Nói về Chúng sinh Cõi Pháp

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Tự nhiên từ xưa tới nay vốn dĩ không có Pháp, không có Cõi Pháp, không có Chúng sinh, không có Cõi chúng sinh cũng không có Chúng sinh Cõi Pháp. Nhưng do tâm tưởng mà có Pháp, có Cõi Pháp, có Chúng sinh, có Cõi Chúng sinh và có Chúng sinh Cõi Pháp.

Chúng sinh Cõi Pháp được nói sâu rộng đầy đủ rõ ràng trong Kinh Nhiều Trí tuệ tới Niết Bàn Phật, Kinh Hoa sen Pháp vi diệu, Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Kinh Đại Phật đỉnh vạn hành Thủ Lăng Nghiêm và các Kinh lẻ khác. Ở đây chỉ nói tóm tắt mang tính chất hướng dẫn.

Chúng sinh Cõi Pháp có mười. Là Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, A Tu La, Người, Súc Sinh, Quỷ Đói và Địa Ngục.

Chúng sinh đầu tiên là Phật.

Phật là chúng sinh lớn nhất sống ở trong Trời Đâu Suất trên tầng Trời thứ tư. Là thầy của Trời Người, giáo chủ của Ba Cõi, thầy dẫn hướng của Ba Cõi : Cõi Tham muốn, Cõi có Sắc thân, Cõi không có Sắc thân. Phật có đầy đủ Phúc Đức Trí tuệ, đầy đủ ba mươi hai tướng, tám mươi diện mạo đẹp, đầy đủ hương Giới hương Định hương Tuệ hương Giải thoát hương Giải thoát Thấy biết, thành công tám vạn bốn nghìn môn Pháp, đầy đủ thân Pháp và thân biến hóa, đầy đủ mười lực, bốn không đâu sợ, Pháp bốn hút lấy, đầy đủ các Pháp tới Niết Bàn, đầy đủ Từ Bi Hỉ Xả, Đại Từ Đại Bi, đầy đủ mười tám không cùng Pháp, ba mươi bảy phẩm trợ Bồ Đề. Thần thông biến hóa, tùy nghi nói Pháp bậc Phật, bậc Duyên Giác bậc Thanh Văn giáo hóa chúng sinh, thọ mệnh vô lượng vô biên A tăng kì Kiếp, thường sống trong Cõi Pháp mười phương, không ở trong Niết Bàn, không sinh không chết chỉ ứng hiện thân theo tâm tưởng của chúng sinh, vô lượng vô biên tên hiệu được chúng sinh gọi đọc nói, đầy đủ vô lượng vô biên Giới hạnh, Thiền định, Trí tuệ, Tam muội, Quang sáng, Phương tiện, Giải thoát, lực nguyện… Được nói rõ trong Kinh Thân Pháp và các Kinh khác.

Chúng sinh thứ hai là Bồ Tát.

Bồ Tát có mười bậc. Là Bậc Vui Nhất, Bậc Rời Bẩn, Bậc Sáng, Bậc Ánh Lửa, Bậc Khó Được, Bậc Hiện Ra, Bậc Đi Xa, Bậc Không Động, Bậc Tuệ Thiện và Bậc Mây Pháp. Mười bậc Bồ Tát này được Phật nói đầy đủ rõ trong Kinh Mười dừng ở và Phẩm Mười bậc của Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Ở đây chỉ nói sơ lược những điểm cốt yếu.

