Nói về Công Đức phát tâm Phật Bồ Đề

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Công Đức phát tâm Bồ Đề được Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm và một số Kinh khác. Bài này chỉ tập hợp, tóm lược lại các Kinh đã được Phật nói.

Nếu như có người cúng dưỡng chúng sinh của A tăng kì Thế giới ở phương Đông. Tất cả đồ vật yêu thích thậm chí một Kiếp. Sau đó dạy giúp tu năm Giới sạch. Phương Nam Tây Bắc. Bốn hướng Trên Dưới cũng lại như thế. Công Đức của người đó chắc chắn nhiều phải không ? Ngoại trừ các Như Lai. Tất cả người khác đó. Không thể nói số lượng công Đức của người đó. Tạng công Đức của Bồ Tát mới phát tâm trăm phần. Công Đức của người cúng dưỡng không bằng một phần của nó. Nghìn phần, trăm nghìn phần, trăm triệu phần, trăm trăm triệu phần, nghìn trăm triệu phần. Trăm nghìn trăm triệu phần, trăm Na do tha phần, nghìn Na do tha phần, trăm nghìn Na do tha phần. Trăm triệu Na do tha phần, trăm trăm triệu Na do tha phần, nghìn trăm triệu Na do tha phần, trăm nghìn trăm triệu Na do tha phần. Thậm chí không thể tính không thể ví dụ không thể nói phần. Công Đức của người cúng dưỡng không bằng một phần của Bồ Tát mới phát tâm.

Lại đặt ví dụ này. Nếu như có người cúng dưỡng chúng sinh của mười A tăng kì Thế giới mười phương. Tất cả đồ vật yêu thích thậm chí trăm Kiếp. Sau đó dạy tu mười Giới thiện Thanh tịnh. Dạy mười Giới thiện xong. Lại tiếp theo cúng dưỡng tất cả đồ vật yêu thích thậm chí nghìn Kiếp. Sau đó dạy giúp tu bốn bậc Thiền Thanh tịnh. Dạy bốn bậc Thiền xong. Lại tiếp theo cúng dưỡng tất cả đồ vật yêu thích tới trăm nghìn Kiếp. Sau đó dạy thực hành Từ Bi Hỉ Xả. Lại tiếp theo cúng dưỡng tất cả đồ vật yêu thích thậm chí trăm triệu Kiếp. Sau đó dạy thực hành bốn Định không có Sắc thân. Lại tiếp theo cúng dưỡng tất cả đồ vật yêu thích tới trăm trăm triệu Kiếp. Sau đó dạy giúp được quả Tu Đà Hoàn. Lại tiếp theo cúng dưỡng tất cả đồ vật yêu thích tới nghìn trăm triệu Kiếp. Sau đó dạy giúp được quả Tư Đà Hàm. Lại tiếp theo cúng dưỡng tất cả đồ vật yêu thích tới trăm nghìn trăm triệu Kiếp. Sau đó dạy giúp được quả A Na Hàm. Lại tiếp theo cúng dưỡng tất cả đồ vật yêu thích tới trăm triệu Na do tha Kiếp. Sau đó dạy giúp được quả A La Hán. Lại tiếp theo cúng dưỡng tất cả đồ vật yêu thích tới nghìn trăm triệu Na do tha Kiếp. Sau đó dạy giúp cho hết cả thành Duyên Giác. Công Đức của người đó chắc chắn nhiều phải không ? Công Đức của người đó chỉ ngoại trừ các Phật. Tất cả người khác này đều không thể biết. Tạng công Đức của Bồ Tát mới phát tâm trăm phần nghìn phần. Thậm chí không thể tính không thể ví dụ không thể nói phần. Công Đức của người đó không bằng một phần công Đức của Bồ Tát mới phát tâm. Cớ là sao ?

