nói và làm, người Trời đều vui mừng. Đi tới đâu cũng được mọi người quý mến, cung kính tôn trọng.

Tám là Người đang ngu tối trở thành thông minh Trí tuệ. Có bệnh chuyển thành khỏe mạnh. Khốn khó chuyển thành đầy đủ thông lợi. Người nữ hiện nay chuyển thành người nam ở đời sau.

Chín là Vĩnh rời xa Đạo ác, lại sinh ở Đạo thiện. Tướng mạo, diện mạo đoan chính. Tư chất hơn người.

Mười là Thường luôn giúp mọi người tu hành quả Thiện. Vì mong muốn của mọi người làm Phúc lợi lớn, thu được vô lượng quả thiện. Được Giải thoát, nhanh được thành Phật.

Trời Rồng Quỷ Thần được bảy lợi ích. Do nghe tên hiệu, lễ bái tranh ảnh hình tượng, nghe hạnh nguyện, nghe Kinh Pháp, ca ngợi cúng dưỡng Phật Pháp Tăng. Được Phật nói trong Kinh Công Đức nguyện trước kia của Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Một là Nhanh vượt tới Bậc Thánh.

Hai là Tiêu diệt Nghiệp ác.

Ba là Tới giúp đỡ các Phật.

Bốn là Không thoái lui Phật Bồ Đề.

Năm là Tăng lớn lực trước kia.

Sáu là Đều thông tỏ mệnh Kiếp trước.

Bảy là Cuối cùng được thành Phật.

 

Nam mô A Di Đà Phật.
Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn tháng 1/2015.