Bậc Vui Nhất là bậc đầu. Bậc này tu theo Pháp Bố thí tới Niết Bàn cũng là Pháp thấp nhất. Bồ Tát thành công Pháp này thường làm Vua ở Diêm Phù Đề, làm Vua ở Thế giới của chúng ta, có thể làm Vua ở Nước lớn hay Nước nhỏ, tùy thuộc vào công Đức lớn hay nhỏ. Bồ Tát đó nếu muốn rời bỏ gia đình. Siêng thực hành Tinh tiến. Ở trong Pháp Phật liền có thể bỏ gia đình vợ con năm Tham muốn. Đã được Xuất gia. Siêng thực hành Tinh tiến. Thời gian giây phút. Được trăm Tam muội. Được thấy trăm Phật. Biết Thần lực của trăm Phật. Có thể chấn động trăm Thế giới Phật. Có thể bay qua trăm Thế giới Phật. Có thể chiếu sáng trăm Thế giới Phật. Có thể giáo hóa chúng sinh trăm Thế giới. Có thể dừng ở thọ trăm Kiếp. Có thể đều biết việc trăm Kiếp của đời Quá khứ Tương lai. Có thể dễ nhập vào trăm môn Pháp. Có thể biến hóa thân thành trăm. Với tất cả thân có thể tỏ rõ trăm Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng lực nguyện Tự do tỏ ra rõ. Vượt qua số này trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Kiếp không thể tính biết.

Bậc Rời Bẩn là thứ hai. Bậc này tu theo Pháp giữ Giới tới Niết Bàn. Thực hành đầy đủ mười Đạo thiện Thanh tịnh. Bồ Tát thành công Pháp này thường làm Vua Thánh Chuyển Luân ở Diêm Phù Đề, làm Vua cai quản bốn Thiên hạ : Diêm Phù Đề, Cồ Da Ni, Phất Bà Đề, Uất Đan Việt. Được đầy đủ bảy báu vật Thần thông đi lại, thậm chí còn quản lý cả nửa Trời Đao Lợi của Ngọc Hoàng Đế Thích. Bồ Tát đó nếu muốn bỏ gia đình. Siêng thực hành Tinh tiến. Ở trong Pháp Phật. Liền có thể bỏ gia đình vợ con năm Tham muốn. Đã được Xuất gia. Siêng thực hành Tinh tiến. Thời gian giây phút. Được nghìn Tam muội, được thấy nghìn Phật. Biết Thần lực của nghìn Phật, hay chấn động nghìn Thế giới Phật, hay bay qua nghìn Thế giới Phật. Hay chiếu sáng nghìn Thế giới Phật, hay giáo hóa chúng sinh nghìn Thế giới, hay dừng ở thọ nghìn Kiếp. Hay biết các việc của nghìn Kiếp đời Quá khứ Tương lai, có thể hay nhập vào nghìn môn Pháp, có thể biến hóa thân là một nghìn. Với mỗi một thân có thể tỏ rõ nghìn Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng lực nguyện Tự do tỏ ra rõ. Vượt quá số này trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Kiếp không thể tính biết.

Bậc Sáng là thứ ba. Bậc này tu theo Pháp Nhẫn nhịn tới Niết Bàn. Bồ Tát thành công Pháp này thường làm Ngọc Hoàng Đế Thích ở Trời Đao Lợi, thuộc tầng Trời thứ hai, bên trên Trời bốn Vua Trời. Bồ Tát đó nếu muốn siêng thực hành Tinh tiến. Với thời gian ngắn có thể được mười vạn Tam muội. Thậm chí có thể tỏ rõ mười vạn Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng Tự do Thần thông lực nguyện vượt qua số này. Bao nhiêu trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Kiếp không thể tính biết.

Ba bậc này thuộc Nhẫn theo tiếng vang. Là Pháp Nhẫn đầu tiên thấp nhất của ba Pháp Nhẫn.

Bậc Ánh lửa là thứ tư. Bậc này tu theo Pháp Tinh tiến tới Niết Bàn. Bồ Tát thành công Pháp này thường làm Vua Trời Dạ Ma ở tầng Trời thứ ba, bên trên Trời Đao Lợi của Ngọc Hoàng Đế Thích. Giáo hóa chúng sinh. Phá được tâm bản thân. Do làm Nghiệp thiện. Bố thí, lời nói nhân ái, lợi ích, cùng làm việc. Đều không ly rời nhớ Phật. Không ly rời nhớ Pháp. Thậm chí không ly rời nhớ đầy đủ Tất cả loại Trí tuệ. Thường sinh tâm như thế. Con đang với tất cả chúng sinh là đứng hàng đầu, là tốt đẹp. Thậm chí với tất cả chúng sinh là dừng dựa vào. Bồ Tát đó nếu muốn siêng thực hành Tinh tiến. Với thời gian ngắn được trăm trăm triệu Tam muội. Thậm chí tỏ ra rõ trăm trăm triệu Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng lực nguyện Tự do tỏ ra rõ. Vượt qua số lượng này. Rất nhiều trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Kiếp không thể tính biết.