Tất cả các Phật khi mới phát tâm. Không vì cúng dưỡng tất cả đồ vật yêu thích cho chúng sinh của mười A tăng kì Thế giới mười phương. Trăm Kiếp thậm chí nghìn trăm triệu Na do tha Kiếp. Cho nên xuất hiện ở đời. Cũng không vì dạy chúng sinh nơi đó. Tu năm Giới thiện Thanh tịnh, mười Giới thiện, bốn bậc Thiền Định, Từ Bi Hỉ Xả, bốn bậc Định không có Sắc. Quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, Đạo Bích Chi Phật. Cho nên xuất hiện ở đời. Vì muốn không cắt đứt giống Phật. Phát tâm Bồ Đề. Vì muốn tràn đầy tất cả Thế giới mười phương. Phát tâm Bồ Đề. Vì muốn độ thoát tất cả chúng sinh. Phát tâm Bồ Đề. Vì muốn biết hết thành hỏng của tất cả Thế giới. Phát tâm Bồ Đề. Vì muốn biết hết chúng sinh trong tất cả Thế giới nổi lên sạch bẩn. Phát tâm Bồ Đề. Vì muốn biết hết tự tính Thanh tịnh của tất cả Thế giới. Phát tâm Bồ Đề. Vì muốn biết hết tập khí Phiền não hỏng sai của tất cả chúng sinh. Phát tâm Bồ Đề. Vì muốn biết hết chết nơi này sinh nơi kia của tất cả chúng sinh. Phát tâm Bồ Đề. Vì muốn biết hết Phương tiện các Căn của tất cả chúng sinh. Phát tâm Bồ Đề. Vì muốn biết hết nhớ nơi tâm của tất cả tâm chúng sinh. Phát tâm Bồ Đề. Vì muốn phân biệt hết tất cả chúng sinh Ba Đời. Phát tâm Bồ Đề. Vì muốn biết hết cảnh giới bình đẳng của tất cả các Phật. Phát tâm Bồ Đề.

Lại đặt ví dụ này. Nếu như có người ở trong một giây phút nghĩ nhớ. Có thể qua tới vô lượng Thế giới phương Đông. Người đó dùng Thần lực Tự do của họ. Từ hướng Đông này đi hết vô lượng vô số A tăng kì Kiếp. Còn không thể được đường biên của Thế giới. Lại người thứ hai. Thần lực Tự do. Ở trong một giây phút nghĩ nhớ. Có thể vượt qua Thế giới đi được vô lượng vô số A tăng kì Kiếp của người trước. Người thứ hai này. Từ hướng Đông này đi hết vô lượng vô số A tăng kì Kiếp. Do còn chưa thể được đường biên của Thế giới. Lại người thứ ba. Thần lực Tự do. Ở trong một giây phút nghĩ nhớ. Có thể vượt qua Thế giới đi được vô lượng vô số A tăng kì Kiếp của người trước. Lại người thứ tư. Thần lực Tự do. Ở trong một giây phút nghĩ nhớ. Có thể vượt qua Thế giới đi được vô lượng vô số A tăng kì Kiếp của người trước. Lại người thứ năm. Thần lực Tự do. Ở trong một giây phút nghĩ nhớ. Có thể vượt qua Thế giới đi được vô lượng vô số A tăng kì Kiếp của người trước. Lại người thứ sáu. Thần lực Tự do. Ở trong một giây phút nghĩ nhớ. Có thể vượt qua Thế giới đi được vô lượng vô số A tăng kì Kiếp của người trước. Lại người thứ bảy. Thần lực Tự do. Ở trong một giây phút nghĩ nhớ. Có thể vượt qua Thế giới đi được vô lượng vô số A tăng kì Kiếp của người trước. Lại người thứ tám. Thần lực Tự do. Ở trong một giây phút nghĩ nhớ. Có thể vượt qua Thế giới đi được vô lượng vô số A tăng kì Kiếp của người trước. Lại người thứ chín. Thần lực Tự do. Ở trong một giây phút nghĩ nhớ. Có thể vượt qua Thế giới đi được vô lượng vô số A tăng kì Kiếp của người trước. Lại người thứ mười. Thần lực Tự do. Ở trong một giây phút nghĩ nhớ. Có thể vượt qua Thế giới đi được vô lượng vô số A tăng kì Kiếp của người trước. Người thứ mười đó. Dùng Thần lực Tự do tốt nhất này. Từ hướng Đông này đi hết vô lượng vô số A tăng kì Kiếp. Do còn chưa được đường biên của Thế giới. Thế giới mười phương cũng lại như thế. Như thế luân chuyển thậm chí trăm người. Người đó dùng Thần lực Tự do tốt nhất này. Với vô lượng vô số A tăng kì Kiếp tới được mười phương. Còn có thể biết rõ được đường biên này. Tạng công Đức của Bồ Tát mới phát tâm. Không thể biết được. Cớ là sao ?