Bậc Khó được là thứ năm. Bậc này tu theo Pháp Thiền Định tới Niết Bàn. Bồ Tát thành công Pháp này đa phần làm Vua Trời Đâu Suất Đà ở tầng Trời thứ tư, bên trên Trời Dạ Ma, các Căn sắc mạnh. Có thể hàng phục tất cả ngoài Đạo, có làm được Nghiệp, hoặc Bố thí lời nói êm dịu, lợi ích cùng công việc. Đều không rời nhớ Phật nhớ Pháp, nhớ bạn Bồ Tát. Thậm chí không rời nhớ đầy đủ Tất cả loại Trí tuệ. Bồ Tát đó nếu muốn siêng thực hành Tinh tiến. Thời gian rất ngắn được nghìn trăm triệu Tam muội. Thậm chí có thể tỏ rõ nghìn trăm triệu Bồ Tát. Dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng lực nguyện Thần thông Tự do. Lại vượt qua số đó rất nhiều trăm nghìn trăm triệu Kiếp không thể tính biết.

Bậc Hiện Ra là thứ sáu. Bậc này tu theo Pháp Trí tuệ tới Niết Bàn. Bồ Tát thành công Pháp này đa phần làm Vua Trời Thiện Hóa Tự Tại ở tầng Trời thứ năm, bên trên Trời Đâu Suất. Trí tuệ mạnh sắc xảo. Có thể phá hỏng tất cả kiêu mạn tăng cao. Thanh Văn hỏi khó, không thể tận cùng. Có làm Bố thí, Bố thí lời nói êm dịu, lợi ích công việc chung, đều không rời nhớ Phật, nhớ Pháp nhớ các bạn Bồ Tát, thậm chí không rời nhớ Tất cả loại Trí tuệ, thường phát nguyện nói rằng : Ta với tất cả chúng sinh là hàng đầu là tôn quý, thậm chí với tất cả chúng sinh, là người dừng dựa. Bồ Tát đó nếu muốn siêng thực hành Tinh tiến, với thời gian giây phút được mười vạn trăm triệu Tam muội. Thậm chí có thể tỏ ra mười vạn trăm triệu quyến thuộc Bồ Tát. Nếu dùng lực nguyện có thể vượt hơn số đó. Bao nhiêu trăm nghìn vạn trăm triệu Kiếp không thể tính toán.

Từ bậc ba tới bậc sáu được môn Nhẫn Hiền thục là Pháp Nhẫn thứ hai của ba Pháp Nhẫn.

Bồ Tát dừng ở Bậc một, có vô lượng Nghiệp Thân, vô lượng Nghiệp miệng, vô lượng Nghiệp ý. Đã có thể vượt qua tất cả Bậc Thanh Văn Bích Chi Phật. Bồ Tát từ bậc một cho đến bậc sáu vì dựa vào Pháp lớn cho nên có thể vượt qua. Không phải là lực thực hành chân thực. Mà do tâm phát nguyện tu hành Đạo Bình Đẳng Bồ Đề Bậc Phật của một thân. Đây gọi là dựa lực uy Thần của Phật, dựa vào lực của người khác, mà thành công chứ không phải là dựa vào sức lực của bản thân.