Bồ Tát mới phát tâm giới hạn không đều nhau. Do vì chúng sinh của Thế giới nơi đó. Phát tâm Bồ Đề. Do đều vì chúng sinh của tất cả Thế giới mười phương. Vì muốn độ thoát tất cả chúng sinh. Vì muốn phân biệt biết tất cả Thế giới. Phát tâm Bồ Đề. Muốn biết Thế giới bé nhỏ tức là Thế giới lớn. Biết Thế giới lớn tức là Thế giới bé nhỏ. Biết ít Thế giới tức là nhiều Thế giới. Biết nhiều Thế giới tức là ít Thế giới. Biết Thế giới rộng tức là Thế giới hẹp. Biết Thế giới hẹp tức là Thế giới rộng. Biết một Thế giới tức là vô lượng vô biên Thế giới. Biết vô lượng vô biên Thế giới tức là một Thế giới. Biết vô lượng vô biên Thế giới nhập vào một Thế giới. Biết một Thế giới nhập vào vô lượng vô biên Thế giới. Biết Thế giới ô uế tức là Thế giới sạch. Biết Thế giới sạch tức là Thế giới ô uế. Ở trong một lỗ chân lông đều phân biệt biết một Thế giới. Ở trong tất cả Thế giới đều phân biệt biết tính loại của một lỗ chân lông. Biết một Thế giới sinh ra tất cả Thế giới. Biết tất cả Thế giới giống như khoảng không. Muốn với một nghĩ nhớ biết tất cả Thế giới. Do đều không có thừa. Phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Lại đặt ví dụ này. Nếu như có người. Ở vô lượng vô biên A tăng kì Thế giới phương Đông. Ở trong một nghĩ nhớ đều phân biệt biết số thành bại. Người này Phương tiện tinh siêng. Lần lượt nhớ mãi. Với vô lượng vô số A tăng kì Kiếp. Muốn tính toán hết biết số lượng thành bại của Thế giới phương Đông. Do không thể biết. Lại người thứ hai. Với vô lượng vô số A tăng kì Kiếp của người thứ nhất. Tính toán được số thành bại của Thế giới. Ở trong một nghĩ nhớ đều có thể  biết rõ. Người này Phương tiện tinh siêng. Lần lượt nhớ mãi. Với vô lượng vô số A tăng kì Kiếp. Do còn không thể biết hết số lượng thành bại của Thế giới phương Đông. Như thế phát triển ra. Thậm chí thứ mười.

Người thứ mười đó. Với vô lượng vô số A tăng kì Kiếp của người thứ chín. Tính toán được số thành bại của Thế giới. Ở trong một nghĩ nhớ đều có thể biết rõ. Người này Phương tiện tinh siêng. Lần lượt nhớ mãi. Với vô lượng vô số A tăng kì Kiếp. Do còn không thể biết hết số lượng thành bại của Thế giới phương Đông. Thậm chí mười phương cũng lại như thế. Số lượng thành bại của vô lượng vô biên Thế giới mười phương. Còn có thể biết rõ. Tạng công Đức của Bồ Tát mới phát tâm. Không thể biết được. Cớ là sao ?