Bậc Đi Xa là thứ bảy. Bậc này tu theo Pháp Phương tiện tới Niết Bàn. Bồ Tát hành công Pháp này đa phần làm Vua Trời Tha Hóa Tự Tại ở tầng Trời thứ sáu, bên trên Trời Thiện Hóa Tự Tại. Các Căn mạnh sắc bén, có thể phát ra duyên thiện gặp Đạo của chúng sinh, làm được Nghiệp thiện. Nếu Bố thí hay lời nói êm dịu. Nếu lợi ích hay cùng làm việc, đều không rời nhớ Phật, không rời nhớ Pháp, không rời nhớ các bạn Bồ Tát Bồ Tát lớn. Thậm chí không rời nhớ Tất cả loại Trí tuệ, thường sinh tâm đó. Ta lúc nào cần ở trong tất cả chúng sinh là hàng đầu là tôn quý. Thậm chí với tất cả chúng sinh là người dừng dựa. Bồ Tát đó nếu muốn siêng thực hành Tinh tiến như thế, trong thời gian giây phút, được trăm nghìn trăm triệu Na do tha Tam muội. Thậm chí có thể tỏ ra trăm nghìn trăm triệu Na do tha quyến thuộc Bồ Tát. Bồ Tát nếu dùng lực nguyện, Tự do tỏ ra vượt hơn số này, trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Kiếp không thể tính toán biết.

Bậc Không Động là thứ tám. Bậc này tu theo Pháp Lực tới Niết Bàn. Bồ Tát Thành công Pháp này phần nhiều làm Vua Trời Phạm ở tầng thứ bảy, bên trên Trời Tha Hóa Tự Tại. Thống lĩnh nghìn Đất nước. Công Đức không có hạn. Bồ Tát đó nếu muốn siêng thực hành Tinh tiến. Với thời gian ngắn được Tam muội bằng số bụi trần của trăm vạn Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Thậm chí có thể tỏ rõ Bồ Tát bằng số bụi trần của trăm vạn Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng lực nguyện Thần thông Tự do. Có thể vượt qua rất nhiều số đó. Trăm nghìn vạn trăm triệu Kiếp không thể tính biết.

Bậc Tuệ Thiện là thứ chín. Bậc này tu theo Pháp Nguyện tới Niết Bàn. Bồ Tát thành công Pháp này phần nhiều làm Vua Trời Phạm lớn ở tầng Trời thứ mười một. Thống lĩnh Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Hiểu nghĩa như thực. Ở trong Tự do mà được Tự do. Dễ có thể đọc nói Thanh Văn Bích Chi Phật, Pháp tới Niết Bàn của Bồ Tát. Chúng sinh hỏi khó không thể tận cùng. Do làm Nghiệp thiện. Bố thí, lời nói nhân ái, lợi ích, cùng làm việc. Đều không ly rời nhớ Phật. Không ly rời nhớ Pháp. Thậm chí không ly rời nhớ Tất cả loại Trí tuệ. Thường sinh tâm đó. Con đang với tất cả chúng sinh là đứng hàng đầu là tốt hơn. Thậm chí với tất cả chúng sinh là dừng dựa vào. Bồ Tát đó nếu muốn siêng thực hành Tinh tiến như thế. Ở trong một nghĩ nhớ được trăm vạn A tăng kì Tam muội bằng số bụi trần của Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Thậm chí có thể tỏ rõ Bồ Tát bằng số bụi trần của trăm vạn A tăng kì Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng lực nguyện Thần thông Tự do. Lại vượt qua số đó. Trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Kiếp không thể tính biết.

Bậc Mây Pháp là thứ mười. Bậc này tu theo Pháp Trí tuệ không hết tới Niết Bàn cũng là Pháp cao nhất. Bồ Tát thành công Pháp này đa phần làm Vua Trời Ma Ê Thủ La tầng Trời cao nhất. Trí tuệ sáng suốt. Hay nói Thanh Văn, Bích Chi Phật, Pháp tới Niết Bàn của Bồ Tát. Ở trong tính Pháp có người hỏi khó. Không thể làm cho hết. Làm được Nghiệp thiện. Bố thí, lời nói nhân ái, lợi ích, cùng làm việc. Đều không ly rời nhớ Phật. Không ly rời nhớ Pháp. Thậm chí không ly rời nhớ đầy đủ Tất cả loại Trí tuệ. Thường làm nghĩ nhớ đó. Con đang với tất cả chúng sinh là đứng hàng đầu là tốt hơn. Thậm chí với tất cả chúng sinh là dừng dựa vào. Nếu muốn siêng thực hành Tinh tiến như thế. Ở trong một nghĩ nhớ. Được Tam muội bằng số bụi trần của vô lượng trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Thế giới không thể nói, không thể nói. Thậm chí tỏ rõ Bồ Tát bằng số bụi trần như thế dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng lực nguyện Thần thông Tự do, lại vượt qua số đó. Gọi là các hạnh, đồ cúng tốt đẹp nhất. Tin hiểu nổi lên Nghiệp. Nếu thân hay miệng hoặc Quang sáng, hay Căn thiện, hoặc đầy đủ như ý. Nếu âm thanh, hay nơi đi lại. Thậm chí bao nhiêu trăm nghìn vạn triệu Kiếp không thể nói đếm.

Các Bồ Tát từ bậc bảy tới bậc mười đều dùng vô lượng vô biên thân tự lực tu hành, được lực tu hành chân thực, được môn Pháp Nhẫn Không sinh. Là bậc cao nhất trong ba Pháp Nhẫn. Cũng được tên là Con Phật chân thực.

Chúng sinh thứ ba là Duyên Giác.

Bậc này còn có tên khác là Độc Giác hoặc Bích Chi Phật. Bậc này tu theo Pháp mười hai Nhân duyên sinh mất.

Mười hai Nhân duyên sinh : Ngu tối cho nên Làm, Làm cho nên Biết, Biết cho nên Danh Sắc, Danh Sắc cho nên sáu Nhập vào, sáu Nhập vào cho nên Chạm biết, Chạm biết cho nên Nhận lấy, Nhận lấy cho nên Yêu thích, Yêu thích cho nên Cầm lấy, Cầm lấy cho nên Có, Có cho nên Sinh, Sinh cho nên Già bệnh chết, lo âu khổ não.

Mười hai Nhân duyên mất : Ngu tối mất cho nên Làm mất, Làm mất cho nên Biết mất, Biết mất cho nên Danh Sắc mất, Danh Sắc mất cho nên sáu Nhập vào mất, sáu Nhập vào mất cho nên Chạm biết mất, Chạm biết mất cho nên Nhận lấy mất, Nhận lấy mất cho nên Yêu thích mất, Yêu thích mất cho nên Cầm lấy mất, Cầm lấy mất cho nên Có mất, Có mất cho nên Sinh mất, Sinh mất cho nên Già bệnh chết lo âu khổ não mất.

Thành công Pháp này có thể biến hóa bay đi, thọ mệnh nhiều Kiếp. Dùng Thần thông giáo hóa chúng sinh.

Chúng sinh thứ tư là Thanh Văn.

Bậc này tu theo Pháp bốn chân lý khổ của Bậc Thánh gọi là Khổ, Tập hợp Khổ, Diệt mất Khổ và Đạo diệt mất Khổ. Thành công Pháp này có thể biến hóa bay đi, thọ mệnh nhiều Kiếp. Cắt đứt yêu tham muốn, như cắt đứt bốn chi chân tay, không trở lại sử dụng. Thanh Văn có bốn loại : Tu Đà Hoàn là thấp nhất, tiếp theo là Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Phần này được nói rõ trong Kinh Hoa Nghiêm trong Phẩm Bốn Chân lý và Kinh Chuyển vầng Pháp và các Kinh khác.

Người Tu Đà Hoàn cần phải trải qua bảy lần chết và bảy lần sinh. Sau cùng được quả A La Hán.

Người Tư Đà Hàm một lần trở lại sinh và một lần sinh lên Trời. Sau cùng được quả A La Hán.

Người A Na Hàm sau khi bỏ mệnh Thần linh sinh lên tầng Trời thứ mười chín : Trời Biến Tịnh, dừng ở Thiền bậc ba. Sau cùng được quả A La Hán.

Người A La Hán thường thực hành hai trăm mười Giới hạnh, tiến dừng Thanh tịnh, thực hành Đạo bốn chân lý của bậc Thánh, thành A La Hán, có thể biến hóa bay đi, thọ mệnh nhiều Kiếp, dừng ở bậc Trời Động.