Bồ Tát Bồ Tát lớn mới phát tâm không làm giới hạn như nhau. Do biết thành bại số Kiếp của Thế giới nơi đó. Phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát Bồ Tát lớn muốn biết rõ hết số lượng thành bại số Kiếp của tất cả Thế giới. Phát tâm Bồ Đề. Muốn biết Kiếp dài tức là Kiếp ngắn. Kiếp ngắn tức là Kiếp dài. Biết một Kiếp tức là không thể tính A tăng kì Kiếp. Không thể tính A tăng kì Kiếp tức là một Kiếp. Biết tất cả Kiếp có Phật. Biết tất cả Kiếp không có Phật. Biết trong một Kiếp Phật có vô lượng Phật. Biết trong vô lượng Kiếp Phật có một Phật. Biết trong Kiếp khác có Kiếp không khác. Biết trong Kiếp không khác có Kiếp khác. Biết có Kiếp hết là Kiếp không hết. Biết Kiếp không hết là có Kiếp hết. Biết vô lượng Kiếp tức là một nghĩ nhớ. Biết một nghĩ nhớ tức là vô lượng Kiếp. Biết tất cả Kiếp nhập vào không có Kiếp. Biết không có Kiếp nhập vào tất cả Kiếp. Do muốn biết rõ hết thành bại số Kiếp của tất cả Thế giới Quá khứ Tương lai và Hiện tại. Phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Tên là Trang nghiêm Thệ lớn ban đầu của Bồ Tát. Gọi là Trí tuệ chiếu sáng đều biết tất cả Kiếp.

Lại đặt ví dụ này. Nếu như có người. Ở trong một nghĩ nhớ đều biết đủ loại ham thích của chúng sinh ở vô lượng vô biên A tăng kì Thế giới. Người này Phương tiện tinh siêng. Lần lượt nhớ mãi. Với vô lượng vô số A tăng kì Kiếp. Không thể biết hết đủ loại ham thích của chúng sinh của tất cả Thế giới phương Đông. Như thế phát triển ra tới người thứ mười. Người thứ mười này. Với vô lượng vô số A tăng kì Kiếp của người thứ chín. Phương tiện tinh siêng. Biết được đủ loại ham thích của chúng sinh. Ở trong một nghĩ nhớ đều có thể biết rõ. Người này Phương tiện tinh siêng như thế. Lần lượt nhớ mãi. Với vô lượng vô số A tăng kì Kiếp. Do còn không thể biết hết đủ loại ham thích của chúng sinh ở tất cả Thế giới phương Đông. Thậm chí mười phương cũng lại như thế. Như thế đủ loại ham thích của chúng sinh ở vô lượng vô biên A tăng kì Thế giới mười phương. Còn có thể biết rõ. Tạng công Đức của Bồ Tát mới phát tâm. Không thể được biết. Cớ là sao ?

Bồ Tát Bồ Tát lớn mới phát tâm giới hạn không bằng nhau. Do muốn biết đủ loại ham thích của chúng sinh ở Thế giới nơi đó. Phát tâm Bồ Đề. Do muốn biết đủ loại ham thích của chúng sinh ở tất cả Thế giới mười phương. Phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Muốn biết vô lượng đủ loại ham thích tức là một ham thích. Mà cũng không phá tất cả tính tham muốn. Muốn biết biển vui tham muốn của tất cả chúng sinh. Muốn biết tham muốn của một chúng sinh tức là tham muốn của tất cả chúng sinh. Muốn biết hết đủ loại ham thích Hiện tại Quá khứ Tương lai của tất cả chúng sinh. Muốn biết hết tham muốn giống nhau, tham muốn không giống nhau. Muốn biết tất cả tham muốn tức là một tham muốn. Một tham muốn tức là tất cả tham muốn. Muốn được đầy đủ các loại lực ham thích của Như Lai. Muốn biết có tham muốn trên cao, tham muốn Bình Đẳng. Tham muốn có thừa, tham muốn không có thừa. Tham muốn ngang bằng, tham muốn không ngang bằng. Có nơi dựa vào tham muốn, không đâu dựa vào tham muốn. Cùng tham muốn không cùng tham muốn. Tham muốn có giới hạn, tham muốn không có giới hạn. Tham muốn thiện tham muốn không thiện. Tham muốn Thế gian, tham muốn ra ngoài Thế gian. Tham muốn Trí tuệ lớn, tham muốn sạch, tham muốn tốt hơn, tham muốn Trí tuệ không trở ngại, tham muốn Giải thoát của Phật Trí tuệ không trở ngại. Tham muốn Thanh tịnh, tham muốn không Thanh tịnh, tham muốn rộng, tham muốn hẹp, tham muốn nhỏ nhẹ, tham muốn thô nặng. Cho nên phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Muốn biết hết tất cả chúng sinh. Mỗi một chúng sinh có mười loại tham muốn. Gọi là : Tham muốn sinh do khổ, tham muốn Phương tiện. Tham muốn hi vọng, tham muốn nương nhờ mùi vị, tham muốn sinh theo Nhân, tham muốn sinh theo Duyên, tham muốn hết, tham muốn tất cả. Bồ Tát Bồ Tát lớn mới phát tâm. Do muốn phân biệt biết rõ hết các lưới tham muốn này. Phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Lại đặt ví dụ này. Nếu như có người ở trong một nghĩ nhớ. Biết hết đủ các loại Căn của chúng sinh ở vô lượng vô biên A tăng kì Thế giới. Dùng Trí tuệ Phương tiện tinh siêng này. Lần lượt nhớ mãi. Với vô lượng vô số A tăng kì Kiếp. Không thể biết hết đủ các loại Căn của chúng sinh ở tất cả Thế giới phương Đông. Rộng nói thậm chí biết hết tất cả chúng sinh. Mỗi một chúng sinh có mười loại Căn.

Lại đặt ví dụ này. Nếu như có người ở trong một nghĩ nhớ. Biết hết đủ loại hi vọng của chúng sinh ở vô lượng vô biên A tăng kì Thế giới phương Đông. Rộng nói thậm chí biết hết tất cả chúng sinh. Mỗi một đều có mười loại hi vọng.

Lại đặt ví dụ này. Nếu như có người ở trong một nghĩ nhớ. Biết hết đủ các loại Phương tiện của chúng sinh ở vô lượng vô biên A tăng kì Thế giới. Rộng nói thậm chí biết hết tất cả chúng sinh. Mỗi một đều có mười loại Phương tiện.

Lại đặt ví dụ này. Nếu như có người ở trong một nghĩ nhớ. Biết hết tâm ý nhớ mãi của chúng sinh ở vô lượng vô biên A tăng kì Thế giới. Rộng nói thậm chí biết hết tất cả chúng sinh. Mỗi một đều có mười loại tâm.

Lại đặt ví dụ này. Nếu như có người ở trong một nghĩ nhớ. Biết hết đủ các loại các Nghiệp của chúng sinh ở vô lượng vô biên A tăng kì Thế giới. Rộng nói thậm chí biết hết tất cả chúng sinh. Mỗi một đều có mười loại Nghiệp.

Lại đặt ví dụ này. Nếu như có người ở trong một nghĩ nhớ. Biết hết đủ các loại Phiền não của chúng sinh ở vô lượng vô biên A tăng kì Thế giới phương Đông. Người này Phương tiện tinh siêng. Lần lượt nhớ mãi. Với vô lượng vô số A tăng kì Kiếp. Còn không thể biết đủ các loại Phiền não của tất cả chúng sinh ở phương Đông. Như thế phát triển ra thậm chí thứ mười. Người thứ mười này. Với vô lượng vô số A tăng kì Kiếp của người thứ chín. Biết được đủ các loại Phiền não của chúng sinh. Ở trong một nghĩ nhớ đều biết phân biệt. Người này Phương tiện tinh siêng. Lần lượt nhớ mãi. Với vô lượng vô số A tăng kì Kiếp. Do không thể biết hết đủ các loại Phiền não của tất cả chúng sinh. Thậm chí mười phương cũng lại như thế. Đủ các loại Phiền não của tất cả chúng sinh ở Thế giới nơi đó. Còn có thể biết được. Tạng công Đức của Bồ Tát mới phát tâm. Không thể biết được. Cớ là sao ?