Chúng sinh thứ năm là Trời.

Các Trời tu theo Pháp Khổ hạnh và mười thiện. Thành công Pháp này có Trời dừng ở trên đất và Trời ở trên Trời, có Trời của Cõi Tham muốn, có Trời Cõi Sắc thân, có Trời Cõi không có Sắc thân, có Trời bốn Rỗng. Tổng cộng có ba mươi hai tầng Trời.

Chúng sinh thứ sáu là A Tu La.

Chúng sinh này do giữ được một Giới không uống rượu, nên có cung điện Trời ở dưới Trời bốn Vua Trời. Có Thần thông đi lại thường ở trên Trời A Tu La và ở dưới đất.

Chúng sinh thứ bảy là Người.

Trừ những người đến Diêm Phù Đề để tu Đạo giáo hóa chúng sinh theo Nhân duyên nguyện đời trước. Đa phần được sinh từ loài Súc Sinh. Vì vậy con người sinh ra đều không thoát khỏi khổ của sinh già bệnh chết, đau thương buồn phiền. Không có Phúc Đức Trí tuệ không có Thần thông biến hóa. Cũng có các Trời hết Phúc báo đọa xuống sinh ở Nhân gian.

Chúng sinh thứ tám là Súc Sinh.

Súc Sinh là con người khi sống tạo ra Nghiệp tội. Khi chết bị đọa xuống Địa Ngục, hết tội Địa Ngục, tiếp theo làm Quỷ Đói, sau đó biến thành Súc Sinh. Thậm chí các Trời sau khi hết Phúc báo đọa ngay làm Súc Sinh.

Chúng sinh thứ chín là Quỷ Đói.

Đây là hậu duệ của chúng sinh Địa Ngục, mà nguồn gốc chính là con người tạo ra Nghiệp tội nên bị đầy đọa ở trong Địa Ngục. Hết quả báo Địa Ngục lại chuyển thành Quỷ Đói.

Chúng sinh thứ mười là Địa Ngục.

Con người sau khi chết do tạo Nghiệp tội tự đưa tới núi Thiết Vi ở phương Đông cách Diêm Phù Đề hàng tỉ cây số. Đã vào Địa Ngục chưa biết có ngày ra. Nếu không dựa vào uy Thần lực của Phật thì khó có kỳ hạn ra sớm. Chúng sinh Địa Ngục cũng có thể là các Trời sau khi hết Phúc đọa ngay xuống Địa Ngục. Kể cả các người tu Đạo mà không giữ Giới cũng đọa xuống Địa Ngục.

Trên đây là mười loại chúng sinh Cõi Pháp. Nặng nhất là Địa Ngục sau đó là Quỷ Đói nhẹ hơn là Súc Sinh. Chúng sinh ở trong Địa Ngục Quỷ Đói Súc Sinh, gọi là ba Đạo ác.

Chúng sinh ở đời nếu Trở về nương theo Phật không bị đọa xuống Địa Ngục, tức thời không có đọa xuống Quỷ Đói Súc Sinh.

Nếu chúng sinh ở đời chỉ Trở về nương theo Pháp không bị đọa xuống Quỷ Đói, nhưng có thể vẫn bị đọa xuống Địa Ngục Súc Sinh.

Nếu chúng sinh ở đời chỉ Trở về nương theo Tăng không bị đọa xuống Súc Sinh, nhưng vẫn có thể đọa xuống Địa Ngục, Quỷ Đói. Do vậy nếu Tăng phá Giới đều đọa xuống Địa Ngục.

Chúng sinh ác độc bẩn đục hôi tanh thì nặng chìm xuống. Chúng sinh thiện tốt trong sáng thơm sạch thì nhẹ bay lên. Cũng giống như cốc nước bùn sau khi lắng đọng vậy.

Đây là Nhân duyên của mười loại Chúng sinh Cõi Pháp. Chúng sinh cần biết mà lựa chọn quả báo đời sau của mình.

Nam mô A Di Đà Phật.
Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn tháng 10/2014.

 

Print Friendly, PDF & Email