Bồ Tát mới phát tâm giới hạn không bằng nhau. Do muốn biết đủ các loại Phiền não của chúng sinh ở Thế giới nơi đó. Phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Muốn cùng phân biệt biết rõ. Do đủ các loại Phiền não của tất cả chúng sinh. Phát tâm Bồ Đề. Gọi là : Muốn cùng biết Phiền não nhẹ. Phiền não nặng, Phiền não kết buộc sai khiến, Phiền não ràng buộc. Vô lượng Phiền não của mỗi một chúng sinh. Tất cả chúng sinh đủ các loại giác quan Phiền não. Phiền não dựa vào Biến đổi. Phiền não yêu thích tương ứng. Phiền não tham muốn Căn không thiện. Phiền não thù giận Căn không thiện. Phiền não ngu si Căn không thiện. Phiền não phân ngang bằng. Tất cả Phiền não. Gốc rễ Phiền não. Phiền não của bản thân ta của ta. Phiền não kiêu mạn của ta. Ghi nhớ sai ảo vọng sinh Phiền não. Do thân thấy, sinh ra sáu mươi hai thấy cùng các Phiền não. Phiền não che phủ. Phiền não chướng ngại. Muốn biết rõ hết lưới nghi Phiền não của tất cả chúng sinh. Vì đầy đủ Tất cả các loại Trí tuệ Đại Từ Đại Bi. Phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Lại đặt ví dụ này. Nếu như có người ở trong một nghĩ nhớ. Đều thấy các Phật Hiện tại của vô lượng vô biên Thế giới phương Đông và tất cả chúng sinh đó. Người này đều có thể cung kính lễ bái tôn trọng ca ngợi. Nhất tâm quan sát đủ các loại cúng dưỡng. Vô lượng thức ăn uống cơm cỗ ngon thượng hạng. Hương hoa chuỗi ngọc, lụa màu, cờ lọng đẹp nhất. Cung điện nghiêm đẹp, màn che lưới võng báu che khắp. Các báu trang nghiêm tòa Sư Tử. Người này Phương tiện tinh siêng. Lần lượt nhớ mãi. Dùng các loại đồ cúng vi diệu như thế. Vô lượng vô số A tăng kì Kiếp cúng dưỡng các Phật. Lại còn khuyên dạy các chúng sinh đó. Dùng như thế cùng với các đồ cúng vi diệu. Với vô lượng vô số A tăng kì Kiếp cúng dưỡng các Phật. Các Như Lai đó vào Niết Bàn Phật xong. Lại vì mỗi một Như Lai. Dùng vô lượng vật báu xây dựng Tháp cúng dưỡng. Tháp này cao rộng. Mỗi một tràn đầy vô lượng vô biên Thế giới. Lại lấy các báu vật vi diệu tốt nhất mà để trang nghiêm. Trong mỗi một Tháp có vô lượng vô số hình tượng của Như Lai. Quang sáng của các hình tượng đó chiếu khắp vô lượng vô biên các Thế giới Phật. Lại còn khuyên tất cả chúng sinh đó vì các Như Lai. Xây dựng các Tháp báu. Trang nghiêm tốt đẹp như nói ở trên. Thế giới mười phương cũng lại như thế. Công Đức của người đó chắc chắn là nhiều phải không ? Công Đức của người này chỉ có Phật mới biết. Người khác không thể theo kịp.

Tạng công Đức của Bồ Tát Bồ Tát lớn mới phát tâm. Trăm phần nghìn phần thậm chí không thể tính, không thể ví dụ, không thể nói phần. Công Đức của người đó không bằng một phần đó. Nếu như có người với người thứ nhất. Cùng khuyên được chúng sinh Phương tiện tinh siêng. Lần lượt nhớ mãi vô lượng vô số A tăng kì Kiếp. Làm được các đồ cúng dưỡng công Đức. Ở trong một nghĩ nhớ đều cùng có thể làm. Người này Phương tiện tinh siêng như thế. Lần lượt nhớ mãi. Công Đức cúng dưỡng ở vô lượng vô số A tăng kì Kiếp. Rộng nói như ở trên.

Như thế phát triển ra thậm chí người thứ mười. Rộng nói cũng lại như ở bên trên. Tạng công Đức của Bồ Tát Bồ Tát lớn mới phát tâm. Trăm phần nghìn phần thậm chí không thể tính. Không thể ví dụ không thể nói, phần công Đức của người đó không bằng một phần của nó. Cớ là sao ?

Bồ Tát đó giới hạn không bằng nhau. Do cúng dưỡng Như Lai nơi đó. Phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Do muốn cúng dưỡng hết các Phật Ba Đời trong Thế giới bằng Cõi khoảng không của Cõi Pháp mười phương. Phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Phát tâm đó xong. Được biết hết Trí tuệ không chướng ngại của các Phật thời Quá khứ. Được tin hết cả công Đức của các Phật thời Tương lai. Được biết hết Trí tuệ của tất cả các Phật thời Hiện tại nói. Công Đức của tất cả các Phật Ba Đời đó. Bồ Tát Bồ Tát lớn này, đều cùng tin hướng về, nhận giữ tu luyện. Được chứng nghiệm, chứng nghiệm bản thân. Đều ngang bằng tất cả công Đức của các Phật. Cớ là sao ?

Bồ Tát Bồ Tát lớn mới phát tâm. Vì muốn không cắt đứt tất cả các tính Phật. Phát tâm Bồ Đề. Muốn giúp cho tâm Từ Bi tràn đầy. Vì chúng sinh của tất cả Thế giới, đều không dư thừa.Vì muốn độ thoát hết tất cả chúng sinh. Vì muốn biết hết thành bại của tất cả Thế giới. Vì muốn biết hết chúng sinh của tất cả Thế giới, nổi lên sạch bẩn. Vì muốn giúp chúng sinh ba Có, đều được Thanh tịnh. Vì muốn biết hết tập quán Phiền não, tâm nhớ của tất cả chúng sinh. Vì muốn biết hết sinh nơi kia chết nơi này của tất cả chúng sinh. Vì muốn biết hết các Phương tiện Căn của tất cả chúng sinh. Vì muốn biết hết hạnh tâm của tất cả tâm chúng sinh. Vì muốn biết hết tất cả chúng sinh Ba Đời. Vì muốn biết hết đầy đủ công Đức các Phật Ba Đời. Vì muốn biết hết Bình Đẳng Bồ Đề của các Phật Ba Đời. Vì muốn biết hết đầy đủ Pháp Thanh tịnh của các Phật Ba Đời. Vì muốn biết hết tướng bình đẳng của các Pháp Phật Ba Đời. Vì muốn biết hết Thanh tịnh Nhân duyên, Trí tuệ Bình Đẳng của các Phật Ba Đời. Vì muốn biết hết nuôi lớn lực Trí tuệ của các Phật Ba Đời. Vì muốn biết hết đầy đủ Pháp không sợ hãi của các Phật Ba Đời. Vì muốn biết hết đầy đủ không cùng Pháp trang nghiêm của các Phật Ba Đời. Vì muốn được hết Cõi Pháp cùng với vô lượng vô biên Trí tuệ bình đẳng của các Phật Ba Đời. Phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Cớ là sao ?

Vì Bồ Tát mới phát tâm này, tức thời là Phật. Đều cùng ngang bằng với các Như Lai Ba Đời. Cũng cùng ngang bằng cảnh giới của Phật Ba Đời. Đều cùng ngang bằng Pháp đúng của Phật Ba Đời. Được vô lượng thân, một thân của Như Lai. Được Trí tuệ bình đẳng của các Phật Ba Đời giáo hóa chúng sinh. Đều cùng ngang bằng nhau. Đều có thể chấn động tất cả Thế giới. Đều có thể rộng chiếu sáng tất cả Thế giới. Đều có thể ngừng nghỉ các khổ Đạo ác của tất cả Thế giới. Đều có thể nghiêm sạch tất cả Thế giới. Đều ở tất cả Thế giới tỏ ra rõ thành Phật. Cùng giúp cho tất cả chúng sinh, đều được vui mừng. Đều giúp cho tất cả chúng sinh, hiểu sâu Cõi Pháp. Đều có thể giúp giữ tính giống Phật. Đều được Quang sáng Trí tuệ của các Phật. Bồ Tát Bồ Tát lớn mới phát tâm đó. Thường không rời xa các Phật Ba Đời và các Pháp Phật. Tất cả Bồ Tát Duyên Giác Thanh Văn và Pháp làm được. Pháp Thế gian, Pháp ra ngoài Thế gian. Chúng sinh và Pháp của chúng sinh. Chuyên cầu không trở ngại Trí tuệ Bồ Đề.

Nam mô A Di Đà Phật.
Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn tháng 1/2015.

Print Friendly, PDF & Email